Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys cymdogion sy’n swnllyd neu’n ymddwyn yn ddifrïol, taflu sbwriel a graffiti. Gall achosi i chi deimlo’n ofnus, yn grac ac o dan fygythiad.

Mae’r Awdurdod Lleol a’r Heddlu, ynghyd â sefydliadau eraill, yn cydweithio mewn Partneriaeth Diogelwch Cymunedol i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cwynion am Sŵn

Mae gan bawb hawl i fwynhau llonyddwch yn eu cartrefi. Os ydych yn teimlo bod sŵn gormodol yn effeithio ar y llonyddwch hwn, er enghraifft cŵn sy’n cyfarth yn barhaus, sŵn o dafarndai neu glybiau’n hwyr y nos neu sŵn peiriannau, gall yr Awdurdod Lleol ymchwilio i weld beth sy’n achosi’r broblem. Gall hyn arwain at gymryd camau yn erbyn y sawl sy’n creu’r sŵn. Os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd drwy anfon e-bost at publicprotection@ceredigion.gov.uk neu drwy ffonio 01545 572 105.

Mae niwsans sŵn yn cael ei asesu ar y sail hon

  • a yw’r sŵn yn ‘rhesymol’ o ystyried yr ardal
  • pa mor aml y mae’r sŵn yn digwydd
  • ar faint o bobl y mae’r sŵn yn effeithio

Caiff pob achos ei asesu yn ôl teilyngdod ac ar sail pa mor sensitif yw unigolyn cyffredin. Y peth cyntaf y bydd yr Awdurdod Lleol yn ei wneud fydd gofyn i chi lenwi ‘dyddiadur’ i bennu pa fath o sŵn sydd i’w glywed, pa mor aml y mae’n digwydd a phryd y mae’n digwydd. O wneud hynny, bydd modd i’r swyddog sy’n ymchwilio bennu a yw’r sŵn yn peri niwsans, pa mor aml y mae’n digwydd a pha mor ddifrifol yw’r sŵn.

Byddem hefyd yn eich annog chi i ddefnyddio’r Ap Sŵn, y gallwch ei lawrlwytho i’ch ffôn i recordio sŵn. Gallwch gyflwyno eich cwyn drwy’r Ap Sŵn.

Os oes rheswm dros wneud hynny, caiff y sŵn ei recordio am 6 diwrnod cyn cymryd unrhyw gamau gorfodi. Bydd y sawl sy’n creu’r sŵn yn cael gwybod am yr ymchwiliad cyn i unrhyw sŵn gael ei recordio. Mewn achosion difrifol, gall yr Awdurdod Lleol roi hysbysiad diddymu i gyfyngu ar amseroedd neu lefel y sŵn a gall roi dirwyon o hyd at £20,000.

Os yw’r sŵn yn dod o safle neu ddigwyddiad trwyddedig, dylech gysylltu ag Adain Drwyddedu’r Awdurdod Lleol drwy ffonio 01545 572179 neu e-bostio publicprotection@ceredigion.gov.uk.

Perthi uchel

Yn aml gall anghydfodau ynghylch perthi terfyn arbennig o uchel fod yn ddadleuol. Ni all yr Awdurdod Lleol ymwneud â hwy ond o dan amgylchiadau penodol ac ar ôl i chi roi cynnig ar ffyrdd eraill o ddatrys y broblem. Siaradwch â’ch cymydog, defnyddiwch wasanaeth cyfryngu a chadwch gofnodion o bob cam a gymerir. Bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw wasanaeth mae’r Awdurdod Lleol yn ei gynnig.

Cwynion am ymddygiad mewn Tai Amlfeddiannaeth

Os caiff yr Awdurdod Lleol gŵyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol o Dŷ Amlfeddiannaeth, byddwn yn mynd i’r afael â hyn trwy landlord a rheolwyr yr eiddo. Mae dyletswydd ar unigolyn sy’n gyfrifol am Dŷ Amlfeddiannaeth i’w reoli’n briodol ac mae hyn yn cynnwys rheoli ymddygiad y tenantiaid.

Troi allan

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn sail i droi tenant allan o adeilad, hyd yn oed os yw’r denantiaeth ond newydd ddechrau. Dylai landlordiaid sydd eisiau cael gwared ar denantiaid gwrthgymdeithasol o’u heiddo geisio cyngor cyfreithiol am y ffordd gywir o wneud hyn.

Landlordiaid sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol

Os yw’ch landlord yn ymddwyn mewn ffordd fygythiol tuag atoch, edrychwch ar ein tudalennau ar Aflonyddu a Throi Allan yn Anghyfreithlon i gael mwy o wybodaeth.

Yr hyn y gallwch ei wneud

  • Meddyliwch sut y bydd eraill yn ystyried eich ymddygiad ac ymddygiad y sawl sy’n ymweld â chi
  • Ystyriwch eich lefelau sŵn eich hunan, e.e. cŵn yn cyfarth neu gerddoriaeth
  • Os ydych yn profi ymddygiad gwrthgymdeithasol, cadwch ddyddiadur gan nodi’r hyn sy’n digwydd a phryd mae’n digwydd
  • Ffoniwch yr heddlu os yw’r ymddygiad yn ymosodol neu’n fygythiol