Mae bridiwr cŵn o Dalsarn ger Llanbedr Pont Steffan wedi’i gael yn euog o bedwar cyhuddiad yn ymwneud â’i drwydded fridio cŵn.

Cafwyd Mr Dorian Wyn Jones, sy’n gweithredu sefydliad bridio cŵn trwyddedig o’r enw Dorwan Kennels o Benrheol, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, yn euog o bedwar cyhuddiad yn ymwneud â thorri amodau ei drwydded bridio cŵn, a hynny ar 2 Hydref 2020 yng Nghanolfan Cyfiawnder Aberystwyth.

Yn ystod yr achos a barodd am dridiau, clywodd y Llys dystiolaeth fod Mr Dorian Wyn Jones wedi cael trwydded ar gyfer 33 o gŵn. Fodd bynnag, yn ystod ymweliad a gynhaliwyd gan Swyddogion Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion ar 7 Awst 2019, daethpwyd o hyd i 91 o gŵn ar y safle, ac eithrio cŵn bach, yn amlwg yn mynd yn groes i'w drwydded. Yn ystod ymweliad pellach ar 4 Medi 2019, canfu swyddogion y Cyngor fod nifer y cŵn wedi cynyddu hyd yn oed ymhellach i 97 o gŵn.

Gan nad oedd y cenelau wedi cael eu cynllunio ar gyfer nifer mor gynyddol o gŵn, canfuwyd eu bod yn orlawn ar y ddau ymweliad, a hynny yn groes i'r safonau gofod gofynnol sy'n angenrheidiol yn rhan o amodau'r drwydded. Ychydig iawn o le oedd gan y cŵn i arddel ymddygiad arferol, ac ni roddwyd amgylchedd priodol iddynt a oedd yn rhydd o ofn a thrallod.

Dyfarnodd y Barnwr Rhanbarth fod Mr Jones yn euog o fynd y tu hwnt i'w nifer trwyddedig o gŵn a chadw’r anifeiliaid mewn amodau gorlawn. Cyfeiriwyd yr achos at Lys y Goron ar gyfer dedfrydu, ac i benderfynu ar gais o dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002.

07/10/2020