Yn dilyn y gwaith ymchwiliol o ganlyniad i'r tân yn Nhŷ Belgrave yn Aberystwyth, mae Glan-y-Môr bellach wedi'i ailagor yn rhannol gyda threfniadau rheoli traffig yn eu lle, ond bydd Ffordd y Môr yn parhau i fod ar gau am y tymor canolig.

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cwblhau eu tasgau ac wedi gadael y safle. Codwyd ffensys o gwmpas yr adeilad i atal mynediad heb ganiatâd ac i gadw'r safle ar gyfer achosion yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, sy'n cynnwys digwyddiadau mawr, “Bu llawer o waith partneriaeth rhwng Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chyngor Sir Ceredigion, yn ogystal ag asiantaethau partner eraill tra'n delio â'r sefyllfa anodd iawn yma. Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu hamynedd yn y ddau fis blaenorol ac ymlaen llaw wrth i faterion barhau i gloi'r amgylchiadau trasig hyn.”

Dywedodd Uwch Swyddog Ymchwilio, y Ditectif Prif Arolygydd dros-dro Neil Jenkins, “Mae ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i achos y tân yn mynd rhagddo ond rwyf yn fodlon â'r cynnydd hyd yn hyn. Mae swyddogion yn parhau i weithio'n galed y tu ôl i'r llenni i archwilio tystiolaeth a rhoddir diweddariadau pan fydd mwy o wybodaeth ar gael. Hoffwn ddiolch i'r gymuned am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth tra bod y gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud.”

Dywedodd y Rheolwr Grŵp, David Hancock, Arweinydd Ymchwilydd Tân yn y digwyddiad hwn o’r Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Mae amgylchiadau'r tân hwn yn gofyn yn naturiol am ymchwiliad trylwyr yn y safle ac ymholiadau cefndir manwl cydamserol i gael eu cynnal.

Roedd ansefydlogrwydd y strwythur sy'n weddill yn cyflwyno heriau sylweddol i'r tîm ymchwilio, gyda dull amlasiantaethol llawn wedi'i gymryd i sicrhau bod yr holl dystiolaeth oedd ar gael yn cael ei gasglu mewn amgylchedd gweithio diogel. Cydnabyddir bod ymdrechion Cyngor Sir Ceredigion, eu contractwyr penodedig a thîm Chwilio ac Achub Trefol Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn rhan annatod o hyn. Mewn cydweithrediad â Heddlu Dyfed-Powys, mae ein gweithgareddau ymchwiliol i dynnu ynghyd yr holl dystiolaeth sydd ar gael yn parhau gyda'r bwriad o ddod â'r digwyddiad hwn i gasgliad.”

25/09/2018