Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi nad ydynt yn effeithlon o ran defnydd o ynni ar hyn o bryd, a fydd yn ei dro’n lleihau biliau tanwydd y cartrefi hynny.

Os yw eich cartref yn gymwys, mae hwn yn gyfle i gael gwelliannau posib megis system gwres canolog newydd, i uwchraddio’ch system wresogi bresennol a/neu gael mesurau insiwleiddio. Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn pennu cymhwysedd cartrefi ar sail yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais, a bydd yn darparu datganiadau ar gyfer y rhai a allai elwa o’r gwelliannau. Mae’r cynllun wedi’i hysbysebu a darperir rhestr o’r cwmnïau a all gyflawni’r cynllun a gosod y mesurau effeithlonrwydd ynni o fewn cartrefi cymwys yng Ngheredigion gyda’r datganiad, er mwyn ichi allu dewis pa sefydliad yr hoffech chi ei gael i gyflenwi’r cynllun.

Mae cyllid ar gael i berchnogion meddianydd a thenantiaid rhentu preifat. I fod yn gymwys i gael cymhwysedd hyblyg yng Ngheredigion

  1. rhaid i’ch cartref fod yn aneffeithlon o ran ynni; a/neu
  2. mae deiliad/deiliaid yn agored i effeithiau byw mewn cartref oer
    1. yn gwario 10% o incwm y cartref ar gostau tanwydd cartref; neu
    2. ar incwm isel ac yn agored i niwed gan yr effaith o fyw mewn cartref oer

Penderfynir hyn gan y meini prawf ar y Ffurflen Gais a bydd gofyn am ddatganiad wedi'i lofnodi gan yr ymgeisydd. Bydd yr Awdurdod Lleol yn cyhoeddi Datganiad wedi'i lofnodi i'r ymgeiswyr cymwys, a gallant fynd â hwnnw i sefydliad o’u dewis nhw.

Bydd y penderfyniad terfynol ynghylch a yw cartref yn derbyn mesur o dan gymhwysedd hyblyg neu ffrydiau ariannu ECO eraill yn cael eu gwneud gan y sefydliad yr ydych chi yn cysylltu â nhw. Nid yw cymhwyso a derbyn Datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn gwarantu gosod unrhyw fesurau, oherwydd y cyflenwr fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

A fyddech cystal â llenwi’r Ffurflen Gais sydd ynghlwm a’r llythyr atodol, a’i dychwelyd, ynghyd â thystiolaeth ategol (lle bo’n berthnasol) i’r cyfeiriad ar ben y ffurflen. Fel arall, gallwch ei gyflenwi i unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion. Bydd eich cais yn cael ei ystyried, ac os penderfynir eich bod chi a/neu’ch eiddo yn gymwys bydd Datganiad yn cael ei roi i chi.. Gallwch ddefnyddio’r Datganiad hwnnw i gael mesurau effeithlonrwydd ynni, e.e. systemau gwresogi a mesurau insiwleiddio gan y cwmnïau gwahanol.