Cyfeiriad:
Canolfan Ieuenctid, Heol Clarach Borth SY24 5LW

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/BorthFamilyCentre/
Rhif Ffôn: 07896 616857
Prif gyswllt: Helen Williams

Dewch i’n gweld yn Y Ffawydd, Llandysul, SA44 4HT

Cysylltwch a ni drwy:
Ffon: 01559 363 841
Facebook: www.facebook.com/canolfandeuluolllandysulfamilycentre
neu e-bost: llandysulfamilycentre@live.co.uk

Mae canolfan deulu Llandysul yn fan cartrefol sydd yn croesawu mamau, tadau, neiniau a teidiau a gofalwyr gyda plant o dan 5 mlwydd oed i wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd ac i wario amser gyda’u gilydd yn dysgu a chwarae mewn amgylchedd hwyl a chyffrous.

 • Dydd Mawrth: 9.15 i 12yh Grwp Rhieni Ifanc
  1yh i 2.45yh Sesiwn chwarae ‘Jumping Beans’
 • Dydd Mercher: 9.15yb i 2.45yh Sesiwn chwarae Galw heibio
  9.15yb i 12.30yh Clwb Cinio
  1.30yh i 2.30yh Allan ar hyd y lle (Ymweliadau a tripiau i’r gymuned leol)
 • Dydd Iau: 9.15yb – 12yh Sesiwn Chwarae Galw Heibio (Crefft a Chwarae bler)
  12yh to 2.45yh Cyrsiau a digwyddiadau eraill
 • Dydd Gwener: 9.15yb i 12yh Grwp Babanod “Bumps and Babies” (babanod 0-10 mis)

Rydym yn darparu ystod o ddigwyddiadau yn ystod sesiynau chwarae agored lle gallwch chi a’ch plentyn ymuno i fewn os ydych eisiau. Mae rhain yn cynnwys Chwarae bler, digwyddiadau crefft a chwarae yn yr allan agored a llawer mwy.

Rydym hefyd yn rhedeg cyrsiau i rieni sydd eisiau mynychu e.e Y blynyddoedd rhyfeddol, iaith a chwarae, tylino babanod, cyrsiau cymraeg a llawer mwy.

Mwy o wybodaeth

Grwp Rhieni Ifanc ar ddydd Mawrth 9.15yb i 12yh, Lle gellir rhieni o dan 25 mlwydd oed ddod at ei gilydd i fwynhau clonc, trafod materion sydd yn bwysig iddynt ac i ymuno yn yr hwyl o weithgareddau cyffrous gyda’u plant.

Fforwm Babanod “bumps and babies” i famau a tdau o 0 – 10 mis oed. 9:15yb – 12:00yh. Bob dydd Llun.

Clinig galw mewn gyda ymwelydd iechyd, bob dydd iau o 11yb – 1 yh. Dewch i gael paned a gadel y plant i chwarae tra eich bod yn aros.

Iaith y gwasanaeth: Dwyieithog

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau lleol a thripiau yn ystod t flwyddyn ar gyfer teuluoedd i ymuno e.e picnic tedi ber, crefft nadolig a diwrnodau gweithgareddau.

Yn ystod gwyliau ysgol rydym ar agor i deuluoedd gyda plant hyd at 10 mlwydd oed. Rhaid bod pob plentyn yn cael ei gorchwilio gan oedolyn/rhiant.

Ein gweledigaeth yw datblygu ar lefel lleol, gallu a sgiliau magwaraeth teuluoedd, rhieni a gofalwyr fel bod hwy a’u plant yn gwneud y mwyaf o’u bywydau ac yn cymryd cyfleoedd mewn bywyd.

Adeiladau’r Llywodraeth,
Heol Pontfaen
Llambed,
Ceredigion.

SA48 7BN
Rhif Ffôn: 01570 423 847   neu (01267) 221551
E-bost –  lampeterfamilycentre@gmail.com

Prif gyswllt: Emma Morgan

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lampeter-Family-Centre/162129600513471 

Oriau agor: Dydd Mawrth, Mercher a Iau 10.30y.b. – 2.00y.h.

Mae Canolfan Deuluol Llanbedr Pont Steffan yn cynnig lleoliad cynnes a chyfeillgar i deuluoedd y maent yn cynnwys plant 0-5 oed.

Anogir rhieni, mam-guod a thad-cuod, gwarchodwyr plant a gofalwyr i ymuno yn y gweithgareddau chwarae megis celf a chrefft, teithiau cerdded, teithiau, sesiynau cerddorol a sesiynau adrodd straeon. Mae’r holl weithgareddau ar gael yn rhad ac am ddim, er y codir tâl bach am y Clwb Cinio a gynhelir bob dydd Mercher. Cynhelir sesiwn “Dewch i Goginio” ar ddydd Mercher cyntaf y mis. Yn ystod y sesiwn hon, bydd teuluoedd yn coginio eu pryd ac yna, byddant yn mwynhau ei fwyta i ginio.

Gwahoddir arbenigwyr gofal plant i’r ganolfan er mwyn cynnal gweithgareddau chwarae strwythuredig ac maent ar gael am sgwrs anffurfiol ynghylch unrhyw bryderon sydd gennych. Caiff cyrsiau rhianta eu hwyluso hefyd.

105-106 Heol Tyn y Fron
Penparcau
Aberystwyth
SY23 3YD
Tel: 01970 633273

Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener 9:00am - 3:00pm

 

Hen Swyddfa’r Cyngor, yn agos i’r Talbot, Tregaron, Ceredigion

Manylion cyswllt : Emma James
Rhif Ffon: 01267 221551
E-bost : tregaronfamilycentre@gmail.com

Oriau Agor : Dydd Mawrth – Dydd Gwener 9:15yb – 3:15yp