Mae Dechrau’n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n ceisio cynnig mwy o gymorth a chyfleoedd i deuluoedd sy’n cynnwys plant dan 4 oed.

Mae’r 4 gwasanaeth craidd a ddarparir fel a ganlyn:-

  • Gwasanaeth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar
  • Gofal plant
  • Cymorth Rhianta
  • Cymorth Cynnar gydag Iaith

Mae modd gweld rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn yn ein llyfryn gwybodaeth. Mae’r gwasanaethau hyn ar gael ar gyfer codau post penodol yn yr ardaloedd canlynol yn unig:

  • Aberteifi
  • Penparcau
  • Llanarth
  • Aberporth (ers 2013)
  • Llandysul (ers 2013)

Am wybodaeth bellach, Dechrau’n Deg Ceredigion, Ty Parc, Parc Teifi, Cardigan, Ceredigion. SA43 1EW

Ffôn: 01239 621 687
Ebost: dechraundeg@ceredigion.gov.uk

I gael gwybod mwy am sut y gallai Dechrau’n Deg helpu eich teulu chi, dilynwch y ddolen i’r fideo hwn.

Cliciwch isod er mwyn gweld ein taflenni defnyddiol a ddatblygwyd gan ein Therapyddion Iaith a Lleferydd yn ddiweddar. Mae’r taflenni’n llawn cyngor defnyddiol er mwyn helpu sgiliau siarad a gwrando cynnar eich plentyn:

Teledu, Ffonau, Radio a thabledi
Dymi a photeli
Basgedi Trysor
Chwarae Anniben
Cymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Dechrau’n Deg

Am fwy o wybodaeth ar Dechrau’n Deg Ceredigion ewch i:
https://www.facebook.com/TeuluoeddCeredigionFamilies/