Mae Cyfarwyddyd Mangre wedi'u dirymu ar gyfer y busnesau yn Aberteifi sy'n golygu y gallant ailagor.

  • Caffi’r Priory, Stryd y Priordy, Aberteifi, SA43 1BZ
  • T Samways, Pendre, Aberteifi, SA43 1NU
  • Red Lion Inn, Pwllhai, Aberteifi, SA43 1DD
  • Bell Hotel, Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Pan gyhoeddir cyfarwyddyd mangre, rhaid i'r awdurdod adolygu'r amodau iechyd cyhoeddus cymwys cyn pen 7 diwrnod o'r adeg y cyhoeddwyd y cyfarwyddyd a phenderfynu a ddylid dirymu neu barhau â'r cyfarwyddyd.

Ar yr achlysur hwn, ar ôl adolygu'r cyflyrau iechyd cyhoeddus cyfredol fel y maent yn ymwneud ag ardal Aberteifi, mae'r Awdurdod hwn yn fodlon nad oes angen y Cyfarwyddyd Mangre mwyach. Penderfynwyd dirymu'r cyfarwyddiadau.

Mae swyddogion Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion hefyd wedi archwilio'r busnesau hyn. Maent wedi darparu cyngor ac arweiniad ychwanegol ar ffyrdd o leihau'r risg neu'r amlygiad i’r coronafeirws - y mae'n ofynnol i bob busnes ei ddilyn - ar gyfer diogelwch staff a chwsmeriaid.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i gydnabod a diolch i'r busnesau dan sylw am eu cydweithrediad llawn. Diolch iddynt am weithredu o’u gwirfodd eu hunain wrth wneud penderfyniad cyflym i gau eu hadeiladau hyd yn oed cyn i'r Cyngor gyhoeddi'r Cyfarwyddyd Mangre.

Mae’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ynglŷn â’r coronafeirws i’w gweld ar dudalennau'r Coronafeirws. Rhif ffôn Canolfan Gyswllt Gorfforaethol y Cyngor yw 01545 570881.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

05/12/2020