Cymhwysedd Rhieni

I wneud cais am y Cynnig Gofal Plant, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar-lein.

Bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i gyd fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd honno allu manteisio ar y cynnig.

Sylwch fod y ffurflen gais yn gorffen gweithio ar ôl ychydig o amser. Mae angen ei gwblhau mewn un cais, nid yw'n bosibl ei achub a dod yn ôl ato yn nes ymlaen.

Mae’r cais yma ar gyfer y Cynnig Gofal Plant – ORIAU GOFAL PLANT YN UNIG – i wneud cais am oriau Meithrin y Cyfnod Sylfaen (Addysg Gynnar) gweler y Derbyniadau Meithrin ar y dudalen yma ar ein wefan Derbyn i Ysgol.

Mae'n ofynnol i chi ddarparu'r dystiolaeth ganlynol er mwyn profi eich cymhwyster ar gyfer y cynnig:

  • tystysgrif geni (fersiwn hir) neu
  • tystysgrif geni (fersiwn fer) gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
  • Prawf o gyfeiriad - Bil Treth y Cyngor diweddaraf neu fil cyfleustodau dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf
  • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf ar gyfer pob ymgeisydd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn llawer cyflymach os gallwch chi atodi'ch tystiolaeth i'r cais.

Rhieni hunangyflogedig:

  • Os ydych chi'n hunangyflogedig, danfonwch gopi o'ch ffurflen ffurflen dreth hunanasesu fwyaf diweddar a elwir yn SA103
  • Os ydych chi'n berson hunangyflogedig cymharol newydd, bydd gofyn i chi ddarparu prawf o'ch Rhif Cyfeirnod Treth Unigryw gan y Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Os ydych chi'n ansicr pa dystiolaeth sydd ei hangen neu os ydych chi'n cael trafferth gyda'r ffurflen gais ffoniwch 01545 570881 neu e-bostiwch clic@ceredigion.gov.uk a byddwn yn eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad.

GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER RHIENI SY'N YMGEISIO YN AWST/MEDI 2020:

Bydd y Cynnig yn agor eto ar gyfer ceisiadau yn ystod Awst a Medi.  Bydd rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn nhymor yr haf, ond a gollodd tymor cyfan am nad oeddent wedi dechrau derbyn y Cynnig cyn y pandemig, yn cael derbyn y Cynnig o ddechrau tymor yr hydref yn eu hawdurdod lleol, os ydynt yn parhau i fod yn gymwys. Bydd ceisiadau ar gyfer y plant hyn yn agor ar Awst 10fed.

  • Os oedd teuluoedd eisoes wedi’u derbyn ar gyfer y cynnig o’r blaen, rydym wrthi’n cysylltu â nhw i ofyn iddyn nhw anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atom.  Ni fydd angen iddyn nhw gwblhau’r cais cyfan eto.
  • Bydd angen i deuluoedd oedd heb wneud cais o’r blaen gwblhau cais llawn.

Bydd y rhieni hynny y mae eu plentyn yn dod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn eu hawdurdod lleol o dymor yr hydref yn cael gwneud cais o dydd Mercher 9fed Medi a gallant dderbyn lle wedi’i ariannu unwaith bod yr awdurdod wedi prosesu eu cais a chanfod eu bod yn gymwys. Ni fydd rhieni plant tymor yr hydref yn cael gwneud cais cyn 9fed Medi oherwydd ni fydd y ffurflen yn caniatáu iddyn nhw wneud hynny.

Plant tymor yr Haf (plant a drodd 3 rhwng Ionawr 1af 2020 a Mawrth 31ain 2020) - ceisiadau ar agor Awst 10fed

Plant tymor yr Hydref (plant a drodd 3 rhwng Ebrill 1af 2020 a Awst 31ain 2020) - ceisiadau ar agor Medi 9fed  

Sylwer:  Os bydd rhiant yn defnyddio am ofal plant cyn bod eu cais wedi’i gymeradwyo, mae’r rhiant yn atebol am dalu costau’r gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw arian gofal plant i gyfrif am y cyfnod cyn y caiff cais ei gymeradwyo.

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Ceredigion


Awdurdodau Lleol Eraill

Sir Gaerfyrddin:

Ewch i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin am ragor o wybodaeth am ofal plant yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, defnyddiwch y ddolen hon i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Sir Gâr

Powys:

Ewch i wefan Cyngor Sir Powys am ragor o wybodaeth am ofal plant ym Mhowys:

Os ydych chi'n byw ym Mhowys, defnyddiwch y ddolen hon i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Powys

Sir Benfro:

Os ydych chi'n byw yn Sir Benfro, bydd y cynnig yn dechrau ym mis Ebrill 2019. Gweler gwybodaeth pellach ar y wefan yma www.sir-benfro.gov.uk/cynniggofal-plant-cymru.

Defnyddiwch y ddolen hon i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Ffurflen Gofrestru Cynnig Gofal Plant - Sir Benfro