Ar ôl i chi dderbyn asesiad eich bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal cymunedol oddi wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol, mi allwn naill ai drefnu gwasanaethau i chi neu mi allwch ddewis derbyn taliadau a threfnu'r gwasanaethau eich hunain.

Gelwir y broses yma’n daliadau uniongyrchol a bydd yn rhoi mwy o hyblygrwydd a rheolaeth i chi o ran dewis y math o ofal y byddwch chi’n ei dderbyn a thrwy hynny eich galluogi i fyw mor annibynnol â phosib.

Gellir defnyddio taliadau uniongyrchol ar gyfer anghenion tymor byr neu dymor hir fodd bynnag gellir ond ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaeth a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Os ydych chi’n credu y gall Taliadau Uniongyrchol fod yn addas ar gyfer rhywfaint o’ch anghenion gofal, ond nid y cyfan, gallwch dderbyn cymysgedd o Daliadau Uniongyrchol a rhai gwasanaethau a drefnir gennym ni.

Nid yw Taliadau Uniongyrchol yn fudd-dal yr Adran Gwaith a Phensiynau ac ni fydd yn effeithio ar eich hawl i dderbyn budd-daliadau o’r fath ac ni ystyrir y taliadau ychwaith fel incwm at bwrpas treth.

Pwy all dderbyn taliadau uniongyrchol?

Gellir cynnig Taliadau Uniongyrchol i ymron unrhyw un a aseswyd yn gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal cymunedol. Pan fyddwch chi wedi eich asesu fod angen gwasanaethau gofal cymunedol arnoch bydd dyletswydd ar yr asesydd i gynnig taliad uniongyrchol i chi.

Bydd y swm arian fyddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar faint o gymorth a’r math o gymorth sydd ei angen arnoch. Bydd eich Cynllun Gofal yn nodi faint o gefnogaeth fydd ei angen arnoch bob wythnos a faint o dal y byddwch chi’n ei dderbyn.

A fydd yn rhaid i mi gyfrannu at y gost?

Mae’n bosib y gofynnir i chi dalu am ran o’r gost tuag at eich gofal. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o ofal a aseswyd oedd ei angen arnoch ac y mae’n bosib y bydd hefyd yn dibynnu ar eich incwm a’ch cynilon. Os bydd yn rhaid i chi dalu, bydd y swm yr un peth os byddwch chi’n dewis derbyn Taliadau Uniongyrchol neu’n dewis i ni drefnu’r gwasanaethau i chi.

Bydd eich asesydd yn medru trefnu asesiad ariannol ar eich cyfer i weld faint (os o gwbl) y bydd yn rhaid i chi ei dalu tuag at eich gofal.

A fyddaf yn derbyn cefnogaeth i reoli fy Nhaliadau Uniongyrchol?

O 1 Ebrill 2021 ymlaen, bydd Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth i chi wrth recriwtio a chyflogi staff, talu cyflog a chynorthwyo gyda thaliadau treth ac Yswiriant Gwladol.

Mae’n bosib y gallwch hefyd gael cymorth oddi wrth ffrindiau neu’r teulu.

Os byddwch chi’n penderfynu cyflogi cynorthwyydd personol mae’r Cyngor Gofal wedi datblygu pecyn cymorth ar lein sy’n darparu canllawiau, enghreifftiau ymarferol ac elfennau ymarferol. Bydd hyn yn eich galluogi i gefnogi eich cynorthwyydd personol i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn hyderus ac yn gymwys yn eu rôl.

Mae’r pecyn cymorth ar gael yma: www.paemployertoolkit.wales

Os oeddech yn derbyn cymorth gan Diverse Cymru yn flaenorol, bydd y cymorth hwn bellach yn cael ei ddarparu gan Wasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.