Os credwch fod pob plentyn yn haeddu'r dechreuad gorau mewn bywyd, bod yn hyblyg, ac yr hoffech redeg eich busnes eich hun o'ch cartref eich hun, beth am ystyried Gwarchod Plant fel gyrfa?

Fel Gwarchodwr Plant Cofrestredig byddwch:

 • Yn weithiwr gofal plant proffesiynol hyfforddedig;
 • Yn cynnig amgylchedd ysgogol a hapus i'r plant rydych chi'n gofalu amdanynt;
 • Yn darparu cyfleoedd dysgu a gweld y plant yn datblygu;
 • Yn gweithio yn eich cartref, dewis yr oriau rydych chi'n gweithio a rhedeg busnes eich hun;
 • Yn gallu gofalu am blant eich hunain ochr yn ochr â phlant sy'n cael eu gwarchod (byddant yn cyfrif yn eich niferoedd);
 • Yn gallu cwrdd â Gwarchodwyr Plant eraill, yn lleol mewn rhwydweithiau, neu ar-lein;
 • Derbyn cylchlythyrau rheolaidd gan yr Uned Gofal Plant am gyfleoedd hyfforddi, grantiau ac unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth

Beth mae bod yn Warchodwr Plant Cofrestredig yn ei olygu?

 • Os ydych yn gofalu am un neu fwy o blant o dan 12 oed, am fwy na dwy awr y dydd, yn eich cartref eich hun, am daliad (naill ai mewn nwyddau neu arian) rhaid i chi, yn ôl y gyfraith, gofrestru fel Gwarchodwr Plant;
 • Ymgyrch Gofalwn Cymru gan Gofal Cymdeithasol Cymru yn esbonio beth mae swydd yn y sector gofal yn ei olygu, gan gynnwys Gofal Plant yn y Cartref, a fideo Amanda am fod yn Warchodwr Plant;
 • Bydd angen i chi gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), sy'n rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru;
 • I wneud hyn, bydd angen i chi fodloni neu ragori ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC);
 • Bydd angen i chi ymgymryd â hyfforddiant rheolaidd i ddiweddaru eich sgiliau a'ch gwybodaeth;
 • Fel person hunangyflogedig, bydd angen i chi redeg eich busnes mewn modd cyfreithiol a thalu treth ar eich incwm trwy gwblhau’r ffurflen dreth hunanasesu (Saesneg yn unig)

Sut i ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig yng Ngheredigion?

 • Cysylltwch â'r Uned Gofal Plant drwy ffonio Clic ar 01545 570881 neu drwy e-bostio clic@ceredigion.gov.uk;
 • Mynychu sesiwn friffio Gwarchodwr Plant ar-lein, lle bydd y Cydlynydd Gofal Plant a Hyfforddiant yn esbonio'r holl hyfforddiant angenrheidiol a'r broses o ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig;
 • Mynychu cwrs cyn cofrestru addas; bydd hyn yn cymryd rhwng 8-16 wythnos. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu eich polisiau a’ch gweithdrefnau eich hun i gydymffurfio â rheoliadau;
 • Ar ôl cwblhau'r cwrs cyn cofrestru byddwch yn cael eich mentora gan ein swyddog i sicrhau eich bod wedi cwblhau popeth angenrheidiol i gofrestru fel darparwr gofal plant gydag AGC;
 • Mynychu a chwblhau pob cwrs gorfodol gan gynnwys Cymorth Cyntaf Pediatreg, Diogelu ac Amddiffyn Plant, Diogelwch a Hylendid Bwyd, Alergedd ac Anoddefiad Bwyd a ‘PREVENT’ (Ymwybyddiaeth Radicaleiddio);
 • Bydd angen i chi wneud cais am Dystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i chi'ch hun ac unrhyw un dros 16 oed sy'n byw yn eich cartref;
 • Cyflwynwch eich cais i AGC, a fydd yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad safle a chyfweliad;
 • Ar ôl cofrestru, byddwch yn parhau i gael cefnogaeth yr Uned Gofal Plant trwy gydol eich cofrestriad