Mae angen eich cymorth ar Unigolion a Theuluoedd ar draws Ceredigion.

Gweithio fel Cynorthwyydd Personol

Mae gweithio yn y sector gofal yn yrfa gwerth chweil iawn. Fel Cynorthwyydd Personol neu CP, byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol gan unigolyn sy'n rheoli ac sy'n talu am eu gofal eu hunain trwy gyfrwng taliad uniongyrchol gofal cymdeithasol.

Byddwch yn darparu cymorth er mwyn iddynt allu byw bywyd annibynnol yn eu cartref eu hunain, yn y gymuned, gyda'u hamser hamdden neu efallai yn y gwaith, gan helpu gydag agweddau amrywiol ar eu bywyd dyddiol.

Gallwch gael eich cyflogi gan un cyflogwr yn uniongyrchol neu weithio i nifer o wahanol bobl.

Yr Arweinlyfr Ar-lein i Gynorthwywyr Personol Nod yr adnodd ar-lein hwn yw cynnig ffordd hygyrch ac wedi'i diweddaru i unrhyw un sydd eisoes yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) ym maes gofal cymdeithasol neu sy'n ystyried ymuno â'r proffesiwn i ddysgu mwy am rôl y CP.

Ymwadiad/gwybodaeth

Sylwer bod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwyr unigol.  Byddwch yn cael eich cyflogi gan Dderbynnydd y Taliad Uniongyrchol, nid Cyngor Sir Ceredigion.

I wneud cais am y swydd hon, ewch ati i lenwi'r ffurflen gais.

Mae'r penodiadau hyn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.

Cyfeirnod: DPPA/JT/3511343
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pontarfynach Aberystwyth
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos Dydd Llun a Dydd Iau 13.30 i 15.30 ar y ddau ddiwrnod.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad: Pontarfynach Aberystwyth

Oriau gwaith: 6 awr yr wythnos Dydd Llun a Dydd Iau 13.30 i 15.30 ar y ddau ddiwrnod.

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr.

Cyflwyniad: Rwy'n byw gyda fy ngŵr sy'n gofalu amdana i’n llawn amser. Hoffwn gael CP i'm helpu i fynd i'r dref am de prynhawn.

Rwyf hefyd yn hoffi siopa a mynd am dro. Rwy'n hoffi mynd allan o'r tŷ am awyr iach. Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi fy helpu, gwnewch gais am y swydd hon.

Prif Ddyletswyddau: I'm cynorthwyo i fod yn annibynnol o’r gŵr a mynd allan o'r tŷ. Bydd angen i chi gael car ar gyfer y swydd hon.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr ofyn o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/3511343

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/AB/204851
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pontrhydfendigaid
Oriau: £13.50 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos - Trefniant hyblyg

Rwy'n chwilio am gynorthwyydd personol dibynadwy i ddarparu cwmnïaeth a chadw cwmni i fy mam i'm galluogi i gael seibiant o fy rôl fel prif ofalwr. Rwy'n hoffi mynd i gerdded, felly mae oriau'n hyblyg e.e. gall fod yn 6 awr y pythefnos yn hytrach na 3 yr wythnos.

Mae fy mam yn hoffi paned o de a brechdan yn ystod y dydd ac yn mwynhau siarad am y teulu. Os ydych chi'n wrandäwr da ac yn gallu bod yn hyblyg gydag oriau, edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

ref: DPPA/KJP/AB/204851

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS / NBwknd/830772
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (CP)
Lleoliad: Llanon
Oriau: £13.00.
Oriau ar gael: hyd at 6-8 awr, penwythnosau yn unig mewn blociau hyblyg fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (CP)

Lleoliad: Llanon

Oriau gwaith: hyd at 6-8 awr, penwythnosau yn unig mewn blociau hyblyg fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Cyfradd tâl: £13.00.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo cleientiaid gyda thasgau gofal personol e.e. golchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo cawod ac ymolchi
 • Cefnogaeth gyda rhai tasgau domestig ysgafn yn enwedig sicrhau bod yr ardal o amgylch gwely'r cleient yn ddiogel ac yn rhydd o beryglon/rhwystrau allai achosi tripio ac bod eitemau angenrheidiol o fewn cyrraedd y cleientiaid.
 • Cefnogaeth gyda thriniaethau, llenwi poteli dŵr poeth ar gyfer lleddfu poen.
 • Mynd â'r cleient allan, yn lleol i leoliadau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ac ymhellach pan fydd yn fwy diogel.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bywiog ac egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Amodau Arbennig:

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

 

ref: DPPA / CS / NBwknd/830772

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/SJ
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Llanilar
Oriau: £13 per hour
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos Angen rhywfaint o hyblygrwydd

Teitl swydd:Cynorthwy-ydd Personol

Lleioliad:Ardal Llanilar

Oriau gwaith:5 awr yr wythnos

Angen rhywfaint o hyblygrwydd

Cyfradd tâl:£13 yr awr

45c y filltir

Cyflwyniad:

Ariennir y swydd hon drwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion a'i bwriad yw cefnogi cyfleoedd cymdeithasol y tu mewn a'r tu allan i'r cartref.

Pwrpas Swydd:

Pwrpas y rôl hon yw i gynorthwyydd personol ddarparu cwmnïaeth yng nghartref defnyddiwr y gwasanaeth a'i chefnogi i gael mynediad i'r gymuned i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol. Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn mwynhau arlunio a mynychu arddangosfeydd celf. Mae hi hefyd yn mwynhau theatr, mynd am goffi a dymuna ddod o hyd i grŵp cyfeillion neu grŵp celf misol.

Prif Dasgau

Cefnogi gyda chynllunio a threfnu gweithgareddau i gefnogi'r defnyddiwr gwasanaeth i gymryd rhan yn ei diddordebau a'i hobïau

I gludo i ac o weithgareddau cymdeithasol.

I gymdeithasu yn y cartref

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser

Dyletswyddau eraill: Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Yn brydlon ac yn drefnus

Yn onest ac yn ddibynadwy

Hyblyg o gwmpas oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Y gallu i ddefnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol

Hwyl gyda synnwyr digrifwch da

Y gallu i gadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/KJP/SJ

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / KJP / CN
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £12.00 per hour. Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: Dydd Iau neu ddydd Gwener 11am i 3pm

DPPA / KJP / CN                        

Ardal Aberystwyth

4 awr yr wythnos

Dydd Iau neu ddydd Gwener 11am i 3pm

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr. 45c y filltir

Rwy'n chwilio am gynorthwyydd personol dibynadwy i gynnig cwmnïaeth i mi, a chymorth i'm galluogi i gymdeithasu i mewn ac allan o fy nghartref. Rwy'n ceisio bod yn hyblyg ond yn ddelfrydol mae angen rhywun sy'n gallu ymrwymo i naill ai ddydd Iau neu ddydd Gwener

Rwy'n berson eithaf pryderus a weithiau gyda diffyg cymhelliant. Hoffwn eich cefnogaeth i fynd a fi am ginio, mynd i siopa bwyd a chyflawni tasgau ysgafn yn y cartref. Pan fyddwn ni allan, mae'n well gen i beidio â chael fy ngadael ar fy mhen fy hun. 

Mae gen i ddau o blant; Maent yn y cartref ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau'r ysgol. Nid yw'n ofynnol i chi ofalu amdanynt fel y cyfryw ond fy nghefnogi yn fy rôl rhianta. Rwy'n hoffi mynd â nhw allan i lefydd fel y parc fel y gallant fwynhau chwarae a chael rhedeg o gwmpas.

Hoffwn ddod o hyd i ddosbarth Tai Chi lleol i fynychu, neu fynd i nofio ym Mharc Penrhos yn Llanrhystud, ond efallai y bydd angen anogaeth ac amynedd arnaf i fynychu'r rhain.

Mae angen gyrrwr arnaf i fynd i'r lleoedd hyn. Rwy'n talu milltiroedd a threuliau ar ddiwedd pob cyfnod cyflog 4 wythnos, ac eithrio milltiroedd rhwng y cartref a'r gwaith. Bydd angen i chi gael yswiriant defnydd busnes priodol wrth ddefnyddio'ch car mewn cysylltiad â'r gwaith.

Os ydych chi'n ofalgar ac yn mwynhau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, efallai mai dyma'r cyfle iawn i chi. Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

ref: DPPA / KJP / CN

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CLJ / 221123/AR446
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour weekdays / £18.67 per hour weekends & bank holidays. Including mileage allowance
Oriau ar gael: Hyd at 8 awr wedi'u rhannu dros fore dydd Mawrth a bore dydd Mercher. Gall mwy o oriau fod ar gael ar adegau a chytunir ymlaen llaw ar y cyd. Mae oriau i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad:    Aberystwyth

Oriau gwaith:  Hyd at 8 awr wedi'u rhannu dros fore dydd Mawrth a bore dydd Mercher. Gall mwy o oriau fod ar gael ar adegau a chytunir ymlaen llaw ar y cyd. Mae oriau i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl:  £12 yr awr yn ystod yr wythnos / £18.67 yr awr ar benwythnosau a gwyliau banc. Gan gynnwys lwfans milltiroedd

Rwy'n botanegydd, artist a nain 'ifanc' sy'n 73 mlwydd oed, yn byw yn Aberystwyth.

Rwy'n chwilio am weithiwr cymorth i'm helpu gyda threfniadau dyddiol gartref a'm cynorthwyo i i gymryd rhan at fy nghymuned leol, siopau, a phethau eraill rwy'n eu mwynhau.

Gallaf gerdded o gwmpas fy fflat am gyfnodau byr ac rwyf angen defnyddio cadair olwyn ar gyfer pellteroedd hirach neu pan allan o'r tŷ. Rwy'n dibynnu ar un o fy mreichiau ar gyfer tasgau ond mae'r llall ddim yn cydweithio. Felly mae angen cymorth pan fydd angen dwy law.

Hoffwn i'm gweithiwr cymorth fy helpu gyda'm gweithgareddau celf a chrefft. Yn fy helpu i osod fyny a pharatoi fy mhaent, brwsys, a deunyddiau eraill.

I fynd allan mae angen gweithiwr cymorth arnaf a all fy hebrwng i'm lleoliadau dewisol ac sy'n gallu cynorthwyo gyda fy nghadair olwyn.  Gall hyn gynnwys siwrneiau i'r dref, y ganolfan gelfyddydol, gerddi ac orielau neu ychydig o siopa.  Bydd siwrneiau pellach i ffwrdd yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

Fel rhan o'm gweithgareddau dyddiol, mae angen help arnaf gyda chawod a gwisgo yn y bore. Hoffwn hefyd gael help o gwmpas y gegin i baratoi bwyd a phobi, gan gynnwys rhai dyletswyddau domestig ysgafn.

 

 

 

ref: DPPA / CLJ / 221123/AR446

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/15
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol.
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £11.50 day, £12 night. / Tâl: 11.50 yn ystod y dydd, £12 yn ystod y nos.
Oriau ar gael: 34 awr yr wythnos o leiaf, a fydd yn cynnwys: 1 Sifft Nos; 1 sifft Cysgu; Sifftiau Dydd (yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau) Oriau ychwanegol yn ystod Gwyliau Ysgol. Cyflenwi yn ystod Gwyliau a diwrnodau Salwch Staff eraill.

Cyflwyniad

Helpu i ofalu am ddau fachgen yn eu harddegau, 16/17 oed, o fewn tîm bach yn eu cartref.  Mae'r ddau fachgen yn Awtistig ac mae ganddynt anawsterau cyfathrebu a dysgu, ynghyd â phroblemau Prosesu Synhwyraidd.  Mae gan y ddau fachgen anawsterau ymddygiadol a gallant ymddwyn mewn ffordd ymosodol ar brydiau.  Mae gan y bechgyn synnwyr hwyl a digrifiwch gwych, ac mae'r ddau ohonynt yn hynod o egnïol ac wrth eu bodd yn cofleidio ac yn chwarae mewn ffordd gorfforol.

Prif Ddyletswyddau

Helpu i baratoi prydau.

Gofal personol;  mae un plentyn yn gwlychu a throchi.

Help i ddefnyddio amserlen weledol ac awgrymiadau.

Ymolchi

Mynd am dro hir (ym mhob tywydd!)

Trampolinio.

Yn gallu creu syniadau chwarae dychmygus.

Parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diddordeb arbennig.

Byddai gwybodaeth am PECS a Rhyngweithio Dwys o fudd neu barodrwydd i ddysgu yn hyn o beth.

Helpu i gadw amgylchedd y bechgyn yn lân ac yn daclus.

Manyleb Personol

Agwedd amyneddgar a gofalgar.

Yn gallu delio gyda sefyllfaoedd llawn straen mewn ffordd ddigyffro.

Yn ffit yn gorfforol.

Yn gallu gweithio mewn tîm bach.

Yn meddu ar gymhelliant personol.

Yn gallu edrych ar ochr ddoniol pethau.

Rhaid iddynt fod yn hyblyg gyda'u horiau.

Byddai gyrrwr car o fantais gan nad yw'r lleoliad yn agos i drafnidiaeth gyhoeddus.

ref: DPPA/CLJ/15

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/79
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Ardal Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £10.90 per hour / yr awr
Oriau ar gael: hyd at 16 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y dydd ac ar benwythnosau yn ystod gwyliau ysgol

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc i fanteisio ar ei chymuned am hyd at 16 awr yr wythnos.  Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn, a chytunir ar y rhain ymlaen llaw.   Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân a llawn.

Bydd gofyn gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac ar ddiwrnodau a phenwythnosau yn ystod y gwyliau ysgol.

Prif Ddyletswyddau:

Prif ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog i feithrin annibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau megis siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Ei chynorthwyo gyda'i chariad at farchogaeth, nofio a gwibgertio.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd er mwyn gwella'i hyder a'u galluoedd.
 • Sicrhau ei diogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Rhoi cymorth gyda gofal personol yn ôl yr angen.
 • Cynnig cwmni yn y cartref a'i hysgogi trwy chwarae a rhyngweithio.
 • Darparu gofal priodol a chymryd camau priodol os bydd hi'n cael ffit epileptig.
 • Bod yn barod i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cynorthwyo a chynnig anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol.
 • Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Amyneddgar
 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd meddu ar drwydded yrru lawn a defnydd o gar yn hanfodol.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/CLJ/79

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/663
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £12.50 per hour plus mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos

Tâl: £11.50 yr awr a chostau teithio o 45c y filltir

Cyflwyniad:

Rydym wrth ein bodd o gynnig y swydd hon am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab hyfryd cyfeillgar, hapus ac egnïol i ymgysylltu â gweithgareddau cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae ein mab yn mwynhau mynd i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.  Byddem yn dymuno cael CP i archwilio gweithgareddau eraill y gallai eu mwynhau, fel gweithgareddau dash a darpariaeth aml-chwaraeon.  Mae'n mwynhau mynd allan ac mae'n mwynhau bod yn y parc neu ar y traeth os na fydd y mannau hyn yn rhy brysur.

Nid oes gan ein mab rhyw lawer o ymdeimlad o berygl ac efallai y bydd gofyn i chi ddal ei law, gan ddibynnu ar ei lefelau egni.  Nid yw ei leferydd yn ddatblygedig iawn, felly bydd angen i chi fod yn ystyriol ac yn amyneddgar gydag ef.

Bydd y CP delfrydol wedi cael rhywfaint o brofiad o Awtistiaeth a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant iau sydd ag anghenion ychwanegol.

Prif Ddyletswyddau:

3 awr yr wythnos, y gellir eu gweithio mewn ffordd hyblyg rhyngom dros un neu ddau ddiwrnod, o gwmpas y ddau ddiwrnod yr wythnos pan fyddwn yn teithio i Lundain.

Yn ystod y tymor ysgol, byddem yn dymuno i chi gasglu ein mab o'r ysgol ar ddydd Llun am 3.30, mynd ag ef i'r ganolfan hamdden neu i weithgareddau eraill, a mynd ag ef gartref ar ôl hynny.  Wrth fynd i nofio, bydd gofyn i chi gynorthwyo yn yr ystafell newid a'i gymell i fynd i'r toiled.  Mae'n gallu defnyddio'r toiled, ond os bydd yn cael damwain, bydd gofyn i chi ddarparu rhywfaint o ofal personol.

Rydym yn paratoi bwyd mewn bocs bwyd ac mae wastad digon o fwyd gartref os byddwch yn dod yn ôl yn gynnar.  Mae'n well ganddo fyrbrydau sych fel creision a chwcis;  gall gyfathrebu ei anghenion yn dda iawn, a bydd yn gofyn os bydd yn dymuno cael rhywbeth.

Manyleb Person

Egnïol.

Amyneddgar ac ystyriol

Unigolyn rhagweithiol

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.

    Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

    Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/KJP/663

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/729
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour 45p per mile
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu. Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu

Patrwm gwaith: Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Tâl: £12.00 yr awr            45c y filltir

 

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Weithiwr Cymorth am 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, a 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol i gynorthwyo fy mab 11 oed i fanteisio ar weithgareddau hamdden a mwynderau er mwyn meithrin ei hyder a'i les.  Byddai'n dymuno dychwelyd i chwarae Rygbi yn ystod y tymor chwarae a mynychu'r prosiect cerddoriaeth roc yn Aberystwyth.  Mae gan fy mab ddiagnosis syndrom Asperger ac ADHD.  Mae angen cymorth arno i ddeall ac er mwyn gallu uniaethu gydag eraill mewn grŵp.  Efallai y bydd yn mynd i'w gragen os bydd yn teimlo'n ofidus, felly bydd gofyn cynnig llawer o sicrwydd iddo a gofyn a yw'n dymuno symud i fan tawelach.  Nid yw'n mwynhau mannau prysur a swnllyd ac mae'n gwisgo clustffonau er mwyn ymdopi gyda'r gorlwytho synhwyraidd.  Mae'n bwysig nodi bod fy mab yn ofni cathod a chŵn pan fydd yn mynd allan.  Mae'n mwynhau mynd i'r parc, chwarae Minecraft, chwarae gyda Lego a nifer o weithgareddau eraill megis mynychu grŵp coetir, saethyddiaeth a chwarae gyda gynnau 'nerf'.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Prif ddyletswyddau:

Dod yn ffrindiau gydag ef ar y dechrau a darparu cymorth yn y cartref.

Cymorth wrth chwilio am weithgareddau lleol a threfnu eu mynychu

Eu cludo i weithgareddau hamdden er mwyn lleihau risg ynysigrwydd cymdeithasol.

Osgoi mannau prysur lle y ceir llawer o sŵn

Annog datblygiad strategaethau ymdopi yn y Gymuned ac yng nghwmni eraill, yn enwedig mewn lleoliad grŵp. 

Ei gynorthwyo/galluogi i deimlo ei fod yn gallu cynnal ei ddiddordeb mewn clwb neu weithgarwch penodol yn hytrach na gadael oherwydd anawsterau cymdeithasol.  Cynnig tawelwch meddwl a thrafod unrhyw anghytundebau a allai godi

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac ymroddedig

Dibryder a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc o fantais

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car.

ref: DPPA/KJP/729

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/190
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £10.90 per hour
Oriau ar gael: 14 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol. Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  14 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol.  Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd 

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn fachgen 14 oed sy'n dymuno mynychu gweithgareddau chwaraeon y tu allan i'r ysgol.  Mae'n hoffi bod yn egnïol ac mae'n chwilio am rywun a fyddai'n gallu mynd ag ef i weithgareddau chwaraeon er mwyn cymryd rhan.  Mae'n dwli cicio pêl droed o gwmpas.  Weithiau, gall y person ifanc hwn gael anawsterau wrth uniaethu gydag eraill, felly efallai y bydd angen i chi gynnig sicrwydd iddynt ac esbonio rhai o reolau sylfaenol y gêm.  Os ydych chi'n mwynhau chwaraeon, ac os oes gennych chi wybodaeth/profiad o Awtistiaeth – neu os ydych yn fodlon dysgu, gallai hon fod yn swydd ddelfrydol i chi.

Prif Dasgau:

Helpu defnyddiwr y gwasanaeth i ymgysylltu â'i ddiddordebau a'i hobïau

Ei gludo i weithgareddau cymdeithasol ac oddi yno

Cymryd rhan weithredol wrth gynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth pan fydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Rhannu tasgau yn ddarnau gwybodaeth bychain

Cymorth cyffredinol wrth ddysgu sgiliau ffordd o fyw os byddant allan neu yn y cartref.

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol:

Yn mwynhau chwaraeon

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol:

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg neu'r ffaith eu bod yn dysgu Cymraeg yn ddymunol iawn er mwyn cynorthwyo'r person ifanc hwn gyda'i ddarllen.

Gwybod rhai o reolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger / Awtistiaeth

ref: DPPA/JT/190

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/190R
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (Seibiant)
Lleoliad: (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.
Oriau: £10.90 per hour daytime hours; £52 for overnight
Oriau ar gael: Cynnwys Seibiant: i'w gweithio fel 26 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (Seibiant)

Lleoliad:  (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Oriau:  Cynnwys Seibiant:  i'w gweithio fel 26 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Tâl:  £9.90 yr awr yn ystod y dydd;  £52 dros nos

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r person ifanc hwn i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol wrth ddarparu seibiant i'w fam.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae gofyn cael cymorth Seibiant Cyflenwi Wrth Gefn hyd at unwaith y mis mewn lleoliad teuluol a fydd yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Gall y dyn ifanc hwn brofi anawsterau wrth uniaethu gydag eraill ac mae'n dioddef oedi emosiynol.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn mwynhau chwaraeon, byddant yn greadigol, yn ymarferol, yn teimlo'n gyffyrddus ynghylch ffurfio terfynau, a byddant yn meddu ar brofiad a gwybodaeth dda am Syndrom Asperger.  Mae'n bwysig bod y person ifanc hwn yn gallu mynegi eu hunigolrwydd yn llawn ac y rhennir tasgau yn ddarnau bach o wybodaeth

Prif Dasgau:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn mwynhau ac yn gorfod cael cymorth gyda nifer o weithgareddau megis:

Cynllunio pryd, siopa am y cynhwysion, paratoi a choginio swper

Gwneud paned o de

Rheoli arian;  mynd i'r siop, cyfrifo faint o arian y bydd ei angen a faint o newid i'w ddisgwyl.  (Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn mwynhau mathemateg)

Dysgu sut i ddeall amserlen trafnidiaeth gyhoeddus

Trefnu taith allan a dal trên neu fws

Bod yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon egnïol a dysgu rheolau'r chwaraeon.  (Mae dilyn rheolau yn bwysig iawn i'r defnyddiwr gwasanaeth)

Cynorthwyo gyda thasgau ymarferol fel casglu coed tân

Bod yn greadigol, gwneud pethau fel bocsys adar pren

Mynd i'r sinema, bowlio, chwarae meddal

Chwarae gwyddbwyll

Tynnu lluniau a chadw dyddiadur lluniau o'r gweithgareddau a'r mannau yr ymwelwyd â nhw, y bydd modd eu trafod yn nes ymlaen

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Eu hannog i siarad ychydig Gymraeg (Os yw'r Cynorthwywyr Personol yn gallu siarad Cymraeg)

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol

Rhaid eu bod yn mwynhau chwaraeon egnïol

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol

Yn gallu siarad Cymraeg

Yn gallu deall neu ddysgu rheolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger a gweithio gyda phobl ifanc

ref: DPPA/JT/190R

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/518
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Ceinewydd
Oriau: £10.90 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Ceinewydd

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw hyfryd i fanteisio ar ei chymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw galluogi'r fenyw hon i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Mae hi'n Arlunydd ac yn awdur anabl, y mae angen CP arni i'w chynorthwyo gyda'r gweithgareddau hyn.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Mae gan y fenyw ei cherbyd ei hun ac mae hi'n hoffi gyrru ei hun.

Prif Ddyletswyddau:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Ei chynorthwyo a'i hannog i fod yn annibynnol a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.

Cynnig cymorth i fynychu apwyntiadau a therapi hefyd.

Cynnig cymorth a'i hannog gyda gweithgareddau fel mynd i'r Traeth, Pentre Ifan, Tyddewi, Sinema, Orielau celf, Theatr, Paentio, Garddio, Coginio a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Ei chynorthwyo wrth gymryd nodiadau pan fydd yn arddweud barddoniaeth.

Bydd gofyn rhoi ychydig gymorth wrth siopa ac efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith codi eitemau trwm.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.

Cyfeillio.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/518

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/105
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Llandysul
Oriau: £10.90 per hour
Oriau ar gael: 12 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Llandysul

Oriau gwaith:  12 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl:  £10.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn yn ei gartref ei hun am hyd at 12 awr yr wythnos.  Mae'r dyn hwn yn hoffi mynd allan a bod yn gymdeithasol yn y gymuned.  Mae'r dyn hwn yn fyddar ond mae'n darllen gwefusau.  Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir arnynt ymlaen llaw.  Fodd bynnag, gallai'r oriau hyn newid ac fe allent gael eu pennu gan y ffordd y mae'ch cyflogwr yn teimlo ar y diwrnod.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cyflogwr i gyflawni tasgau gofal personol, megis ymolchi, gwisgo ac ati, yn ôl y gofyn.
 • Helpu'r cyflogwr i fynd allan a chael mynediad i'w gymuned
 • Cynorthwyo'r cyflogwr i fynd allan ar deithiau lleol ac ymhellach i ffwrdd yn ôl y gofyn ar gyfer gweithgareddau fel y sinema a chwaraeon. Byddwch chi a'r cyflogwr yn cytuno ar deithiau hirach ymlaen llaw.
 • Mynd â'r cyflogwr allan i nosweithiau cymdeithasol o bryd i'w gilydd.
 • Rhaid eich bod yn berchen ar ac yn gyrru eich car eich hun, ac yn fodlon ei ddefnyddio i gludo'r cyflogwr a'i gadair olwyn.
 • Llenwi taflenni amser wythnosol
 • Cadw cofnod manwl o filltiroedd a threuliau.
 • Cyflawni unrhyw hyfforddiant y nodwyd ei fod yn ymwneud â'r swydd ee: Symud a Thrin.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae gan yr unigolyn y byddwch yn gofalu amdanynt synnwyr digrifwch gwych ac mae'n mwynhau chwarae snwcer, mae'n dwli ar rygbi, pêl-droed a gwylio ffilm dda.  Efallai yn y dyfodol, byddai mwy o oriau ar gael.

ref: DPPA/CLJ/105

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1063
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aber-porth
Oriau: £11.00 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

DPPA/CLJ/1063

DISGRIFIAD SWYDD/MANYLEB PERSON

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aber-porth

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £11.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol er mwyn cynnig rhyddhad i'r cyflogwr, gan ganiatáu iddynt gael amser i ffwrdd o'u rôl gofalu.  Bydd y swydd hon yn gofyn i'r CP gynnig cwmni i ddyn a chynorthwyo gyda'i symudedd a chyflawni dyletswyddau domestig ysgafn.  Byddai'r rôl yn addas i rywun sy'n mwynhau sgwrsio a chwarae gemau bwrdd a gemau geiriau.  Mae'n bosibl y bydd mwy o oriau ar gael.

Gall yr oriau amrywio gan ddibynnu ar anghenion defnyddiwr y gwasanaeth a bydd gofyn eu gweithio mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn, oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynnig cwmni
 • Cynnig cymorth gyda symudedd
 • Dyletswyddau domestig ysgafn h.y. paratoi te a choffi, byrbrydau ac ati
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Gweithgar, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg yn ddymunol
ref: DPPA/CLJ/1063

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/802
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Y Borth
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Y Borth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £12.00 yr awr

Cyflwyniad

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig i gynorthwyo ein merch 12 oed sy’n Awtistig ac y mae ganddi broffil PDA (osgoi galw patholegol).  Diben pennaf hyn yw ei helpu i feithrin hyder a sgiliau i gamu allan i’r byd a meithrin ei diddordebau yn ei hamser ei hun.

Rydym yn deulu niwrowahanol ac rydym yn dathlu hunaniaeth Awtistig ac nid ydym yn ei ystyried yn anfantais, ond yn fwy o her gan ein bod yn byw mewn byd niwroniwronodweddiadol, ac mae angen cymorth am y rheswm hwn.

Ei diddordebau arbennig presennol yw celf colur a dylunio ffasiwn.  Mae hi’n swil ar y dechrau, ond ar ôl i chi ddod i’w hadnabod, bydd yn peri i chi chwerthin gryn dipyn.  Mae hi’n dwli ar ddillad a ffasiwn ac mae wrth ei bodd gyda Tilly, ci y teulu, a Milly, cath y teulu.  Mae hi’n dwli gwrando ar gerddoriaeth.

Ar y dechrau, bydd y cymorth yn cynnwys gweithio gyda’r teulu i feithrin perthynas, ac yn y pen draw, bydd yn arwain at wneud gwaith unigol.  Rhaid cael ymagwedd hyblyg gan bod PDA yn seiliedig ar orbryder ac mae’n gallu arwain at newid trefniadau ar y funud olaf o ganlyniad i’w gorbryder ac osgoi galw.  Mae’n eithriadol o bwysig bod y gweithiwr allweddol yn gallu meithrin dull gweithredu sy’n ymwybodol o PDA, gweler y ddolen ganlynol am wybodaeth ynghylch PDA

https://www.pdasociety.org.uk/

Rydym yn chwilio am rywun sydd â meddwl agored ac nad ydynt yn barnu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan rywun sydd â gwir ddiddordeb mewn dod i adnabod ein merch.  Mae hi’n ddeallus, yn ddoniol ac yn greadigol.

Cysylltwch os yw hyn yn swnio fel chi, a byddem wrth ein bodd yn cael sgwrs.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Er mwyn cael cyfle i ddatblygu dysgu personol CP, mae nifer o adnoddau hyfforddiant ymwybyddiaeth a chyngor ar-lein ar gael ynghylch PDA yn benodol.

https://www.pdasociety.org.uk/

Prif ddyletswyddau

Cymorth i feithrin sgiliau cymdeithasol megis teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, e.e.  dal y trên i Aberystwyth.

Mynd gyda ein merch wrth iddi fanteisio ar y cyfleusterau a’r mwynderau lleol i feithrin ei hyder pan fydd hi’n teimlo’n barod i wneud hynny.

Treulio amser yn y cartref teuluol pan fydd y rhieni allan ar ôl meithrin perthynas llawn ymddiriedaeth.

Bod yn ymwybodol o amgylcheddau swnllyd neu brysur wrth gynllunio gweithgareddau i leihau gorbryder.

Ei chludo i weithgareddau ac oddi yno gartref

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Hyrwyddo iechyd a diogelwch bob amser

Manyleb Person

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o’ch car eich hun.  Mae gofyn cael defnydd busnes priodol ar eich polisi yswiriant car mewn perthynas â’r rôl hwn.

ref: DPPA/KJP/802

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1081
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour
Oriau ar gael: I’w cadarnhau, bydd gofyn gweithio yr oriau mewn wythnos mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr a’r cyflogai (ystyrir oriau amser llawn ac unrhyw amrywiad ar oriau rhan-amser/hyblyg)

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  I’w cadarnhau, bydd gofyn gweithio yr oriau mewn wythnos mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr a’r cyflogai (ystyrir oriau amser llawn ac unrhyw amrywiad ar oriau rhan-amser/hyblyg)

Tâl £11.00 ar awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol i gynorthwyo dyn yn ei bedwardegau i gymdeithasu ar ôl cael strôc.  Mae’r strôc wedi arwain at heriau symudedd a chyfathrebu.  Bydd y rôl yn golygu mynychu gweithgareddau dydd-i-ddydd gyda’r cyflogwr, yn y cartref a thu allan y cartref.  Gallai’r rhain fod yn weithgareddau domestig neu’n ddiddordebau personol.  Gallai’r rôl gynnwys gweithgareddau diwylliannol ac yn yr awyr agored, megis mynd gyda’r cyflogwr i gaffis, siopau lleol, yr amgueddfa a’r llyfrgell.  Gallai gynnwys cludo eu plant i’r ysgol ac o’r ysgol hefyd, neu weithgareddau eraill fel ymarfer corff a chymryd rhan mewn hobïau.  O bryd i’w gilydd, gallai’r rôl gynnwys cynorthwyo’r cyflogwr gyda’u dyletswyddau cyflogaeth eu hunain hefyd.

 

Gallai’r oriau amrywio, gan ddibynnu ar anghenion defnyddiwr y gwasanaeth a bydd gofyn eu gweithio mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Yn ddelfrydol, byddai gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.  Mae hwn yn ofyniad dymunol iawn, ond nid yn un hanfodol.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo gyda symudedd, gan alluogi rhyngweithio cymdeithasol yn y gymuned a mynychu digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd.
 • Cymorth wrth fynychu therapi ac apwyntiadau eraill.
 • Cymorth a chynorthwyo gyda gweithgareddau megis siopa, mynd am fwyd, ymweld ag atyniadau, gwneud ymarfer corff a gweithgareddau cymdeithasol eraill.
 • Cynorthwyo ac annog y cyflogwr i roi cynnig ar weithgareddau newydd a sgiliau er mwyn gwella cymdeithasu cymunedol ac adfer pellach.
 • Sicrhau ei ddiogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Cynnig cwmni ac ysgogiad yn y cartref trwy gyfrwng sgyrsiau, rhannu diddordebau a gweithgareddau.
 • Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael o fantais.
 • Cynorthwyo wrth rianta plant cynradd.
 • Mân ddyletswyddau domestig, e.e., cynorthwyo wrth baratoi bwyd.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Rhywun sy’n gallu siarad Cymraeg yn ddelfrydol (gofyniad dymunol iawn, yn hytrach na gofyniad hanfodol).
ref: DPPA/CLJ/1081

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/68
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £10.90 hour
Oriau ar gael: Hyd at 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  Hyd at 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £10.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol ar gyfer menyw i'w chynorthwyo i gymdeithasu a mwynhau ei chymuned leol.

Bydd y rôl yn golygu mynd allan gyda'r cyflogwr a'i chynorthwyo pan fydd yn ymweld â ffrindiau, ardaloedd lleol a mwynderau megis y sinema, caffis a siopau.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn unol â'r hyn sy'n ofynnol ac y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda'r cyflogwr i leoliadau ac oddi yno
 • Annog ymgysylltu cymdeithasol
 • Cynorthwyo'r cyflogwr gyda phatrymau dyddiol
 • Gallai'r rôl gynnwys rhai mân ddyletswyddau domestig megis cynorthwyo'r cyflogwr i baratoi bwyd
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/68

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1114
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Beulah, Castellnewydd Emlyn
Oriau: £13 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 15 awr yr wythnos ac oriau seibiant i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Beulah, Castellnewydd Emlyn

Oriau gwaith:  Hyd at 15 awr yr wythnos ac oriau seibiant i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £11.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol i gynorthwyo dŷn bywiog o gwmpas y cartref ac yn y gymuned.  Bydd hyn yn cynnwys rhai dyletswyddau dros nos ac ar benwythnosau.

 

Diben y rôl gwerth chweil hon yw cynorthwyo’r cyflogwr wrth iddo gymryd rhan mewn hobïau a meysydd o ddiddordeb yn y gymuned, ynghyd â gweithgareddau yn y cartref teuluol.

Bydd gofyn gweithio oriau hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn oherwydd bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac o leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda’r defnyddiwr gwasanaeth i leoliadau
 • Ei gynorthwyo i ddatblygu patrymau dyddiol
 • Helpu i feithrin hyder wrth fanteisio ar y gymuned leol
 • Hyrwyddo a chynorthwyo cymdeithasu
 • Cynnig cymorth ac anogaeth wrth ymgysylltu â diddordeb personol
 • Cynnig cwmni
 • Cynorthwyo wrth gymryd rhan mewn hobïau a gweithgareddau
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

 

Manyleb Person:

 • Bywiog, egnïol a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/1114

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/174617GG
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: : Mae 10 awr yr wythnos ar gael Gellir ei rannu rhwng sawl CP yn ôl y gofyn er mwyn hyrwyddo rhyngweithio cymdeithasol ar gyfer y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd/Cynorthwywyr Personol

 Ardal:  Tregaron

Oriau gwaith:  Mae 10 awr yr wythnos ar gael

Gellir ei rannu rhwng sawl CP yn ôl y gofyn er mwyn hyrwyddo rhyngweithio cymdeithasol ar gyfer y cyflogwr.

Tâl:  £12 yr awr

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn sy'n ddibynnol ar gadair olwyn ac y mae angen iddo gael cymorth wrth adfer ei hyder i fynd allan yn y gymuned.  Rhennir yr oriau er mwyn caniatáu llawer o ryngweithio cymdeithasol, yn ogystal â'i gymell i ddelio â rhai anghenion gofal personol (cymorth wrth gael cawod)

Bydd angen cymorth cyffredinol arno wrth baratoi prydau, a chwmni a chymorth yn ei gartref ei hun, a chymorth er mwyn cymdeithasu yn y gymuned.

Rhaid i'r CP fod yn rhywun sy'n dwli ar gŵn gan bod ci bach cyfeillgar yn y cartref

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Cynnig lefel o gymell ac atgoffa a fydd yn cynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth i olchi a chael cawod yn annibynnol a chynnig ychydig gwmni yn y cartref, a chynorthwyo gyda thasgau byw dyddiol er mwyn sicrhau bod y cleient yn gyffyrddus.
 • mynd gyda'r cyflogwr ar deithiau i fannau o ddiddordeb, canolfannau garddio, pysgota, nofio, astroleg a mynd i ganolfan y celfyddydau i weld grwpiau byw, gweithgarwch creu modelau ac adnewyddu (beiciau modur) ac ati.
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog / awgrymu gweithgareddau er mwyn cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch y cyflogwr bob amser
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai defnyddiwr y gwasanaeth eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

 • Ystyriol ac amyneddgar
 • Gonest a gellir ymddiried ynoch
 • Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

ref: DPPA/CS/174617GG

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/SH/1110
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Bow Street, Aberystwyth
Oriau: £12 per hour plus occasional mileage allowance on duty
Oriau ar gael: 10 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Bow Street Aberystwyth

Oriau gwaith:  10 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl:  £12 yr awr a lwfans milltiroedd achlysurol pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth er mwyn cynorthwyo menyw ifanc yn ei chartref, ac yn y gymuned, er mwyn caniatáu iddi feithrin diddordebau yn annibynnol ar ei theulu.

Mae angen cymorth ar y defnyddiwr gwasanaeth er mwyn iddi feithrin ei hyder a gwneud mwy o weithgarwch corfforol, ac mae angen iddi allu teimlo bod rhywun yn gwrando arni hefyd pan wneir penderfyniadau.  Gall fod yn swta o ran ei ffordd, gan ddefnyddio iaith blaen i wneud ei phwynt, ond yn yr un modd, mae hi'n parchu'r nodwedd hon yn y rhai sy'n gweithio gyda hi a bydd angen cymorth arni er mwyn ei pharatoi i fyw bywyd annibynnol, a'i chymell rhywfaint gyda'i gofal personol ar brydiau.  Mae hi'n mwynhau ffilmiau arswyd, mynd allan am goffi a siopa.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn hwn gyda chymorth y cynorthwyydd personol cywir i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Meini prawf hanfodol

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau DBS (archwiliad gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd) ar lefel uwch cyn y caniateir iddynt ddechrau gweithio, ac ni chodir tâl ar yr ymgeisydd am hyn.

Dylid cofrestru'r dystysgrif DBS gyda'r gwasanaeth diweddaru DBS ar-lein, DBS Update Service - GOV.UK (www.gov.uk) cyn pen 28 diwrnod o'i chael, ac-dalir y gost (£13) gan eich cyflogwr yn eich cyflog misol cyntaf.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru, neu os ydych yn gweithio fel Cynorthwyydd personol (CP) ac mae gennych chi DBS wedi'i gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru (trosglwyddadwy), bydd hyn yn rhoi siawns llawer gwell i chi o gael cyfweliad.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod defnyddiwr y gwasanaeth yn ddiogel yn amgylchedd eu cartref.
 • Sicrhau eu diogelwch pan fyddwch allan yn y gymuned
 • Cynorthwyo gyda phrydau a diodydd pan ar ddyletswydd
 • Ei hannog i goginio a chynllunio prydau
 • Ei hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau
 • Cynnig cymorth ac arweiniad iddi feithrin sgiliau annibyniaeth
 • Ei chynorthwyo i fynychu gweithgareddau cymdeithasol
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol, ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/SH/1110

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/WA314049
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Landre, Bow Street, Aberystwyth
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos trwy drefniant gyda'r cyflogwr, gan gynnwys ar ôl ysgol ac ar benwythnosau

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i ofalu am berson ifanc 14 oed anabl hapus ac anturus.  Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddibynnol ar gadair olwyn ar y cyfan ac mae ganddynt gyflwr prin sy'n debyg i awtistiaeth, a byddai dealltwriaeth o awtistiaeth o fudd.  Nid yw'n siarad ond ar ôl ymgysylltu ag ef, mae'n hyfryd gofalu amdano.

Mae'r rôl yn cynnwys elfen o ofal personol oherwydd anymataliaeth ac mae'n defnyddio padiau.  Cyflenwir Cyfarpar Diogelu Personol llawn ar gyfer hyn.

Prif Ddyletswyddau:

 • Gweithio gyda'r teulu a'u cynorthwyo i gwblhau gweithgareddau megis nofio/marchogaeth neu weithgareddau ysgogol eraill wrth iddynt godi.
 • Darparu lefel o ysgogiad cymdeithasol, gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth ar lefel y gall ei mwynhau.
 • Darparu gofal personol gan gynnig rhywfaint o seibiant i'w rieni o'u rôl gofalu.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y cleient bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd,
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/WA314049

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/EJ15623
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tyn Celyn, Blaenpennal
Oriau: £12.00 hour
Oriau ar gael: Hyd at 9 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol i gynorthwyo menyw i gymdeithasu a mwynhau ei chymuned leol er mwyn cynnal ei hannibyniaeth ac er mwyn iddi allu canlyn ei diddordebau.

Fel defnyddiwr cadair olwyn, bydd gofyn i’r CP gynorthwyo gyda symudedd y cyflogwr.

Bydd y rôl yn cynnwys cynorthwyo a bod yn gwmni i’r cyflogwr wrth iddynt ymweld â ffrindiau, ardaloedd lleol, apwyntiadau a mwynderau fel caffis a siopau.

Mae trwydded yrru yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a disgwylir i’r CP gludo’r cyflogwr i leoliadau ac oddi yno yng ngherbyd y cyflogwr.

Bydd gofyn gweithio’r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo’r cleient i fanteisio ar ei chymuned
 • Cynnig cymorth a sgwrs ddifyr
 • Mynd gyda’r cleient i’r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Cynorthwyo wrth gario bagiau siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy’n cynnig budd i’r cyflogwr
 • Mynd gyda’r defnyddiwr gwasanaeth i leoliadau ac apwyntiadau, ac oddi yno
 • Cynorthwyo gyda symudedd
 • Annog ymgysylltu mewn ffordd gymdeithasol
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/EJ15623

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPAJT 2200939
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Adpar Castellnewydd Emlyn
Oriau: £11.00 per hour with mileage and expenses whilst on duty
Oriau ar gael: 4 awr yn ystod y tymor, 16 awr yn ystod y gwyliau.

Teitl y swydd:  Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:  Adpar Castellnewydd Emlyn

Oriau gwaith:  4 awr yn ystod y tymor, 16 awr yn ystod y gwyliau.

Tâl £11.00 yr awr a chost milltiroedd a threuliau pan ar ddyletswydd.

 

Cyflwyniad:

Rydw i'n 8.5 oed;  mae gennyf Awtistiaeth ac ADHD ac rydw i'n brysur iawn.  Gyda llawer o egni cadarnhaol.  Byddwn yn hoffi cael rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg gan fy mod yn dysgu a byddwn yn hoffi dysgu mwy.

Prif Ddyletswyddau: 

Rydw i'n hoffi'r Traeth a nofio yn y môr, rydw i'n hoffi mynd i'r parc a bod y tu allan yn gyffredinol.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPAJT 2200939

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DDPAJT157133
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tref Aberystwyth
Oriau: £11.00
Oriau ar gael: 6 awr o gymorth a 7 awr o ofal personol, cost milltiroedd a threuliau pan ar ddyletswydd.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Tref Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr o gymorth a 7 awr o ofal personol, cost milltiroedd a threuliau pan ar ddyletswydd.

Tâl:  £11.00

Cyflwyniad: 

Mae'r fenyw hon yn byw gerllaw'r dref ac mae angen ychydig help arni er mwyn parhau i fyw yn ei chartref.  Mae hi'n abl iawn ac mae hi'n hoffi'r mwynderau lleol.

Prif Ddyletswyddau: 

Mae'r fenyw hon yn defnyddio ffrâm i gerdded.  Byddai hi'n dymuno cael rhywun i'w chynorthwyo wrth iddi gael cawod ac yna, treulio ychydig amser ddwywaith yr wythnos i gyd-fynd â'r dyletswyddau cawod i gyflawni rhai gweithgareddau y tu allan.  Mae hi'n hoffi mynd i'r dref i ymweld â siopau, cael cinio neu ddiod boeth allan o'r tŷ.  Nid yw hi'n mynd allan ar ei phen ei hun ar hyn o bryd.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DDPAJT157133

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/CO050723
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £12.50 hour
Oriau ar gael: Hyd at 6 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Aberteifi

Oriau gwaith:  Hyd at 6 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £12.50 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol i gynorthwyo dyn yn ei gartref ac yn y gymuned leol.

Rhaid i ymgeiswyr nodi bod y cyflogwr yn ysmygwr.

Bydd y CP yn cynorthwyo eu cyflogwr gyda thasgau a gorchwylion dydd i ddydd.  Bydd hyn yn cynnwys cynnig cymorth wrth ofalu am y cartref, siopa a thasgau golchi dillad.  Bydd hyn yn galluogi’r cyflogwr i feithrin a chynnal arferion cadw tŷ da.

Yn ogystal, bydd disgwyl i’r CP fynd gyda’r cyflogwr a chynnig cymorth iddynt pan fyddant yn mynychu apwyntiadau neu ymrwymiadau eraill.

Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo’r cyflogwr gyda thasgau a gorchwylion o gwmpas y cartref
 • Cynorthwyo’r cyflogwr i ffurfio arferion cadw tŷ da
 • Cynorthwyo’r cyflogwr pan fyddant yn manteisio ar y gymuned leol
 • Cynorthwyo’r cyflogwr i fanteisio ar fwynderau ac ymrwymiadau
 • Mynd gyda’r cyflogwr i apwyntiadau
 • Cynnig cwmni
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy wrth gadw amser.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Rhaid eich bod yn teimlo’n gyffyrddus gweithio mewn amgylchedd lle y mae ysmygwr yn byw
ref: DPPA/CLJ/CO050723

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/AB/1562908
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Talsarn
Oriau: £12
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos dan drefniant gyda'r cyflogwr, gan gynnwys ar ôl ysgol ac ar benwythnosau.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Talsarn

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos dan drefniant gyda'r cyflogwr, gan gynnwys ar ôl ysgol ac ar benwythnosau.

Tâl £12

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i ofalu am berson ifanc 16 oed hapus ac anturus, mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn ifanc awtistig gweithredu lefel uchel, a byddai dealltwriaeth o awtistiaeth yn fuddiol, ond nid yn hanfodol

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei gynorthwyo i gwblhau gweithgareddau yn annibynnol ar ei deulu megis nofio/marchogaeth, chwarae gemau cyfrifiadurol, mynd ar deithiau allan neu weithgareddau eraill sy'n ei ysgogi, wrth iddynt godi.
 • Cynnig lefel o ysgogiad cymdeithasol gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth i archwilio'r gymuned.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y claf bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/AB/1562908

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/RH160823/825
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 6 awr yr wythnos i’w weithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Aberystwyth

Oriau gwaith: Hyd at 6 awr yr wythnos i’w weithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyfradd tâl £12 yr awr.

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol actif ac egnïol i gefnogi dyn i gymdeithasoli yn y cartref ac yn y gymuned.

Bydd y rôl hon yn darparu tipyn o foddhad gwaith gan ddarparu cymorth i ddyn hapus ei gymeriad i gael mynediad i ddigwyddiadau cymdeithasol a chymunedol yn ogystal â diddordebau a gweithgareddau eraill yn y gymuned leol a thu hwnt.

Fel Cynorthwyydd Personol byddwch chi’n darparu cefnogaeth wrth gael mynediad i’r gweithgareddau yma a darparu cymorth i fod yn rhan ohonynt. Gall hyn gynnwys diddordebau chwaraeon a diddordebau eraill, gan gynnwys Ioga, nofio, cerdded ac ymweld â gerddi.

Bydd yr oriau i weithio yn hyblyg fel y bo’n ofynnol ac wedi eu cytuno ymlaen llaw.  Ariennir y swydd drwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a’r bwriad yw galluogi’r unigolyn i rheoli eu cefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant lle y bo ar gael fel y bo’n ofynnol. Bydd yn rhaid i chi feddu ar drwydded yrru llawn a mynediad i gar am y mae’n bosib y bydd angen i chi gludo eich cyflogwr .

Prif ddyletswyddau:

 • Mynd gyda’r cyflogwr i leoliadau penodol ac oddi yno
 • Darparu cymorth wrth gael mynediad a chymryd rhan yn eu dewis gweithgareddau.
 • Cynorthwyo a chymryd rhan yn y gweithgareddau a ddewiswyd
 • Sicrhau bod y defnyddiwr gwasanaeth yn ddiogel ar bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith
 • Ymgymryd ag unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr ofyn i chi ymgymryd â hwy o dro i dro.

 

Manylion Personol:

 • Yn actif ac egnïol
 • Yn gymdeithasol
 • Meddu ar synnwyr digrifwch da
 • Yn hyblyg o ran yr oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Yn ofalgar, onest, gyfrifol ac yn amyneddgar
 • Ar amser ac yn ddibynadwy o ran cadw amser
 • Medru defnyddio menter eich hun a hunan-symbylu eich hun.
 • Medru cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Medru datblygu a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gwybodaeth dda o grwpiau a digwyddiadau lleol
ref: DPPA/CLJ/RH160823/825

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/TSh215862
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberaeron
Oriau: £12.50 per hour for daytime support plus holiday pay. Own room provided for overnight respite, overnight allowance of £60 per night (sleeping duty) converting to hourly rate if required to be awake with the service user
Oriau ar gael: Cymorth yng nghartref y teulu o bryd i’w gilydd. Ar ffurf un sesiwn o Hyd at 10 awr y dydd a chyfradd dros nos o £60 unwaith y Mis

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Ardal:  ardal Aberaeron

Oriau gwaith:

Cymorth yng nghartref y teulu o bryd i’w gilydd.  Ar ffurf un sesiwn o Hyd at 10 awr y dydd a chyfradd dros nos o £60 unwaith y Mis

Tâl:  £12.50 yr awr am gymorth yn ystod y dydd a thâl gwyliau.

Darparir eich ystafell eich hun er mwyn darparu gofal seibiant dros nos, lwfans dros nos o £60 y noson (dyletswydd cysgu) gan newid i gyfradd yr awr os bydd gofyn i chi fod ar ddihun gyda’r defnyddiwr gwasanaeth

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol

Mae’r defnyddiwr gwasanaeth yn fachgen ifanc (8 oed).

Bydd angen cymorth arno gyda phrydau a byrbrydau.  A chymorth er mwyn hydradu.

Mae gofyn i’r cynorthwyydd personol gynnig cwmni a chymorth yng nghartref y teulu, gan ddarparu’r un lefel o gymorth ag y mae ei rieni yn ei darparu.  Diben y pecyn gofal yw galluogi’r teulu i gael seibiant o’u rôl gofalu gan wybod ei fod mewn amgylchedd diogel.

Ni fydd gofyn i’r Cynorthwyydd Personol fod ar ddihun yn ystod y nos yn gyffredinol, dim ond cysgu yn yr eiddo gan gynnig diogelwch a chymorth yn ôl y gofyn.  Os bydd rhywbeth yn tarfu ar y cleient ac os bydd angen cymorth arnynt a fydd yn golygu y bydd gofyn i’r CP fod ar ddyletswydd ar ddihun, telir y gyfradd yr awr am y cyfnod hwn.

 Prif dasgau/gweithgareddau

 • Cynnig cwmni yn y cartref a chyflawni tasgau gofal personol er mwyn sicrhau bod y cleient yn gyffyrddus.
 • cynorthwyo a goruchwylio wrth gymryd meddyginiaeth
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog gweithgareddau cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser
 • Cynorthwyo’r cyflogwr i gynnal amgylchedd iach
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r defnyddiwr gwasanaeth eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/CS/TSh215862

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1123
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £11.50
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor, 6 awr yr wythnos y tu allan i’r tymor

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Aberteifi

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos yn ystod y tymor, 6 awr yr wythnos y tu allan i’r tymor

Tâl £11.50 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol medrus i gynorthwyo dyn ifanc gyda’i ddatblygiad personol ac wrth gymdeithasu.  Byddai’r rôl yn ddelfrydol ar gyfer ymgeisydd sy’n meddu ar gymhwyster ym maes gofal plant neu brofiad o ofal plant, gan gynnwys bod yn gyfarwydd ag awtistiaeth dieiriau.

Diben y rôl yw helpu’r dyn ifanc i fwynhau ei gymuned leol, a’i helpu i feithrin ei hyder ac ymgysylltu yn fwy yn arbennig.

Bydd y rôl yn cynnwys ei annog a’i gynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, gan helpu i fodloni ei anghenion synhwyraidd a hyrwyddo lles.  Agwedd allweddol arall ar y rôl fydd cynorthwyo’r dyn ifanc i feithrin ei sgiliau ieithyddol.

Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd mor hyblyg â’r gofyn, ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda’r defnyddiwr gwasanaeth i leoliadau ac oddi yno
 • Annog ymgysylltu cymdeithasol
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Yn gyfarwydd ag awtistiaeth dieiriau
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy wrth gadw amser.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/1123

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/222590HJ
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 Per Hour
Oriau ar gael: 2 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol a 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  2 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol a 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol

Tâl 12 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i ofalu am fachgen 8 oed awtistig, a byddai dealltwriaeth o awtistiaeth o fudd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynnig cymorth wrth ei gludo i'r ysgol a'i gasglu oddi yno.
 • Cynnig lefel o ysgogiad cymdeithasol gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth ar lefel y gall ei mwynhau.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y claf bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/222590HJ

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/RM0808/146
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £10.90 hour
Oriau ar gael: : Hyd at 8 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Aberystwyth

Oriau gwaith:  Hyd at 8 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl £10.90 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol gweithgar ac egnïol i gynorthwyo dyn sy’n hoff o gerddoriaeth wrth gymdeithasu yn y cartref ac yn y gymuned.

Diben y rôl gwerth chweil hon yw cynnig cymorth i ddyn egnïol i fanteisio ar gyfleoedd ymgysylltu cymdeithasol a chymunedol, ynghyd â diddordebau a gweithgareddau eraill yn y gymuned leol ac ymhellach i ffwrdd.

Mae’r cyflogwr yn mwynhau amrywiaeth eang o genres cerddoriaeth a bydd disgwyl i’r CP fynd gyda’r cyflogwr i gyngherddau a digwyddiadau, a’u cludo i’r rhain mewn rhai achosion.

Ynghyd â hyn, mae’r cyflogwr yn mwynhau cerdded i mewn i’r dref i gymdeithasu gyda ffrindiau, gan gynnwys ymweld â bwytai a chaffis.

Yn ychwanegol i hyn, bydd gofyn i’r CP gynorthwyo’r cyflogwr gyda gwaith papur a gohebiaeth.  Yn ogystal, bydd y CP yn cynorthwyo wrth drefnu cludiant i apwyntiadau ac o apwyntiadau.  Disgwylir i’r CP fynd gyda’r cyflogwr pan fyddant yn mynychu cyfarfodydd a chlybiau hefyd.

Bydd gofyn gweithio’r oriau mewn ffordd hyblyg, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid eich bod yn meddu ar drwydded yrru lawn ac mae’n rhaid eich bod yn gallu cael mynediad i gerbyd oherwydd efallai y bydd gofyn i chi gludo’r cyflogwr.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda’r cyflogwr i leoliadau ac oddi yno.
 • Cynorthwyo gyda gohebiaeth ysgrifenedig, trefnu apwyntiadau, tocynnau a chludiant.
 • Eu cynorthwyo i fanteisio ar y gymuned leol.
 • Help i fanteisio ar a chymryd rhan mewn gweithgareddau o’u dewis.
 • Help i dywys y cyflogwr pan fyddant allan o’r cartref.
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

 

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig
 • Cymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/RM0808/146

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/JoJo 2252273
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol Wrth Gefn
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos mewn blociau ar gyfartaledd o 3 awr fesul diwrnod y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr ond bydd yn cynnwys penwythnosau yn bennaf.

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol Wrth Gefn

 Lleoliad:   Aberystwyth

 Cyfradd fesul Awr: £12.00 yr awr

 Oriau a Gynigir:6 awr yr wythnos mewn blociau ar gyfartaledd o 3 awr fesul diwrnod y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr ond bydd yn cynnwys penwythnosau yn bennaf.

Gwaith wrth gefn arall ar gael.

 Manylion:

Mae angen Cynorthwyydd Personol ymroddedig a hyblyg i gynorthwyo menyw sy'n ddibynnol ar gadair olwyn ar hyn o bryd i reoli ei threfn feunyddiol gyda rhywfaint o annibyniaeth a'i chefnogi gyda gweithgareddau sy'n helpu i leddfu ei hynysigrwydd cymdeithasol.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl y gofyn a'u cytuno ymlaen llaw.

 Ariennir y swydd hon drwy gynllun y Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient hwn i reoli eu cymorth yn annibynnol.

Prif Ddyletswyddau: -

 • Peth gofal personol gan gynnwys cymorth i gael cawod a mynd i’r ystafell ymolchi
 • Cefnogi'r cleient i gynnal trefn feunyddiol yn y cartref gan gynnwys rhai tasgau domestig ysgafn a pharatoi prydau bwyd 
 • Ei chefnogi a’i hannog hi gyda gweithgareddau o ddiddordeb gan gynnwys ymarferion ffisio, garddio, ac ati.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddwch ar sifft.
 • Cefnogi i gael mynediad i'r gymuned leol yn gymdeithasol
 • Sicrhau diogelwch a lles y cleient pan fyddwch ar sifft.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt yn ôl yr angen i hwyluso lles y cleient

Manyleb y Person:

 • Gweithgar ac egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Gonest
 • Cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o amgylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn dda am gadw amser.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Rhaid bod gennych ddefnydd busnes ar eich yswiriant i allu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.
ref: DPPA/CS/JoJo 2252273

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/194503
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth / Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £11.50 per hour while on duty
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos hyblyg

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth / Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Aberteifi

Oriau gwaith: 6 awr yr wythnos hyblyg

Cyfradd tâl o £11.50 yr awr tra ar ddyletswydd.

Cyflwyniad:

Mae angen person aeddfed arnom i dreulio peth amser cefnogol a gofalgar gyda gwraig dawel a bodlon 90 oed sydd â dementia datblygedig.

Mae’r wraig hyfryd hon yn byw gyda’i theulu yn Aberteifi.

Rydyn ni angen iddi gael rhywfaint o gymorth a chwmnïaeth gartref am ychydig oriau'r wythnos fel y gallwn ni bicio allan gyda'n gilydd fel cwpl.

Mae gan y fenyw hon rai problemau ymataliaeth, felly mae angen rhywun sensitif, amyneddgar a chydymdeimladol arni a all roi gofal personol iddi yn hyderus pryd bynnag y bydd angen help arni.

Prif Ddyletswyddau:

Bod yn gydymaith sylwgar, ystyriol a chalonogol.

Bod yn ofalwr personol sensitif, hyderus a hyfforddedig.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb y Person:

Mae dementia yn brofiad arbennig iawn i bob person sy'n byw gydag ef (neu'n agos ato) felly, i fod yn gydymaith gwirioneddol gefnogol, bydd angen i chi fod â rhai sgiliau penodol iawn.

Bydd angen i chi fod â diddordeb gwirioneddol yn y fenyw y byddwch chi'n treulio amser gyda hi, yn ogystal â bod yn amyneddgar, cydymdeimladol, empathig, anfeirniadol, a byth yn nawddoglyd!

Bydd angen dos mawr o synnwyr cyffredin, sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da arnoch chi a'r gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Bydd angen i chi fod yn wrandäwr da, ac ystyried mewnwelediadau a phrofiad y gofalwyr hefyd, fel y gallwch chi ddeall realiti, cyflwr a sefyllfa'r fenyw hon yn well.

Bydd adegau pan fydd angen i chi ddefnyddio'ch menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol a phan fydd synnwyr digrifwch da yn ddefnyddiol iawn.

Bydd yna adegau hefyd pan na fydd y fenyw hon yn ymgysylltu â chi ac yn eithaf bodlon yn ei gofod ei hun, felly bydd angen i chi fod yn hunangynhaliol ac yn fodlon yn eich gofod eich hun am gyfnod hefyd.

Bydd angen i chi fod yn onest ac yn ddibynadwy, yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o'r angen am sensitifrwydd a phreifatrwydd bob amser.

Byddwch gyda'r fenyw hon yn ei chartref ei hun a bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'i lles, ei diogelwch a'i chysur tra'ch bod gyda'ch gilydd.

Bydd angen i chi fod wedi’ch hyfforddi mewn gofal personol a deall hanfodion cymorth cyntaf a symud â llaw.

Bydd hyblygrwydd o amgylch oriau gwaith a dyletswyddau’r swydd yn bwysig.

ref: DPPA/JT/194503

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/EE
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Trisant
Oriau: £13.00 per hour.
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Ardal Trisant

Oriau gwaith 8 awr yr wythnos

Cyfradd Tâl £13.00 yr awr. 

Cyflwyniad

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol ar gyfer defnyddiwr gwasanaeth sydd wedi dychwelyd adref yn ddiweddar i'w dyddyn o'r ysbyty yn dilyn strôc sydd wedi achosi gwendid ar un ochr ac anhawster gyda lleferydd. Ar hyn o bryd mae'n dibynnu ar gadair olwyn a chymorth i drosglwyddo o gadair, cadair olwyn, gwely a char. Rhoddir hyfforddiant ar ddefnyddio offer a throsglwyddiadau.

I ddechrau mae angen cymorth i fynd allan o'r tŷ ac i'r iard i weld y ceffylau a sgwrsio â'i ffrindiau, cymdogion a pherchnogion ceffylau. Mae'n mwynhau bod yng nghefn gwlad a mynd am dro yn ei gadair olwyn o amgylch y lonydd. Pan yn ei gartref, mae angen cymorth gyda'r gliniadur i ddefnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol ar-lein fel YouTube. Heblaw am y prif faes o ddiddordeb o gwmpas ceffylau, mae gan ddefnyddiwr y gwasanaeth ddiddordeb mewn beiciau modur.

Y dyheadau diweddarach yw mynd allan i'r gymuned leol, er enghraifft, ymweld â'r promenâd a mwynhau cael pysgod, sglodion a choffi. Os yw’n mynd allan, efallai y bydd angen gofal personol gyda mynd i’r toiled sy'n cynnwys dadwisgo, glanhau ac ail-wisgo.

Prif Ddyletswyddau

Cymorth i fynd allan o'r tŷ ac i'r iard. Mae gan ddefnyddiwr y gwasanaeth gadair olwyn â llaw ar hyn o bryd a bydd angen cymorth/goruchwyliaeth arno, yn enwedig pan geir cadair olwyn fodur.

Mynd gyda defnyddiwr y gwasanaeth ar droeon o amgylch y lonydd i weld cefn gwlad yn yr ardal leol.

Mynd gydag ef i fynd allan i gymdeithasu, mynychu grwpiau a gweithgareddau lleol. Defnyddir tacsi sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn i fynd allan oddi cartref.

Mynd gydag ef i fynd i apwyntiadau adsefydlu y tu allan i'r cartref. 

Cefnogi i ddefnyddio'r gliniadur i gael gafael ar gyfleoedd cymdeithasu ar-lein. Sefydlu gliniadur i alluogi mynediad i sesiynau therapi lleferydd ac iaith ar-lein.

Manyleb y Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblygrwydd o amgylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn dda am gadw amser.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da, mae gan ddefnyddiwr y gwasanaeth affasia ac felly mae angen amser ac amynedd i'w alluogi a'i annog i gyfleu ei ddymuniadau.

Mae siaradwr Cymraeg yn ddymunol, ond nid yn hanfodol, gan mai Cymraeg yw iaith gyntaf defnyddiwr y gwasanaeth.

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn cael eich cyflogi gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manylach gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd, na fydd yn golygu dim cost i'r ymgeisydd. Os oes gennych chi wiriad gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd a ddiweddarwyd ar-lein mae gennych chi siawns wych o gael eich rhoi ar y rhestr fer ar gyfer y swydd hon gan y gall hyn helpu’r cyflogwr i recriwtio’n gynt o lawer, os ydych chi’n dymuno diweddaru eich gwiriad presennol gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service.

Os gofynnir am hynny gan y cyflogwr, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Telir cyflogau mewn ôl-daliadau bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i roi. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn cael yr hawl priodol o ran gwyliau blynyddol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill, a bydd y manylion yn cael eu nodi yng nghontract eich cyflogaeth.  Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn dechrau.

Bydd disgwyl i chi ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodir ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Telir am gost hyfforddiant gorfodol drwy’r taliad uniongyrchol.  Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

 

ref: DPPA/KJP/EE

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/KG051023/179
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth / Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanarth
Oriau: £12.75
Oriau ar gael: : 3 awr yr wythnos i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth / Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Llanarth

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.  

Tâl: £12.75 yr awr.

Rwy’n ŵr cymdeithasol sydd angen gweithiwr cymorth i’m helpu i fwynhau fy nghymuned leol ac i wella fy rhyngweithio cymdeithasol.

Rwy’n chwilio am weithiwr cymorth fyddai’n gallu mynd gyda mi ar deithiau i’r dref, caffi, glan y môr, siopau a gweithgareddau cymdeithasol eraill.

Rwyf hefyd yn mwynhau sgwrsio dros baned o goffi gymaint â mynd allan, felly os gallwch chi fy helpu i wneud hyn, ystyriwch wneud cais os gwelwch yn dda.

Bydd angen gweithio’r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir o flaen llaw. Ariennir y swydd hon drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi i mi reoli fy nghymorth mewn ffordd annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

ref: DPPA/CLJ/KG051023/179

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/184038
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Rhydlewis
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Rhydlewis

Oriau gwaith: 6 awr yr wythnos

Cyfradd tâl o £12.00 yr awr

Cyflwyniad: Mae angen cymorth ar y fenyw hon yn y prynhawniau. Mae ganddi Ddementia cymysg ac mae'n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae hyn yn rhan hanfodol o'r rôl hon. Mae'r fenyw hon yn hoffi sianel gerddoriaeth Gymraeg ar y teledu ac yn gwylio YouTube.

Prif Ddyletswyddau: Bod yn rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg a cheisio rhyngweithio â hi. I'w chadw'n ddiogel pan fo'r teulu allan am y prynhawn.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr

eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb y Person:

Gweithgar ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o amgylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn dda am gadw amser.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/184038

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS / 174617GG
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £12 per hour plus expense
Oriau ar gael: 10-12 awr yr wythnos, angen bod ar gael rhai nosweithiau a phenwythnosau; ystyrir rhannu swydd.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Ardal: Tregaron

Oriau gwaith: 10-12 awr yr wythnos, angen bod ar gael rhai nosweithiau a phenwythnosau; ystyrir rhannu swydd.

Cyfradd cyflog: £12 yr awr ynghyd â threuliau. 

Cyflwyniad:

Rwy'n ŵr sy'n ddibynnol ar gadair olwyn drydan, sydd angen cymorth a chefnogaeth i adennill hyder i fynd allan i’r gymuned ehangach, Mae'r oriau wedi'u rhannu i ganiatáu i mi fynd i weithgareddau a gwylio bandiau yn chwaraen’n fyw a hefyd ymweld â ffrindiau i leddfu fy unigedd cymdeithasol.

Yn ddelfrydol, byddwn i'n defnyddio fy ngherbyd a rhoi’r CP ar fy yswiriant, rwy'n hoffi gyrru ond yn gallu blino.

 Hoffwn gael rhywfaint o gefnogaeth gyffredinol wrth baratoi prydau bwyd, a chefnogaeth yn fy nghartref.

Mae'n rhaid i'm CP fod yn hoff o gŵn gan fod gen i gi cyfeillgar bach fel fy nghydymaith.

 

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Darparu lefel o gefnogaeth a darparu rhywfaint o gwmnïaeth gartref, gan gynorthwyo gyda thasgau bywyd bob dydd, coginio bwyd ac ati.
 • Mynd gyda'r cyflogwr ar deithiau i fannau o ddiddordeb, canolfannau garddio, pysgota, nofio, astroleg a mynd i'r ganolfan gelf i weld gandiau byw, gwneud modelau ac adfer (beiciau modur) ac ati.
 • I gymryd rhan mewn sgwrs ac annog / awgrymu gweithgareddau cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch y cyflogwr bob amser
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y defnyddiwr gwasanaeth eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

 • Ystyriol ac amyneddgar
 • Yn onest ac yn ddibynadwy
 • Hyblyg o gwmpas oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon
 • Y gallu i ddefnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Y gallu i gadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Ni ellir ystyried ymgeiswyr hunangyflogedig.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA / CS / 174617GG

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/NB/830772
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanon
Oriau: £12.00.
Oriau ar gael: hyd at 24 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg fel y cytunwyd gyda'r cyflogwr

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (PA)

Lleoliad: Llanon

Oriau gwaith: hyd at 24 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg fel y cytunwyd gyda'r cyflogwr

Cyfradd cyflog: £12.00.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo cleientiaid gyda thasgau gofal personol e.e. golchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo, cawod, ymolchi
 • Cefnogaeth gyda rhai tasgau domestig ysgafn yn enwedig sicrhau bod yr ardal o amgylch gwely'r cleient yn ddiogel heb unrhyw beryglon/rhwystrau all achosi tripio a sicrhau fod eitemau angenrheidiol o fewn cyrraedd y cleientiaid.
 • Cefnogaeth gyda thriniaethau, llenwi poteli dŵr poeth ar gyfer lleddfu poen
 • Galluogi'r cleient i fynd allan a chael rhywfaint o amser o ansawdd da, gan gynnwys cymorth i wisgo dillad addas ar gyfer amodau’r tywydd.
 • Helpu gyda diddordebau fel garddio, bwydo'r adar.
 • Mynd â'r cleient allan, yn lleol i leoliadau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ac ymhellach pan fydd yn fwy diogel.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bywiog ac egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy ac yn cadw at amser da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Amodau Arbennig:

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

 

ref: DPPA/CS/NB/830772

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS/BR/3097298
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Llandre
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 12 awr dros gyfnod o 4 wythnos mewn blociau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

 Lleoliad:     Llandre (Bow Street)

 Cyfradd yr awr: £12 yr awr

 Oriau ar gynnig: 12 awr dros gyfnod o 4 wythnos mewn blociau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

 Manylion:

Rwy'n chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig a hyblyg i'm cynorthwyo gyda gweithgareddau a hobïau sy'n helpu i leddfu fy unigedd cymdeithasol.

 Mae gen i glefyd Parkinson ond rydw i'n dal i fod yn annibynnol ac yn symudol iawn. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys siwrnai i'r gymuned i alluogi mi ymgysylltu â ffrindiau yn ogystal â gweithgareddau gartref yn fy ngweithdy.

Gan fod fy hobïau yn cynnwys gwaith coed, cerdded a hwylio cychod bach mae diddordeb yn y pynciau hynny a'r gallu i gynnal sgwrs am bynciau o ddiddordeb yn ddymunol iawn.

 Mae defnyddio car yn hanfodol.

Mae fy nghydymaith yn gi bach cyfeillgar felly mae bod yn hoff o gŵn yn bwysig i'r ddau ohonom.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw fy ngalluogi i reoli fy nghefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Cefnogi'r cleient i wneud hobïau gwaith coed yn ei gartref
 • Ei gefnogi a'i annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb e.e. hwylio, siwrnai a sgwrs ysgogol ac ati.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddant yn gweithio.
 • Cefnogaeth i fod yn rhan o'r gymuned ar gyfer teithiau i fannau o ddiddordeb mewn car ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Onest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn ddibynadwy o ran cadw at amser da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.

 Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

 Ni fydd ceisiadau gan bobl hunangyflogedig yn cael eu hystyried.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

 

ref: DPPA / CS/BR/3097298

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS/DE/156706
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol achlysurol
Lleoliad: Felinfach
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 9-10 awr yr wythnos wedi'i rannu'n sesiynau'n bennaf gyda'r nos a rhai penwythnosau

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol achlysurol

Lleoliad: Fellinfach: 9-10 awr yr wythnos wedi'i rannu'n sesiynau'n bennaf gyda'r nos a rhai penwythnosau

Cyfradd cyflog: £12 yr awr

Cyflwyniad:

Rwy'n ddyn gweithgar iawn gyda rhai mân anableddau dysgu, ac rwy'n chwilio am CP i'm cynorthwyo sawl noson yr wythnos i'm helpu i baratoi pryd o fwyd gyda'r nos a gwirio dyddiadau, fel fy mod yn cofio eu defnyddio cyn dechrau pecyn newydd.

 I'm helpu gyda chynllunio bwydlenni, ac i storio bwyd yn ddiogel mewn cynwysyddion ar wahân priodol.

Atgoffa fi i gofio golchi dwylo cyn coginio.

Cefnogaeth i baratoi a choginio bwyd e.e. dadmer bwyd wedi'i rewi os oes angen, a Cefnogaeth i goginio sawl pryd ar y tro

Prif ddyletswyddau

 • Cynorthwyo gyda pharatoi a choginio cinio gyda'r nos.
 • Darparu cymorth amyneddgar i annog y cleient i gynnal hylendid bwyd.
 • Darparu cwmnïaeth a chymryd rhan mewn sgwrs sy'n briodol i'r defnyddiwr gwasanaeth
 • Cynorthwyo gyda'r ddewislen cynllunio i sicrhau bwyta'n iach
 • Hysbysu'r teulu yn llawn a gweithio gyda nhw i gyflawni'r canlyniadau gorau i'r defnyddiwr gwasanaeth
 • Unrhyw dasg resymol arall sy'n gysylltiedig â'r swydd.

Manyleb Personol

Natur egnïol a gweithgar.

Trin yr unigolyn gyda pharch ac urddas.

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA / CS/DE/156706

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/Red/3494741
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (CP)
Lleoliad: Blaenpennl
Oriau: £13.00 per hour
Oriau ar gael: 5-10 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (CP)

Lleoliad: Blaenpennal

Oriau gwaith: 5-10 awr yr wythnos

Cyfradd tâl: £13.00 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae angen cynorthwyydd personol ofalu am fy ngwraig sydd â pheth problemau gyda’r cof, er mwyn i mi seibiant o'm rôl ofalu.

 darparu gwasanaeth cadw cwmni yn ein cartref ein hunain a darparu sgwrs a sicrhau ei bod yn ddiogel yn ystod fy absenoldeb Mae'r oriau'n hyblyg yn ôl yr angen ac i’w cytuno ymlaen llaw mewn bloc o 5 awr fel arfer ond yn hirach ar adegau.

Prif ddyletswyddau: -.

 • Cefnogi ac annog y person sy'n derbyn gofal gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddwch ar shifft, prydau bwyd os oes cyfnodau hirach.
 • Sicrhau bod y person sy'n derbyn gofal yn cael ei chadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadw cofnod amser o dasgau wedi'u cwblhau.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Yn frwdfrydig, yn fywiog ac yn egnïol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest a dibynadwy, cyfrifol a amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a pharch at breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

 

ref: DPPA/CS/Red/3494741

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/210875
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Chwaraewr
Lleoliad: Penrhiwllan
Oriau: £11.00 per hour with expenses and mileage while on duty
Oriau ar gael: 12 awr yr wythnos

Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Chwaraewr

Lleoliad: Penrhiwllan

Oriau gwaith: 12 awr yr wythnos

Cyfradd tâl: £11.00 yr awr gyda threuliau a milltiroedd tra ar ddyletswydd

Cyflwyniad: Rwy'n ddyn 48 oed gydag anghenion cymhleth o amgylch lleoedd anghyfarwydd a phobl. Rwy'n byw gartref gyda fy mam oherwydd nad ydw i'n gallu byw'n annibynnol.  Dydw i ddim yn dda mewn llefydd sy’n llawn iawn. Rwy'n cael fy ystyried i fod efallai yn Awtistig. Rwyf wedi cael anaf i'r ymennydd yn 2012 sydd wedi fy ngadael yn eithaf ansicr o bobl a mynd allan ar fy mhen fy hun. Nid wyf wedi bod allan mewn dros flwyddyn, ac mae angen rhywun a all fy nghefnogi i wneud pethau sydd eu hangen arnaf i wneud fy mywyd yn fwy dioddefgar. Rwyf wedi colli rhywfaint o gof felly mae angen rhywun sy'n gallu bod yn amyneddgar gyda mi fy helpu i deimlo'n ddiogel, a bod yn ddibynadwy.

Nid ydw i’n cysgu’n dda, ac rwy'n effro y rhan fwyaf o'r nos.

Mae fy ymennydd wedi’i niweidio, a gallaf ond ymdopi â'r hyn y gallaf ymdopi ag ef ar unrhyw adeg benodol.

Rwy'n hoffi unrhyw beth technoleg a hapchwarae, felly yr wyf yn chwilio am rywun sy'n deall technoleg ac yn hoff chwarae gemau a snwcer/pool.

Rwy'n byw gartref gyda'r teulu a'm dwy gath.

Dwi’n siarad Saesneg a dydw i ddim yn gallu siarad unrhyw Cymraeg.

Prif Ddyletswyddau: Er mwyn gallu mynd allan a chymdeithasu yn y gymuned, chwarae Pool, a gallu ymddiried yn rhywun sy'n gallu ymdopi â fy mhryderon.

Rhywun sy'n gallu fy helpu i gymdeithasu y tu allan i'r tŷ hwn. Rhywun sydd â gwybodaeth am Geredigion ac ati.

Rwy'n Chwaraewr (Gamer) brwd ac felly hoffwn i rywun sy'n gallu chwarae gyda mi ac yn deall technoleg. Mae hyn yn rhan bwysig o rôl y swydd.

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalu, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn da.

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi fy helpu, yna gwnewch gais am y swydd hon.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol. Mae hyn yn bwysig iawn i mi.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/210875

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/CB/188189
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (CP)
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £13.00
Oriau ar gael: hyd at 18 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg fel y cytunir gyda'r cyflogwr am sawl sesiwn dyddiol

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (CP)

Lleoliad: Tregaron 

Oriau gwaith: hyd at 18 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg fel y cytunir gyda'r cyflogwr am sawl sesiwn dyddiol.

Cyfradd y cyflog yn £13.00.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo gŵr bonheddig gyda'i dasgau gofal dyddiol personol e.e. golchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo, cael cawod.
 • Cefnogaeth gyda rhai tasgau domestig ysgafn yn enwedig sicrhau bod yr ardal o amgylch gwely'r cleient yn ddiogel ac yn rhydd o beryglon/rhwystrau all achosi tripio a bodeitemau angenrheidiol o fewn cyrraedd y cleientiaid.
 • Cynorthwyo drwy baratoi bwyd.
 • Darparu cwmnïaeth gan ganiatáu amser ansawdd i'w bartner o'r rôl ofalu.

.Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bywiog ac egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan cadw at amser yn da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Amodau Arbennig:

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

 

ref: DPPA/CS/CB/188189

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS / FFLlo182813
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ffos-Y-Ffin, Aberaeron
Oriau: £12 per hour plus occasional mileage allowance on duty.
Oriau ar gael: 16 awr y mis i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Lleoliad: Ffos-Y-Ffin, Aberaeron

Oriau gwaith: 16 awr y mis i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl o £12 yr awr ynghyd â lwfans milltiredd achlysurol ar ddyletswydd.

Cyflwyniad:

Mae'n ofynnol i Gynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg ddarparu gwasanaeth i gefnogi merch ifanc yn ei chartref ei hun, ac yn y gymuned, i adael iddi ddatblygu diddordebau yn annibynnol o'i theulu. Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn eithaf swil ac mae angen cymorth arni i fagu hyder a theimlo bod rhywun yn gwrando arni wrth wneud penderfyniadau. Mae'n mwynhau mynd allan am goffi a siopa mae hi hefyd yn mwynhau nofio.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw. Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r person hwn sydd â'r cynorthwyydd personol cywir i reoli ei chefnogaeth yn annibynnol. Mae'n rhaid bod ganddynt gludiant eu hunain a thrwydded yrru lân, lawn.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod y defnyddiwr gwasanaeth yn ddiogel yn ei hamgylchedd.
 • Cymorth gyda phrydau bwyd a diodydd pan ar ddyletswydd
 • Annog a chymryd rhan mewn gweithgareddau.
 • Darparu cefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu sgiliau annibynnol.

. Helpu hi i fynychu gweithgareddau cymdeithasol.

 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA / CS / FFLlo182813

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CLJ / 1140
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Pontgarreg, ger Llangrannog
Oriau: £11.50 hour
Oriau ar gael: Hyd at 10.5 awr yr wythnos i'w weithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad:    Pontgarreg, ger Llangrannog

Oriau gwaith: Hyd at 10.5 awr yr wythnos i'w weithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyfradd tâl: £11.50 awr

Cyflwyniad:

Mae angen cynorthwyydd personol i gynorthwyo gwraig i gymdeithasu a chynorthwyo gyda gofal personol. Bydd y diwrnod gwaith yn cael ei rannu dros nifer o ymweliadau (hyd at bedwar) trwy gydol y dydd.

Byddai'r swydd hon yn addas i CP gyda phrofiad gofal personol, gan y bydd dyletswyddau'n cynnwys cymorth gyda hylendid personol, ymolchi, paratoi bwyd a symudedd gan gynnwys defnyddio offer codi.

Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw. Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli ei gefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen a lle bo ar gael. Mae'n rhaid i chi gael eich cludiant eich hun a thrwydded yrru lawn gan y bydd gofyn i chi ei cludo i ac o wahanol leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cymorth gyda symudedd
 • Cymorth gyda hylendid personol ac ymolchi
 • Cynorthwyo gyda pharatoi bwyd
 • Cynorthwyo gyda chymdeithasu gartref ac yn y gymuned
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai tasgau domestig ysgafn
 • Sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth yn ddiogel bob amser yn ystod eich amser gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Profiad fel Cynorthwy-ydd Personol
 • Profiad o ddefnyddio offer codi, a chodi â llaw (gellir darparu hyfforddiant)
 • Egnïol, gweithgar a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.
 • Yn brydlon ac yn ddibynadwy gan gadw at amser yn da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA / CLJ / 1140

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/RG156775
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Llanbadarn Fawr
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 24 awr dros gyfnod o 4 wythnos mewn blociau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad:     Llanbadarn Fawr Aberystwyth

 Tâl fesul awr: £12 yr awr

 Oriau a gynigir: 24 awr dros gyfnod o 4 wythnos mewn blociau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

 Manylion:

Rwy'n chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig, hyblyg i helpu gyda gweithgareddau a hobïau sy'n help i leddfu fy unigedd cymdeithasol.

 Mae gen i nam ar fy ngolwg ond rydw i'n dal i fod yn annibynnol iawn ac yn symudol. Ond rwy’n gyfyngedig ers i mi golli fy nghi tywys, bydd y gefnogaeth yn cynnwys siwrnai i'r gymuned i ganiatáu i mi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau yn ogystal â gweithgareddau gartref.

Mae angen cymorth arnaf i ddelio â gohebiaeth a chynnal fy nghartref.

Mae defnyddio car yn hanfodol.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw fy ngalluogi i reoli fy nghefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Cefnogi’r cleient i gwblhau gwaith papur arferol gartref.
 • Cefnogaeth ac anogaeth gyda gweithgareddau o ddiddordeb, siwrneiau a sgwrs ysgogol ac ati.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddant yn gweithio.
 • Cefnogaeth i gael mynediad at y gymuned ar gyfer siwrneiau i fannau o ddiddordeb mewn car ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Onest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.

 Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

 Ni fydd ceisiadau gan bobl hunangyflogedig yn cael eu hystyried.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA/CS/RG156775

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS/S.LO/ 197332
Teitl swydd: Cynnorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour plus local mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: 10/12 Hours per week: worked as agreed in advance with the employer.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

 Lleoliad: Aberystwyth 

 Tâl fesul awr: £12 yr awr ynghyd â lwfans milltiredd lleol pan fyddwch yn gweithio

 Oriau a gynigir: 10/12 awr yr wythnos: gweithio fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

 Manylion:

Mae angen cynorthwyydd Personol ymroddedig, hyblyg i gefnogi dynes i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n helpu i leddfu ei hunigedd cymdeithasol, a'i hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau rheolaidd, gall hyn olygu siwrneiau i'r Ganolfan gelf neu i'r gymuned gan ganiatáu iddi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau felly mae defnyddio car yn hanfodol.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient hwn i reoli ei chefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Cefnogi'r cleient i gynnal trefniadau dydd i ddydd yn y cartref.
 • Cefnogi hi a'i hannog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Cefnogaeth i allu cymryd rhan yn y gymuned.
 • Cefnogaeth gyda thasgau ysgafn yn y cartref.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Ei chefnogi i aros yn annibynnol gartref ac yn y gymuned.
 • Cadw cofnod amser o dasgau a gwblhawyd. Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

 Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Onest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn ddibynadwy gan gadw am amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA / CS/S.LO/ 197332

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1088
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Bow Street
Oriau: £13.00 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 13 awr yr wythnos ar draws tri phrynhawn rhwng 12:30-17:00. I weithio yn hyblyg mewn perthynas ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Bow Street

Oriau gwaith: Hyd at 13 awr yr wythnos ar draws tri phrynhawn rhwng 12:30-17:00. I weithio yn hyblyg mewn perthynas ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd Cyflog £13.00 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae swydd ddiddorol a boddhaus ar gael i glaf a chynorthwyydd personol gofalgar i gefnogi teulu gyda gofal eu merch. Bydd yr oriau gwaith yn cael eu gwneud yn bennaf dros dair shifft prynhawn.

Bydd y rôl yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gydag arferion dyddiol fel ymolchi, gwisgo a bwydo. Hefyd yn cynorthwyo gyda ffisiotherapi ac yn cymryd rhan mewn amser chwarae ysgogol. 

Byddai'r rôl yn addas i unigolyn sydd â phrofiad o ofal plant ag anghenion iechyd cymhleth gan gynnwys ysgogiad synhwyraidd a ffisiotherapi.

Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw. Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli ei gefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen a lle bo ar gael. Mae trwydded yrru lawn a mynediad i'ch cludiant eich hun yn fuddiol oherwydd efallai y bydd gofyn i chi eu cludo i ac o leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • I fynd gyda’r plenty i leoliadau ac o leoliadau.
 • I gynorthwyo gyda symudedd
 • Annog ymgysylltiad cymdeithasol
 • Helpu gyda gweithgareddau corfforol a ffisiotherapi
 • Cymorth gyda bwydo
 • Helpu i ymolchi a gwisgo
 • Sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth yn ddiogel bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, gweithgar a chymdeithasol
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn medru rheoli amser yn dda.
 • Yn gallu gweithio yn eich menter eich hun gyda chymhelliant.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Paro di fynychu hyfforddiant penodol ar gyfer y rôl.
ref: DPPA/CLJ/1088

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/TJ1310/851
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Plwmp
Oriau: £13.00 per hour
Oriau ar gael: 3 yr wythnos yn hyblyg gyda gofynion y cyflogwr.

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Plwmp

Cyfradd cyflog: £13.00 yr awr.

Oriau gwaith: 3 yr wythnos yn hyblyg gyda gofynion y cyflogwr.

Rwyf yn fenyw aeddfed sydd angen cwmni er mwyn galluogi fy ngŵr, sy’n brif ofalwr arnaf, i gael saib o’i gyfrifoldebau a chael ychydig o amser iddo’i hunan.

Rwyf yn chwilio am berson amyneddgar a charedig a fydd yn gallu bod yn gwmni ac yn gymdeithasol

Rwy’n hoff o gemau bwrdd, yn enwedig scrabl, a dwi’n mwynhau llenyddiaeth.

Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw. Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli ei gefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen a lle bo ar gael. Mae'n rhaid bod gennych drwydded yrru lawn a chael mynediad at gerbyd oherwydd efallai y bydd gofyn i chi gludo'r cyflogwr.

 

ref: DPPA/CLJ/TJ1310/851

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/BM/167707
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: : £ 12.00 per hour. Travel costs and expenses will be covered
Oriau ar gael: 8-9 awr yr wythnos

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Aberystwyth

Oriau Gwaith: 8-9 awr yr wythnos

Cyfradd Cyflog: £ 12.00 yr awr. Bydd costau teithio a threuliau yn cael eu talu

Cyflwyniad:

Mae galw am Gynorthwyydd Personol profiadol i roi cymorth i deulu sy’n gofalu ar ôl gŵr ifanc (dioddefwr strôc cynnar). Bydd y cymorth yn cael ei ddefnyddio innau fel gwasanaeth gofal o fewn y cartref teuluol a fydd yn galluogi’r teulu i gael amser rhydd o’u cyfrifoldebau fel gofalwyr neu i alluogi’r gŵr ifanc i gymdeithasu gan ddilyn ei ddiddordebau yn annibynnol o’i deulu.

Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys beicio mynydd, pysgota, mynd i glwb saethu a’i helpu yn ei randir.

Mae prydlondeb yn bwysig iawn, yn ogystal â chefnogi mewn modd heb nonsens.

Oherwydd ei gyflwr, mae’r gŵr ifanc yn medru bod yn ddi-flewyn-ar-dafod ac yn medru bod â barn gref.

Mae angen sgiliau cyfathrebu gwych er mwyn tynnu sylw a llywio sgyrsiau i bynciau mwy cadarnhaol os bydd yr angen yn codi.

Mae’r cleient yn dueddol o gael trawiadau (seizures) neu ddod yn anymwybodol. Er bod hyn yn medru achos pryder, mae protocolau wedi’u ceisio a’u profi ac wedi’u rhoi mewn lle. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ar sut i’w rheoli.

Prif Gyfrifoldebau:

 • Sicrhau diogelwch personol y gŵr yn ystod eich cyfnod gweithio.
 • Bod yn ymwybodol y gall defnyddiwr y gwasanaeth ar adegau gael trawiad a bod yn anymwybodol dilyn y protocol ar gyfer hwn.
 • Darparu cefnogaeth ac anogaeth gan annog iddo fod yn annibynol
 • Cefnogi o fewn y cartref i ganiatáu i’r teulu gael amser allan.
 • Sicrhau ei fod yn cadw’n hydradol yn ystod eich cyfnod gweithio.
 • Ei gefnogi a’i annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau mae’n eu mwynhau
 • Annog iddo fod yn gymdeithasol, gan gynnwys tripiau allan i weithgareddau lleol a lleoliadau o ddiddordeb.
 • I’w gefnogi gydag unrhyw weithgareddau eraill gallai fod o ddiddordeb
 • I gyflawni unrhyw geisiadau rhesymol y bydd y cyflogwr yn ei wneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person

 • Rhagweithiol
 • Y gallu i fod yn gwrtais ond yn bendant.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Meddwl agored.
 • Yn medru gweithio yn eich menter eich hun a bod â chymhelliant.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Cysylltu a darparu adborth rheolaidd i’r teulu.
 • Bydd angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar. Mae’n rhaid i chi gael yswiriant defnydd busnes priodol i ddefnyddio’ch car mewn cysylltiad â’r gwaith.

 

ref: DPPA/CS/BM/167707

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/OS/ 2242717
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ystrad Meurig, Ceredigion
Oriau: £12.00 per hour.
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Ardal: YSTRAD MEURIG CEREDIGION

Oriau gwaith:

3-6 awr yr wythnos

Cyfradd cyflog: £12.00 yr awr.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol. Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn fachgen ifanc (7 oed).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ynglŷn â'n hanghenion

 

Mae ein mab yn fachgen hapus llawn hwyl gyda diagnosis o Awtistiaeth ac Oedi Datblygiadol Eang.

Rydym yn chwilio am rywun a all ei helpu i ddysgu sut i ymdopi â bod mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, fel mynd ag ef i siopa fel y gall ymgyfarwyddo ag amgylchiadau cymdeithasol mwy, gallu mynd ag ef i lefydd fel "Funforall" Aberystwyth, sef clwb ar ôl ysgol fin nos i blant anabl.

 Mae wrth ei fodd yn nofio, a cherdded, a bod yn yr awyr agored felly byddai mynd ag ef i barciau plant yn yr ardal a'r traeth yn weithgareddau y byddai'n eu caru ond mae'n blino'n eithaf cyflym.

Yr adegau mwyaf tebygol y bydd angen CP fyddai ar ôl ysgol a dydd Sadwrn yn ystod y tymor, ond rydym yn hyblyg dros wyliau'r ysgol.

Rydym yn chwilio am rywun disglair ac amyneddgar a all ein helpu i wneud ehangu byd ein bachgen bach.

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Yn onest ac yn ddibynadwy

Hyblyg o gwmpas oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Y gallu i ddefnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol

Y gallu i gadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

ref: DPPA/CS/OS/ 2242717

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.