Mae 74 man chwarae efo chyfarpar yng Ngheredigion. Mae rhai yn fannau chwarae lleol a rhai yn barciau cyrchfan am ddiwrnod allan gwych i'r teulu. Ewch i wefan Dewis Cymru i ddod o hyd i'ch parc agosaf.

Mae Rhwydwaith Mannau Chwarae Ceredigion yn cael ei hwyluso gan y Cyngor Sir i gysylltu pawb sydd â diddordeb mewn chwarae neu sy'n berchen ar fan chwarae gymunedol neu'n ei rheoli. Cysylltwch â Phorth Cymorth Cynnar porthcymorthcynnar@ceredigion.gov.uk i gael gwybod sut i gymryd rhan.

Os ydych yn bwriadu ymweld a man chwarae rydym yn ofyn os fedrwch sicrhewch:

  • bod terfyn o 1 aelod o’r teulu sy’n mynd gyda’r plentyn/plant
  • bod gennych digon o hylif diheintio dwylo
  • eich bod ddim yn bwyta neu yfed yn y man chwarae
  • eich bod yn dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol
  • eich bod yn nodi unrhyw mesuriadau i helpu’r broses Profi, Olrhain, Diogelu

a, mwyaf pwysig, peidiwch a mynd mewn i’r parc os ydych chi neu’ch plentyn/plant yn dangos symptomau Cofid-19.

Mae llawer o fannau agored yng Ngheredigion a digon o gyfleoedd i chwarae ar ein traethau, coetiroedd, bryniau a mynyddoedd. Ewch i wefan Ddarganfod Ceredigion am amrywiaeth o gyrchfannau ysbrydoledig ar gyfer chwarae a phicnic i'r teulu cyfan.