Mae Cyngor Sir Ceredigion yn atgoffa pobl yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig nad ydynt ar eu pen eu hunain y Diwrnod Rhuban Gwyn hwn.

Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn annog pobl, yn enwedig dynion a bechgyn, i newid yr ymddygiad a’r diwylliant sy’n arwain at gamdriniaeth a thrais yn erbyn menywod a merched.

Eleni, mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn disgyn ar 25 Tachwedd, yn yr un wythnos ag y mae Cwpan y Byd i ddynion FIFA yn cychwyn. Thema’r cyfryngau cymdeithasol yw cyflawni #YNod er mwyn rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched.

Dywedodd Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Pobl a Threfniadaeth: “Mae’r Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn a’i nod o roi terfyn ar drais dynion yn erbyn menywod. Mae staff ar bob lefel wedi ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth ac mae mynd i’r afael â cham-drin domestig yn flaenoriaeth bwysig i bawb o fewn y Cyngor.”

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd, Polisi, a Pherfformiad a Pobl a Threfniadaeth: “Mae cam-drin domestig yn fater cenedlaethol ac yn effeithio ar nifer o bobl yng Ngheredigion yn anffodus. Mae’n hanfodol ein bod fel sir yn dod at ein gilydd a chodi llais yn erbyn trais dynion tuag at fenywod a merched. Gall pob un dyn a bachgen wneud gwahaniaeth trwy feddwl am eu hymddygiad a’u hagweddau a bod yn barod i dynnu sylw at ymddygiad niweidiol pan fyddan nhw’n ei weld.”

Hoffai’r Cyngor ddiolch i’w bartneriaid gan gynnwys Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’n rhwydwaith o sefydliadau trydydd sector, grwpiau cymunedol ac elusennau am gydweithio i roi cymorth a chefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig yng Ngheredigion.

Estynnir diolch arbennig i Wasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru am ei rhodd hael o Rubanau Gwyn ac am ei ymroddiad a’i cefnogaeth parhaus i oroeswyr a dioddefwyr cam-drin domestig yng Ngheredigion.

I gael mwy o wybodaeth ac i addunedu i fod yn rhan o ymgyrch y Rhuban Gwyn, ewch i www.whiteribbon.org.uk neu anfonwch e-bost i: info@whiteribbon.org.uk #YNod

Os ydych chi’n dioddef camdriniaeth, mae help ar gael. Cysylltwch â’r rhifau canlynol:

  • Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru ar 01970 625585 neu 01239 615385

21/11/2022