Mae trefniadau yn cael eu rhoi ar waith er mwyn darparu gwasanaethau gofal plant i weithwyr rheng flaen yng Ngheredigion.

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd ysgolion yn cau o fewn y Sir, mae angen gwasanaethau gofal plant er mwyn sicrhau parhad y gwasanaethau rheng flaen.

I ddechrau, rydym yn ystyried mai gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Gwasanaethau Cymdeithasol neu Wasanaethau Gofal yw’r gwasanaethau rheng flaen. Mae gweithwyr y Gwasanaethau Gofal yn cynnwys gweithwyr yng nghartrefi gofal y Cyngor, cartrefi preifat yr awdurdod, a’r rheini sy’n darparu gofal cartref yng nghartrefi pobl o fewn yr awdurdod. Byddwn yn adolygu hyn yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru.

Mae pum lleoliad ar draws Ceredigion a fydd yn darparu gofal plant o ddydd Llun ymlaen, sef y canlynol:

  • Canolfan Integredig Plant (Canolfan Enfys Teifi)
  • Ysgol Gynradd Aberaeron
  • Ysgol Dyffryn Cledlyn, Drefach
  • Ysgol Y Dderi, Llambed
  • Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Bydd y gwasanaeth ar gael saith diwrnod yr wythnos rhwng 8.00am a 6.00pm hyd nes y bydd yr ysgolion yn ail-agor. Bydd disgwyl i rieni ddarparu pecyn bwyd i’w plant oherwydd ni fydd y gwasanaeth yn darparu bwyd. Gall y lleoliadau newid yn amodol ar y galw.

Nid disodli’r gwasanaeth a ddarperir gan ddarparwyr gofal plant preifat yw bwriad y gwasanaeth, ond cynyddu’r capasiti pan fydd ysgolion yn cau ddydd Gwener.

Mae rhieni’n gallu cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn electronig ac archebu’r sesiynau sydd eu hangen arnynt ar sail wythnosol. Am ragor o wybodaeth ac er mwyn cofrestru, ewch i’r wefan: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/gofal-plant-i-weithwyr-allweddol/

20/03/2020