Mewn cyfarfod rhithiol o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd ar 17 Medi 2021, rhoddwyd cydnabyddiaeth i Rif Winfield a Hywel Wyn Jones am eu 10 mlynedd o wasanaeth i’r Pwyllgor rhwng 2011 a 2021. Cyflwynwyd plac bach i’r ddau ohonyn nhw.

Bu Hywel yn Gadeirydd ar y Pwyllgor am 3 blynedd.

Yn eu lle, mae dau aelod annibynnol newydd wedi cael eu penodi, sef Alan Davies a Caryl Davies.

Eifion Evans yw Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd: “Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi elwa o ddegawd o gyngor ac ystyriaethau a ddarparwyd gan Rif a Hywel. Croesawn aelodau newydd y pwyllgor, a bydd eu mewnbwn i swyddogaeth y Pwyllgor yn cael ei werthfawrogi’n fawr.”

Mae Pwyllgorau Safonau awdurdodau lleol yn bodoli i wneud popeth sy'n bosibl i hyrwyddo a diogelu'r safonau y mae'r cyhoedd yn eu disgwyl gan eu cynrychiolwyr etholedig.

Y Cynghorydd Paul Hinge yw Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd “Diolchwn i Rif a Hywel sydd wedi rhoi o’u hamser i gyfrannu at y Pwyllgor, ac rydym yn croesawu’r aelodau newydd.”

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pum aelod annibynnol, dau gynghorydd sir, a dau gynghorydd tref/cymuned. Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cyfarfod bob chwarter, ac mae adroddiadau i’r pwyllgor, gan gynnwys ceisiadau am ollyngiad, i’w gweld ar wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk.

 

21/09/2021