Rydym yn gweithio'n agos gyda Chymdeithas Llywodraeth Cymru (CLlLC), Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i helpu Ceredigion i baratoi ar gyfer effeithiau posibl Brexit.

Gyda'r broses Brexit yn mynd yn ei blaen, nid yw'n glir pa fath o effaith y gallai ei chael ar Geredigion. Mae paratoadau'r Cyngor yn ceisio lliniaru effeithiau posibl Brexit ar ein cymunedau a'n busnesau.

Mae paratoadau Brexit y cyngor yn cynnwys:

  • Cyfarfod grŵp arweinyddiaeth y Cyngor yn rheolaidd i gynllunio ar gyfer senarios o Brexit posibl yng Ngheredigion.
  • Adolygu holl wasanaethau'r Cyngor i weld sut gallai Brexit effeithio arnynt. Mae cynlluniau'n cael eu rhoi ar waith i baratoi ar gyfer unrhyw effaith ar wasanaethau.
  • Mynychu Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys. Mae'r Fforwm yn paratoi atebion amlasiantaethol i heriau a allai godi.
  • Rhoi gwybodaeth i staff a allai gael eu heffeithio'n uniongyrchol.
  • Codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ymhlith dinasyddion yr UE yng Ngheredigion.
  • Cyfeirio busnesau at gyngor ar effeithiau posibl Brexit.
  • Lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau nad yw lefelau ariannu Ceredigion yn gostwng ar ôl Brexit.
  • Gweithio gyda CLlLC i gwblhau'r trefniadau ar draws Ceredigion pan fydd y broses Brexit wedi'i chwblhau.