Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

Bydd y Cynnig Gofal Plant newydd yn rhoi 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio ac sydd â phlant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y cynnig yn adeiladu ar hawl bresennol plant i gael addysg Cyfnod Sylfaen Meithrin yn ystod y tymor ysgol ac yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer naw wythnos o'r gwyliau ysgol.

Beth ydy hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Ar yr amod eich bod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru gallech dderbyn cyllid ar gyfer plant cymwys sy'n manteisio ar y cynnig yn eich lleoliad.  Bydd rhaid i chi gofrestru gyda'r awdurdod lleol fel cyflenwr ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Gall rhieni ddewis defnyddio unrhyw ddarparwr gofal plant yng Ngheredigion ar yr amod ei fod wedi cael ei ddewis i fod yn gyflenwr ar gyfer y cynnig ar ran yr awdurdod lleol.  Gall rhieni ddewis defnyddio darparwyr o'r tu allan i'r sir.  Fodd bynnag, bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn cofrestru fel cyflenwr.

Oes rhaid i mi ddarparu'r Cyfnod Sylfaen er mwyn darparu elfen gofal plant y cynnig?

Nac oes. Bydd rhai plant yn parhau i gael addysg Cyfnod Sylfaen Meithrin mewn lleoliadau a gynhelir. Nid oes rhaid i ddarparwyr gofal plant ddarparu elfen addysg ac elfen gofal plant Cyfnod Sylfaen Meithrin y cynnig.

Oes rhaid i mi allu darparu'r cynnig am 48 wythnos y flwyddyn er mwyn cymryd rhan?

Nac oes. Gall rhieni fanteisio ar y cynnig trwy ddarparwyr gwahanol sy'n gweddu orau i'w hamgylchiadau. Gall darparwyr sy'n cynnig darpariaeth yn ystod y tymor ysgol yn unig, neu ddarpariaeth yn ystod y gwyliau ysgol yn unig, barhau i ddarparu'r cynnig yn dibynnu ar anghenion y rhieni.

Beth fydd y gyfradd tâl?

Bydd pob darparwr yn derbyn tâl o £4.50 yr awr am bob plentyn sy'n derbyn elfen gofal plant y cynnig.

Alla i godi tâl ychwanegol ar rieni?

Na allwch. Ni allwch godi cyfradd tâl ychwanegol fesul awr os ydych yn codi mwy na £4.50 yr awr fel rheol.

Alla i godi tâl ar gyfer bwyd a gweithgareddau ychwanegol?

Gallwch. Os oes angen, gallwch godi tâl ar rieni am elfennau ychwanegol megis bwyd, cludiant a gweithgareddau oddi ar y safle y gall fod angen talu amdanynt. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru,  ni ddylid codi tâl o fwy na £7.50 y dydd ar rieni (tua 10 awr).  Byddai hyn yn cynnwys 3 phryd bwyd am £2 yr un a 2 fyrbryd am 75c yr un. Am sesiwn hanner diwrnod (tua 5.5 awr) ni ddylid codi mwy na £4.75 y dydd ar rieni (2 bryd bwyd am £2 yr un a byrbryd am 75c yr un). Yn achos gofal sesiynol lle na ddarperir pryd bwyd ond lle bydd plant yn cael byrbryd, y canllaw yw na ddylid codi mwy na 75c y dydd ar rieni am y byrbryd.

Sut bydda i'n cael fy nhalu?

Fe'ch telir yn fisol hanner ffordd drwy'r mis. Er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael eich talu bob mis, bydd RHAID ichi gwblhau hawliadau misol o fewn y pedwar diwrnod gwaith cyntaf o bob mis. Bydd methu â chwblhau'r hawliadau ar amser yn golygu na fyddwch yn cael eich talu!

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Er mwyn darparu’r cynnig, bydd rhaid i chi gwblhau'r ffurflen gofrestru. Cliciwch am y linc. Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r ffurflen e-bostiwch gofalplant@ceredigion.gov.uk

Cofrestru

Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Llywodraeth Cymru - Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr