Yn Llys y Goron Abertawe ar 14 Awst, rhoddwyd dedfrydau o garchar i Steffan Lee Harries a Barbara Ray Howell oherwydd nifer o droseddau difrifol, gan gynnwys creulondeb i anifeiliaid. Dedfrydwyd Steffan Lee Harries i chwe mis o garchar ar unwaith, a bydd tri mis o'r rhain yn cael eu gwario yn y carchar a thri mis ar drwydded yn dibynnu ar ymddygiad. Cafodd ei bartner, Barbara Ray Howell ei garcharu am bedwar mis, wedi ei wahardd am 18 mis oherwydd ei bod yn fam ifanc ac hefyd am gael rôl lai yn y deddfau troseddol.

Yn ogystal, mae'r ddau wedi cael eu gwahardd rhag cadw cŵn am bum mlynedd. Mae Harries wedi cael ei wahardd rhag cadw ieir a defaid am bum mlynedd.

Roedd dyfarniad Llys y Goron yn dilyn gwrandawiad ar 17 Mehefin 2019 yn Llys Ynadon Aberystwyth lle plediodd Steffan Lee Harries a Barbara Ray Howell yn euog i niferus o gyhuddiadau o redeg busnes bridio cŵn heb drwydded. Plediodd hefyd yn euog i gyhuddiadau lles anifeiliaid a methiant i waredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid. Plediodd hefyd yn euog i droseddau safonau masnach a oedd yn ymwneud â gwerthu cŵn fel perchnogion preifat ar wefan o'r enw pre-loved.co.uk.

Roedd y cyhuddiadau’n ymwneud â’u hen gartref, sef Waundwni yn Nhanygroes.

Dilynodd hyn erlyniad ar y cyd gan Gyngor Sir Ceredigion a'r RSPCA, lle y canfuwyd bod yr anifeiliaid o dan ofal Harries a Howell mewn cyflwr gwarthus o esgeulustod. Roedd rhaid i’r RSPCA, gyda chymorth yr Heddlu orfodi mynediad i mewn i'r adeiladau dan glo, lle'r oedd cŵn, ieir, moch a cheffylau wedi'u gadael heb fwyd a dŵr a heb olau dydd naturiol.

Y Cynghorydd Gareth Lloyd yw'r aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Cyllid a Diogelu’r Cyhoedd. Dywedodd, “Dyma'r tro cyntaf i Gyngor Sir Ceredigion a'r RSPCA weithio gyda'i gilydd mewn erlyniad ar y cyd a ddefnyddiodd arbenigedd y ddau sefydliad a gwneud defnydd llawn o'r pwerau llys oedd ar gael i’r cyngor. Dylai'r euogfarn hon fod yn rhybudd i'r rhai sy’n bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngheredigion a’r risgiau uchel sy'n gysylltiedig â gweithgarwch o'r fath.”

Dywedodd Gemma Cooper, Arolygydd yr RSPCA, “Roedd hon yn fferm cŵn bach anghyfreithlon lle cafodd cŵn a'u cŵn bach eu cadw dan amodau ffiaidd a oedd yn llawer is na'r safon ofynnol. Cafodd hyd yn oed y cŵn gwaith eu hesgeuluso, gyda ci defaid, lurcher a daeargi i gyd i'w gweld ar y safle. Roedd y dofednod yn farw neu'n marw wrth i ni gerdded o gwmpas ac er i ni alw‘r milfeddyg roedd yn rhy hwyr i lawer.

“Yn anffodus, mae hwn yn rhywbeth a welwn yn ne a gorllewin Cymru dro ar ôl tro - ond does dim esgusodi hyn. Rhaid bodloni a pharchu anghenion pob anifail.

“Rydym yn falch iawn o weithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon hon ac rydym yn cynghori unrhyw un sydd â phryderon ynghylch lles anifeiliaid i'n ffonio ni ar 0300 1234 999 neu wybodaeth am fridio didrwydded i'w galw i'r Cyngor.”

Penderfynwyd cymryd yr anifeiliaid mwyaf agored i niwed, ac aethpwyd â hwy i ofal amddiffynnol yr RSPCA. Roedd yr awdurdodau wedyn yn gofalu am yr anifeiliaid eraill yn ofalus. Achubwyd 47 o gŵn ac 16 o ieir. Cyfaddefodd Steffan Harries hefyd cyhuddiad lles anifeiliaid pellach am fethu â diwallu anghenion defaid yr oedd wedi'u gadael ar dir rhent yn Rhydlewis.

Yn ogystal â dedfrydu'r cwpl, ddiweddarach eleni bydd Llys y Goron Abertawe hefyd yn ystyried cais Deddf Enillion Troseddau a wnaed gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer y gweithgarwch bridio cŵn anghyfreithlon.

14/08/2019