Weithiau, bydd angen ychydig help ychwanegol ar Blant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd er mwyn iddynt gael bywydau hapus, iach a llwyddiannus.

Gall Tîm o Amgylch y Teulu gynnig cyngor, help a chymorth wrth ddwyn y bobl gywir ynghyd i helpu.

Sut y mae’n gweithio

 • Mae gan rywun, chi efallai, rai pryderon neu ofidiau am blentyn, person ifanc neu deulu
 • Cysylltir â’r Teulu, y Plentyn neu’r Person Ifanc a thrafodir y pryderon hyn gyda nhw
 • Gyda’n gilydd, byddwn yn ystyried ffyrdd o helpu
 • Gofynnir i nifer fach o bobl a fydd yn gallu helpu yn ein barn ni, i fod yn rhan o Dîm o Amgylch y Teulu.
 • Byddwn yn gweithio gyda’r Plentyn, y Person Ifanc a’r Teulu er mwyn creu cynllun
 • Bydd UN person yn sicrhau bod y cynllun yn cael ei ddilyn

Pa fath o bethau y bydd modd i chi gael help gyda nhw?

 • Pobl ifanc sy’n gadael eu cartref / rhedeg i ffwrdd
 • Iechyd corfforol neu emosiynol gwael
 • Problemau a straen sy’n gysylltiedig gyda rhianta
 • Ymddygiad heriol yn y cartref
 • Oedi yn natblygiad eich plentyn
 • Anawsterau yn y gymuned
 • Problemau gyda pherthnasoedd
 • Camddefnyddio Cyffuriau ac Alcohol
 • Problemau yn yr ysgol
 • Bwlio
 • Materion sy’n ymwneud â thai
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cyfrinachedd

Fel rheol, dim ond ar ôl sicrhau’ch cytundeb chi y bydd y wybodaeth y byddwch chi a’ch teulu yn ei darparu yn cael ei rhannu. Mae ffurflen TAF yn rhoi’r cyfle i chi ddewis pa asiantaethau y bydd modd rhannu’ch gwybodaeth gyda nhw, er po fwyaf y bobl y bydd modd i ni eu cynnwys, y gwell y bydd y gwasanaeth.

Fodd bynnag, efallai y bydd adegau penodol yn codi pan fydd angen i’r bobl y maent yn gweithio gyda chi rannu gwybodaeth heb sicrhau’ch cytundeb.

Er enghraifft

 • Er mwyn helpu plentyn y maent mewn perygl o ddioddef niwed
 • Er mwyn helpu i atal neu ddatrys trosedd ddifrifol

Manylion cyswllt Tîm o Amgylch y Teulu (TAF):

Min Y Môr,
Gerddi Wellington Gardens
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BQ

Ffôn: 01545 572649
E-bost TAF@ceredigion.gov.uk