Croeso i dudalen hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant Ceredigion.

Eich cyfrifoldeb chi fel darparwr gofal plant yw cynllunio'ch hyfforddiant yn dda ymlaen llaw - felly archebwch le ar yr hyfforddiant cyn gynted â phosibl, oherwydd mae cyrsiau medru llenwi'n gyflym.

Sicrhewch eich bod yn mynychu cwrs o fewn 6 mis i ddyddiad adnewyddu eich cymhwyster/cymwysterau. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cymwysterau'n gyfredol.

Gweler isod Rhaglen Hyfforddiant tan mis Mawrth 2020:

Amserlen Hyfforddiant 2019-2020

Ffurflen Achebu lle ar Gwrs

Sut i archebu lle:

Rhaid archebu lle ar gwrs a thalu o flaen llaw. Mae archebu lle yn hanfodol i fynychu - hyd yn oed os yw'r cwrs yn rhad ac am ddim.

Archebu Lle ar Gwrs:

Er mwyn archebu lle ar gyfer cwrs mae rhaid danfon e-bost at mailto: gyda’r wybodaeth isod – neu llenwch y ffurflen archebu atodedig a danfonwch atom:

 • Enw’r cwrs:
 • Dyddiad y cwrs:
 • Lleoliad y cwrs:
 • Enwau a rhifau ffôn unigolion sy'n mynychu:
 • Enw a cyfeiriad y lleoliad gofal plant:
 • E-bost y lleoliad gofal plant:
 • Rhif ffon y lleoliad gofal plant:
 • Dull o dalu: -
  Talwyd â siec - Ie / Na
  A oes angen anfoneb arnoch - Oes / Nac oes

Dim ond dau unigolyn o bob lleoliad sydd yn medru mynychu cwrs ar y tro. Os oes gennych mwy o staff sydd angen yr hyfforddiant cysyltwch â ni er mwyn i ni ychwanegu i’r rhestr aros. Bydd modd cynnig llefydd ychwaengol os oes lle ar y cwrs.

Rhowch wybod i ni os ydych am gwblhau eich asesiad Diogelwch Bwyd yn yr iaith Gymraeg o leiaf bythefnos cyn yr hyfforddiant i ni drefnu gyda'r corff arholi.

Pwysig - Er mwyn derbyn eich tystysgrif o'r Cwrs Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd, sicrhewch eich bod yn dod â'ch Llun I.D. gyda chi!

Taliadau

 • RHAID gwneud taliad o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl archebu. Byddwn yn cynnal eich lle am 5 diwrnod gwaith. Os na dderbynnir taliad yna caiff eich lle ei ganslo. Ni fydd eich lle ar y cwrs yn cael ei gadarnhau hyd nes y derbynnir y taliad
 • Ceir manylion cost yr hyfforddiant yn y tabl cyrsiau
 • Cysylltwch â ni am y manylion os hoffech dalu yn electroneg/drwy BACS
 • Dylai sieciau fod yn daladwy i Gyngor Sir Ceredigion – a dylid eu marcio'n GLIR ar gyfer sylw'r Uned Gofal Plant gydag enw mynychwr/wyr, enw a dyddiad y cwrs, a'u hanfon i: Uned Gofal Plant, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Bydd blaenoriaeth llefydd yn cael ei roi i bobl sydd wedi talu wrth archebu lle.

Cadarnhad

 • Eich cyfrifoldeb chi yw i gofio dyddiadau hyfforddiant chi/staff o fewn eich lleoliad
 • Bydd e-bost atgoffa yn cael ei ddanfon tua 10 diwrnod cyn yr hyfforddiant. Os oes unrhyw newid mewn amgylchiadau e.e. ddim yn gallu mynychu rhowch wybod i ni er mwyn osgoi derbyn dirwy am ganslo’n hwyr / diffyg presenoldeb (gweler canslo / diffyg presenoldeb yr unigolyn)
 • Caiff lefydd ar gyrsiau eu cadarnhau trwy e-bost. Nodwch gyfeiriad e-bost ar eich ffurflen archebu lle
 • Caiff eich e-bost ei ychwanegu at y gronfa ddata a byddwn yn ei ddefnyddio er mwyn anfon hysbysiadau atoch ac ein bwletin wythnosol. Rhowch wybod i ni os NAD YDYCH chi eisiau i ni ddefnyddio eich e-bost

Canslo Cyrsiau

 • Weithiau, bydd yn rhaid i ni ganslo neu ohirio cyrsiau oherwydd bod y niferoedd yn rhy isel. Ceisiwn ganslo o leiaf wythnos cyn i’r cwrs ddigwydd
 • Os bydd angen i ni ganslo cwrs ar fyr rybudd e.e. tywydd gwael, tiwtor yn sâl, byddwn yn cysylltu cyn gynted â phosib. I wneud hyn yn fwy hwylus, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi’r manylion cyswllt cywir a diweddaraf ar eich ffurflen archebu lle

Canslo / Diffyg Presenoldeb yr Unigolyn

 • Os ydych yn canslo lle ar gwrs o fewn 48 awr ni fyddwch yn cael eich arian yn ôl
 • Codir tâl o £20.50 ar unigolion nad ydynt yn mynychu hyfforddiant sydd am ddim am beidio â mynychu
 • Pan fydd unigolion yn colli cyrsiau hyfforddi dro ar ôl tro, ysgrifennir at reolwr / goruchwyliwr y lleoliad ac efallai y byddwch yn anghymwys ar gyfer cyrsiau hyfforddiant yn y dyfodol

Darparwyr Sir Gyfagos

 • Os ydych yn darparu darpariaeth gofal plant mewn sir gyfagos, byddwn yn ystyried eich cais, ond bydd blaenoriaeth am leoedd yn cael ei roi i staff lleoliadau Ceredigion yn gyntaf
 • Os oes angen hyfforddiant, byddem yn eich cynghori i gysylltu â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol gan y byddant yn gallu dweud wrthych pryd mae’r cwrs nesaf yn rhedeg, o fewn eich awdurdod chi
 • Os ydych chi'n mynychu cwrs gorfodol; yng Ngheredigion o sir gyfagos, codir tâl arnoch am gyfradd hyfforddiant eich awdurdod lleol

Cyrsiau yn y Gymraeg

 • Ble mae’n bosib byddwn yn ymgeisio i drefnu hyfforddiant yn y Gymraeg. Nid yw hyn yn bosib bob tro oherwydd y corff dyfarnu
 • Rydym yn ffodus bod yr hyfforddwr i’r cwrs Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd yn gallu siarad Cymraeg ac felly yn hapus i dderbyn cwestiynau yn y Gymraeg. Mae yn bosib i wneud yr arholiad Diogelwch Bwyd yn y Gymraeg
 • Rhowch wybod i ni os ydych am gwblhau eich asesiad Diogelwch Bwyd yn y Gymraeg o leiaf bythefnos cyn yr hyfforddiant i ni ei drefnu gyda'r corff arholi

Tystysgrifau

 • RHAID dod ag ID GYDA LLUN adnabod i bob sesiwn Diogelwch Bwyd a Chymorth CyntafDim ID â llun = Dim tystysgrif
 • Mae tystysgrifau’n cael eu darparu ar gyfer pob cwrs. Mae rhai yn cael ei dosbarthu ar ddiwedd y cwrs e.e. Amddiffyn plant lle bydd eraill yn cael eu danfon yn y post yn ôl trefn achredu cyrsiau unigol
 • Caiff y tystysgrifau eu e-bostio/ postio i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen mynychu y cwrs – yn amodol ar daliad llawn gan eich lleoliad

Telerau ac Amodau Hyfforddiant:-

Pan fyddwch chi ar gwrs hyfforddiant bydd angen:

 • Bod yn gwrtais, yn barchus ac yn onest ar bob achlysur
 • Troi fyny ar amser ac aros nes bydd y cwrs wedi ei gorffen. Nid yw’n dderbyniol gofyn am ganiatâd gan hwylusydd y cwrs i adael yn gynnar ar ddiwrnod yr hyfforddiant
 • Cymryd rhan, cyfrannu a dangos diddordeb yng nghynnwys y cwrs
 • Bydd te/coffi ar gael. Fodd bynnag, os yw’r cwrs yn para trwy’r dydd bydd disgwyl i chi ddod â phecyn bwyd gyda chi

Os oes problem ar y dydd ac nid yw’n bosib i chi fynychu’r hyfforddiant yna ffoniwch y swyddfa a gadewch neges gydag esboniad am eich sefyllfa ar un o’r rhifau canlynol:

01970 633034 – oriau swyddfa
01545 572078 – oriau cau (peiriant ateb)

Gwnewch yn siwr bod eich staff yn ymwybodol o’r rhifau yma.

Os hoffech gael fwy o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, yna peidiwch ag oedi i gysylltu ag aelod o'r tîm!

Diolch

Gall Busnes Cymru eich helpu gyda'r holl wybodaeth, cyngor a chanllawiau sydd eu hangen arnoch os ydych chi'n ystyried dechrau busnes o'ch cartref neu am dyfu eich busnes. Ewch i wefan Busnes Cymru a chwiliwch 'Gofal Plant'.

Dechrau busnes o gartref: businesswales.gov.wales/starting-up/cy/canllawiau-pellach/dechrau-busnes-o-gartref

Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn helpu busnesau ym meysydd y blynyddoedd cynnar, gofal plant a dysgu trwy chwarae mewn lleoliadau a gynhelir neu leoliadau nas cynhelir ar draws Cymru i fod yn fwy llwyddiannus - drwy sichrau arian fel bod hyfforddiant ar gael i'r staff am ddim!

Mae gofalu am blant yn fwy na swydd, mae'n yrfa hynod o bwysig. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, rhaglen newydd i wella cymwysterau a sgiliau pobl sy'n gweithio mewn lleoliadau'r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.

Gwerth gweithwyr a gwell cymwysterau i'ch busnes

Mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn darparu cyllid i'ch galluogi i helpu'ch gweithwyr cyflogedig i ennill cymwysterau a sgiliau lefel uwch drwy hyfforddiant seiliedig ar waith. Trwy hyfforddiant ychwanegol gallwch chi wella sgiliau'ch staff, gwella'ch busnes a darparu gwasanaeth o safon uwch mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Ansawdd

Bydd cymwysterau lefel uwch yn helpu'ch staff i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i sichrau bod anghenion plant yn cael eu diwallu'n llawn, a darparu mwy o gyfleoedd addysgol ar gyfer plant yn y dyfodol. Mae staff cymwys iawn yn fwy cynhyrchiol, sy'n golygu y bydd eich busnes yn dod yn gryfach ac yn fwy effeithlon.

Enw da

Mae rhieni eisiau'r gorau ar gyfer eu plant, felly bydd barn pobl am eich busnes yn lledaenu'n gyflym. Dylech chi sichrau bod y safbwyntiau hyn yn gadarnhaol trwy sichrau bod eich staff yn gwbl gymwys ar gyfer y gwaith y maen nhw'n ei gyflanwi.

Boddhad

Mae astudiaethau'n dangos bod buddsoddi yn eich gweithlu yn dangos eich bod chi'n eu gwerthfawrogi nhw. Mae'n gwella ansawdd a theyrngarwch, a bydd y staff yn aros gyda chi.

Sgiliau Cymraeg

Mae nifer o fanteision yn gysylltiedig ag annog eich gweithwyr cyflogedig i wella eu sgiliau Cymraeg a derbyn hyfforddiant yn y Gymraeg neu'n ddwyieithiog (y Gymraeg a'r Saesneg). Bydd yn golygu bod y plant o dan eich gofal yn cael mwy o gysylltiad a'r iaith Gymraeg, gan ddenu cwsmeriaid newydd a gwneud cwsmeriaid yn fwy teyrngar o bosibl.

A yw eich busnes yn gymwys?

Mae'n addas i gyflogwyr gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn sector y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae sydd am wella sgiliau'r rhai sydd a chymwysterau is na Lefel 3.

Er mwyn cael cyllid, rhaid i chi a'ch gweithiwr cyflogedig fodloni'r meini prawf canlynol:

 • rhaid i'ch gweithiwr cyflogedig fod yn 25 oed neu'n hyn adeg gwneud y cais
 • rhaid eich bod chi wedi cofrestru'ch safle blynyddoedd cynnar, gofal plant neu chwarae gydag AGGCC
 • rhaid bod eich gweithiwr yn cael ei gyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos
 • rhaid bod eich gweithiwr cyflogedig wedi bod yn gweithio yn eich lleoliad am o leiaf 4 wythnos adeg gwneud y cais
  (Noder: efallai y bydd meini prawf eraill yn berthnasol hefyd)

Mae Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalen Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar y wefan Llywodraeth Cymru.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cefnogi’r gweithlu a gwelliannau yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Medrwch gofrestru i gael e-fwletin misol drwy e-bostio newsletter@socialcare.wales

Gofalwn

Mae Gofalwn yn wefan sydd yn ceisio helpu i ddenu, recriwtio a chadw staff gofal yng Nghymru. Mae'r wefan yn cynnal rhestr gynyddol o gyflogwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru, a gallwch ddod o hyd i nifer o gyfleoedd sydd ar gael i weithio gydag oedolion a phlant, a chlywed am brofiadau gweithio yn y maes gofal wrth y bobl sy’n gwneud y swydd yn barod.

Cymrwch gip ar eu cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar am gyfleoedd am swyddi.