Cymhwysedd rhieni

I wneud cais am y Cynnig Gofal Plant, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar-lein.

Bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i gyd fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd honno allu manteisio ar y cynnig.

Sylwch fod y ffurflen gais yn gorffen gweithio ar ôl ychydig o amser. Mae angen ei gwblhau mewn un cais, nid yw'n bosibl ei achub a dod yn ôl ato yn nes ymlaen.

Mae’r cais yma ar gyfer y Cynnig Gofal Plant – ORIAU GOFAL PLANT YN UNIG – i wneud cais am oriau Meithrin y Cyfnod Sylfaen (Addysg Gynnar) gweler y Derbyniadau Meithrin ar y dudalen yma ar ein wefan Derbyn i Ysgol.

Mae'n ofynnol i chi ddarparu'r dystiolaeth ganlynol er mwyn profi eich cymhwyster ar gyfer y cynnig:

  • Copi o dystysgrif geni y plentyn
  • Prawf o gyfeiriad - Bil Treth y Cyngor diweddaraf neu fil cyfleustodau dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf
  • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf ar gyfer pob ymgeisydd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn llawer cyflymach os gallwch chi atodi'ch tystiolaeth i'r cais.

Rhieni hunangyflogedig:

  • Os ydych chi'n hunangyflogedig, danfonwch gopi o'ch ffurflen ffurflen dreth hunanasesu fwyaf diweddar a elwir yn SA103
  • Os ydych chi'n berson hunangyflogedig cymharol newydd, bydd gofyn i chi ddarparu prawf o'ch Rhif Cyfeirnod Treth Unigryw gan y Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Os ydych chi'n ansicr pa dystiolaeth sydd ei hangen neu os ydych chi'n cael trafferth gyda'r ffurflen gais ffoniwch 01545 570881 neu e-bostiwch clic@ceredigion.gov.uk a byddwn yn eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad.

Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Ceredigion


Awdurdodau Lleol Eraill

Sir Gaerfyrddin:

Ewch i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin am ragor o wybodaeth am ofal plant yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, defnyddiwch y ddolen hon i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Sir Gâr

Powys:

Ewch i wefan Cyngor Sir Powys am ragor o wybodaeth am ofal plant ym Mhowys:

Os ydych chi'n byw ym Mhowys, defnyddiwch y ddolen hon i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Powys

Sir Benfro:

Os ydych chi'n byw yn Sir Benfro, bydd y cynnig yn dechrau ym mis Ebrill 2019. Gweler gwybodaeth pellach ar y wefan yma www.sir-benfro.gov.uk/cynniggofal-plant-cymru.

Defnyddiwch y ddolen hon i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Sir Benfro