Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr o addysg feithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi ei ariannu ar gyfer rhieni cymwys sydd mewn gwaith ag sydd â phlant 3 & 4 oed, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn.

Gan fod y Cynnig Gofal Plant yn gynnig sy’n cyfuno’r addysg feithrin Cyfnod Sylfaen Meithrin a darpariaeth gofal plant, mae’n rhaid i’r plant fod yn gymwys i dderbyn y ddwy elfen yma ar yr un pryd.

Sawl awr o ofal plant ydw i'n gymwys i'w chael?

Cynigir uchafswm o 30 awr o gyfuniad o addysg a gofal plant.

Os yw wedi ei sefydlu bod rhieni yn gymwys, bydd plant fel arfer yn gallu derbyn yr elfen gofal plant o’r Cynnig o’r tymor ar ôl iddynt gael eu pen-blwydd yn 3 oed, hyd nes y byddant yn derbyn addysg llawn amser - fel arfer y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed. Fodd bynnag, mae rhai awdurdodau lleol yn gosod dyddiad arall pan fo angen i’r plentyn fod o oedran arbennig cyn eu bod yn gymwys ar gyfer addysg feithrin Cyfnod Sylfaen ( e.e. bydd rhaid iddynt fod yn 3 oed cyn Awst 31 er mwyn bod yn gymwys i addysg feithrin y Cyfnod Sylfaen o dymor yr Hydref canlynol ymlaen). Mae’r un rheol yn gallu bodoli i blant sydd eisiau mynediad i elfen gofal plant y cynnig, fel bod plant yn gymwys i dderbyn y ddwy elfen, addysg a gofal plant, ar yr un pryd.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ariannu 10 awr o ddarpariaeth y Cyfnod Sylfaen Meithrin ar hyn o bryd mewn Cylch Meithrin/Cylch Chwarae, neu 12½ awr mewn dosbarth meithrin yn yr ysgol i bob plentyn o'r tymor ysgol ar ôl trydydd pen-blwydd yplentyn. Mae hyn yn golygu y bydd rhieni cymwys yn gallu hawlio lan i 20 awr neu 17½ awr o ofal plant ychwanegol yn ystod y tymor ysgol.

Oherwydd amseriad hwyr gwyliau'r Pasg eleni, bydd hyn golygu ein bod yn dilyn dyddiadau mynediad derbyniadau Cyfnod Sylfaen Awdurdodau lleol. Mae hyn yn golygu na fydd plentyn sydd â’i phen-blwydd yn dri ym mis Ebrill 2019 yn gallu cael mynediad i addysg feithrin Cyfnod Sylfaen na’r Cynnig Gofal Plant tan fis Medi 2019.

Nid yw'n ofynnol i rieni fanteisio ar yr addysg gynnar sydd ar gael iddynt er mwyn defnyddio elfen gofal plant y cynnig. Fodd bynnag, bydd nifer yr oriau a fydd ar gael iddynt yn cynnwys yr oriau hyn, p'un a ydynt yn manteisio arnynt ai peidio.

Yn ystod y gwyliau ysgol efallai y byddwch chi’n gymwys am 30 awr o ofal plant am hyd at naw wythnos o wyliau’r ysgol. Ewch i'r tudalen Hawl i’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer wythnosau gwyliau ysgol am fwy o wybodaeth ar ddarpariaeth gwyliau.

Polisi Derbyn Meithrin:

Sawl awr o addysg ydw i'n gymwys i'w chael?

Mae’r polisi mynediad addysg feithrin yn gosod allan y telerau pa bryd bydd pob plentyn yn dod yn gymwys i dderbyn eu haddysg feithrin (Cyfnod Sylfaen) o fewn pob awdurdod.

Rhaid i rieni wneud cais am le addysg Cyfnod Sylfaen Meithrin mewn lleoliad ysgol neu leoliad nas cynhelir (h.y. Cylch Meithrin neu Gylch Chwarae).

Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o leoliadau ar gael ar ein tudalen Gofal Plant.

Cewch ragor o fanylion ynghylch sut i wneud cais am le addysg Cyfnod Sylfaen Meithrin yng Ngheredigion yn ar ein tudalen Addysg Feithrin ar gyfer plant 3-4 oed (Cyfnod Sylfaen).

Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol i gael polisi mynediad addysg feithrin, sydd ar gael i’r cyhoedd ar wefan pob Awdurdod Lleol unigol.

Ceredigion: Derbyn i Ysgol

Carmarthenshire: www.sirgar.llyw.cymru/media/1215929/infoforparents_2018_cymraeg.pdf

Powys: www.cy.powys.gov.uk/article/3726/Gwneud-Cais-am-Le-Mewn-Ysgol

Pembrokeshire: www.sir-benfro.gov.uk/mynediad-i-ysgolion/derbyniadau-i-ysgolion-gwybodaeth-i-rieni

Sawl awr o ofal plant yn ystod y gwyliau ydw i'n gymwys i'w chael?

Hawl i’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer wythnosau gwyliau ysgol

  • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor [cychwyn ym mis Medi] gyda’r hawl i 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor [cychwyn ym mis Ionawr] gyda’r hawl i 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor [cychwyn ym mis Ebrill] gyda’r hawl i 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.

Os ydych chi'n dal i fod yn gymwys ar gyfer y cynnig yn y mis Medi canlynol - bydd dyraniad newydd o hawl gwyliau yn dechrau.