Atgoffir aelwydydd cymwys i wneud cais ar gyfer Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i gael cymorth tuag at dalu biliau tanwydd yn ystod y gaeaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-lansio’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ar gyfer 2022 – 2023 fel rhan o becyn cymorth gwerth £90m i fynd i’r afael â’r pwysau uniongyrchol ar gostau byw. 

Hyd yn hyn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cynorthwyo dros 5,000 o aelwydydd gyda'r taliadau hyn ac wedi rhoi dros £1m mewn taliadau. Os ydych yn wynebu biliau tanwydd uwch ac yn meddwl y gallech fod yn gymwys, cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl. Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad un tro o £200 i gael cymorth tuag at dalu eu costau ynni ar gyfer eu prif gartref yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae’r sawl sy’n gwneud cais neu ei bartner yn gyfrifol am dalu’r biliau ynni ac yn derbyn un o’r budd-daliadau lles isod (ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023):

 • Gostyngiad Treth y Cyngor
 • Credyd Cynhwysol
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans ar gyfer Gofalwyr
 • Lwfans Ceisio Gwaith newydd/ yn Seiliedig ar Gyfraniadau
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth newydd/ yn Seiliedig ar Gyfraniadau
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Os nad yw’r ymgeisydd nai bartner sydd yn gyfrifol am dalu’r biliau ynni yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau cymhwyso, efallai y bydd yn gymwys i ymgeisio os oes unigolyn cymwys yn byw gyda nhw. Mae rhaid i’r unigolyn cymwys fodloni pob un o’r amodau a ganlyn:

 • yn byw yn nhŷ y sawl sy’n gwneud cais neu ei bartner fel ei brif breswylfa, ac hefyd
 • yn blentyn dibynnol neu’n oedolyn arall sy’n byw gyda’r sawl sy’n gwneud cais neu ei bartner, ac hefyd
 • yn cael un o’r budd-daliadau (ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023) isod:
  • Lwfans Gweini
  • Lwfans Byw i Bobl Anabl
  • Taliad Annibyniaeth Personol
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Gweini Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Bydd y taliad ar gael i bob cartref cymwys p'un a ydynt yn talu am eu tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter. Gall y tanwydd a dderbynnir cael ei ddarparu ar y grid, neu oddi ar y grid.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyllid a Chaffael: “Byddwn yn annog pobl sy'n wynebu biliau tanwydd uwch i wirio a ydyn nhw’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i gael cymorth amhrisiadwy gyda biliau tanwydd pan fo’i angen fwyaf.”

Gellir gwneud ceisiadau hyd at 5pm ar 28 Chwefror 2023 drwy wefan y Cyngor: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/budd-daliadau/cynllun-cymorth-tanwydd-gaeaf/

 

 

22/11/2022