Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar Deithio Llesol, sy’n cynnwys manylion ar werth £1 miliwn o gynlluniau beicio a cherdded newydd a gyflwynwyd yng Ngheredigion yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.

Mae manylion ynglŷn â’r grantiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a’r arian cyfatebol a gyfrannwyd gan y cyngor a phartneriaid eraill ar gyfer cynlluniau megis y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng Bow Street ac IBERS wedi’u cynnwys yn yr adroddiad. Bydd y llwybr hwn yn darparu cyswllt rhwng safle datblygu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a Gorsaf Reilffordd Bow Street a fydd yn agor y flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd, mae’r cyngor yn gweithio ar gynigion i ymestyn y llwybr cyd-ddefnyddio tuag at Benrhyncoch.

Gosodwyd seilwaith beicio arloesol megis rampiau olwynion beiciau, gorsafoedd trwsio beiciau, gorsafoedd gwefru e-feiciau a llochesau beiciau newydd mewn gwahanol leoliadau yn Aberystwyth er mwyn gwella’r ddarpariaeth ar gyfer beicwyr.

Yn yr adroddiad, ceir manylion ynghylch gwelliannau pellach yn Aberteifi ac Ysgol Henry Richard yn Nhregaron a fydd yn helpu i wneud teithiau cerdded a beicio yn haws, yn fwy diogel ac yn fwy cyfleus er mwyn helpu i leihau nifer y teithiau mewn ceir.

Y Cynghorydd Dafydd Edwards yw’r aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghyd â Thai. Dywedodd: “Mae’r adroddiad hwn yn dangos y buddsoddiad sylweddol a wnaed yng Ngheredigion i siwrneiau Teithio Llesol er mwyn helpu ein trigolion i fyw bywydau iach a heini.”

Mae’r adroddiad ar gael ar dudalen we Teithio Llesol:http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/.  

    

16/10/2019