Beth yw e?

Mae Porth Gofal yn ffocysu ar ymateb i anghenion y bobl a’r teuluoedd mwyaf bregus yn ein cymuned trwy wella’r llif o wybodaeth rhwng asiantaethau i sicrhau penderfyniadau mwy cyson a chyflym, a gofal a chefnogaeth sydd wedi ei gydlynu.

Partneriaeth yw Porth Gofal rhwng Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a sefydliadau trydydd sector. Mae hyn yn cynnwys Swyddogion Atal Cefnogol ar y cyd gyda Gweithiwr Cymdeithasol hŷn, Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd, Nyrsys Ardal, cysylltiadau gyda’r trydydd sector a mewnbwn penodedig oddi wrth Wasanaethau Plant a Theuluoedd.

Mae'r Tîm integredig yma o weithwyr proffesiynol yn ystyried pobl cyfeiriad newydd yn ofalus i sicrhau’r ymateb mwyaf priodol. Yna, bydd cefnogaeth benodedig yn cael ei drafod gyda’r unigolyn ac yn cael ei osod i gefnogi eu lles.

O dan y model newydd, mae ffocws asesiadau yn newid o adnabod problemau a chreu galw i hybu annibyniaeth trigolion.

Sut mae’n gweithio?

Stori Jac

Mae Jac yn ei 40au canol ac yn dioddef o osteoarthritis gan achosi poen yn ei gymalau sy’n golygu ei fod yn cael trafferth symud, eistedd neu sefyll. Mae hefyd yn cael trafferth mewn gwneud tasgau bob-dydd fel ymolchi a gwisgo.

Derbyniodd Porth Gofal gyfeiriad gan feddyg teulu Jac gan fod Jac wedi dweud mai ei brif bryder oedd ymolchi yn annibynnol. Gwnaeth y meddyg teulu gais am asesiad gan Therapydd Galwedigaethol ar gyfer addasiadau i gartref Jac.

Yn dilyn trafodaeth rhwng tîm dosbarthu Porth Gofal a Jac a’i bartner, cafodd cais ei wneud i Therapydd Galwedigaethol cymunedol sydd yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Iechyd Hywel Dda i edrych ar osod cyfarpar lefel isel a hefyd i argymell technegau gall Jac ddefnyddio i’w helpu â thasgau gwahanol.

Cysylltodd Porth Gofal hefyd â Nyrs Ardal i asesu Jac ac i ddarparu seddau a matres i leddfu poen wrth eistedd neu orwedd. Os bydd angen addasiadau mwy a phellach ar Jac ar ôl yr ymyraethau hyn, bydd y Nyrs ardal neu’r Therapydd Galwedigaethol yn cysylltu â Thîm Gofal Cymdeithasol y Cyngor i drafod camau pellach.

* Mae enwau wedi cael eu newid i ddiogelu anhysbysrwydd