Bydd y Cynnig yn dechrau o'r tymor yn dilyn trydydd pen-blwydd eich plentyn tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed pan fyddant yn dechrau addysg amser llawn.

Gall rhieni fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant unrhyw bryd yn ystod y cyfnod hwn, ar yr amod eu bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu manteisio ar y cynnig unrhyw adeg a ddymunant yn ystod y tymor, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o gychwyn y tymor hwnnw neu yn gynharach na hynny. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i'r sir neu sy'n cychwyn gweithio.

Sylwch, byddwch yn gymwys dim ond o'r dyddiad a nodir ar y llythyr cadarnhau a anfonir atoch gan y tîm Cynnig Gofal Plant pan fydd eich cais wedi cael ei brosesu.

Alla i ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch, gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â'r lleoliad Cyfnod Sylfaen Meithrin ar unrhyw ddiwrnod arbennig.

Alla i gasglu oriau?

Na allwch. Ni fydd system casglu/bancio yn ei lle o Fedi 2018 ar draws ardaloedd y cynlluniau peilot. Bydd 30 awr ar gael i rieni bob wythnos sy'n gyfuniad o ofal plant Cyfnod Sylfaen Meithrin gyda'r rhieni yn dewis faint o'r 30 awr y byddant yn eu defnyddio. Caiff unrhyw oriau sydd heb eu defnyddio mewn wythnos eu colli.

Sut bydd y cynnig yn gweithio y tu allan i'r tymor ysgol?

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cwmpasu hyd at 48 awr y flwyddyn. Bydd darpariaeth Cyfnod Sylfaen Meithrin ar gael ar gyfer hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd rhieni cymwys yn gallu manteisio ar 30 awr o ofal plant ar gyfer y 9 wythnos o'r flwyddyn sy'n weddill.

Gall rhieni cymwys ddefnyddio eu 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau pryd bynnag y dymunant. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhieni yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y gofal sy'n ateb eu hanghenion orau. At ddiben y cynlluniau peilot bydd rhaid i rieni ddefnyddio eu darpariaeth fesul wythnos. Ni ellir trosglwyddo oriau gofal o un wythnos i'r llall.