Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i'r cynnig o ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed (gweler y dyddiadau isod) tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed pan fyddant yn dechrau addysg amser llawn.

Dyddiadau pryd y gallaf wneud cais am y cynnig gofal plant

Er mwyn manteisio ar elfen gofal plant y cynnig rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

 • Bod â phlentyn 3 neu 4 oed sydd yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin Rhan-amser rhan-amser
 • Byw yng Ngheredigion
 • Cael eu cyflogi neu fod yn hunangyflogedig ac yn byw yng Nghymru yn barhaol. Rhaid i'r ddau riant/parau sy'n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu raid i'r unig riant fod yn gweithio mewn teulu un rhiant;
 • At ddiben y cynllun peilot bydd angen i rieni/gofalwyr ennill cyflog wythnosol sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar isafswm cyflog byw cenedlaethol neu’r cyflog cenedlaethol; neu yn derbyn budd-daliadau gofal penodol. Ni fydd rhiant yn gymwys os yw'n ennill mwy na £100,000 y flwyddyn - mae hwn yn gyfyngiad fesul rhiant

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nid yw eu gwarchodaeth dros y plentyn yn gyfartal, bydd y rhiant sy'n brif warchodwr yn gymwys i fanteisio ar y cynnig (os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd). Os yw rhieni yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd rhaid enwebu un rhiant i fanteisio ar y cynnig fel y prif riant.

Bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llysrieni a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i gyd fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd honno allu manteisio ar y cynnig.

Beth sy'n digwydd os ydw i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os bydd sefyllfa rhiant yn newid a'i fod felly yn anghymwys, caniateir cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos pan fydd yn gallu parhau i fanteisio ar y cynnig.

Eithriadau i'r gofynion cymhwysedd

Bydd rhieni sydd i ffwrdd o'r gweithle dros dro ar absenoldeb salwch neu oherwydd absenoldeb rhiant (gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant a rennir statudol a thâl neu absenoldeb mabwysiadu) yn parhau i fod yn gymwys i fanteisio ar y cynnig oherwydd ystyrir eu bod wedi'u cyflogi.

Pa fydd un rhiant yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ac mae'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn hwnnw yn gallu manteisio ar y cynnig o hyd:

 • Budd-dal analluogrwydd
 • Lwfans gofalwyr
 • Lwfans anabledd difrifol
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth
 • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd ar gyfer gwaith neu alluogrwydd cyfyngedig ar gyfer gwaith

Ni fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu manteisio ar y cynnig.

Teulu a ffrindiau sy'n ofalwyr (hefyd yn cael eu galw'n ofalwyr sy'n berthnasau) yw'r bobl hynny sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn nad yw'n blentyn iddynt oherwydd:

 • Nid oes gan y plentyn rieni, neu nid yw'r rhieni yn gallu gofalu am y plentyn;
 • Mae’n debygol y byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol fel arall oherwydd pryder ynghylch lles y plentyn.

Gall gofalwyr sy'n berthnasau fanteisio ar y cynnig ar yr amod eu bod nhw'n bodloni'r meini prawf enillion a chael eu hystyried yn rhieni sy'n 'gweithio', yn byw yng Ngheredigion ac yn gofalu am blentyn o'r oedran cywir i dderbyn y cynnig.

Cwestiynau Cyffredin i Rieni

Cwestiynau cyffredin gan rieni

Llywodraeth Cymru - Eich cynnig gofal plant yng Ngheredigion

Cwestiynau a ofynnir yn aml - Budd-daliadau