Mae Dechrau’n Deg yn fenter gan Llywodraeth Cymru sy’n ceisio cynnig mwy o gymorth a chyfleoedd i deuluoedd sy’n cynnwys plant dan 4 oed.

Mae’r 4 gwasanaeth craidd a ddarparir fel a ganlyn:-

 • Gwasanaeth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar
 • Gofal plant
 • Cymorth Rhianta
 • Cymorth Cynnar gydag Iaith

Mae modd gweld rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn yn ein llyfryn gwybodaeth.

O dan amodau arferol, gallwn ddarparu gwasanaethau 1:1 neu grwp wyneb i wyneb. Rydym wedi addasi pob un o'n gwasanaethau i'w darparu dros y ffôn neu ar lein ar hyn o bryd, fel y mae canllawiau COVID 19 yn caniatau. Rydym yn darparu:

 • Gwasanaeth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar. Mae gennym Dîm Ymwelwyr Iechyd sydd yn cynnwys Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd, sydd yn medru cynnig gwasnaeth mwy dwys pan fo angen. Rhif ffôn Hwb Ymwelwyr Iechyd: 07970 501609 (9am -5pm, dydd Llun i ddydd Gwener, dim penwythnosau na gwyliau banc nodwch na all y gwasanaeth hwn dderbyn testunau)
 • Gofal Plant Rhan Amser o Ansawdd Uchel wedi ei ariannu ar gyfer plant 2-3 mlwydd oed. Cynnigir gofal plant mewn lleoliad o'ch dewis chi am 2 awr a hanner bob dydd, 5 diwrnod yr wythnos amd 39 wythnos y flwyddyn
 • Cymorth Rhianta trwy gwaith 1:1 neu trwy grwpiau lleol
 • Cymorth i ddatblygu sgiliau iaith cynnar, cyfathrebu a siarad trwy gwaith 1:1 neu grwp i fagu sgiliau ac ymwybyddiaeth

O dan amodau arferol, mae Dechrau'n Deg ar gael i bob teulu cymwys sydd yn byw mewn Cod Post Dechrau'n Deg yn yr ardaloedd a ganlyn:

 • Aberteifi
 • Penparcau
 • Llanarth
 • Llandysul
 • Aberporth

Yn ystod y pandemig, mae pob un o'n grwpiau ar gael i bob teulu ar draws Sir Ceredigion. Gweler ein posteri ar y wefan hyn, neu tudalen Facebook - Teuluoedd Ceredigion Families, neu cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda os ydych am ragor o wybodaeth ar:

Ffon: 07812 487823 / 07816 086595

E bost: dechraundeg@ceredigion.gov.uk

Dechrau’n Deg Ceredigion, Ty Parc, Parc Teifi, Cardigan, Ceredigion. SA43 1EW

 

I gael gwybod mwy am sut y gallai Dechrau’n Deg helpu eich teulu chi, dilynwch y ddolen i’r Llywodraeth Cymru Dechrau’n Deg fideo hwn.

Cliciwch isod er mwyn gweld ein taflenni defnyddiol a ddatblygwyd gan ein Therapyddion Iaith a Lleferydd yn ddiweddar. Mae’r taflenni’n llawn cyngor defnyddiol er mwyn helpu sgiliau siarad a gwrando cynnar eich plentyn:

Teledu, Ffonau, Radio a thabledi

Dymi a photeli

Basgedi Trysor

Chwarae Anniben

Cymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Dechrau’n Deg

Am fwy o wybodaeth ar Dechrau’n Deg Ceredigion ewch i:

Tudalen Facebook - Teuluoedd Ceredigion Families

Wefan Dewis Cymru - Dechrau’n Deg Ceredigion