Efallai eich bod yn gymwys am grant os oes gennych ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i COVID-19.

I wneud cais am Grant Caledi i Denantiaid, mae'n rhaid eich bod wedi dioddef caledi ariannol oherwydd pandemig Covid-19, ac nad ydych wedi gallu talu eich rhent o ganlyniad i hynny.
Bydd angen ichi ddangos eich bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

  • byddwch wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
  • byddwch wedi cael trafferth talu eich rhent neu ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
  • byddwch yn byw ac yn dal tenantiaeth ar gyfer eiddo sector preifat yng Nghymru
  • ni fyddwch wedi cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol wrth i’ch ôl-ddyledion rhent gronni
  • ni fyddwch wedi gallu talu eich rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan oedd gennych ôl-ddyledion oherwydd Covid-19.

Ni fyddwch yn gallu cael Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych wedi profi caledi ariannol yn ystod pandemig Covid-19, ac/neu yn fwriadol heb dalu eich rhent i'ch landlord neu i’ch asiant.

Gweler ein dogfen Ganllaw am fanylion pellach.

Os ydych chi’n gymwys, gallwch chi ymgeisio drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Ffurflen Gais

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni drwy’r ffyrdd a nodir isod.

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol thg@ceredigion.gov.uk  (gan gynnwys ‘Grant Caledi i Denantiaid’ yn llinell pwnc eich e-bost).