Yn rhan o’r cymorth sy’n cael ei ddarparu i bobl sy’n cysgodi ar hyn o bryd er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel rhag y Coronafeirws, mae gwasanaeth dosbarthu bwyd yn cael ei drefnu i’r rheini sy’n cysgodi ac nad oes ganddynt deulu neu ffrindiau all eu helpu gyda’u siopa.

Bydd 1,700 o drigolion Ceredigion wedi derbyn llythyr yn cynghori iddynt gysgodi oherwydd eu cyflwr meddygol. Dros y pythefnos diwethaf, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn cysylltu â thrigolion cymwys sy’n cysgodi er mwyn trafod trefniadau i ddarparu parseli bwyd.

Mae cysgodi yn fesur i ddiogelu pobl sy’n ‘eithriadol o agored i niwed yn glinigol’ drwy leihau pob cyswllt rhwng y rheini sy’n eithriadol o agored i niwed ac eraill.

Mae Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cynghori’n gryf i bobl â chyflyrau iechyd difrifol sy’n golygu eu bod yn wynebu risg uchel iawn o salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) ddilyn mesurau cysgodi yn drwyadl er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel. Bydd unigolion y mae eu meddygon teulu wedi nodi eu bod yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol yn derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn rhoi gwybod iddynt am y canllawiau cysgodi.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda meddygfeydd i sicrhau bod cleifion sydd wedi cael diagnosis yn ddiweddar ac sy’n bodloni’r meini prawf, neu atgyfeiriadau gan feddygon teulu ar gyfer unrhyw un a allai fod wedi cael eu methu, yn cael eu cynnwys pan fydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i gynghorau drwy set ddata o bobl a ddylai fod yn cysgodi. Dim ond unwaith y bydd claf yn ymddangos ar y set ddata y bydd yn cael ei ystyried i fod yn berson sy’n cysgodi ac yn gymwys i dderbyn parseli bwyd. Mae’r criteria wedi cael ei osod gan y Llywodraeth.

Cytunwyd ar gontractau rhannu data gydag archfarchnadoedd mawr mewn perthynas â’r bobl hynny y gofynnwyd iddynt gymryd mesurau cysgodi. Bydd hyn yn galluogi pobl sydd ar y rhestr o bobl a ddylai fod yn cysgodi i drefnu slotiau blaenoriaeth er mwyn derbyn bwyd.

I’r rhieny sy’n credu eu bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer rhywun sydd angen cysgodi, ond heb dderbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol, dylent gysylltu â’u meddyg teulu neu Nyrs Ysbyty a fydd yn cynnal asesiad i weld a ddylent fod yn cysgodi ai peidio. Os ydynt yn gymwys i dderbyn llythyr mewn perthynas â’r cynllun cysgodi, bydd eu meddyg teulu yn eu cyfeirio at Lywodraeth Cymru. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn gallu derbyn llythyrau meddygon teulu yn uniongyrchol.

I’r rhieny sydd ddim yn bodloni’r meini prawf ar gyfer rhywun sydd angen cysgodi ond bod angen cymorth mewn perthynas â derbyn bwyd neu feddyginiaeth, dylent fynd i dudalen Coronafeirws i gael rhestr o’r holl opsiynau sydd ar gael yn eich ardal. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn diweddaru’r rhestrau adnoddau lleol dair gwaith yr wythnos, lle gellir cyfeirio pobl i dderbyn gwybodaeth ynghylch gwasanaethau dosbarthu bwyd a grwpiau cymunedol lleol yn y cyfamser.

Mae rhagor o wybodaeth i bobl y nodwyd eu bod yn wynebu risg uchel o salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws ar gael yma.

Gellir gweld canllawiau ar gysgodi ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai sy'n agored iawn i niwed rhag coronafirws yma (tudalen Saesneg yn unig).

 

15/04/2020