Gall gofal plant ymddangos yn gostus, ond cyn i chi benderfynu na allwch ei fforddio, cofiwch bod y rhan fwyaf o deuluoedd yn gymwys i gael help ariannol.

Gwiriwch a ydych chi'n gymwys i gael help

childcarechoices.gov.uk

Mae Budd-dal Plant yn daliad y mae modd i chi ei hawlio ar gyfer eich plentyn. Fel arfer, bydd yn cael ei dalu bob pedair wythnos ond weithiau, bydd yn cael ei dalu bob wythnos.

Telir symiau ar wahân ar gyfer pob plentyn. Mae modd i’r taliad gan ei hawlio gan unrhyw un y maent yn gymwys i’w gael. Mae Budd-dal Plant yn fudd-dal di-dreth ar gyfer pobl sy’n magu plant. Er mwyn bod yn gymwys, bydd angen i chi fod yn byw yn y DU ac yn gyfrifol am blentyn y maent yn byw yma hefyd.

Pwy sy’n gallu cael Budd-dal Plant?

Os ydych yn gyfrifol am blentyn, bydd modd i chi gael Budd-dal Plant ar eu cyfer fel arfer – hyd yn oed os nad chi yw eu rhiant.

Byddwch yn gymwys i gael Budd-dal Plant os bydd modd i chi ateb ‘ydw’ i un o’r meini prawf canlynol.

A ydych chi’n magu plentyn:

 • Sydd dan 16 oed
 • Sydd dros 16 oed ond dan 20 oed, ac yn cael addysg neu hyfforddiant o hyd, y mae’n cyfrif ar gyfer Budd-dal Plant
 • Sy’n 16 neu’n 17 oed ac wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar, ac wedi cofrestru i weithio neu i gael hyfforddiant gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd

Os ydych chi a pherson arall yn hawlio Budd-dal Plant ar gyfer yr un plentyn, dim ond un ohonoch fydd yn gallu ei gael.

Fel arfer, bydd taliadau Budd-dal Plant yn stopio pan fydd eich plentyn yn 16 oed, oni bai eu bod yn cael addysg neu hyfforddiant sy’n cyfrif ar gyfer Budd-dal Plant.  Er enghraifft, nid yw cwrs uwch ar lefel addysg uwch – fel gradd – yn cyfrif.

Ni fydd modd i chi gael Budd-dal Plant ar gyfer eich plentyn pan fyddant yn cyrraedd 20 oed.

Mae modd i chi hawlio Budd-dal Plant cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn cael eu geni neu’n dod i fyw gyda chi.

Llinell Gymorth Budd-dal Plant

Mae modd i chi hawlio Budd-dal Plant ar-lein, gan ddefnyddio manylion y wefan a nodir isod neu thrwy ffonio’r linell gymorth:

Llinell gymorth Budd-dal Plant: 0345 302 1444

Oriau agor

8.00 am tan 8.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener
8.00 am tan 4.00 pm ar ddydd Sadwrn
Ar gau ddydd Sul, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

Taliad yw hwn er mwyn cynorthwyo teuluoedd y maent yn cynnwys plant. Nid oes yn rhaid i chi fod yn gweithio er mwyn ei hawlio.

Telir Credyd Treth Plant yn uniongyrchol i fanc y person yn y teulu y maent yn bennaf gyfrifol am edrych ar ôl y plentyn/plant. Fe’i telir yn ychwanegol i’r Budd-dal Plant ac unrhyw Gredyd Treth Gwaith.

Gallech gael Credyd Treth Plant ar gyfer pob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdanynt os ydynt:

 • dan 16 oed
 • dan 20 oed ac yn cael addysg neu hyfforddiant cymeradwy

Nid oes angen i chi fod yn gweithio er mwyn hawlio’r Credyd Treth Plant.

Byddwch yn cael arian ar gyfer pob plentyn sy’n gymwys ac ni fydd y Credyd Treth Plant yn effeithio ar eich Budd-dal Plant.

Bydd y swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau – mae modd i chi ddefnyddio CaThEM – Cyfleuster Cyfrifo Credydau Treth er mwyn cyfrifo’r swm.

Os byddwch yn gymwys i gael Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith wedi’i Seilio ar Incwm, byddwch yn gymwys i gael uchafswm y Credyd Treth Plant ar gyfer eich plant. Ar ôl i chi wneud cais, dylech adrodd am unrhyw newidiadau ar unwaith er mwyn osgoi cael eich talu ormod neu ddim digon.

Mae modd i chi gael gwybodaeth am eich cymhwystra i gael Credydau Treth trwy droi at y gwefannau canlynol neu ffonio llinell gymorth y Credydau Treth:

Llinell Gymorth Credydau Treth: 0345 300 3900

Am wybodaeth gyffredinol ynghylch credydau treth

Oriau agor

8.00 am tan 8.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener
8.00 am tan 4.00 pm ar ddydd Sadwrn
Ar gau ddydd Sul, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

Bellach, mae nifer o gyflogwyr wedi ymrwymo i’r cynllun Talebau Gofal Plant, sy’n caniatáu i rieni aberthu rhywfaint o’u cyflog gros yn gyfnewid am “dalebau” y mae modd eu defnyddio er mwyn talu am ofal plant.  Bydd modd prynu’r £55 cyntaf bob wythnos (£243 bob mis) yn rhydd rhag treth neu Yswiriant Gwladol, sy’n golygu y gallai trethdalwr cyfradd is arbed tua £962 y flwyddyn ac y gallai trethdalwr cyfradd uwch arbed tua £1,195.

Mae modd i’r rhan fwyaf o gwmnïau ymuno â’r cynllun, felly os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, byddai’n werth i chi holi a yw’ch un chi wedi cofrestru gydag un o ddarparwyr y talebau.  Fodd bynnag, os oes modd i chi hawlio budd-daliadau, efallai y byddwch yn gweld bod y cynllun Talebau Gofal Plant yn effeithio ar y rhain, felly dylech ystyried eich amgylchiadau unigol cyn ymrwymo iddo.

A ydw i’n gymwys i gael talebau gofal plant?

Mae unrhyw riant sy’n gweithio neu’r rhai y mae ganddynt gyfrifoldeb rhiant dros blentyn sy’n byw gyda nhw, yn gymwys i gael talebau gofal plant.  Mae modd i bartner nad ydynt yn gweithio ddefnyddio’r talebau hyn hefyd.  Felly os bydd un rhiant yn cael y talebau, er enghraifft, bydd modd i’r partner sydd gartref ddefnyddio’r talebau er mwyn talu am ddarpariaeth gofal plant cymeradwy.

Sut mae modd i mi hawlio talebau gofal plant?

Dim ond trwy’ch cyflogwr y mae talebau gofal plant ar gael, ac mae’n rhaid bod eich cyflogwr yn cynnal cynllun talebau.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Mae modd darparu talebau gofal plant fel gwobr neu fudd ychwanegol ar ben cyflog cyflogai, fodd bynnag, cynigir y rhan fwyaf o gynlluniau trwy gyfrwng trefniant aberthu cyflog.  Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu cynnig i gyflogeion fel budd gwirfoddol, a bydd y cyflogai yn cyfnewid rhan o’u cyflog am dalebau.

Mae modd i chi ddewis cymryd talebau gofal plant y byddant yn werth hyd at £2,916 y flwyddyn fesul person, fel rhan o’ch pecyn tâl, ar yr amod na fydd eich cyflog ariannol yn gostwng islaw’r isafswm cyflog cenedlaethol.  Os byddwch yn dewis cael talebau gofal plant fel cyfran o’ch cyflog, mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu cyfraniadau yswiriant gwladol (CYG) na threth ar hyd at £55 yr wythnos o ran y talebau.  Aberthu cyflog yw’r enw am hyn.

Pwy fydd modd i mi eu talu gyda thalebau gofal plant?

Bydd talebau gofal plant yn gallu talu am ofal plant nes yr adeg pan fydd plant yn 15 oed, ac mae modd eu defnyddio fel taliad llawn neu randaliad am unrhyw rai o’r canlynol:

 • Meithrinfa ddydd
 • Grŵp chwarae cyn ysgol
 • Clwb y tu allan i oriau ysgol
 • Gwarchodwr plant

Er mwyn manteisio ar yr esemptiad treth ac YG, rhaid bod y darparwr gofal plant y byddwch yn ei ddewis wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Cwestiynau Cyffredin gan gyflogeion ynghylch y cyswllt rhwng Credydau Treth a Thalebau Gofal Plant.

Ffoniwch CThEM os oes angen help arnoch:

 • i wneud cais ar gyfer Gofal Plant Di-Dreth,
 • Gofal Plant 30 awr, neu
 • i ddefnyddio’ch cyfrif gofal plant.

https://www.gov.uk/government/organisations/...