Ar 09 Tachwedd 2018, bydd Esme Freeman, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn dadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS.

Bydd pobl ifanc ar draws Prydain yn trafod pum prif fater sy’n bwysig iddyn nhw. Cyn y ddadl fawr, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn arwain ymgyrch Gwneud eich Marc yng Ngheredigion.

Ymgyrch Gwneud eich Marc sy’n ynghlwm â Senedd Ieuenctid Prydain, yw arolwg barn pobl ifanc mwyaf ym Mhrydain. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn annog pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed i gymryd rhan yn yr ymgyrch i gyfrannu tuag at beth sy’n cael ei drafod yn Nhŷ’r Cyffredin gan Aelodau Seneddol Ifanc yn hwyrach yn y flwyddyn.

Mae’r bleidlais flynyddol Gwneud eich Marc, sydd wedi digwydd ers 2011, yn cynnwys 10 polisi sydd wedi’u dewis/hethol gan Aelodau o’r Senedd Ieuenctid, gan gynnwys diwedd tlodi misglwyf, iechyd meddwl mewn ysgolion, mynd i’r afael â digartrefedd ac addasu’r cwricwlwm. Disgwylir i ymgyrch eleni gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl ifanc dros Brydain, sy’n cael ei gefnogi gan Gyngor Ieuenctid Prydain. Blwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth 954,766 o bobl ifanc o bob cwr o Brydain gymryd rhan yn yr ymgyrch.

Bydd Gweithwyr Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn casglu pleidleisiau o bob Ysgol Uwchradd, Coleg a Chlwb Ieuenctid. Bydd y bleidlais yn cau yng Ngheredigion ar 10 Hydref, a chaiff y canlyniadau eu danfon i Gyngor Ieuenctid Prydain.

Dywedodd yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Dysgu, Dysgu Gydol Oes a Hamdden, y Cynghorydd Catrin Miles, “Mae’n hynod o bwysig bod pobl ifanc yn cael llwyfan i rannu eu barn, yn benodol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw. Mae Senedd Ieuenctid Prydain yn gyfle i Lundain glywed pobl ifanc yn trafod materion sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae’r Ymgyrch Gwneud eich Marc sy’n arwain at ddadl y Senedd Ieuenctid yn gyfle gwerthfawr i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar draws Ceredigion gael dylanwad ar y materion sy’n cael eu trafod yn Nhŷ’r Cyffredin ym Mis Tachwedd. Rwy’n annog i bob person ifanc i gymryd eu pleidlais.”

Unwaith i’r trafodaethau ddod i ben ar 9 Tachwedd, bydd Aelodau o’r Senedd Ieuenctid yn ymgynull yn y lobïau i bleidleisio am beth fydd prif ymgyrch 2019. Yn y gorffennol, mae’r materion sydd wedi dod i’r brig yn cynnwys iechyd meddwl, mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail hil a chrefydd a gostwng yr oedran bleidleisio i 16.

Dywedodd Rt John Bercow AS, Siaradwr y Tŷ’r Cyffredin, “Mae ymgyrch Gwneud eich Marc yn gyfle gwych i filiynau o bobl ifanc ar draws Prydain i ddathlu’r broses ddemocrataidd a gwneud i bobl wrando ar eu lleisiau. Llynedd, mi wnaeth bron miliwn o bobl ifanc bleidleisio dros y cynigion hanfodol i’w trafod gan Aelodau o’r Senedd Ieuenctid, ac mae’n debyg fydd hi ddim gwahanol eleni. Rwy’n edrych ymlaen at groesawu Aelodau o’r Senedd Ieuenctid a llywyddu rhai dadleuon gwirioneddol ysbrydoledig.”

26/09/2018