Mae mesurau dros dro newydd yn ymwneud â thai wedi'u cyflwyno gan Lywodraethau'r DU a Chymru. Rhestrir crynodeb o'r rhain isod.

 • Rhaid i landlordiaid nawr roi gorchymyn troi allan gyda 6 mis o rybudd yn y rhan fwyaf o achosion
 • Mae llysoedd wedi atal dros dro'r holl weithgarwch o ran gorchmynion adennill meddiant tan 23ydd Awst
 • Mae parciau gwyliau wedi cael gorchymyn i gau
 • Caniateir i bobl sy'n byw ar barciau gwyliau fel eu hunig breswylfa neu brif breswylfa aros
 • Nid yw dyletswyddau landlord ar gyfer atgyweiriadau, tystysgrifau diogelwch ac ati wedi newid. Byddai'r gwasanaeth tai yn defnyddio dull pragmatig sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ran gorfodi, fodd bynnag, yn wyneb yr amgylchiadau, gweler isod
 • Nid yw deddfau sy’n ymwneud ag aflonyddu a throi allan yn anghyfreithlon wedi newid
 • Rhaid i denantiaid barhau i dalu rhent
 • Caniateir symud tŷ lle mae'n hollol hanfodol

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar batrymau gwaith mae'r Gwasanaeth Tai wedi gwneud rhai addasiadau i'n ffordd o weithio gan y gofynnwyd i ni leihau cyswllt â phobl.

 • Gellir cysylltu â ni o hyd trwy tai@ceredigion.gov.uk ac ar y rhifau arferol trwy'r ganolfan gyswllt, er efallai y bydd angen i chi aros i ni eich galw yn ôl yn lle cael eich rhoi yn syth drwodd
 • Mae ein hymweliadau arferol/ymweliadau sydd wedi'u rhaglennu, fel y rhai a wnawn ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth, wedi'u gohirio
 • Mae ein cynlluniau effeithlonrwydd ynni, Caron Cynnes a chynllun Hyblygrwydd Awdurdodau Lleol ECO, wedi'u hatal dros dro
 • Byddwn yn ceisio gwneud y trefniadau gorau ar gyfer unrhyw waith brys neu waith argyfwng mewn perthynas ag addasiadau/rhyddhau claf o'r ysbyty
 • Ymdrinnir ag opsiynau tai/cyflwyniadau’r digartref trwy gyfweliad dros y ffôn gan fod y swyddfeydd ar gau i'r cyhoedd
 • Asesir cwynion am amodau eiddo o ran difrifoldeb. Efallai y byddwn yn gofyn i chi gyflwyno lluniau neu fideo a thrafod y problemau â ni
 • Bydd camau gorfodi yn gymesur â'r risg sy'n gysylltiedig â'r problemau, a byddwn yn ymwybodol o'r elfennau ymarferol cyfredol ynghylch gorchymyn contractwyr a mynediad i gartrefi
 • Os bydd yn gwbl angenrheidiol, byddwn yn dal i ymweld, a byddwn yn dilyn mesurau da o ran hylendid a chadw pellter