Logo cynnig gofal plant cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant fforddiadwy sydd ar gael ac yn hygyrch yn golygu y gall rhieni weithio neu astudio, gan gefnogi ei hymdrechion i gynyddu twf economaidd, mynd i'r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldeb.

Mae'r Cynnig Gofal Plant ar gael i unrhyw deulu sy'n byw yng Ngheredigion ar yr amod ei fod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.


Mae’r gwasanaeth digidol Y Cynnig Gofal Plant newydd yn lansio dros yr Hydref. Os hoffech gael gofal plant a ariennir gan Gynnig Gofal Plant Cymru o fis Ionawr 2023 ymlaen, bydd angen i chi wneud cais trwy’r gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd:

Ceisiadau ar agor 7 Tachwedd, 2022:

Cynnig Gofal Plant Cymru | Help Gyda Chostau Gofal Plant yng Nghymru | LLYW.CYMRU


Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr o addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen (MCS) a gofal plant wedi ei ariannu ar gyfer rhieni cymwys sydd mewn gwaith ag sydd â phlant 3 & 4 oed, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ariannu 10 awr o ddarpariaeth MCS ar hyn o bryd mewn cylch meithrin/cylch chwarae, neu 12½ awr mewn dosbarth meithrin yn yr ysgol i bob plentyn o'r tymor ysgol ar ôl trydydd pen-blwydd y plentyn. Mae hyn yn golygu y bydd rhieni cymwys yn gallu hawlio lan i 20 awr neu 17½ awr o ofal plant ychwanegol yn ystod y tymor ysgol.

Bydd rhaniad oriau pob elfen wedi'i hariannu yn penderfynu ar leoliad lle rydych yn manteisio ar eich darpariaeth MCS, fel y dangosir yn y bwrdd canlynol:

Faint o oriau y byddaf yn derbyn ym mhob elfen?

Elfen Cylch Meithrin/Cylch Chwarae Dosbarth meithrin yn yr ysgol
MCS 10 awr/wythnos 12.5 awr/wythnos
Cynnig Gofal Plant 20 awr/wythnos 17.5 awr/wythnos
Cyfanswm 30 awr yr wythnos 30 awr yr wythnos

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn ariannu GOFAL PLANT yn unig. Ni allwch wneud cais am oriau MCS (addysg) trwy'r cais hwn.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o leoliadau ar gael ar ein tudalen Gofal Plant.

Nid yw'n ofynnol i rieni fanteisio ar yr addysg gynnar sydd ar gael iddynt er mwyn defnyddio'r Cynnig Gofal Plant. Fodd bynnag, bydd nifer yr oriau a fydd ar gael iddynt yn cynnwys yr oriau hyn, p'un a ydynt yn manteisio arnynt ai peidio.

Cewch ragor o fanylion ynghylch sut i wneud cais am le addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen yng Ngheredigion ar ein tudalen Addysg Feithrin ar gyfer plant 3-4 oed (Cyfnod Sylfaen).

Ceredigion:
Wefan Cyngor Sir Ceredigion - Derbyniadau Ysgol

Sir Gâr:
Wefan Cyngor Sir Gâr - Derbyn i Ysgolion

Powys:
Wefan Cyngor Sir Powys - Gwneud Cais am Le Mewn Ysgol

Sir Benfro:
Wefan Cyngor Sir Penfro - Derbyniadau i Ysgolion Gwybodaeth i Rieni


Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yng Ngheredigion, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol:

 • Mae eich plentyn yn 3-4 oed
 • Rydych yn byw yng Ngheredigion
 • Rhaid i rieni /cyplau sy'n cyd-fyw fod yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant mewn teulu dau riant, neu'r unig riant mewn teulu rhiant unigol
 • Rhaid i chi ennill isafswm wythnosol sydd gyfwerth ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol
 • NEU fod yn derbyn budd-daliadau penodol, ar yr amod bod y rhiant arall yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd (gweler eithriadau isod)
 • Ennill llai nag uchafswm £100,000 y flwyddyn fesul rhiant

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster uchod, byddwch yn gallu gwirio’ch cymhwyster a gwneud cais ar-lein am y Cynnig Gofal Plant i Gymru trwy gwblhau cais ar-lein.

Eithriadau i'r gofynion cymhwysedd

Bydd teuluoedd yn y sefyllfaoedd canlynol yn parhau bod yn gymwys manteisio'r cynnig:

Rhieni sydd i ffwrdd o'r gweithle neu wedi atal eu hastudiaethau dros dro ar absenoldeb salwch neu oherwydd absenoldeb rhiant. Gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant a rennir statudol a thâl, ac absenoldeb mabwysiadu.

Pa fydd un rhiant yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ac mae'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol:

 • Budd-dal analluogrwydd
 • Lwfans gofalwyr
 • Lwfans anabledd difrifol
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth
 • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd ar gyfer gwaith neu alluogrwydd cyfyngedig ar gyfer gwaith

Ni fydd rhiant sengl sy'n a theuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu manteisio ar y cynnig.

Sylwer y bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llysrieni, a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i gyd fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd honno allu manteisio ar y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu

Nid yw gwarchodaeth dros y plentyn yn gyfartal:

 • Bydd y rhiant sy'n brif warchodwr yn gymwys i fanteisio ar y cynnig os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd

Mae'r warchodaeth dros y plentyn yn gyfartal:

 • Bydd rhaid enwebu un rhiant i fanteisio ar y cynnig fel y prif riant
 • Dim ond un rhiant y gall wneud cais am y plentyn hwnnw

Gallwch wneud cais yn y tymor y bydd eich plentyn yn troi'n dair oed.  Dyddiadau cyfredol am wneud cais yw:

Dyddiad Geni'r Plentyn Ceisiadau Ar Agor Dyddiad Cychwyn Cynharaf
1 Ionawr 2019 – 31 Mawrth 2019 28 Chwefror 2022 Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill
1 Ebrill 2019 – 31 Awst 2019 4 Gorffennaf 2022 Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Medi
1 Medi 2019 – 31 Rhafgyr 2019 7 Tachwedd 2022 Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i'r cynnig o ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed pan fyddant yn dechrau addysg amser llawn.

Gall rhieni sy'n gymwys:

 • Manteisio ar y cynnig unrhyw bryd yn ystod y cyfnod bod eu plentyn yn gymwys
 • Manteisio ar y cynnig unrhyw adeg a ddymunant yn ystod y tymor, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o gychwyn y tymor hwnnw neu yn gynharach na hynny

Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i'r sir neu sy'n cychwyn gweithio.

Os byddwch yn dechrau manteisio ar ofal plant wrth aros i'ch cais gael ei brosesu, chi sydd yn talu amdano. Ni chaiff cyllid y Cynnig ei ôl-ddyddio i dalu am unrhyw ofal plant a ddefnyddiwyd cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo.

Cyfrifoldeb y rhieni yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y gofal sy'n ateb eu hanghenion.

Alla i ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch.  Ar unrhyw ddiwrnod arbennig, gallwch ddefnyddio:

 • Lleoliad MCS
 • Hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig ychwanegol

Cewch ragor o fanylion ynghylch sut i wneud cais am le addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen yng Ngheredigion ar ein tudalen Addysg Feithrin ar gyfer plant 3-4 oed (Cyfnod Sylfaen).

Alla i gario oriau ymlaen?

Na allwch.  Dylai rhieni:

 • Gael cyfanswm 30 awr sy'n gyfuniad o ddarpariaeth MCS a gofal plant bob wythnos yn unig
 • Ddewis faint o'r 30 awr y byddant yn eu defnyddio yn yr wythnos honno
 • Ddeall y caiff unrhyw oriau sydd heb eu defnyddio mewn wythnos eu colli

Plant pedair blwydd oed:

Mae plant wedi’u geni yn nhymhorau’r hydref a’r gwanwyn o bosib yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn.

Lle mae plentyn yn cael cynnig lle addysg llawn amser cyn y mis Medi yn dilyn ei bedwerydd pen-blwydd, megis:

 • Y tymor ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd
 • Y tymor yn troi pedair oed

Y byddant yn:

 • Peidio bod â hawl i’r cynnig gofal plant yn ystod y tymor ysgol ganddynt
 • Aros yn gymwys i gael y 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau tan y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd

Mae'r Cynnig Gofal Plant ar gael am hyd at 48 wythnos y flwyddyn, lle mae 39 wythnos yn 'tymor ysgol' ac mae 9 wythnos yn 'darpariaeth gwyliau'.

 • Nid yw'r ddarpariaeth addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael y tu allan i'r 39 wythnos y tymor ysgol
 • Bydd modd defnyddio hyd at 30 awr o ofal plant yn unig yn ystod y 9 wythnos gwyliau
 • Bydd 3 wythnos darpariaeth gwyliau'n cael eu dyrannu i bob plentyn ar ddechrau pob tymor
 • Mae’r linc i’r ffurflen gwyliau yn cael ei e-bostio atoch chi ar ôl i chi gael eich cymeradwyo ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

Pryd a sut galla i fanteisio ar fy hawl gwyliau?

 • Gall rhieni ddewis unrhyw wythnos wyliau i weddu i'w hanghenion
 • Bydd dyraniad gwyliau heb ei ddefnyddio'n cario ymlaen a’i ddefnyddio yn y tymor nesaf os yw’r plentyn dal yn gymwys i gael y cynnig
 • Rhaid archebu hawl gwyliau fesul bloc wythnos (hyd at 30 awr)
 • Ni ellir trosglwyddo oriau heb eu defnyddio o un wythnos i'r llall
 • Cyfrifoldeb y rhieni yw dod o hyd i ddarparwr
 • Rhaid i rieni cwblhau ffurflen archebu gwyliau a'i gyflwyno i'r Uned Gofal Plant cyn dyddiad dechrau'r gwyliau
 • Bydd rhieni'n gyfrifol am dalu'r darparwr gofal plant am y pedair wythnos wyliau nad ydynt yn rhan o'r Cynnig Gofal Plant

Hawl i’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer wythnosau gwyliau ysgol

Mae tair wythnos o wyliau ysgol yn cael eu rhoi i bob plentyn ar ddechrau pob tymor ysgol.

Mae nifer yr wythnosau gwyliau a ddyfernir i chi yn y flwyddyn academaidd yna yn dibynnu ar nifer y tymhorau ysgol rydych chi'n derbyn y Cynnig Gofal Plant:

Beth yw fy narpariaeth gwyliau?

 • Bydd plentyn sydd yn ymuno â'r Cynnig yn fis Medi yn derbyn 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau
 • Bydd plentyn sydd yn ymuno â'r Cynnig yn fis Ionawr yn derbyn 6 wythnos o ddarpariaeth gwyliau
 • Bydd plentyn sydd yn ymuno â'r Cynnig yn fis Ebrill yn derbyn 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau

Mae 4 wythnos gwyliau yn pob blwyddyn academaidd na fydd yn cael ei ariannu gan y Cynnig.

Os ydych chi'n dal i fod yn gymwys ar gyfer y cynnig yn y flwyddyn ysgol newydd, bydd dyraniad newydd o hawl gwyliau yn dechrau.

Mae plentyn yn gymwys i gael cyllid yn ystod gwyliau'r ysgol tan fis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn 4 oed.

Ceisiadau am yr hawl gwyliau:

 • Rhaid gwneud cais am yr wythnosau gwyliau cyn y dyddiad rydych angen y ddarpariaeth
 • Bydd yn cael eu gwirio o fewn y mis sy'n arwain at y gwyliau gan yr Uned Gofal Plant
 • Os yw'n llwyddiannus, fe hysbysir rhieni a darparwyr trwy e-bost

Oes angen imi fanteisio ar yr addysg gynnar sydd ar gael er mwyn defnyddio elfen gofal plant y cynnig?

Nac oes.  Nid oes gofynion manteisiol am y cynnig.  Gall rhieni ddewis pa elfennau a faint ohonynt i'u manteisio arnynt a’u peidio.

Mae rhieni'n hawlio i'r uchafswm:

 • 20 awr gofal plant yr wythnos
 • 10 awr MCS yr wythnos

Byddwch yn ymwybodol:

 • Y bydd nifer yr oriau a fydd ar gael ichi yn cynnwys y ddwy elfen p'un a ydych yn manteisio arnynt a’u peidio
 • Na all oriau cael eu trosglwyddo rhwng y ddwy elfen
  • Os dewiswch ddefnyddio gofal plant yn unig, byddwch dal yn derbyn 20 awr yn unig, nid 30
  • Os dewiswch ddefnyddio MCS yn unig, byddwch dal yn derbyn 10 awr yn unig (neu 12.5 os defnyddio lleoliad ysgol)
 • Y bydd unrhyw oriau heb eu defnyddio'n fforffed

Beth sy'n digwydd os ydw i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os bydd sefyllfa rhiant yn newid a'i fod felly yn anghymwys:

 • Caniateir cyfnod eithriedig dros dro o 8 wythnos o'r dydd ei fod yn anghymwys
 • Bydd y cynnig yn aros i'w fanteisio arno am yr hyd
 • Gallech ailsefydlu eich bod yn gymwys pryd bynnag y mae'n berthnasol yn y cyfnod hwn

Pwy sy'n cael ei gyfrif o dan deulu a ffrindiau sy'n ofalwyr/ofalwyr sy'n berthnasau?

Y bobl hynny sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn nad yw'n blentyn iddynt oherwydd:

 • Nid oes gan y plentyn rieni, neu nid yw'r rhieni yn gallu gofalu am y plentyn;
 • Mae’n debygol y byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol fel arall oherwydd pryder ynghylch lles y plentyn

Sut fyddech chi'n diffinio rhiant mewn addysg neu hyfforddiant?

I fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig, rhaid i rieni mewn addysg neu hyfforddiant fod wedi cofrestru ar gwrs Addysg Uwch (AU) neu gwrs Addysg Bellach (AB) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a gyflwynir drwy ddysgu o bell.  I ddangos tystiolaeth o hyn, bydd angen i chi naill ai ddarparu copi o gynnig ffurfiol o le cwrs neu lythyr cofrestru ffurfiol.

Gwybodaeth ychwanegol:

Wefan Llywodraeth Cymru - Gofal plant i blant 3 a 4 oed

I wneud cais am y Cynnig Gofal Plant, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar-lein.  Sylwer bod:

 • Y ffurflen yn gorffen gweithio ar ôl ychydig o amser
 • Angen ei gwblhau mewn un cais
 • Nad yw'n bosibl ei achub a dod yn ôl ato'n nes ymlaen
 • Ffurflen am ORIAU GOFAL PLANT YN UNIG
  • I wneud cais am oriau Meithrin y Cyfnod Sylfaen (addysg gynnar) gweler y 'Derbyniadau Meithrin' ar y dudalen Derbyn i Ysgol yma ar ein gwefan

Cofiwch fod rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llysrieni a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i gyd fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd honno allu manteisio ar y cynnig.

Mae'n ofynnol i chi ddarparu'r dystiolaeth ganlynol er mwyn profi eich cymhwyster ar gyfer y cynnig:

 • Tystysgrif geni (fersiwn hir), neu
 • Tystysgrif geni (fersiwn fer), gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
  • e. llythyr Budd-dal Plant, llythyr Credyd Treth, llythyr oddi wrth Dderbyniad Meithrin
 • Prawf o gyfeiriad--mae math dystiolaeth gymeradwy yn cynnwys:
  • Bil treth y cyngor diweddaraf
  • Bil cyfleustodau dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf
 • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf (12 slip cyflog os yn wythnosol) ar gyfer pob ymgeisydd

a/neu

 • Os mewn addysg/hyfforddiant, llythyr cofrestru neu lythyr cynnig ffurfiol ar gwrs Addysg Uwch (AU) neu Addysg Bellach (AB) perthnasol

Os ydych wedi cychwyn swydd newydd yn ddiweddar ac yn methu a darparu slipiau cyflog gwerth 3 mis, darparwch gopi o’ch contract cyflogaeth newydd. Efallai y bydd yr Uned Gofal Plant yn cysylltu â chi i gael slipiau cyflog i gefnogi’ch contract yn y dyfodol.

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn llawer cyflymach os gallwch chi atodi'ch tystiolaeth i'r cais.

Rhieni hunangyflogedig

Darparwch:

 • Copi o'ch ffurflen dreth hunanasesu fwyaf diweddar

Os ydych chi'n berson hunangyflogedig cymharol newydd, bydd gofyn i chi ddarparu:

 • Prawf o'ch Rhif Cyfeirnod Treth Unigryw gan y Cyllid a Thollau EM (CThEM)
 • Efallai bydd yr Uned Gofal Plant mewn cyswllt â chi ar gyfer rhagor o fanylion ynglŷn â'ch busnes newydd

Os ydych chi'n ansicr pa dystiolaeth sydd ei hangen neu os ydych chi'n cael trafferth gyda'r ffurflen gais, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad.

Ffôn: 01545 570881

E-bost: gofalplant@ceredigion.gov.uk

Sylwer:  Os bydd rhiant yn defnyddio am ofal plant cyn bod eu cais wedi’i gymeradwyo, mae’r rhiant yn atebol am dalu costau’r gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw arian gofal plant i gyfrif am y cyfnod cyn y caiff cais ei gymeradwyo.


GWNEUD CAIS AM Y CYNNIG GOFAL PLANT I GYMRU

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant?

Mae mwy o wybodaeth am y cynnig gofal plant ar gael ar: Wefan Llywodraeth Cymru - Cynnig Gofal Plant Cymru Ymgyrch

 

Ydych chi'n Ddarparwr Gofal Plant?

Gweler ein tudalen Gwybodaeth i Ddarparwyr.

 

Cysylltwch

Allech chi gysylltu â ni ar y ffyrdd canlynol:

Ein Ffurflen Cyswllt Ar-lein

Ffurflen Ar-lein

Post:

Uned Gofal Plant
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn:

01545 570881