Os ydych yn gofalu'n rheolaidd am berthynas, ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb eich cymorth, ac nad ydych yn cael eich talu amdano, yna rydych yn Ofalwr. Rydych dal yn ofalwr di-dâl os ydych yn derbyn Lwfans Gofalwyr.

Cyn bo hir bydd gofalwyr di-dâl o bob oed yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn gallu cael mynediad i wefan ranbarthol newydd er mwyn helpu i'w cefnogi yn eu rôl ofalgar. Bydd lansiad swyddogol y wefan yn cyd-fynd â Diwrnod Hawliau Gofalwyr, Dydd Iau 24 Tachwedd 2022.

Dyfarnwyd cyllid o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru i Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), sy’n gweithredu ar ran Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru, i ddatblygu platfform ar-lein dwyieithog ar gyfer gofalwyr rhanbarthol. Bydd y wefan yn cefnogi'r ddarpariaeth a hygyrchedd gwybodaeth, cymorth a chyngor cyson i ofalwyr di-dâl yn y tair sir, a dywedodd gofalwyr di-dâl wrthym ei bod yn bwysig iddynt i ddatblygu Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru yn 2020.

Dywedodd Judith Hardisty, Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Hyrwyddwr Gofalwyr sydd hefyd yn Gadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol: “Rwy'n falch iawn y bydd gwefan Gofalwyr Support West Wales yn darparu gwybodaeth ddwyieithog ar gyfer gofalwyr di-dâl sy'n eu helpu i ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd i'w cefnogi yn eu rôl ofalgar. Bydd y wefan yn cynnwys manylion grwpiau a gweithgareddau lleol, yn ogystal â chymorth perthnasol ac amserol a chefnogaeth ar fudd-daliadau a hawliau ariannol. Rydym yn gwybod nad yw pobl bob amser yn cydnabod eu hunain fel gofalwyr di-dâl, felly ni fyddant yn ymwybodol o'r cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i'w cefnogi yn eu rôl ofalgar, felly bydd y wefan newydd hon yn adnodd gwerthfawr i bawb. Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn ddiolchgar am gyfraniad ein holl ofalwyr di-dâl sy'n gofalu am deulu a ffrindiau yn eu cymunedau eu hunain ac sy'n ymrwymedig i sicrhau bod anghenion gofalwyr di-dâl yn cael sylw. ”

Mae'r wefan, Carers Support West Wales (CSWW), yn lle ar gyfer gwybodaeth benodol i ofalwyr ac mae wedi'i chyd-gynhyrchu gyda gofalwyr di-dâl yn y rhanbarth. 

Datblygwyd CSWW i ategu gwefannau a darpariaethau presennol. Mae'r wefan yn cynnig ffordd gyflym a hawdd o ddod o hyd i wybodaeth benodol i ofalwyr ar gyfer y tair sir.

Mae'r Cymorth Gofalwyr Gorllewin Cymru wedi'i rannu'n adrannau gwahanol, gan ganiatáu i ofalwyr lywio'r platfform yn hawdd ac archwilio gwybodaeth yn lleol ac yn rhanbarthol. 

Yn yr adran 'Fy Nghymuned', bydd gofalwyr yn dod o hyd i gynigion, hyrwyddiadau a gostyngiadau lleol a all eu cefnogi yn eu rôl ofalu yn eu cymuned. Mae map rhyngweithiol yn darparu delweddau cyflym o unrhyw weithgareddau sy'n agos yn ogystal â'r manylion cyswllt perthnasol.

Mae'r adran 'Cymorth' yn darparu cymorth y teimlir y gallai fod o fudd iddyn nhw fel gofalwr fel sut i gofrestru fel gofalwr di-dâl gyda meddyg teulu a sut i gofrestru am Gerdyn Adnabod Gofalwyr. Gan ddefnyddio system hidlo i lywio hyn, bydd gofalwyr yn gallu chwilio nifer o sefydliadau lleol a chenedlaethol i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei angen arnynt.

Mae'r adran 'Newyddion' yn rhannu gwybodaeth hanfodol sy'n amserol a pherthnasol, o restr yn ymwneud â chymorth costau byw i gylchgrawn Gofalwyr sy’n cynnwys gwybodaeth leol a chenedlaethol a allai fod yn ddefnyddiol i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Datblygwyd dyluniad, brandio a chynnwys y wefan trwy gyd-gynhyrchu ac ymgysylltu â gofalwyr a darparwyr di-dâl ledled y rhanbarth.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cymorth Gofalwyr Gorllewin Cymru neu cysylltwch â info@carerssupportwestwales.org.

Gallwch hefyd ddilyn ar y cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram @carerssupportww | #caringforcarers | #gofaluamofalwyr

18/11/2022