Mae angen eich cymorth ar Unigolion a Theuluoedd ar draws Ceredigion.

Gweithio fel Cynorthwyydd Personol

Mae gweithio yn y sector gofal yn yrfa gwerth chweil iawn. Fel Cynorthwyydd Personol neu CP, byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol gan unigolyn sy'n rheoli ac sy'n talu am eu gofal eu hunain trwy gyfrwng taliad uniongyrchol gofal cymdeithasol.

Byddwch yn darparu cymorth er mwyn iddynt allu byw bywyd annibynnol yn eu cartref eu hunain, yn y gymuned, gyda'u hamser hamdden neu efallai yn y gwaith, gan helpu gydag agweddau amrywiol ar eu bywyd dyddiol.

Gallwch gael eich cyflogi gan un cyflogwr yn uniongyrchol neu weithio i nifer o wahanol bobl.

Yr Arweinlyfr Ar-lein i Gynorthwywyr Personol Nod yr adnodd ar-lein hwn yw cynnig ffordd hygyrch ac wedi'i diweddaru i unrhyw un sydd eisoes yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) ym maes gofal cymdeithasol neu sy'n ystyried ymuno â'r proffesiwn i ddysgu mwy am rôl y CP.

Ymwadiad/gwybodaeth

Sylwer bod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwyr unigol.  Byddwch yn cael eich cyflogi gan Dderbynnydd y Taliad Uniongyrchol, nid Cyngor Sir Ceredigion.

I wneud cais am y swydd hon, ewch ati i lenwi'r ffurflen gais.

Mae'r penodiadau hyn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.

Cyfeirnod: DPPA/CS/541
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pentregat
Oriau: £10 per hour plus mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: 12 awr yr wythnos ar gyfartaledd, gan amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad  Pentregât

Oriau gwaith:  12 awr yr wythnos ar gyfartaledd, gan amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl:  £10 yr awr a lwfans milltiroedd pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Diben y taliad uniongyrchol hwn yw cynorthwyo'r cyflogwr sy'n cael anawsterau gyda'i symudedd a'i hyder i integreiddio'n llawn a pharhau i fod yn aelod gweithgar a chadarnhaol o'i chymuned leol a byw bywyd mor annibynnol ag y modd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i fanteisio ar ei chymuned
 • Cynnig cymorth a sgwrs ddifyr
 • Mynd gyda'r cleient i'r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Ei chynorthwyo i gario ei siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy'n cynnig budd i'r cyflogwr
 • Mae symudedd y cleient yn gyfyngedig, felly efallai y bydd gofyn iddynt gael cymorth wrth fynd i mewn ac allan o gerbydau
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Gyrrwr a defnydd o gar yn hanfodol

ref: DPPA/CS/541

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/942
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Cenarth
Oriau: £9.00 plus expenses
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol, ac yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Cenarth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol, ac yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol.

Tâl £9.00 a threuliau

Cyflwyniad:  Rydym yn chwilio am rywun i weithio gyda'r person ifanc hwn ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n hoff iawn o chwaraeon i gynorthwyo'r dyn ifanc hwn i feithrin ei sgiliau annibynnol wrth fanteisio ar y gymuned.  Bydd angen eich bod yn mwynhau bod allan yn yr awyr agored ac yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Prif Ddyletswyddau:

Helpu'r person ifanc hwn i Reidio beic, Padlfyrddio, Gwibgertio a mwynhau bod allan yn yr awyr agored yn gyffredinol.  Yn ogystal, mae'r person ifanc hwn yn mwynhau safleoedd gwerthu ceir a lorïau.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/942

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/940
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £10 per hour 30p per mile
Oriau ar gael: 4 awr ar ddydd Sadwrn yn ystod y tymor ysgol 6 awr ar ddydd Sadwrn neu yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau: 4-6 awr yr wythnos a chymorth cymdeithasu

Patrwm Gwaith: 4 awr ar ddydd Sadwrn yn ystod y tymor ysgol

6 awr ar ddydd Sadwrn neu yn ystod yr wythnos yn  ystod gwyliau ysgol

Tâl: £10 yr awr 30c y filltir

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Gynorthwyydd Personol am 4 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, ac am 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol er mwyn cynorthwyo fy mab i fanteisio ar wahanol ddigwyddiadau cymunedol yn annibynnol ar ei deulu, a'u mwynhau.  Gallai gael budd hefyd o gael ychydig help wrth ysgogi a chynnal perthnasoedd cymdeithasol wrth fynychu clybiau a gweithgareddau gyda'i gymheiriaid.  Mae fy mab yn berson cyfeillgar a llon iawn, mae wastad yn cellwair ac mae'n serchog mewn sgyrsiau.  Mae'n ei chael hi'n anodd cyfleu ei emosiynau weithiau, a bydd angen ei gymell rhyw ychydig i nodi'r hyn sy'n ei boeni, a bydd angen i gyfarwyddiadau a sgyrsiau cyffredinol fod ychydig yn sylfaenol hefyd.  Mae'n mwynhau nofio, mae wrth ei fodd gyda threnau, yn rhai go iawn a modelau.  Mae gofyn cael oedolyn y gellir ymddiried ynddynt arno, sy'n gallu ei gynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau megis y sgowtiaid, nofio, reidio beic, siopa, teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, mynd i'r arcedau ac ati.  Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Darparir hyfforddiant CP ar-lein gorfodol i'ch cynorthwyo yn eich rôl fel CP.  Gellir eich talu am yr amser hwn.

Prif ddyletswyddau:

 • Casglu fy mab o'r cartref a'i gludo i'r sgowtiaid a dychwelyd gartref
 • Ei gynorthwyo i feithrin perthnasoedd gyda chymheiriaid, ymarfer 'sgript' er mwyn cyfarch pobl.
 • Cyflwyno profiadau a diddordebau newydd – e.e. dal y bws neu'r trên
 • Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth
 • Sicrhau iechyd a diogelwch fy mab bob amser

Manyleb Person:

 • Dibynadwy
 • Caredig
 • Yn cynnig tawelwch meddwl
 • Gwybodaeth gyffredinol dda
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Byddai profiad o gynorthwyo pobl ifanc o fantais
 • Byddai profiad o Awtistiaeth neu wybodaeth am Awtistiaeth yn ddymunol
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch cerbyd eich hun. Bydd angen eich bod yn meddu ar yswiriant priodol er mwyn defnyddio eich cerbyd at ddibenion gwaith.
ref: DPPA/KJP/940

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/761
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Aberteifi
Oriau: £9.50
Oriau ar gael: 48 awr fesul 4 wythnos

Cyflwyniad:

Mae angen Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gofal seibiant dros nos ddwywaith y mis ar gyfer merch fach 8 oed yn ei chartref ei hun. Mae'r oriau'n hyblyg yn ôl yr angen ac i'w cytuno ymlaen llaw. Ariennir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i nod yw galluogi'r teulu hwn i reoli'r cymorth a gânt yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen ac os yw ar gael. Rhaid bod gennych eich cludiant eich hun a thrwydded yrru lân, lawn. Mae profiad o epilepsi ac anawsterau ymddygiadol (Anhwylder Herio Gwrthryfelgar) yn hanfodol yn y rôl hon.

Prif Ddyletswyddau:

Sicrhau ei bod hi'n ddiogel bob amser pan fyddwch yn gweithio. Mae angen sylw a goruchwyliaeth gyson arni oherwydd problemau cydbwysedd a chydsymudiad a newidiadau mewn ymddygiad o gydymffurfio i wrthryfela.

Gallu rhoi meddyginiaeth epilepsi ac ymdopi â ffitiau sydd angen triniaeth yn yr ysbyty.

Ei chefnogi a'i hannog gyda gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddi, fel nofio, mynd i'r parc ac ati.

Sicrhau bod y bwyd y mae'n ei fwyta yn cael ei fonitro. Bydd angen paratoi prydau bwyd a byrbrydau ysgafn.

Gweithredu systemau gwobrwyo syml sydd eisoes ar waith ar gyfer ei hymddygiad er mwyn bod yn gyson â'r rhai yn y cartref.

Ei chefnogi a'i hannog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd i wella ei hyder a'i galluoedd.

Byddai gwybodaeth leol o'r gweithgareddau sydd ar gael o fantais yn y swydd hon.

Manyleb y Person

Actif ac egnïol.

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth o'r ardal leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy a sgiliau cadw amser da.

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol.

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae angen trwydded yrru lawn a gallu defnyddio cerbyd. Rhaid bod gennych ddefnydd busnes ar eich yswiriant i allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/761

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/190
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.00 per hour
Oriau ar gael: 10 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol. Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  10 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol.  Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd 

Tâl:  £9.00 yr awr

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn fachgen 14 oed sy'n dymuno mynychu gweithgareddau chwaraeon y tu allan i'r ysgol.  Mae'n hoffi bod yn egnïol ac mae'n chwilio am rywun a fyddai'n gallu mynd ag ef i weithgareddau chwaraeon er mwyn cymryd rhan.  Mae'n dwli cicio pêl droed o gwmpas.  Weithiau, gall y person ifanc hwn gael anawsterau wrth uniaethu gydag eraill, felly efallai y bydd angen i chi gynnig sicrwydd iddynt ac esbonio rhai o reolau sylfaenol y gêm.  Os ydych chi'n mwynhau chwaraeon, ac os oes gennych chi wybodaeth/profiad o Awtistiaeth – neu os ydych yn fodlon dysgu, gallai hon fod yn swydd ddelfrydol i chi.

Prif Dasgau:

Helpu defnyddiwr y gwasanaeth i ymgysylltu â'i ddiddordebau a'i hobïau

Ei gludo i weithgareddau cymdeithasol ac oddi yno

Cymryd rhan weithredol wrth gynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth pan fydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Rhannu tasgau yn ddarnau gwybodaeth bychain

Cymorth cyffredinol wrth ddysgu sgiliau ffordd o fyw os byddant allan neu yn y cartref.

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol:

Yn mwynhau chwaraeon

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol:

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg neu'r ffaith eu bod yn dysgu Cymraeg yn ddymunol iawn er mwyn cynorthwyo'r person ifanc hwn gyda'i ddarllen.

Gwybod rhai o reolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger / Awtistiaeth

ref: DPPA/SG/190

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/190R
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (Seibiant)
Lleoliad: (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.
Oriau: £9.00 per hour daytime hours; £52 for overnight
Oriau ar gael: Cynnwys Seibiant: i'w gweithio fel 32 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (Seibiant)

Lleoliad:  (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Oriau:  Cynnwys Seibiant:  i'w gweithio fel 32 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Tâl:  £9.00 yr awr yn ystod y dydd;  £52 dros nos

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r person ifanc hwn i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol wrth ddarparu seibiant i'w fam.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae gofyn cael cymorth Seibiant Cyflenwi Wrth Gefn hyd at unwaith y mis mewn lleoliad teuluol a fydd yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Gall y dyn ifanc hwn brofi anawsterau wrth uniaethu gydag eraill ac mae'n dioddef oedi emosiynol.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn mwynhau chwaraeon, byddant yn greadigol, yn ymarferol, yn teimlo'n gyffyrddus ynghylch ffurfio terfynau, a byddant yn meddu ar brofiad a gwybodaeth dda am Syndrom Asperger.  Mae'n bwysig bod y person ifanc hwn yn gallu mynegi eu hunigolrwydd yn llawn ac y rhennir tasgau yn ddarnau bach o wybodaeth

Prif Dasgau:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn mwynhau ac yn gorfod cael cymorth gyda nifer o weithgareddau megis:

Cynllunio pryd, siopa am y cynhwysion, paratoi a choginio swper

Gwneud paned o de

Rheoli arian;  mynd i'r siop, cyfrifo faint o arian y bydd ei angen a faint o newid i'w ddisgwyl.  (Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn mwynhau mathemateg)

Dysgu sut i ddeall amserlen trafnidiaeth gyhoeddus

Trefnu taith allan a dal trên neu fws

Bod yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon egnïol a dysgu rheolau'r chwaraeon.  (Mae dilyn rheolau yn bwysig iawn i'r defnyddiwr gwasanaeth)

Cynorthwyo gyda thasgau ymarferol fel casglu coed tân

Bod yn greadigol, gwneud pethau fel bocsys adar pren

Mynd i'r sinema, bowlio, chwarae meddal

Chwarae gwyddbwyll

Tynnu lluniau a chadw dyddiadur lluniau o'r gweithgareddau a'r mannau yr ymwelwyd â nhw, y bydd modd eu trafod yn nes ymlaen

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Eu hannog i siarad ychydig Gymraeg (Os yw'r Cynorthwywyr Personol yn gallu siarad Cymraeg)

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol

Rhaid eu bod yn mwynhau chwaraeon egnïol

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol

Yn gallu siarad Cymraeg

Yn gallu deall neu ddysgu rheolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger a gweithio gyda phobl ifanc

ref: DPPA/SG/190R

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/157
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £9.25 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos hyd at uchafswm o 18 pan fydd gofyn cyflenwi oriau y Cynorthwyydd Personol arall. Yn ystod yr wythnos/Ambell i ddydd Sadwrn

Teitl y Swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau:  6 awr yr wythnos hyd at uchafswm o 18 pan fydd gofyn cyflenwi oriau y Cynorthwyydd Personol arall.

Tâl:  £9.25 yr awr

Milltiroedd:  40c y filltir

Diwrnodau:  Yn ystod yr wythnos/Ambell i ddydd Sadwrn

Cynorthwyydd Personol

Rydw i'n fam i 3 o blant ac rydw i wedi bod yn ddall ers fy ngenedigaeth.  Rydw i'n dioddef o'r hyn y mae arbenigwyr yn ei alw'n epilepsi “rhannol gymhleth” hefyd:  nid yw hwn yn bleserus i mi, ond nid yw'n beryglus ychwaith!

Rydw i'n ystyried fy mod yn unigolyn cyfeillgar, cariadus a chymdeithasol ac rydw i'n ceisio ymateb i fywyd fel y bydd pethau'n codi.  Rydw i'n hoff iawn o gerddoriaeth, ar draws yr holl ddegawdau/genres, (fi yw'r edmygydd Freddie Mercury mwyaf brwd ym Mhrydain)!!!  Ond ar hyn o bryd, mae angen ychydig anogaeth ysgafn a chymhelliant arnaf i roi cynnig ar hobïau a diddordebau newydd, oherwydd iselder/gorbryder, sy'n cymryd drosodd fy mywyd.  Rydw i'n llysieuwr ar y cyfan, ac yn mwynhau coginio bwyd llysieuol/figan, a'r siopa heriol sydd weithiau yn cyd-fynd â hyn!  Rydw i'n dwli ar anifeiliaid :) ac mae gen i un baban blewog.

Rydw i'n hoffi cael sgwrs dda, dod i adnabod pobl, pori'r rhyngrwyd, (rydw i wrth fy modd gyda facebook), siopa, treulio amser yn fy ngardd, teledu/cerddoriaeth, gofalu am fy nghartref, fy ffrind blewog a'm mab hyfryd Ross, y mae ganddo awtistiaeth dwys – ef yw fy myd, fy mywyd!  Mae fy mab yn byw yn Ne Cymru ar hyn o bryd, a thrist nodi y bydd yn debygol o aros yno am y tro.

Cyflawnir y gwaith yn lleol, er y bydd angen i ni fynd am ddiwrnod allan estynedig o bryd i'w gilydd i weld fy mab pan na fydd fy CP arall ar gael.  Byddaf yn ymweld â'm rhieni ym Mhort Talbot hefyd ac yn mynd i fannau eraill y bydd gofyn teithio cryn bellter iddynt, ond unwaith eto, dim ond pan na fydd fy CP presennol ar gael.  Os byddaf yn teithio i Bort Talbot, byddaf yn aros gyda fy rhieni am 5 awr – Yn ystod y cyfnod hwn, mae croeso i chi dreulio'ch amser fel y dymunwch.  Fe'ch telir am yr amser hwn.

Yna, bydd angen fy nghasglu o gartref fy rhieni am 3.30 a'm cludo yn ôl i'm cartref i.

Credaf mewn manteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd gan fywyd i'w gynnig, er gwaethaf y rhwystrau niferus yr wyf yn eu hwynebu, er y byddwn yn dweud celwydd pe bawn yn dweud nad wyf i weithiau yn teimlo'n isel iawn, ac efallai y bydd angen eich ysbrydoliaeth/anogaeth chi arnaf er mwyn fy nghymell, neu weithiau er mwyn cychwyn fy niwrnod hyd yn oed, os byddaf yn teimlo mor isel â hynny.  Rydw i'n chwilio am CP o gyffelyb fryd sydd ag agwedd addfwyn, amyneddgar ond hwyliog a chadarnhaol er mwyn manteisio i'r eithaf ar fywyd a rhannu fy mhrofiadau gyda mi

Yn ystod eich diwrnod gwaith:

Efallai y bydd angen i chi ddarllen i mi.

Mynd â mi allan i siopa at ddibenion dydd-i-ddydd, neu am bethau mwy personol, megis siopa dillad.

Mynd â mi i ymweld â ffrindiau/teulu, apwyntiadau neu gyfarfodydd.

Gweithio gyda mi ar fy nghyfrifiadur/iDdyfeisiau, gan gynnwys siopa ar y rhyngrwyd a lawrlwytho cerddoriaeth ac ati

Helpu gyda gohebiaeth sy'n gysylltiedig â'r swydd

Manyleb Person

Rhaid bod fy CP yn gallu gyrru ac mae'n rhaid iddynt fod yn 25 oed neu'n hŷn er mwyn cael eu hyswirio i yrru fy nghar symudedd neu feddu ar gerbyd addas eu hunain

Yn gallu darllen yn uchel mewn ffordd glir a rhugl

Gwybodaeth gyffredin am gyfrifiaduron/y rhyngrwyd oherwydd y byddwn yn defnyddio'r rhyngrwyd yn aml, ac efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd drosodd pan na fydd fy narllenydd sgrin ffyddlon (system lleferydd) yn cydweithredu gyda gwefannau prif ffrwd nad ydynt yn addas i bobl ddall!

Ni fydd angen eich bod yn meddu ar wybodaeth neu brofiad blaenorol o weithio gyda phobl dall.  Rydym oll yn wahanol iawn!  Gallwch ddysgu wrth i chi gyflawni'r swydd (O wneud cais, gellir cynnig hyfforddiant i chi ynghylch fy nhywys/ rhoi cymorth cyffredinol i mi pan fyddwn allan.)

ref: DPPA/KJP/157

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/155
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol sy'n byw gyda'r cleient (chwe swydd ar gael)
Lleoliad: Lledrod
Oriau: £12 per hour shift pay, plus live in bonus of £500 per month / £12 yr awr tâl sifft ynghyd â bonws byw gyda'r cleient o £500 y mis
Oriau ar gael: Sifftiau 12 awr ar system rota (wythnos waith 40 awr)

Disgrifiad Swydd / Proffil personol

Gweithio rota ar gylchdro 12 wythnos yn byw gyda'r cleient, Oherwydd cyfyngiadau Covid rhaid i staff aros ar y safle trwy gydol eu cylchdro.

Ydych chi am weithio mewn ardal wledig, hardd gyda golygfeydd ysblennydd heb unrhyw gymdogion agos?

Cyfleoedd i fwynhau dros 150 erw o goetir a llwybrau cerdded gyda thâl rhagorol tra byddwch yn helpu Mam i ofalu am ei phlant sydd ag anableddau difrifol.

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Personol cyfeillgar, ymroddedig, llawn hwyl i ddarparu cymorth gyda phob agwedd ar ofal, gan gynnwys coginio, golchi dillad a thasgau domestig ysgafn, a chynorthwyo gydag anghenion gofal personol y plant anabl.

Byddai'r swydd hon yn ddelfrydol i staff nyrsio cymwysedig neu unrhyw un a hoffai gael gyrfa yn gweithio gyda phlant a theuluoedd. Mae ymgeiswyr heb unrhyw gymwysterau gofal ffurfiol (darperir hyfforddiant llawn) a all ddangos gwir barodrwydd i ddysgu yn cael eu hannog i wneud cais hefyd.

Mae'r rôl yn dibynnu ar ynysu cymdeithasol gorfodol â thâl am 2 wythnos a chael prawf Covid 19 cyn cyrraedd y safle.

Yn gyfnewid am hyn cynigiwn lety glân, hunanarlwyo, am ddim ar wahân i'r prif dŷ (llety modern, hunangynhwysol eich hun gyda chawod, toiled a microdon), gyda chegin ac ystafell fyw gymunol.

Darparer cyfleustodau, Wi-Fi am ddim, teledu a golchdy ac ati.

Tâl gwyliau a hyfforddiant lle bo angen ar gyfer y swydd.

Prif ddyletswyddau

 • Sicrhau diogelwch a llesiant y cleientiaid bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd a bod yn ymwybodol o risg (bod yn ymwybodol y gall gwrthrychau y gellir eu llyncu neu eu crensian fel beiros neu hances papur fod yn risg tagu ac ati.)
 • Bod yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun o ran codi a chario.
 • Newid padiau anymataliaeth a chwblhau anghenion gofal personol gan gynnwys ymolchi, cael bath, rhoi hufen a meddyginiaeth ar fannau sensitif (hyd at 12 gwaith y dydd).
 • Gwisgo, bwydo a sicrhau hydradiad.
 • Cynorthwyo gyda golchi dillad a thasgau glanhau domestig hanfodol y cleientiaid anabl.
 • Helpu gyda ffisiotherapi a thylino dyddiol y cleientiaid (rhoddir hyfforddiant).
 • Helpu Mam i goginio prydau bwyd i'r teulu.
 • Parchu diwylliant y teulu a'u perthynas glos. Parchu gwybodaeth Mam am yr hyn y mae angen ei flaenoriaethu.
 • Helpu gyda bywyd teuluol mewn ffordd sy'n golygu y gall Mam gael seibiant ac amser iddi hi ei hun, delio ag asiantaethau allanol, cysgu neu dreulio amser gydag aelodau unigol o'r teulu, ar sail un i un.
 • Helpu gyda phethau ymarferol bywyd bob dydd / bywyd cartref. Ymgysylltu'n rhagweithiol â'r plant trwy chwarae hwyliog a chefnogol.
 • Darparu cludiant i'r cleientiaid anabl fynd i apwyntiadau meddygol hanfodol yng nghwmni eu mam (dylai fod yswiriant busnes ar gyfer unrhyw gerbyd a ddefnyddir ar gyfer hyn).

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth o'r ardal leol

Synnwyr digrifwch da

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy gyda sgiliau cadw amser da

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu 'mynd i'r afael' â phethau ymarferol bywyd mewn cartref prysur

Gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn awtomatig

Gallu dilyn cyfarwyddiadau

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Bod yn barod i dorchi llewys pan fydd pethau'n mynd yn flêr amser cinio a chwarae yn yr awyr agored.

Egni ac empathi

Yn barod i wynebu problemau bywyd, agwedd eangfrydig / gynhwysol at fywyd

Rhai sgiliau iaith arwyddion yn ddefnyddiol ond fel arall parodrwydd i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol.

Mae trwydded yrru lawn a gallu defnyddio cerbyd yn hanfodol

ref: DPPA/CS/155

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/872
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £10.00 per hour; mileage @ 30p per mile / £10.00 yr awr; milltiroedd @ 30c y filltir
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos: Yn ddelfrydol, 3 x sesiwn 2 awr yr wythnos gydag ychydig o hyblygrwydd

Cyflwyniad:

Ariennir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion a'i nod yw cefnogi cyfleoedd cymdeithasol y tu mewn a'r tu allan i'r cartref. Gellir darparu hyfforddiant pan ac os yw ar gael.

Pwrpas y Swydd:

Rwy'n 30 mlwydd oed ac yn chwilio am gynorthwyydd personol dibynadwy, y gellir ymddiried ynddo, gyda synnwyr digrifwch da i'm helpu a'm hysgogi i adeiladu trefn wythnosol fuddiol. Mae 5 awr yr wythnos ar gyfer rheoli / cynnal a chadw'r cartref a chymdeithasoli. 1 awr yr wythnos ar gyfer gofal personol.

Rwy'n mwynhau natur felly rwy'n hoffi ymweld â lleoedd fel Nant yr Arian a chanolfan Gweilch Dyfi. Rwy'n mwynhau mynd i ganolfannau garddio, mynd am goffi neu fynd am dro ar y promenâd. Mae arnaf angen rhywun a all roi sicrwydd i mi pan fydd ei angen gan fy mod yn gallu bod yn bryderus pan fyddaf yn gadael y tŷ. Mae angen cymorth arnaf i fagu hyder a theimlo fy mod yn gallu mynd allan. Rhai diwrnodau dwi ddim yn gallu cerdded yn bell a cherdded ychydig gamau yn unig.

Mae angen cymorth arnaf gyda chynllunio a pharatoi prydau bwyd. Rhai diwrnodau mae fy lefelau egni yn isel neu rydw i mewn llawer o boen, felly byddai'n helpu i gael prydau bwyd iach ar y diwrnodau hynny.

Prif Dasgau

Rhoi sicrwydd a magu hyder er mwyn i mi allu mynd allan.

Fe nghefnogi a'm hysgogi i gynnal a rhedeg fy nghartref.

Fy annog a'm hysgogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a thasgau byw bob dydd.

Cymorth gyda gofal personol; helpu i gael cawod unwaith yr wythnos a rhoi eli ar fy nhraed gan fy mod yn ei chael hi'n anodd cyrraedd rhan isaf fy nghorff.

Helpu i ddatblygu a chynnal arferion bwyta iach. Mae hyn yn cynnwys cynllunio prydau bwyd, siopa a choginio, gan ystyried cyngor gan y dietegydd gan fy mod yn ddiabetig.

Fy nghefnogi a'm hannog i ddefnyddio cymhorthion i'm helpu i fod yn annibynnol. Ar hyn o bryd rwy'n defnyddio baglau i gynorthwyo gyda hyn.

Mynd gyda fi i apwyntiadau.

Dyletswyddau Eraill: Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallaf ofyn i chi eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb y Person

Hanfodol

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gwrandäwr da

Sgiliau trefnu da

Rhywun deallgar sydd heb fod yn feirniadol

Synnwyr digrifwch

Dibynadwy ac yn rhywun y gellir ymddiried ynddo

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru a gallu defnyddio'ch cerbyd eich hun. Bydd angen yswiriant defnydd busnes priodol arnoch ar gyfer eich yswiriant car.

Dymunol

Profiad o roi cymorth i rywun sydd â phroblem iechyd meddwl

 

 

ref: DPPA/KJP/872

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/572
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £ 10.00 per hour. Travel costs and expenses will be covered
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £10.00 yr awr.  Telir costau teithio a threuliau

Cyflwyniad:

Hoffwn gael unigolyn cadarn, aeddfed ac yn ddelfrydol, rhywun a arferai wasanaethu yn y lluoedd arfog, i gynnig cymorth cymdeithasu.  Bydd hyn yn fy ngalluogi i gael rhywfaint o amser i ffwrdd o'm teulu, parhau i adsefydlu ar ôl cael sawl strôc, canlyn fy niddordebau ac integreiddio yn y gymuned leol.  Mae fy hobïau yn cynnwys gwaith coed, beicio mynydd, (er nad wyf wedi beicio ers tro oherwydd anaf) a saethu.  Hoffwn ddysgu pysgota môr, ymarfer sgiliau goroesi a gwersylla'n wyllt.  Rydw i'n mynychu clwb saethu yn Llanbedr Pont Steffan unwaith y mis ar ddydd Sadwrn rhwng 2 a 4.  Bydd angen i chi fy ngyrru i'r clwb a bod yn gwmni i mi yno, a hyd yn oed cymryd rhan pan fyddwn ni yno.

Mae prydlondeb yn bwysig iawn i mi ac mae angen i mi gael rhywun diffwdan, sy'n gallu tynnu fy sylw a'm llywio i sgyrsiau mwy cadarnhaol yn ôl yr angen.

Prif Ddyletswyddau:

Fy nghynorthwyo i ganlyn fy niddordebau a mynd allan.

Cynorthwyo wrth ddarganfod pa weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasu sydd ar gael a threfnu fy mod yn mynychu'r rhain

Fy nghynorthwyo i ganlyn ffordd o fyw iachach a datblygu lefelau ffitrwydd

Manyleb Person

 • Rhagweithiol
 • Cadarn
 • Eangfrydig
 • Synnwyr digrifwch da
 • Yn gallu bod yn ystyriol o lefelau egni a chymorth adsefydlu.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Meithrin perthynas dda gyda fy nheulu
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar. Rhaid eich bod yn meddu ar yswiriant defnydd busnes priodol er mwyn defnyddio eich car mewn perthynas â gwaith.
ref: DPPA/KJP/572

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/653
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Penrhyn-coch
Oriau: £10 yr awr / £10 per hour
Oriau ar gael: 60 awr yr wythnos; Oriau hyblyg/rhannu swydd. Gall ymgeiswyr llwyddiannus ddewis nifer yr oriau a'r diwrnodau sy'n addas iddyn nhw.

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Penrhyn-coch

Oriau sydd ar gael:  60 awr yr wythnos;  Oriau hyblyg/rhannu swydd.  Gall ymgeiswyr llwyddiannus ddewis nifer yr oriau a'r diwrnodau sy'n addas iddyn nhw.

Tâl: £10 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn darparu Gofal Personol ar gyfer person ifanc sydd ag anghenion ychwanegol a chyflawni dyletswyddau cadw tŷ rhwng

8am ac 8pm 7 diwrnod yr wythnos

Mae Phiilip yn oedolyn ifanc sydd ag awtistiaeth, anawsterau dysgu a Chlefyd Crohn.  Mae ganddo synnwyr digrifwch direidus, chwerthiniad heintus, a gwên gynnes a chariadus.  Mae gofyn iddo gael diet pwrpasol llym a chymorth gyda'i ofal personol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn meddu ar y canlynol:

*Profiad o faes gofalu (e.e.  mam, nyrs, gofalwr, gwarchodwr plant).  Byddai hyn yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

*Gwên groesawgar a chynnes ac agwedd ofalgar

*Ymrwymiad a dibynadwyedd

*Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio ar eich menter eich hun

*Sgiliau glanhau a choginio rhagorol

*Trwydded yrru gyfredol a'ch trafnidiaeth eich hun

*Nid yw'r swydd yn addas i lysieuwr/figan oherwydd y bydd gofyn trin cig

*Rhywun nad ydynt yn ysmygu

Dyletswyddau:

*Bodloni anghenion gofal personol person ifanc:  brwsio dannedd, golchi a sychu, rhoi eli a diaroglydd, ei sychu ar ôl iddo ysgarthu, goruchwylio wrth iddo wisgo

*Rheoli triniaethau therapi (e.e.  baddonau traed IonCleanse, rhwbio olew castor ar yr abdomen)

*Paratoi/coginio prydau yn unol â diet arbenigol.  Darparir hyfforddiant llawn.

*Goruchwylio prydau

*Paratoi diodydd

*Rhoi atchwanegiadau dietegol

*Golchi llestri, llwytho/dadlwytho'r peiriant golchi llestri

*Glanhau a thacluso'r gegin (ar ôl paratoi prydau)

*Golchi dillad, gan gynnwys newid y dillad gwely (ar ôl i'w drwyn waedu yn y nos neu ar ôl iddo wlychu'r gwely yn ystod y nos)

*Gwaith tŷ/dyletswyddau glanhau ychwanegol

*Mynd allan i gerdded gyda'r person ifanc bob dydd

*Cyflawni dyletswyddau ychwanegol o bryd i'w gilydd er mwyn bodloni anghenion y person ifanc a'r teulu

Gwybodaeth Ychwanegol O ganlyniad i sensitifrwydd ac alergeddau'r person ifanc, ni ddylid defnyddio persawr a diaroglydd neu bowdr golchi dillad sy'n arogli'n gryf.  Darparir sebon yn hytrach na hylif diheintio dwylo.

Ystyriaethau COVID-19:
Bydd gofyn i'r Cynorthwyydd Personol:
*Archebu/casglu pecynnau profi LFT
*Cyflawni prawf LFT ddwywaith yr wythnos (bob dydd Sul a dydd Mercher) ac adrodd y canlyniadau i'r cyflogwr ddwywaith yr wythnos
*Nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr heb eu brechu

ref: DPPA/KJP/653

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/789
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Tregaron
Oriau: £9 per hour / £9 yr awr
Oriau ar gael: 4 wythnos gydag oriau gwaith hyblyg

Disgrifiad Swydd

Ydych chi'n rhywun cymdeithasol a chyfeillgar ac yn teimlo'n angerddol am eich gwaith? Os felly fe allech chi fod y Cynorthwyydd Personol gofalgar delfrydol y mae ei angen i helpu dyn ifanc 19 oed i gael mynediad i'w gymuned.

Swydd pedair awr yr wythnos yw hon gydag oriau hyblyg, er efallai y bydd y cyflogwr am gyfuno'r oriau ar adegau i ymweld â rhywle ymhellach i ffwrdd.

Nod y taliad uniongyrchol hwn yw lleihau unigedd cymdeithasol y cyflogwr a'i helpu i ddysgu sgiliau newydd a mynd allan i'r gymuned yn annibynnol ar ei rieni.

Byddwch yn ei helpu i fagu hyder a bod yn fwy ymwybodol o draffig, rhyngweithio â staff a phobl eraill ac ati.

Fel Cynorthwyydd Personol mae'n ofynnol i chi gael eich cludiant eich hun a thrwydded yrru lân, lawn gydag yswiriant busnes.

Prif ddyletswyddau

 • Helpu'r cyflogwr i gael mynediad at gyfleoedd cymdeithasol yn lleol ac ymhellach i ffwrdd ar brydiau hefyd.
 • Lleihau unigedd cymdeithasol.
 • Ei gynorthwyo i fynd nofio, mynd i gaffis a digwyddiadau cymdeithasol.
 • Ei helpu i fagu hyder.
 • Helpu'r cyflogwr i fynd i apwyntiadau.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych.
 • Sicrhau diogelwch a llesiant y cyflogwr bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd.
 • Byth yn gadael y cyflogwr heb ei oruchwylio.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth o'r ardal leol

Synnwyr digrifwch da

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy a sgiliau cadw amser da

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

 

 

ref: DPPA/CS/789

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/823
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £9.00 per hour / £9.00 yr awr
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Cyflwyniad:

Mae angen Cynorthwyydd Personol ar berson ifanc anneuaidd sydd ar y sbectrwm awtistig i gynorthwyo gydag amrywiaeth o dasgau a fydd yn ei alluogi i fyw ei fywyd personol a chymdeithasol ei hun yn ôl ei ddymuniadau a'i ddiddordebau ei hun.

Oriau hyblyg yn ôl yr angen. Ariennir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen ac os yw ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Annog a chefnogi mynediad at weithgareddau hamdden.
 • Magu hyder mewn sgiliau bywyd, e.e. siopa, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, paratoi prydau bwyd.
 • Rhoi cyngor a chymorth yn ôl yr angen.

Manyleb y Person:

 • Synnwyr digrifwch da!
 • Amyneddgar a heb fod yn feirniadol
 • Hyblyg a gallu addasu
 • Deall awtistiaeth a dyspracsia
 • Natur hawddgar
 • Gallu defnyddio cerbyd os oes modd
 • Agwedd gadarnhaol
 • Calonogol
ref: DPPA/JT/823

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/196
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.00 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 15 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  Hyd at 15 awr yr wythnos

Tâl:  £9.00 yr awr

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei threfniadau dyddiol a'i chynorthwyo i fanteisio ar y gymuned.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

Cynorthwyo a chynnal trefniadau dyddiol yn y cartref.

Cynorthwyo ac annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.

Bydd gofyn paratoi prydau.

Bydd gofyn cynorthwyo gyda gofal personol.

Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol a brwdfrydig.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Efallai y bydd gofyn cael trwydded yrru a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/196

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/312
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol gyda phrofiad o Awtistiaeth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.00 per hour with expenses and mileage.
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol gyda phrofiad o Awtistiaeth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.00 yr awr gyda threuliau a milltiroedd teithio.

Cyflwyniad:

Mae gallu'r unigolyn ifanc hwn i gyfathrebu mewn ffordd effeithiol gydag eraill (ac i eraill gyfathrebu gydag ef) yn gyfyngedig, ac mae hyn yn peri iddo deimlo'n rhwystredig.  Mae angen iddo gael amrediad o brofiadau cymdeithasol a chyfleoedd da er mwyn meithrin ei sgiliau cymdeithasol.

Prif Ddyletswyddau:

Helpu'r unigolyn ifanc hwn i ryngweithio yn ei gymuned.

Ei helpu i gael mwy o amrediad o gyfleoedd i fod yng nghwmni pobl.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/312

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/785
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth Benywaidd
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £10.00 per hour & mileage 30p per mile
Oriau ar gael: 16 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:        Gweithiwr Cymorth Benywaidd

Lleoliad:                 Ardal Ceinewydd

Oriau gwaith:         16 awr yr wythnos.

Tâl:                         £10.00 yr awr a chostau teithio o 30c y filltir

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Gweithiwr Cymorth ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw sydd â chyfyngiadau corfforol a chyflyrau meddygol amrywiol.  Bydd angen darparu'r cymorth yn ei chartref ac yn y gymuned leol ac ymhellach.  Rhaid eich bod yn iawn yng nghwmni cathod.  Bydd angen gwisgo PPE a chaiff hwn ei ddarparu.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg ag y bydd yn ofynnol, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn dan sylw i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.

Ni fydd angen i chi feddu ar brofiad blaenorol.  Darparir hyfforddiant CP ar-lein am ddim.

Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân ac mae'n rhaid bod gennych chi yswiriant priodol er mwyn eich galluogi i ddefnyddio'ch cerbyd law yn llaw gyda'ch gwaith.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo ac annog y cleient/cyflogwr i sicrhau annibyniaeth a'u galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn eu cymuned.
 • Eu cynorthwyo i fanteisio ar gyfleusterau fel siopa, fferyllfa ac apwyntiadau meddygol a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Darparu cludiant i apwyntiadau meddygol, gweithgareddau cymdeithasol a siopa. Darparir costau teithio i dalu am hyn.
 • Cymorth wrth baratoi bwyd, swp-goginio a rhewi.
 • Cynnig cymorth ac anogaeth i gynnal trefniadau dyddiol.
 • Sicrhau diogelwch y cleient trwy gydol yr amser yn ystod eich oriau gwaith.
 • Efallai y bydd gofyn cynnig cymorth gyda gofal personol a'u goruchwylio pan fyddant yn cael cawod, gan sicrhau eu diogelwch a'u hatal rhag llithro a chwympo.
 • Efallai y bydd angen cynnig cymorth iddynt wrth wisgo a chau botymau/clymu careiau.
 • Lleihau peryglon baglu yn yr eiddo.
 • Trefnu'r cartref. Nid yw'r cleient wedi bod yn yr byw yn eiddo am gyfnod hir, felly mae gofyn rhoi cymorth iddi wrth ddad-bacio.
 • Cymorth wrth dalu biliau, postio llythyrau a rheoli gwaith papur.
 • Cymorth wrth wneud galwadau ffôn ar ran y cleient yn ôl yr angen: cysylltu â'r fferyllfa/trefnu presgripsiynau rheolaidd/gwneud apwyntiadau.
 • Cynnig cwmni yn y cartref a chymryd rhan mewn sgwrs gadarnhaol a bywiog.
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais i'r swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith gael eu cyflawni oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cynnig cymorth ac anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cleient eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/KJP/785

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/933
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.00 per hour + 40p per mile plus expenses
Oriau ar gael: 6.5 awr yr wythnos ar ffurf cymorth cymdeithasu, i'w gyflawni ar ddydd Iau yn bennaf

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  6.5 awr yr wythnos ar ffurf cymorth cymdeithasu, i'w gyflawni ar ddydd Iau yn bennaf

Tâl:  £9.00 yr awr + 40c y filltir a threuliau

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng cynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab ar ddydd Iau rhwng 9am a 4pm.  Mae ein mab yn fachgen hapus a rhadlon sy'n teimlo'n frwdfrydig am ei weithgareddau.  Mae'n mwynhau ymweld â'r Llyfrgell Genedlaethol, mynd am dro, ac ar hyn o bryd, mae'n dymuno mynychu sesiynau sgrin-brintio yng Nghanolfan y Celfyddydau.  Yn ystod amser bwyd neu wrth gael byrbryd, bydd gofyn ei annog i beidio dewis byrbrydau melys, a gwneud dewisiadau iach.  Os byddwch yn mynd â'n mab allan i siopa, rydym yn eich cynghori i'w roi yn ei rêns gan ei fod yn teimlo'n frwdfrydig iawn am wario arian a gall gydio mewn eitemau.  Pan fydd y tywydd yn addas, mae ein mab yn mwynhau mynd ar ambell i daith i fannau pellach i ffwrdd fel Nant yr Arian.

Prif Ddyletswyddau:

Cludo defnyddiwr y gwasanaeth i weithgareddau cymdeithasol a'i gludo yn ôl i'w gartref.

Sicrhau eich bod yn defnyddio'r rêns os byddwch yn mynd i siopa

Cynorthwyo gyda byrbrydau a diod amser cinio, gan annog arferion bwyta'n iach

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Sicrhau iechyd a diogelwch ein mab bob amser

Manyleb Person

Dibynadwy

Rhwydd eich ffordd

Caredig

Cysurlon

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/KJP/933

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/901
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol; y tu allan i oriau ysgol

Teitl y Swydd:    Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:             Aberystwyth

Oriau:                 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol

Patrwm gwaith: y tu allan i oriau ysgol

Tâl:                     £10 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol er mwyn galluogi bachgen 5 oed i gymdeithasu y tu allan i gartref y teulu, er mwyn meithrin ei hyder a'i annibyniaeth.  Ar y dechrau, eich tasg fydd mynd gydag un o'r rhieni pan fyddant yn mynd â'u mab allan.

Nid yw'r gallu i yrru yn hanfodol ar gyfer y rôl hwn, gan bod y cyflogwr yn byw o fewn pellter cerdded i'r dref.

Nid yw'r mab yn siarad ond gall gyfathrebu ei ddymuniadau trwy bwyntio at yr hyn y mae'n ei ddymuno.  Mae'r gweithgareddau y mae'n eu mwynhau y tu allan yn cynnwys mynd i'r parc neu'r traeth, mynd ar drampolin a gwylio'r trên stêm yn gadael yr orsaf.  Byddai'n wych pe bai modd mynd ag ef ar daith ar y trên yn y dyfodol.  Pan fydd allan, bydd y teulu yn mynd â chadair wthio gyda nhw oherwydd pan fydd yn blino, mae'n gallu gorwedd ar y llawr.  Mae'n eithaf trwm i'w godi, felly bydd angen ei annog i godi o'r llawr.  Gan nad yw'n ymwybodol o berygl, defnyddir harnais pan fydd yn mynd allan a bydd gofyn ei oruchwylio'n gyson.

Bydd elfen o ofal personol os bydd angen newid cewyn.

Byddai gyrrwr yn ddymunol, ond nid yn hanfodol

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir

Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif ddyletswyddau: 

 • Cynorthwyo ein mab i fod yn hyderus wrth dreulio amser gydag oedolyn arall ac eithrio'r rhieni i ffwrdd o gartref y teulu.
 • Meithrin perthynas llawn ymddiriedaeth fel bod modd manteisio ar rai gweithgareddau hamdden gydag amser.
 • Ei gyflwyno i unrhyw weithgareddau grŵp yn raddol
 • Darparu goruchwyliaeth gyson
 • Cynnig cymorth ar adegau o ofid emosiynol

Manyleb Person:
Byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc awtistig o fantais

Byddai gyrrwr yn ddymunol, ond nid yn hanfodol

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant CP gorfodol

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/KJP/901

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/294
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £8.91 with mileage.
Oriau ar gael: 2 sesiwn 3 awr, ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yn ddelfrydol. Cychwyn yn y bore.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  2 sesiwn 3 awr, ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yn ddelfrydol.  Cychwyn yn y bore.

Tâl:  £8.91 gyda milltiroedd teithio.

Cyflwyniad:

Mae nam difrifol ar olwg y fenyw hon ac mae wedi'i Chofrestru fel rhywun Dall.  Mae ganddi gi tywys a chi tywys sydd wedi ymddeol yn ei chartref.  Rhaid eich bod yn hoffi cŵn.  Mae'r swydd hon ar gyfer gyrrwr sy'n meddu ar eu cerbyd eu hunain.  Rhaid bod hwn wedi cael ei yswirio'n llawn ac mae'n rhaid bod y polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes.

Prif Ddyletswyddau:

Siopa neu fynd allan ar deithiau eraill.

Apwyntiadau meddyg ac ati

Darllen post.

Sicrhau nad yw dyddiad yr holl fwyd yn yr oergell a'r cypyrddau wedi mynd heibio.

Cerdded y cŵn.

Manteisio ar fwynderau lleol

Mae'n gobeithio mynd i nofio rywbryd yn y dyfodol.

Ymweld â theulu.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Empathig

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/SG/294

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/493
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (PA)
Lleoliad: Llan-non
Oriau: £10.00 per hour
Oriau ar gael: hyd at 24 awr yr wythnos dan drefniant hyblyg, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient gyda thasgau gofal personol e.e. ymolchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo, cael cawod (ar ôl meithrin digon o ymddiriedaeth) a'u cynorthwyo i ddefnyddio'r toiled (Closomat) yn ôl y gofyn.
 • Cynorthwyo gyda rhai tasgau domestig ysgafn, yn enwedig sicrhau bod yr ystafell wely a'r safle o gwmpas gwely y cleient yn ddiogel ac yn rhydd rhag peryglon baglu/rhwystrau a bod unrhyw eitemau angenrheidiol o fewn cyrraedd y cleient.
 • Cynorthwyo gyda meddyginiaeth a thriniaethau, llenwi poteli dŵr poeth er mwyn lleddfu poen.
 • Galluogi'r cleient i fynd allan a chael ychydig amser gwerthfawr, gan gynnwys cymorth wrth wisgo dillad addas ar gyfer yr awyr agored yn unol â'r tywydd.
 • Helpu gyda diddordebau fel garddio a bwydo'r adar.
 • Mynd â'r cleient allan, yn lleol, i leoliadau hygyrch ar gyfer y rhai mewn cadair olwyn ac yn bellach pan fydd hi'n fwy diogel gwneud hynny.

Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest a gellir ymddiried ynddynt, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a pharch at breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/493

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/663
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £9.75 per hour plus mileage 30p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos

Tâl: £9.75 yr awr a chostau teithio o 30c y filltir

Cyflwyniad:

Rydym wrth ein bodd o gynnig y swydd hon am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab hyfryd cyfeillgar, hapus ac egnïol i ymgysylltu â gweithgareddau cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae ein mab yn mwynhau mynd i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.  Byddem yn dymuno cael CP i archwilio gweithgareddau eraill y gallai eu mwynhau, fel gweithgareddau dash a darpariaeth aml-chwaraeon.  Mae'n mwynhau mynd allan ac mae'n mwynhau bod yn y parc neu ar y traeth os na fydd y mannau hyn yn rhy brysur.

Nid oes gan ein mab rhyw lawer o ymdeimlad o berygl ac efallai y bydd gofyn i chi ddal ei law, gan ddibynnu ar ei lefelau egni.  Nid yw ei leferydd yn ddatblygedig iawn, felly bydd angen i chi fod yn ystyriol ac yn amyneddgar gydag ef.

Bydd y CP delfrydol wedi cael rhywfaint o brofiad o Awtistiaeth a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant iau sydd ag anghenion ychwanegol.

Prif Ddyletswyddau:

3 awr yr wythnos, y gellir eu gweithio mewn ffordd hyblyg rhyngom dros un neu ddau ddiwrnod, o gwmpas y ddau ddiwrnod yr wythnos pan fyddwn yn teithio i Lundain.

Yn ystod y tymor ysgol, byddem yn dymuno i chi gasglu ein mab o'r ysgol ar ddydd Llun am 3.30, mynd ag ef i'r ganolfan hamdden neu i weithgareddau eraill, a mynd ag ef gartref ar ôl hynny.  Wrth fynd i nofio, bydd gofyn i chi gynorthwyo yn yr ystafell newid a'i gymell i fynd i'r toiled.  Mae'n gallu defnyddio'r toiled, ond os bydd yn cael damwain, bydd gofyn i chi ddarparu rhywfaint o ofal personol.

Rydym yn paratoi bwyd mewn bocs bwyd ac mae wastad digon o fwyd gartref os byddwch yn dod yn ôl yn gynnar.  Mae'n well ganddo fyrbrydau sych fel creision a chwcis;  gall gyfathrebu ei anghenion yn dda iawn, a bydd yn gofyn os bydd yn dymuno cael rhywbeth.

Manyleb Person

Egnïol.

Amyneddgar ac ystyriol

Unigolyn rhagweithiol

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.

    Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

    Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/KJP/663

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/729
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.25 per hour 30p per mile
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu. Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu

Patrwm gwaith: Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Tâl: £9.25 yr awr            30c y filltir

 

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Weithiwr Cymorth am 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, a 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol i gynorthwyo fy mab 11 oed i fanteisio ar weithgareddau hamdden a mwynderau er mwyn meithrin ei hyder a'i les.  Byddai'n dymuno dychwelyd i chwarae Rygbi yn ystod y tymor chwarae a mynychu'r prosiect cerddoriaeth roc yn Aberystwyth.  Mae gan fy mab ddiagnosis syndrom Asperger ac ADHD.  Mae angen cymorth arno i ddeall ac er mwyn gallu uniaethu gydag eraill mewn grŵp.  Efallai y bydd yn mynd i'w gragen os bydd yn teimlo'n ofidus, felly bydd gofyn cynnig llawer o sicrwydd iddo a gofyn a yw'n dymuno symud i fan tawelach.  Nid yw'n mwynhau mannau prysur a swnllyd ac mae'n gwisgo clustffonau er mwyn ymdopi gyda'r gorlwytho synhwyraidd.  Mae'n bwysig nodi bod fy mab yn ofni cathod a chŵn pan fydd yn mynd allan.  Mae'n mwynhau mynd i'r parc, chwarae Minecraft, chwarae gyda Lego a nifer o weithgareddau eraill megis mynychu grŵp coetir, saethyddiaeth a chwarae gyda gynnau 'nerf'.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Prif ddyletswyddau:

Dod yn ffrindiau gydag ef ar y dechrau a darparu cymorth yn y cartref.

Cymorth wrth chwilio am weithgareddau lleol a threfnu eu mynychu

Eu cludo i weithgareddau hamdden er mwyn lleihau risg ynysigrwydd cymdeithasol.

Osgoi mannau prysur lle y ceir llawer o sŵn

Annog datblygiad strategaethau ymdopi yn y Gymuned ac yng nghwmni eraill, yn enwedig mewn lleoliad grŵp. 

Ei gynorthwyo/galluogi i deimlo ei fod yn gallu cynnal ei ddiddordeb mewn clwb neu weithgarwch penodol yn hytrach na gadael oherwydd anawsterau cymdeithasol.  Cynnig tawelwch meddwl a thrafod unrhyw anghytundebau a allai godi

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac ymroddedig

Dibryder a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc o fantais

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car.

ref: DPPA/KJP/729

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/376
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos dros ddau brynhawn (3pm-6pm) yn ystod y tymor ysgol. Defnyddir yr oriau mewn ffordd fwy hyblyg yn ystod y gwyliau ysgol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos dros ddau brynhawn (3pm-6pm) yn ystod y tymor ysgol.  Defnyddir yr oriau mewn ffordd fwy hyblyg yn ystod y gwyliau ysgol

Tâl:  £10 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo bachgen sydd â PMLD.

Yn gyffredinol, bydd gofyn gweithio'r oriau dros ddau brynhawn yr wythnos ar ôl ysgol, ac fel un diwrnod chwe awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol, yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw gyda'r teulu.  Cyflawnir y rôl hwn yn y cartref a hefyd, yn y gymuned.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.   

Mae'r bachgen wedi gofyn am gynorthwyydd gwrywaidd hefyd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei gynorthwyo a'i annog i feithrin ei annibyniaeth a'i alluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei gymuned.
 • Darparu cymorth yn y cartref, e.e. treulio amser gydag ef dan drefniant 1-1 er mwyn galluogi i'w rieni dreulio amser gyda'u plant eraill a hefyd, er mwyn eu galluogi i gael rhywfaint o seibiant.
 • Ei gynorthwyo a'i annog gyda gweithgareddau megis mynychu grwpiau chwaraeon i'r anabl, ymweld â pharciau, traethau a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Bydd gofyn paratoi byrbrydau ysgafn.
 • Ei gynorthwyo a'i annog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd er mwyn gwella ei hyder a'i alluoedd.
 • Sicrhau ei ddiogelwch bob amser yn ystod eich amser gwaith, mae gofyn ei oruchwylio'n gyson gan bod ei wybodaeth o beryglon yn gyfyngedig. Weithiau, bydd gofyn defnyddio cadair olwyn pan fydd allan yn y gymuned.
 • Cynorthwyo gyda gofal personol ysbeidiol yn ôl y gofyn, megis defnyddio'r toiled a gwisgo.

         Bydd angen i chi weithio law yn llaw gyda'i rieni er mwyn     sicrhau terfynau a phatrymau cyson, yn ogystal â sicrhau          dilyniant yn y gofal a ddarparir.

         O ganlyniad i'w anabledd, gall ddangos anawsterau         ymddygiadol.  Mae strategaethau mewn grym er mwyn rheoli   ymddygiad o'r fath, a bydd ei rieni yn cynnig canllawiau yn      barhaus.

Manyleb Person

Egnïol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Bydd angen eich bod wedi trefnu sicrwydd yswiriant priodol at ddefnydd busnes, er mwyn eich galluogi i ddefnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/SG/376

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/604
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.00
Oriau ar gael: 7 awr yr wythnos

TEITL Y SWYDD:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

LLEOLIAD:  Aberteifi

ORIAU:  7 awr yr wythnos

TÂL:  £9.00

CYFLWYNIAD

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol cyfeillgar a dibynadwy i gynorthwyo menyw ifanc sy'n byw gyda'i theulu yn ardal Aberteifi.

Bydd y rôl hwn yn galluogi'r fenyw ifanc i fanteisio ar weithgareddau yn y gymuned ac yn ei chynorthwyo i feithrin rhywfaint o annibyniaeth, wrth iddi barhau i fyw gyda'i theulu.

Ni fydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gofal personol, ond bydd gofyn iddynt feddu ar brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac yn gallu gweithio mewn ffordd annibynnol.

Rhaid bod gennych chi drwydded yrru lawn ac yn gallu manteisio ar gerbyd.

PRIF DDYLETSWYDDAU:

Bydd y tasgau'n cynnwys:-

 • Galluogi'r fenyw ifanc i ddewis a chynllunio gweithgareddau priodol.
 • Meithrin ei sgiliau bywyd a'i gallu i drin a thrafod arian trwy archebu a thalu am luniaeth a gwasanaethau.
 • Meithrin ei sgiliau cymdeithasol trwy ei hannog i gael sgyrsiau priodol gydag eraill.
 • Meithrin ei hannibyniaeth a'i hyder trwy ymgysylltu mewn gweithgareddau gyda rhywun ac eithrio aelod o'i theulu.
 • Cludo'r fenyw ifanc i weithgareddau.
 • Unrhyw gymorth cyffredinol arall y bydd gofyn ei ddarparu ac sy'n rhesymol ar gyfer y swydd.

MANYLEB PERSON:

 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Cymdeithasol, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc yn hanfodol.
 • Yn gallu cynnal parch, cyfrinachedd a diogelwch bob amser.
 • Mae trwydded yrru yn hanfodol.
 • Heb fod yn ysmygu.
ref: DPPA/SG/604

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/923
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Talgarreg
Oriau: £10.00 per hour
Oriau ar gael: 8 awr a ddefnyddir dros gyfnod o 4 wythnos a mwy

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Talgarreg                 

Oriau gwaith:  8 awr a ddefnyddir dros gyfnod o 4 wythnos a mwy

Tâl:  £10.00 yr awr

Disgrifiad Swydd

A ydych chi'n rhywun cymdeithasol a chyfeillgar, sy'n teimlo'n angerddol am eich gwaith, neu a ydych chi'n chwilio am yrfa newydd gwerth chweil?

Os felly, efallai mai chi yw'r Cynorthwyydd Personol delfrydol i gynorthwyo dyn yn ei gartref fel bod ei wraig yn gallu cael seibiant o'i rôl gofalu a chael tawelwch meddwl bod ei gŵr yn ddiogel pan fydd hi i ffwrdd.

Bydd y swydd am 8 awr yr wythnos, wedi'u gweithio mewn ffordd hyblyg dros gyfnod talu 28 diwrnod.

Nod y taliad uniongyrchol hwn yw lleihau ynysigrwydd cymdeithasol y cleient a'i helpu i chanlyn ei hobïau a mynychu apwyntiadau heb iddi orfod gofidio am les ei gŵr.

Fel Cynorthwyydd Personol, mae gofyn i chi gael eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân gydag yswiriant busnes.

Prif ddyletswyddau

 • Cynorthwyo'r cleient i fod yn ddiogel yn y cartref.
 • Cynorthwyo'r cleient i baratoi bwyd neu ddiod yn absenoldeb ei wraig.
 • Ei alluogi i barhau i gyflawni ei hobïau yn y cartref, garddio ac ati. A chynnig cwmni diddorol.
 • Rhoi gwybodaeth i'w wraig am unrhyw bryderon iechyd y gallech chi fod wedi eu harsylwi.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cleient bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Ni ddylech fyth adael y cleient heb oruchwyliaeth neu adael y safle nes y bydd rhywun yn dod i gymryd eich lle.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol sydd â synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS/923

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/747
Teitl swydd: Mae gofyn cael 2 Gynorthwyydd Personol
Lleoliad: Blaenplwyf
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: hyd at 20 awr yr wythnos. 2 awr AM 9-11 5 awr PM 2- 7pm Bydd gofyn gweithio bob yn ail benwythnos, gellir rhannu'r swydd neu ystyried sifftiau rhannol

Teitl y swydd:  Mae gofyn cael 2 Gynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Blaenplwyf

Oriau gwaith:  hyd at 20 awr yr wythnos.

 2 awr AM 9-11

5 awr PM 2- 7pm

Bydd gofyn gweithio bob yn ail benwythnos, gellir rhannu'r swydd neu ystyried sifftiau rhannol.

Tâl:  £10 yr awr

Cyflwyniad:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn sydd ag anawsterau symudedd a rhai problemau gyda'i gof a'i glyw.

Mae ganddo lefel o annibyniaeth weithredol ond mae gofyn ei gymell i gyflawni'r rhan fwyaf o dasgau.

Mae angen rhywun arno i goginio a pharatoi prydau a byrbrydau.

Mae gofyn darparu gofal personol llawn, yn enwedig yn y bore oherwydd y bydd gofyn ei olchi, ei wisgo, newid y gwely.  Ac ychydig waith golchi dillad domestig gan ddefnyddio peiriant golchi y teulu.

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol er mwyn cynnig cwmni a chymorth yn y cartref teuluol er mwyn galluogi ei deulu i redeg eu busnes o'r cartref heb unrhyw amhariad, oni bai bod gofyn iddynt gynorthwyo'r CP.

Ceir anifeiliaid anwes amrywiol yn y cartref, felly dylai CP deimlo'n gyffyrddus yng nghwmni anifeiliaid, er na fydd fyth gofyn i'r CP gyflawni unrhyw weithgareddau sy'n ymwneud â'r anifeiliaid hyn.

Ni fydd gofyn i'r Cynorthwyydd Personol gyflawni unrhyw dasg nad yw'n cael effaith uniongyrchol ar anghenion gofal y dyn.

Prif ddyletswyddau

 • Cymell, goruchwylio a chynnig cymorth llawn wrth ymolchi, eillio a gwisgo, a phob agwedd ar ofal personol gan ddefnyddio teclyn Sara Steady a chadair olwyn.
 • Rhoi hufen lleitho ar y croen er mwyn cynnal iechyd y croen
 • Rhoi cawod yn ôl y gofyn
 • Coginio a pharatoi prydau a byrbrydau pan fyddwch ar ddyletswydd, (y prif bryd fydd bwyd gan Wiltshire farm foods fel arfer)
 • Sicrhau bod y cleient wedi hydradu a'u bod yn cael eu cymell i yfed,
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog gweithgareddau cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser.
 • Cynnal amgylchedd gwaith iach a glân.
 • Creu cofnod ysgrifenedig o bob gweithred/ digwyddiad yn ystod y dydd gan ddefnyddio'r llyfr trosglwyddo i gynorthwyo gyda pharhad y gofal
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y maent yn ymwneud ag iechyd a lles y cleient yn uniongyrchol ac y gallai defnyddiwr y gwasanaeth ofyn amdanynt o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Unigolyn rhagweithiol sydd â synnwyr digrifwch da
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn hoffi cŵn/asynnod/colomennod
ref: DPPA/CS/747

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/926
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (CP) x3
Lleoliad: Aberporth
Oriau: £9.50 per hour
Oriau ar gael: 1 awr yn y bore, 1 awr amser cinio ac 1 awr yn gynnar gyda'r hwyr, 7 diwrnod yr wythnos, ynghyd ag oriau ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol bob wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwywyr Personol (CP) x3

Lleoliad:  Aberporth

Oriau gwaith:  1 awr yn y bore, 1 awr amser cinio ac 1 awr yn gynnar gyda'r hwyr, 7 diwrnod yr wythnos, ynghyd ag oriau ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol bob wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Tâl: £9.50 yr awr

Mae ein cleient yn hollol ddibynnol ar gymorth gyda phob agwedd ar ei gofal personol gan gynnwys ymolchi, gwisgo a pharatoi prydau ac ati.  Darparir PPE llawn.

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient gyda thasgau gofal personol e.e. ymolchi, brwsio gwallt, gwisgo, rhoi cawod
 • Cymorth gyda meddyginiaeth a thriniaethau
 • Cymorth i baratoi prydau ac yfed hylifau
 • Cymorth gyda rhyngweithio cymdeithasol

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Brwdfrydig ac egnïol.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest ac yn rhywun y mae modd ymddiried ynoch, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a parch at breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/926

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPAJT511
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Dihewyd
Oriau: £9.00 per hour
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Dihewyd

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc (18) sydd â phroblemau cefn i fanteisio ar ei chymuned ac ymweld â mannau o ddiddordeb am 5 awr yr wythnos.  Cymraeg yw mamiaith y cleient a byddai'n well ganddi gael Cynorthwyydd Personol sy'n siarad Cymraeg

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, gan gynnwys gyda'r hwyr ac ar benwythnosau yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Fel rheol, disgwylir y byddent yn cael eu defnyddio fel un bloc cymorth 5 awr

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant pan fydd ar gael.

Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Gan bod y cleient yn blino'n hawdd, byddai profiad o anableddau a'r gallu i wthio cadair olwyn mewn ffordd ddiogel yn hanfodol i'r rôl.

Prif Ddyletswyddau

Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau fel nofio, hydrotherapi, marchogaeth a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Mynd gyda hi i'r sinema, y theatr neu leoliadau cerddoriaeth lleol a digwyddiadau cymdeithasol eraill

Efallai y bydd gofyn paratoi byrbrydau ysgafn.

Ei chynorthwyo a'i hannog gyda sgiliau bywyd a gweithgareddau meithrin hyder megis trin arian, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, defnyddio siopau coffi, siopa dillad yn annibynnol ac ati.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich oriau gwaith

Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau sydd ar gael o fantais i'r swydd hon, oherwydd y caiff y gwaith ei wneud oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol a brwdfrydig.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da a'r gallu i siarad Cymraeg yn gyffyrddus yn hanfodol.

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPAJT511

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/605
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Comins-coch
Oriau: £9.50 per hour Mileage 30p per mile
Oriau ar gael: 4 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu Ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau ysgol

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Comins-coch

Oriau gwaith:     4 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu; Ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau ysgol

Tâl:  £9.50 yr awr    Costau teithio 30c y filltir

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Mae teulu yn chwilio am CP rhagweithiol sy'n meddu ar synnwyr digrifwch da ac sy'n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau ac annog eu mab sydd yn ei arddegau i ehangu ei brofiadau cymdeithasol rheolaidd y tu allan i'r cartref, gan feithrin sgiliau ffordd o fyw cyffredinol.  Bydd gofyn goruchwylio'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddi-baid er mwyn sicrhau ei ddiogelwch bob amser.  Nid oes gofyn cyflawni unrhyw dasgau gofal personol, ond bydd gofyn gwneud rhywfaint o annog.

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn mwynhau nifer o weithgareddau gan gynnwys nofio, sinema, cerdded, mynd i'r caffi, animeiddio, tynnu lluniau, mynd i'r traeth, mynd ar y siglenni yn y parc, natur, ymweld â choetiroedd a darganfod pethau, celf/crefft a chwarae gemau cardiau syml.  Mae sgiliau ffordd o fyw yn cynnwys tasgau fel dal trafnidiaeth gyhoeddus a rheoli arian.

Mae'n teimlo'n ofidus yng nghwmni pobl newydd ac nid yw'n hoffi torfeydd, felly bydd angen cynnig digon o dawelwch meddwl iddo.  Bydd y CP delfrydol yn ymateb mewn ffordd reddfol;  byddant yn gallu darllen iaith corff y defnyddiwr gwasanaeth, er enghraifft, os bydd yn ymddangos ar bigau'r drain, byddant yn cynnig tawelwch meddwl.

Prif ddyletswyddau:

Ymchwilio i a chynllunio gweithgareddau cymdeithasol gyda'r teulu

Annog cyfathrebu ar lafar e.e.  gofyn cwestiynau byrion

Annog defnyddiwr y gwasanaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol

Cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol

Cymorth i feithrin sgiliau ffordd o fyw

Eu hatgoffa i ddefnyddio'r toiled, golchi a sychu eu dwylo

Cynnig goruchwyliaeth ddi-baid

Cludo'r defnyddiwr gwasanaeth o'u cartref i sesiynau cymdeithasu

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser 

Manyleb Person:

Dibynadwy ac ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu byddai hyfforddiant cyfatebol/profiad o weithio gyda phobl ifanc o fantais

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Mae gofyn trefnu yswiriant at ddefnydd busnes ar eich yswiriant car er mwyn cludo defnyddiwr y gwasanaeth.

ref: DPPA/KJP/605

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/914
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Rhydlewis
Oriau: £9.50 per hour
Oriau ar gael: 15 awr dros gyfnod o 4 wythnos a lwfans teithio pan fyddwch ar ddyletswydd

Teitl y swydd:   Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Rhydlewis

Oriau gwaith:  15 awr dros gyfnod o 4 wythnos a lwfans teithio pan fyddwch ar ddyletswydd

Tâl:  £9.50 yr awr

Disgrifiad Swydd

A ydych chi'n rhywun cymdeithasol a chyfeillgar, sy'n teimlo'n angerddol am eich gwaith?  Os ydych, efallai mai chi yw'r Cynorthwyydd Personol gofalgar delfrydol i gynorthwyo Dyn 30 oed i fanteisio ar ei gymuned.

Mae'r swydd yn swydd 15 awr, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg dros gyfnod o 28 diwrnod, a gall y cleient gyfuno'r oriau o bryd i'w gilydd er mwyn ymweld â rhywle ychydig yn bellach i ffwrdd.

Nod y taliad uniongyrchol hwn yw lleihau ynysigrwydd cymdeithasol y cleient, a'i helpu a dysgu sgiliau newydd ac archwilio'r gymuned yn annibynnol ar ei deulu.

Gyda chi yn ei gynorthwyo i feithrin hyder wrth ryngweithio gyda phobl arall ac ati.  Mae ei ddiddordebau yn cynnwys Cyfrifiaduron, chwarae gemau cyfrifiadur, cerddoriaeth, anifeiliaid, pêl-droed.

Fel Cynorthwyydd Personol, bydd gofyn bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân gydag yswiriant busnes.

Prif ddyletswyddau

 • Cynorthwyo'r cleient i fanteisio ar gyfleoedd cymdeithasol yn lleol, ac yn bellach i ffwrdd hefyd o bryd i'w gilydd.
 • Lleihau ynysigrwydd cymdeithasol.
 • Ei gynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau Cymdeithasol fel Cyfrifiaduron, gemau cyfrifiadur, cerddoriaeth, anifeiliaid a phêl-droed.
 • Ei gynorthwyo i feithrin ei hyder mewn sefyllfaoedd cymdeithasol ac wrth ddelio gyda phobl.
 • Cynorthwyo'r cleient i fynychu apwyntiadau.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych chi efallai.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cleient trwy gydol yr amser pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Ni ddylech fyth adael y cleient ar eu pen eu hunain.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol o'r ardal

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS/914

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/888
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (CP)
Lleoliad: Cribyn, Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £10.00 plus fuel allowance when on duty
Oriau ar gael: hyd at 18 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg ar ôl cytuno gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (CP)

Lleoliad:  Cribyn, Llanbedr Pont Steffan

Oriau gwaith:  hyd at 18 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg ar ôl cytuno gyda'r cyflogwr

Tâl:  £10.00 a lwfans tanwydd pan fyddwch ar ddyletswydd

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i fod yn ddiogel wrth gyflawni tasgau gofal personol, gan gynnig cymorth yn ôl y gofyn
 • eu cymell i fod yn egnïol pan fyddant yn teimlo'n isel
 • Cynnig cymorth gyda rhai tasgau domestig ysgafn
 • Cymorth gyda meddyginiaeth a thriniaethau
 • Galluogi'r cleient i fynd allan a mwynhau ychydig amser cymdeithasol.
 • Mynd â'r cleient allan, yn lleol i fynychu apwyntiadau ac ati.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/888

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/840
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (CP)
Lleoliad: Llangynfelyn
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (CP)

Lleoliad:  Llangynfelyn

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos

Tâl:  £10 yr awr

Cyflwyniad:

Ar y dechrau, hoffwn gael rhywun i'm helpu i adael y tŷ unwaith yr wythnos, er mwyn fy helpu i ymarfer defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gan bod hyn yn peri i mi deimlo'n ofidus.  Bydd gofyn i mi gael cymorth digyffro iawn er mwyn cyflawni hyn, ac efallai y bydd angen i ni ddod i adnabod ein gilydd yn gyntaf.  Gallai teithiau fod i fynd am fwyd neu goffi, ymweld ag atyniadau, efallai chwarae badminton neu fynd i'r gampfa ac ati, fel y mae cyfyngiadau'r pandemig yn caniatáu, neu i fynd am dro i'r siopau gan fy mod mewn cryn boen, a byddai hyn yn dda iawn i mi.  Rydw i'n hoffi gemau cyfrifiadur, trafod ffilmiau arswyd, chwarae gitâr ac anifeiliaid ciwt.  Rydw i'n hoffi celf ac anime.

Y pethau pwysig

Rydw i'n anneuaidd, felly a fyddech gystal â cheisio peidio defnyddio iaith sy'n seiliedig ar ryw:  mae'n well gennyf ragenw nhw.

 Nid ydw i'n hoffi cyswllt corfforol o gwbl, felly a fyddech gystal â'i osgoi.

Rydw i'n ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniadau ac mae gofyn cael amser a chymorth gyda hyn.  Yn ddelfrydol, caiff y rhan fwyaf o benderfyniadau eu gwneud ymlaen llaw, fel fy mod yn gwybod ble y byddaf yn mynd a beth y byddaf yn ei wneud.

Gall bwyta allan fod yn anodd ac mae angen i mi gael cymorth gyda bwydlenni

 Prif ddyletswyddau

 • Cynorthwyo'r cleient i fanteisio ar gyfleoedd cymdeithasol yn lleol, a hefyd, ymhellach i ffwrdd o bryd i'w gilydd.
 • Lleihau ynysigrwydd cymdeithasol.
 • Eu cynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau, ymweld â chaffis. Digwyddiadau cymdeithasol.
 • Eu cynorthwyo i feithrin eu hyder.
 • Eu cynorthwyo i fynychu apwyntiadau.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych chi efallai.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cyflogwr bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Ni ddylech fyth adael y cyflogwr ar ei ben ei hun.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

Amyneddgar a digyffro

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac empathig.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gadarn a chefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/840

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/925
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Aberteifi
Oriau: £9.00 per hour with expenses
Oriau ar gael: 6 awr yn ystod y tymor am 39 wythnos, 12 awr yn ystod amser ysgol am 13 wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  ardal Aberteifi

Oriau gwaith:  6 awr yn ystod y tymor am 39 wythnos, 12 awr yn ystod amser ysgol am 13 wythnos.

Tâl:  £9.00 yr awr a threuliau

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynnig cyfleoedd cymdeithasu ar gyfer y dyn ifanc hwn.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Byddai profiad o Awtistiaeth o gymorth ar gyfer y rôl hwn.  Mae'r dyn ifanc hwn yn byw gyda'i dad.  Mae angen ychydig gymorth ar y ddau ohonynt gyda'u tasgau dyddiol ac wrth ymlacio yn y gymuned.

Prif Ddyletswyddau:

Sicrhau ei ddiogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith, mae gofyn rhoi sylw iddo yn ddi-baid oherwydd ei broblemau ymddygiadol.

Ei gynorthwyo a'i annog gyda gweithgareddau y mae ganddo ddiddordeb ynddynt, fel mynd i'r parc, mynd allan am deithiau ac ati.

Ei gynorthwyo a'i annog i roi cynnig ar weithgareddau newydd a sgiliau i wella ei hyder a'i allu.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon.

Manyleb Person:

Egnïol

Gwybodaeth unigol ragweithiol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod gennych chi ddefnydd busnes ar eich yswiriant ac yn gallu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/925

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/800
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.50 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 7 awr yr wythnos, bydd hwn yn newidiol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  Hyd at 7 awr yr wythnos, bydd hwn yn newidiol

Tâl: £9.50 yr awr

Cyflwyniad:

Mae angen rhywun sy'n deall strwythur ac ymweliadau wedi'u cynllunio ar y fenyw hon, o ganlyniad i'w gorbryder.

Prif Ddyletswyddau:  Cerdded, apwyntiadau gyda'r meddyg ac ati.  I'w hasesu adeg y cyfweliad.

Helpu'r fenyw hon i fanteisio ar y gymuned ymhell o'i hardal.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Gellir ymddiried ynoch

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/800

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/518
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Ceinewydd
Oriau: £9.25 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Ceinewydd

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £9.25 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw hyfryd i fanteisio ar ei chymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw galluogi'r fenyw hon i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Mae hi'n Arlunydd ac yn awdur anabl, y mae angen CP arni i'w chynorthwyo gyda'r gweithgareddau hyn.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Mae gan y fenyw ei cherbyd ei hun ac mae hi'n hoffi gyrru ei hun.

Prif Ddyletswyddau:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Ei chynorthwyo a'i hannog i fod yn annibynnol a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.

Cynnig cymorth i fynychu apwyntiadau a therapi hefyd.

Cynnig cymorth a'i hannog gyda gweithgareddau fel mynd i'r Traeth, Pentre Ifan, Tyddewi, Sinema, Orielau celf, Theatr, Paentio, Garddio, Coginio a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Ei chynorthwyo wrth gymryd nodiadau pan fydd yn arddweud barddoniaeth.

Bydd gofyn rhoi ychydig gymorth wrth siopa ac efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith codi eitemau trwm.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.

Cyfeillio.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/518

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/831
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £9.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth 

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £9.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn ifanc i fanteisio ar ei gymuned am 6 awr yr wythnos, dan drefniant hyblyg, fel y cytunir ymlaen llaw.

Mae'r dyn ifanc hwn yn mwynhau cerdded, beicio a phan gaiff hynny ei ganiatáu unwaith eto, nofio.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo ac annog y cyflogwr gyda theithiau yn yr ardal leol.
 • Ei gynorthwyo i gyflawni gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Ei gynorthwyo a'i annog i dreulio amser i ffwrdd o ddyfeisiau electronig.
 • Rhoi gwybodaeth bwysig i'r rhieni ar ôl y sesiwn

Manyleb Person:

 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Byddai trwydded yrru lawn a defnydd o gerbyd yn ffafriol.
 • Rhaid bod gennych chi ddefnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/SG/831

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/117
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ffos-y-ffin, Aberaeron
Oriau: £9.50 plus mileage allowance on duty
Oriau ar gael: hyd at 25 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr, byddai'r cyflogwr yn croesawu trefniant rhannu swydd neu gael dau gyflogai i rannu'r oriau.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ffos-y-ffin, Aberaeron

Oriau gwaith:  hyd at 25 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr, byddai'r cyflogwr yn croesawu trefniant rhannu swydd neu gael dau gyflogai i rannu'r oriau.

Tâl:  £9.50 a lwfans teithio pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn ifanc gyda'i annibyniaeth a'i sgiliau byw dyddiol.  A gweithgareddau sy'n cynnwys Nofio, cerdded, sinema, cymdeithasu a siopa.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 • Atgoffa'r cyflogwr i gynnal ei hylendid personol. Cynnig arweiniad ynghylch gwisgo dillad sy'n lân ac sy'n briodol ar gyfer y tywydd, a hefyd, anogaeth i wisgo ei gôt.
 • Cynnig cymorth wrth gau dillad gan bod y cyflogwr yn gallu cael anhawster gyda hyn.
 • Cynorthwyo gyda siopa a chynllunio prydau:
 • Cynorthwyo'r cyflogwr i feithrin sgiliau ac annibyniaeth wrth baratoi a choginio prydau
 • Cynorthwyo'r cyflogwr i sicrhau y caiff dyfeisiau eu defnyddio mewn ffordd ddiogel ac y caiff prydau eu coginio ddigon
 • Cynnig cymorth ac arweiniad i feithrin sgiliau annibyniaeth
 • Atgoffa a chynnig arweiniad er mwyn galluogi'r cyflogwr i gynnal ei amgylchedd yn y cartref gan gynnwys help wrth ddefnyddio dyfeisiau domestig fel ei beiriant golchi a'i beiriant golchi llestri
 • Cynorthwyo'r cyflogwr gyda'i ddiogelwch personol pan fydd allan yn y gymuned gan bod ymwybyddiaeth y cyflogwr o beryglon yn gyfyngedig.
 • Cynnig cymhelliant i fynychu gweithgareddau cymdeithasol
 • Ei atgoffa i gymryd meddyginiaeth presgripsiwn
 • Cynnig cymorth gyda phob agwedd ar gyllidebu gan gynnwys cynllunio prydau, trafnidiaeth, biliau'r cartref a hamdden
 • Sicrhau bod y cyflogwr yn cael ei ddiogelu gymaint ag y bo modd rhag perygl bod yn agored i niwed gan gamfanteisio ariannol.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

 

ref: DPPA/SG/117

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/156
Teitl swydd: CP
Lleoliad: LLANBEDR PONT STEFFAN
Oriau: £9.00 PER HOUR WITH MILEAGE EXPENSES
Oriau ar gael: 3 AWR YR WYTHNOS

Teitl y swydd:  CP

Lleoliad:  LLANBEDR PONT STEFFAN

Oriau gwaith:  3 AWR YR WYTHNOS

Tâl:  £9.00 YR AWR A CHOSTAU TEITHIO

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau fel siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.
 • Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cynnig cwmni y tu allan i'r cartref a chymryd rhan mewn sgyrsiau bywiog a chadarnhaol.
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cyflawni ceisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.
 • Gwthio'r fenyw yn ei chadair olwyn.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Yn gallu gwthio cadair olwyn.

ref: DPPA/SG/156

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/79
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Ardal Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £9.00 per hour / yr awr
Oriau ar gael: hyd at 16 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y dydd ac ar benwythnosau yn ystod gwyliau ysgol

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc i fanteisio ar ei chymuned am hyd at 16 awr yr wythnos.  Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn, a chytunir ar y rhain ymlaen llaw.   Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân a llawn.

Bydd gofyn gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac ar ddiwrnodau a phenwythnosau yn ystod y gwyliau ysgol.

Prif Ddyletswyddau:

Prif ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog i feithrin annibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau megis siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Ei chynorthwyo gyda'i chariad at farchogaeth, nofio a gwibgertio.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd er mwyn gwella'i hyder a'u galluoedd.
 • Sicrhau ei diogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Rhoi cymorth gyda gofal personol yn ôl yr angen.
 • Cynnig cwmni yn y cartref a'i hysgogi trwy chwarae a rhyngweithio.
 • Darparu gofal priodol a chymryd camau priodol os bydd hi'n cael ffit epileptig.
 • Bod yn barod i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cynorthwyo a chynnig anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol.
 • Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Amyneddgar
 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd meddu ar drwydded yrru lawn a defnydd o gar yn hanfodol.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/SG/79

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/835
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberteifi
Oriau: £9.50 per hour
Oriau ar gael: 24 awr bob 4 wythnos. Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, i'w cytuno bob 4 wythnos gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Aberteifi

Oriau gwaith:  24 awr bob 4 wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, i'w cytuno bob 4 wythnos gyda'r cyflogwr

Tâl:  £9.50 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn anabl i fanteisio ar ei gymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 Ei gynorthwyo a'i annog i feithrin annibyniaeth a'i alluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei gymuned.

 Mae'n mwynhau bod allan yn yr awyr agored, felly darparu cymorth er mwyn cyflawni'r anturiaethau hyn mewn ffordd ddiogel

 Ei gynorthwyo a'i annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb megis siopa dillad/bwyd, mynd am fwyd/diod a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.

 Mynd gydag ef i theatrau a gwylio ffilmiau.

 Ymgysylltu ag ef a'i gynorthwyo i fynychu clybiau llyfrau lleol.

 Ei gynorthwyo a'i annog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd

 Sicrhau ei ddiogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith, oherwydd y nam ar ei olwg a'i anabledd.

 Cynnig cwmni yn y cartref a chymryd rhan mewn sgyrsiau cadarnhaol a bywiog gydag ef.  Mae'r cyflogwr yn mwynhau dadl dda.

 Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau sydd ar gael o fantais yn y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith gael eu treulio oddi ar y safle yn y gymuned.

 Darparu cymorth teithio i ardaloedd lleol o ddiddordeb megis golygfannau lleol, teithiau i'r traeth a theithiau cerdded ar hyd llwybr yr arfordir.

Bydd gofyn darparu cymorth gyda chadair olwyn.  Bydd yr unigolyn yn gallu codi cadair olwyn â llaw i mewn ac allan o'r cerbyd yn ddiogel, gan gynorthwyo'r cyflogwr wrth iddo ddefnyddio ei gadair olwyn mewn ffordd ddiogel

 Cynnig cymorth ac anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol, megis cymorth wrth baratoi prydau, gan ei fod yn mwynhau coginio.

 Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

 Bod yn gyfrifol am gysylltu â Meddyg Teulu a Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Allweddol y cyflogwr, ynghyd â swyddfa Diverse Cymru, os bydd angen cymorth meddygol ar y cyflogwr.  Gellir cysylltu â Diverse Cymru ar 02920 368888, a ddilynir gan eich dewis ardal.

Manyleb Person:

 Egnïol.

 Dysgedig

 Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol

 Synnwyr digrifwch da.

 Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

 Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

 Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

 Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

 Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

 Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

 Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/835

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/855
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £9.00 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos

Tâl:  £9.00 yr awr

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei phatrwm dyddiol a'i chynorthwyo i fanteisio ar y gymuned.  Mae'r fenyw hon yn gyfeillgar ac yn gymdeithasol iawn.  Mae'n rhaid cael gyrrwr car ar gyfer y rôl hwn.  Mae hi wedi cael diagnosis dementia, felly byddai rhywun sy'n meddu ar wybodaeth yn fuddiol ar gyfer y rôl hwn.

Bu'n ofalwr ei hun am nifer o flynyddoedd.

Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

Byddai'r fenyw hon yn dymuno cael rhywun sy'n gallu cynnig cwmni, ei helpu i fanteisio ar y gymuned a mynd am goffi.

Cymorth a chynnal patrymau dyddiol yn y cartref.

Cymorth ac anogaeth gyda gweithgareddau o ddiddordeb.

Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd ynghylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Efallai y bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/855

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/913
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.00 per hour with expenses
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  CP

Lleoliad:  ABERTEIFI

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos

Tâl:  £9.00 yr awr a threuliau

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

Defnyddir y TU i fanteisio ar CP i gynorthwyo'r dyn ifanc hwn gyda'i ddymuniad i fynd i'r parc ar ôl ysgol a chael sglodion i swper.  Cynhelir y sesiwn unwaith yr wythnos am 3 awr.

Bydd y dull cymdeithasu hwn yn cynnig budd iddo ef gan ei fod yn profi oedi gyda'i symudedd – bydd ymweliadau â'r parc yn cynnig y profiadau y bydd eu hangen arno er mwyn datblygu ei sgiliau echddygol bras a gwella'i gyhyrau.

Byddai chwarae yn y parc yn ffordd dda o ddatblygu sgiliau echddygol bras gan ei fod yn profi oedi gyda'i symudedd.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/913

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/216
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.00 per hour + 30p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu Bob dydd Llun rhwng 4.30 a 7.30 ar ôl ysgol neu yn y boreau/prynhawniau yn ystod gwyliau ysgol

 

 

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:

3 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu

Bob dydd Llun rhwng 4.30 a 7.30 ar ôl ysgol neu yn  y boreau/prynhawniau yn ystod gwyliau ysgol

Tâl: £9.00 yr awr a 30c y filltir

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Mae fy mab yn fachgen hyfryd, di-iaith a hapus sydd yn ei arddegau.  Mae'n deall cyfathrebu geiriol ac yn dilyn cyfarwyddyd, ond nid yw'n siarad ei hun.  Rydw i'n chwilio am weithiwr cymorth gofalgar, amyneddgar a digyffro i fynd ag ef allan i weithgareddau, yn ddelfrydol bob dydd Llun ar ôl ysgol, gan ei fod yn mwynhau Athletau ym Mhlas Craig.  Mae gofyn iddo gael ei oruchwylio a chael cymorth yn y gorsafoedd gweithgarwch.  Mae wedi bod i fannau fel arcêd ddifyrion a'r ffair ac mae wedi mwynhau'r rhain.  Ceir rhai cyfyngiadau symudedd, felly mae gofyn rhoi cymorth er mwyn iddo fynd i mewn ac allan o'r car.  Mae hyn yn cynnwys ei helpu i roi ei ddwylo a'i draed yn y man cywir;  ni fydd angen gwneud unrhyw waith cario.  Nid yw fy mab yn teimlo'n hyderus mewn mannau anghyfarwydd, ac mae hyn yn gallu peri straen iddo.  Ni fydd hyn yn digwydd yn aml iawn, ond bydd yn dangos ei fod yn teimlo'n ofidus trwy chwifio ei freichiau, felly bydd gofyn cynnig tawelwch meddwl iddo os bydd yn mynd i rywle anghyfarwydd.

Prif ddyletswyddau:

Mynd gydag ef i Blas Craig a mannau eraill ar gyfer gweithgareddau eraill

Darparu trafnidiaeth o gartref defnyddiwr y gwasanaeth ac yn ôl.

Goruchwylio a chynnig cymorth er mwyn cyflawni gweithgareddau

Mynd ag ef i MacDonald’s am ddiod neu fyrbryd

Ei oruchwylio bob amser er mwyn sicrhau ei ddiogelwch gan nad oes ganddo ymwybyddiaeth o berygl

Gwella ymwybyddiaeth fy mab o draffig

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Sicrhau iechyd a diogelwch fy mab bob amser

Fy nghynorthwyo i gynnal amgylchedd iach

 

Manyleb Person:

Dibynadwy

Natur ddibryder

Caredig

Yn cynnig tawelwch meddwl

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/KJP/216

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/071
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Cilcennin
Oriau: £9.00 per hour & mileage, max 60 miles
Oriau ar gael: 10 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

 Lleoliad:  Ardal Cilcennin 

Oriau Gwaith:  10 awr yr wythnos

Tâl:  £9.00 yr awr a milltiroedd, uchafswm o 60 milltir

 

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol bywiog, egnïol a hyblyg i gynorthwyo dyn am 10 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cleient.  Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.

 

Prif Ddyletswyddau:

Sicrhau diogelwch personol y dyn bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.

Darparu cymorth ac anogaeth ac annog ei annibyniaeth.

Ei gynorthwyo a'i annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau y mae'n eu mwynhau megis nofio a dringo.

Annog ei weithgarwch cymdeithasu gymaint ag y bo modd, gan gynnwys teithiau allan i weithgareddau a mannau diddordeb lleol.

Cynnig cymorth gydag unrhyw weithgareddau eraill o ddiddordeb.

Cyflawni unrhyw geisiadau eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

 

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/071

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/849
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol/Gweithiwr cymorth
Lleoliad: tref Aberystwyth
Oriau: £ 10.00 per hour
Oriau ar gael: hyd at 6 awr yr wythnos i'w gweithio mewn ffordd hyblyg, fel y cytunir ymlaen llaw.

Teitl:  Cynorthwyydd personol/Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  tref Aberystwyth

Oriau gwaith:  hyd at 6 awr yr wythnos i'w gweithio mewn ffordd hyblyg, fel y cytunir ymlaen llaw.

Tâl:  £ 10.00 yr awr

Cyflwyniad:
A ydych chi'n rhywun cymdeithasol a chyfeillgar sy'n teimlo'n angerddol am eich gwaith.  Os felly, efallai mai chi yw'r Cynorthwyydd Personol gofalgar delfrydol er mwyn cynorthwyo dyn yn ei gartref ei hun a chynnig seibiant i'w deulu.
Bydd y swydd am 6 awr yr wythnos, y byddant yn cael eu gweithio mewn ffordd hyblyg, fel y cytunir ymlaen llaw yn unol ag anghenion y cyflogwr.
Efallai y bydd y dyn yn dymuno cyfuno'r oriau o bryd i'w gilydd, er mwyn ymestyn amser seibiant ei deulu.
Nod y taliad uniongyrchol hwn yw lleihau arwahanrwydd cymdeithasol y cleient a darparu ar gyfer ei anghenion pan fydd ei deulu yn absennol

Ariannir y swydd hon gan yr awdurdod lleol trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r Cleient i barhau i fyw bywyd annibynnol gartref gyda chymorth.

Ei gynorthwyo trwy estyn bwyd neu ddiod neu badell wely iddo gan nad yw'n gallu symud o'i wely.

Cynnig ysgogiad meddyliol a thrafodaeth, mae'r cleient yn ddyn deallus a diddorol ac nid yw'n cael fawr iawn o gyfle i sgwrsio am ei ddiddordebau

Prif ddyletswyddau

 • Darparu gofal a chymorth pan fyddwch ar ddyletswydd.
 • Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych chi.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cleient bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Dim gadael y cleient heb oruchwyliaeth o gwbl.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol o'r ardal

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS/849

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/252
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (PA) x3
Lleoliad: Pontarfynach
Oriau: £10.00 per hour
Oriau ar gael: 1.5 awr yn y bore, 1 awr dros ginio ac 1.5 awr yn gynnar gyda'r hwyr 7 diwrnod yr wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr; Mae ein cleient yn hollol ddibynnol ar gymorth ac nid yw'n gallu codi o'r gwely, a bydd angen cymorth arno gyda phob agwedd ar ei ofal personol gan gynnwys ymolchi, bwydo a newid padiau ymataliaeth/dillad gwely. Darparir PPE llawn.

DPPA/CS/252

Teitl y swydd:  Cynorthwywyr Personol (PA) x3

Lleoliad:  Pontarfynach

Oriau gwaith:  1.5 awr yn y bore, 1 awr dros ginio ac 1.5 awr yn gynnar gyda'r hwyr 7 diwrnod yr wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Tâl £10.00 yr awr

Mae ein cleient yn hollol ddibynnol ar gymorth ac nid yw'n gallu codi o'r gwely, a bydd angen cymorth arno gyda phob agwedd ar ei ofal personol gan gynnwys ymolchi, bwydo a newid padiau ymataliaeth/dillad gwely.  Darparir PPE llawn.

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i gyflawni tasgau gofal personol e.e. ymolchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo,
 • Cymorth gyda gofal ymataliaeth.
 • Cymorth gyda meddyginiaeth a thriniaethau
 • Cymorth i fwydo a chymryd hylifau

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Brwdfrydig ac egnïol.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest ac y gellir ymddiried ynoch, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a pharch at breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/252

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/898
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llan-non
Oriau: £10 per hour plus mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos, y byddant yn amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Llan-non

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos, y byddant yn amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl:  £10 yr awr a lwfans milltiroedd pan fyddwch ar ddyletswydd

 

Cyflwyniad:

Diben y taliad uniongyrchol hwn yw cynorthwyo'r cyflogwr sy'n dioddef problemau symudedd ac iechyd bregus, er mwyn iddi allu integreiddio'n llawn a pharhau i fod yn aelod gweithgar a chadarnhaol o'i chymuned leol a byw bywyd mor annibynnol ag y bo modd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i fanteisio ar ei chymuned
 • Darparu cymorth a sgyrsiau difyr
 • Mynd gyda'r cleient i'r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Ei chynorthwyo i gario siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy'n cynnig budd i'r cyflogwr
 • Mae symudedd y cleient yn gyfyngedig, felly bydd gofyn iddi gael cymorth wrth fynd i mewn ac allan o gerbydau
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Gyrrwr a bydd y gallu i wneud defnydd o gar yn hanfodol

ref: DPPA/CS/898

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/425
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.25 per hour plus mileage 30p per mile
Oriau ar gael: 2 hours per week an afternoon after school Flexible

Teitl y swydd:Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:2 awr yr wythnos yn ystod y prynhawn ar ôl ysgol, Hyblyg

Tâl:£9.25 yr awr a chostau teithio o 30c y filltir

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon gan Gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Darparir hyfforddiant pan fydd ar gael

Mae teulu yn chwilio am gynorthwyydd personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig sy'n meddu ar synnwyr digrifwch da i gynorthwyo eu mab 10 oed dan drefniant un-i-un, er mwyn ei alluogi i fynychu sesiwn nofio unwaith yr wythnos.  Mae'n blentyn prysur iawn sy'n mwynhau'r gweithgareddau canlynol hefyd:

 • Mynd i gerdded
 • Mynd i'r dref
 • Mynd i'r parc
 • Mynd i glybiau campfa
 • Mynd i'r caffi

Prif ddyletswyddau:

Cludo'r defnyddiwr gwasanaeth i'w weithgarwch nofio.

Cynorthwyo defnyddiwr y gwasanaeth i feithrin perthnasoedd gyda chymheiriaid mewn ffordd annibynnol ar ei rieni.

Darparu goruchwyliaeth gyson;  dal ei law pan fyddwch allan gan nad oes ganddo ymwybyddiaeth o draffig/perygl

Mynd gydag ef i'r pwll nofio pan fydd yn mynd i nofio;  ei gynorthwyo i ddadwisgo/gwisgo a sychu

Ei gynorthwyo wrth iddo fynd i'r toiled;  mynd ag ef i'r ystafell ymolchi, ei helpu i fynd ar/codi oddi ar y toiled a'i atgoffa i olchi ei ddwylo

Dyletswyddau Eraill:

Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

Hanfodol

Gofalgar, amyneddgar, digyffro ac ymroddedig

Synnwyr digrifwch da

Diffwdan

Yn meddu ar gymhelliant, yn brydlon ac yn drefnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Dibynadwy a gellir ymddiried ynoch

Trwydded yrru lawn a mynediad i drafnidiaeth addas wedi'i yswirio at ddefnydd busnes

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Cyfathrebwr da sy'n gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Dymunol

Ymwybyddiaeth neu brofiad o awtistiaeth

ref: DPPA/KJP/425

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/785
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth i Fenywod
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £9.60 per hour & mileage 30p per mile
Oriau ar gael: Hyd at 18 awr yr wythnos.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth i Fenywod

Lleoliad: Ardal Ceinewydd

Oriau gwaith: Hyd at 18 awr yr wythnos.

Tâl: £9.60 yr awr a chostau teithio o 30c y filltir

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymorth ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw sydd â chyflyrau meddygol amrywiol a chyfyngiadau corfforol, yn ei chartref ei hun ac er mwyn cael mynediad i'w chymuned am 18 awr yr wythnos.  Rhaid eich bod yn iawn gyda chathod.  Byddai angen gwisgo PPE.  Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn, a chytunir ar y rhain ymlaen llaw.  Mae'n bwysig eich bod yn hyblyg yn eich rôl oherwydd y gallai rhai apwyntiadau godi ar fyr rybudd.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.

Ni fydd profiad blaenorol yn ofynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân a llawn, a bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes.

Prif Ddyletswyddau:

 • Eu cynorthwyo a'u hannog i sicrhau annibyniaeth a'u galluogi ryngweithio yn eu cymuned mewn ffordd gymdeithasol.
 • Eu cynorthwyo i fanteisio ar gyfleusterau fel siopa, mynd i'r fferyllfa ac apwyntiadau meddygol a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Darparu cludiant i apwyntiadau meddygol, gweithgareddau cymdeithasol a siopa. Telir am y milltiroedd teithio.
 • Cymorth wrth baratoi bwyd, swp-goginio a rhewi.
 • Eu cynorthwyo a'u hannog i gynnal gweithgareddau dyddiol.
 • Sicrhau eu diogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Efallai y bydd angen darparu cymorth gyda gofal personol a'u goruchwylio wrth iddynt gael cawod, gan sicrhau diogelwch a'u hatal rhag llithro a chwympo.
 • Efallai y bydd gofyn rhoi cymorth wrth wisgo a chau botymau/clymu careiau.
 • Lleihau peryglon baglu yn yr eiddo.
 • Trefn o gwmpas y cartref. Mae'r fenyw newydd symud i'r eiddo felly mae gofyn iddi gael cymorth wrth ddadbacio.
 • Cymorth wrth dalu biliau, postio llythyrau a rheoli gwaith papur.
 • Cymorth wrth wneud galwadau ffôn ar ran y cyflogwr yn ôl yr angen; cysylltu â'r fferyllfa/trefnu presgripsiwn rheolaidd/gwneud apwyntiadau.
 • Cynnig cwmni yn y cartref a chael sgyrsiau cadarnhaol a bywiog gyda hi.
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cynorthwyo a chynnig anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol.
 • Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd
 • Bod yn gyfrifol am gysylltu â Meddyg Teulu a Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Allweddol y cyflogwr, a Thîm Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion os bydd angen cymorth meddygol ar y cyflogwr.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/KJP/785

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/873
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Penbontrhydybeddau
Oriau: £9.25 per hour ;Mileage 30p per mile
Oriau ar gael: 3 awr unwaith yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:   ardal Penbontrhydybeddau

Oriau gwaith:  3 awr unwaith yr wythnos

Cyfradd tâl: £9.25 yr awr; Milltiroedd 30c y filltir

Cyflwyniad:

Ariennir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion a'i nod yw cefnogi cyfleoedd cymdeithasol y tu mewn a'r tu allan i'r cartref. Gellir darparu hyfforddiant pan ac os yw ar gael.

Pwrpas y Swydd:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn berson aeddfed gyda chlefyd Parkinson a all fod yn sigledig ar ei thraed weithiau. Mae angen Cynorthwyydd Personol i fynd â'r cleient i'r dref unwaith yr wythnos i siopa a chymdeithasu. Defnyddir cadair olwyn plygu ar gyfer gwibdeithiau; bydd hyn yn plygu'n hawdd i fynd i mewn i gist car. Mae angen amynedd wrth gyfathrebu oherwydd nid yw'n siarad yn glir bob amser. Arferai'r defnyddiwr gwasanaeth fwynhau gwau, pwytho a chwrdd â phobl i sgwrsio. Efallai y bydd hi'n mwynhau cael cymorth i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft.

Prif Dasgau

Helpu gyda'r siopa wythnosol. Cario bagiau siopa i mewn a'i helpu i roi'r bwyd heibio

Cymorth gyda gweithgareddau cymdeithasol e.e. mynd am goffi cyn neu ar ôl siopa

Ei helpu i ddilyn ei diddordebau e.e. celf a chrefft

Ei chludo i ac o weithgareddau cymdeithasol.

Bod yn gwmni iddi yn y cartref

Dyletswyddau Eraill: Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallaf ofyn i chi eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Hanfodol

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Prydlon a threfnus

Gonest a dibynadwy

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Natur siriol gyda synnwyr digrifwch da

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

 

ref: DPPA/KJP/873

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/179
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberteifi
Oriau: £9.00 per hour
Oriau ar gael: hyd at 17 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Aberteifi

Oriau gwaith:  hyd at 17 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw yn ei chartref.  Mae gofyn darparu gofal personol a help domestig yn y rôl hwn.  Mae anifeiliaid anwes yn y cartref hwn hefyd.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

Mae angen darparu pob agwedd ar ofal Personol er mwyn i'r fenyw hon allu parhau i fyw'n annibynnol yn ei chartref.

Help i godi yn y bore a'i chynorthwyo i olchi.

Bydd angen darparu pob agwedd ar help domestig.

Mynychu apwyntiadau.

Paratoi byrbrydau ysgafn a diodydd.

Bydd angen cymdeithasu hefyd.

Cerdded a bwydo ci.

Manyleb Person

Egnïol.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

 

Cyf PAMS/llythrennau ILA:

Hyblygrwydd o ran yr oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

 

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/179

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/477
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Llandysul
Oriau: £9.00 per hour with mileage and expenses.
Oriau ar gael: Cyfanswm yr oriau yw 12 awr yn ystod y gwyliau Ysgol, o ddydd Llun i ddydd Sul. 6 Awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod y tymor ysgol.

DPPA/JT/ 447

Ardal Llandysul

Cyfanswm yr oriau yw 12 awr yn ystod y gwyliau Ysgol, o ddydd Llun i ddydd Sul.  6 Awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod y tymor ysgol.

Y tâl yw £9.00 yr awr gyda chostau teithio a threuliau.

 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo person ifanc i fanteisio ar y gymuned am 6/12 awr yr wythnos.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun taliadau uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Byddai profiad o Oedi datblygiadol yn fuddiol ar gyfer y rôl.  Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sy'n hoffi bod allan yn yr awyr agored ac yn egnïol.

 

Bydd y prif ddyletswyddau yn cynnwys…

 

Cynorthwyo ac annog y person ifanc hwn i feithrin eu hannibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio yn y gymuned mewn ffordd gymdeithasol.

Cynorthwyo'r person ifanc hwn wrth iddynt fynychu sesiynau Marchogaeth, nofio, cerdded ac unrhyw ddiddordebau eraill.

Sicrhau diogelwch y person ifanc hwn bob amser yn ystod y cyfnod gwaith.

Yn ogystal, bydd gofyn ei goruchwylio gan bod ei hymwybyddiaeth o beryglon a pherygl yn gyfyngedig.

Byddai gwybodaeth leol o'r ardal a'r gweithgareddau sydd ar gael o fantais oherwydd y bydd yr oriau gwaith yn cael eu treulio oddi ar y safle yn y gymuned.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/477

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/750
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Aberystwyth
Oriau: £9.50 per hour + Mileage 30p per mile / £9.50 yr awr + Milltiroedd 30c y filltir
Oriau ar gael: 4 awr yr wythnos cymorth cymdeithasoli

Cyflwyniad

Mae fy mab yn fachgen yn ei arddegau sydd â diagnosis o awtistiaeth ac mae angen Cynorthwyydd Personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig arno i'w helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasoli ac annibyniaeth mewn modd diogel. Mae'n mwynhau nofio, cerdded, mynd i'r siopau a thechnoleg. Oherwydd diffyg synnwyr o berygl a pheryglon croesi'r ffordd, mae angen goruchwyliaeth gyson arno.

Ariennir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen ac os yw ar gael.

Prif ddyletswyddau

Cymorth i ymarfer sgiliau bywyd yn y gymuned, er enghraifft, dilyn rhestr siopa, talu am eitemau, a chyfrif faint o newid i'w ddisgwyl

Cymorth i ddatblygu sgiliau cymdeithasol fel cael sgyrsiau priodol gyda gwahanol bobl

Ei annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau i helpu i gynnal a hyrwyddo ffitrwydd

Cludiant o ac i'r cartref

Goruchwyliaeth gyson i gadw fy mab yn ddiogel, yn enwedig wrth ochr y ffordd

Meithrin a chynnal perthynas ymddiriedus

Hyrwyddo iechyd a diogelwch bob amser

Manyleb y Person

Dibynadwy ac ymrwymedig

Natur hawddgar a chyfeillgar

Yn barod i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol os oes angen

Gonest a dibynadwy

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a gallu defnyddio'ch cerbyd eich hun. Mae angen yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car ar gyfer y rôl hon.

ref: DPPA/KJP/750

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/772
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 6.00 Oriau: Hyblyg, fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda'r DG

Teitl y Swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Tregaron

Tâl yr Awr:  £10 yr awr a chost milltiroedd pan ar ddyletswydd

Oriau a Gynigir:  6.00

Oriau:  Hyblyg, fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda'r DG.

 

Manylion:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei threfniadau dyddiol a'i chynorthwyo i gael mynediad i'r gymuned.

Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd ymlaen llaw.

Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.

 Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn, a phan fydd ar gael.

 

Prif Ddyletswyddau: -

 • Cynorthwyo a chynnal trefniadau dyddiol yn y cartref.
 • Cynorthwyo ac annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Efallai y bydd gofyn paratoi prydau.
 • Casglu ei meddyginiaeth bob wythnos.
 • Ei chynorthwyo i gael mynediad i'r gymuned.
 • Ei chynorthwyo gyda thasgau yn y cartref.
 • Mae'r cleient yn annibynnol gyda'i gofal personol, ond efallai y bydd angen cymorth arni o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau ei bod hi'n ddiogel pan fydd yn cael cawod er enghraifft.
 • Cymorth wrth drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person:

 • Egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Gonest
 • Cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.
ref: DPPA/CS/772

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/15
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol.
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £9.25 day, £9.75 night. / Tâl: £9.25 yn ystod y dydd, £9.75 yn ystod y nos.
Oriau ar gael: 34 awr yr wythnos o leiaf, a fydd yn cynnwys: 1 Sifft Nos; 1 sifft Cysgu; Sifftiau Dydd (yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau) Oriau ychwanegol yn ystod Gwyliau Ysgol. Cyflenwi yn ystod Gwyliau a diwrnodau Salwch Staff eraill.

Cyflwyniad

Helpu i ofalu am ddau fachgen yn eu harddegau, 16/17 oed, o fewn tîm bach yn eu cartref.  Mae'r ddau fachgen yn Awtistig ac mae ganddynt anawsterau cyfathrebu a dysgu, ynghyd â phroblemau Prosesu Synhwyraidd.  Mae gan y ddau fachgen anawsterau ymddygiadol a gallant ymddwyn mewn ffordd ymosodol ar brydiau.  Mae gan y bechgyn synnwyr hwyl a digrifiwch gwych, ac mae'r ddau ohonynt yn hynod o egnïol ac wrth eu bodd yn cofleidio ac yn chwarae mewn ffordd gorfforol.

Prif Ddyletswyddau

Helpu i baratoi prydau.

Gofal personol;  mae un plentyn yn gwlychu a throchi.

Help i ddefnyddio amserlen weledol ac awgrymiadau.

Ymolchi

Mynd am dro hir (ym mhob tywydd!)

Trampolinio.

Yn gallu creu syniadau chwarae dychmygus.

Parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diddordeb arbennig.

Byddai gwybodaeth am PECS a Rhyngweithio Dwys o fudd neu barodrwydd i ddysgu yn hyn o beth.

Helpu i gadw amgylchedd y bechgyn yn lân ac yn daclus.

Manyleb Personol

Agwedd amyneddgar a gofalgar.

Yn gallu delio gyda sefyllfaoedd llawn straen mewn ffordd ddigyffro.

Yn ffit yn gorfforol.

Yn gallu gweithio mewn tîm bach.

Yn meddu ar gymhelliant personol.

Yn gallu edrych ar ochr ddoniol pethau.

Rhaid iddynt fod yn hyblyg gyda'u horiau.

Byddai gyrrwr car o fantais gan nad yw'r lleoliad yn agos i drafnidiaeth gyhoeddus.

ref: DPPA/SG/15

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS /07
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Aberystwyth (Bow Street)
Oriau: £10 per hour plus fuel allowance whilst on duty
Oriau ar gael: 6 awr hyblyg ar ôl dod i gytundeb gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Aberystwyth (Bow Street)

Oriau gwaith:  6 awr hyblyg ar ôl dod i gytundeb gyda'r cyflogwr

Tâl £10 yr awr a lwfans tanwydd pan fyddwch ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP er mwyn cynorthwyo'r cleient hwn i fanteisio ar ei chymuned a byw bywyd mor gynhwysol ag y bo modd yn ei chartref gyda chymorth.

Datganiad personol

Rydw i yn fy mhumdegau ac yn fam briod.  Mae gennyf un o'r mathau mwyaf difrifol o Barlys yr ymennydd, sy'n effeithio ar ochr gorfforol fy ymennydd, nid y rhan meddyliol.  Mae fy nghlyw yn eithriadol o dda hefyd.

Wrth i chi benderfynu ai hon yw'r swydd ddelfrydol i chi neu beidio, byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai modd i chi ddarllen y disgrifiad swydd hwn yn fanwl.

Rydw i'n unigolyn hwyliog, cariadus a sensitif.  Mae gennyf synnwyr digrifwch gwych.  Rydw i'n hoffi cael fy nhrin gyda pharch yn fy nghartref.

Rydw i'n defnyddio cadair olwyn fodur gyda rheolaeth pen er mwyn gyrru'r gadair.

Rydw i'n defnyddio cyfleuster cynorthwyo cyfathrebu cyfrifiadurol o'r enw accent 1400, ac rydw i'n defnyddio dot gwyn bychan ar fy sbectol er mwyn ei weithredu, gan bod fy lleferydd yn wael iawn ac ni allaf reoli fy mreichiau a'm dwylo yn dda iawn.

Os na fydd gennyf declyn cynorthwyo cyfathrebu gerllaw, byddaf yn pwyntio at bethau gyda fy mhen a'm dwylo.  Gallaf ysgwyd fy mhen i ddweud ie a byddaf yn siglo fy mhen er mwyn dweud na.  Gall fy ngŵr, fy nheulu a'm cynorthwywyr personol ddeall rhywfaint o'm lleferydd, ond maent wedi gorfod dod i arfer gydag ef.  Rydw i'n hoffi byw bywyd mor annibynnol ag y bo modd

Nid ydw i'n hoffi rhywun yn cymryd drosodd ac nid ydw i'n gallu goddef rhywun yn fy nhrin mewn ffordd nawddoglyd.  Rydw i'n dymuno i bobl siarad gyda mi fel oedolyn.  Nid ydw i'n hoffi unrhyw un yn tra-awdurdodi drosof, yn fy nefnyddio neu'n rhoi pat ar unrhyw ran o'm corff fel y byddech yn gwneud gyda phlentyn, gan bod gennyf fy meddwl fy hun.

Prif ddyletswyddau

Galluogi'r claf i fyw bywyd ar ei chyflymder hi

Sicrhau bod y cleient yn gallu mynegi ei hunigolrwydd mor llawn ag y bo modd

Cynorthwyo wrth eu symud a'u trin gan gynnwys defnyddio teclyn codi, ar ôl cael hyfforddiant (gyda chymorth C.P. arall)

Cynorthwyo gyda gweithgarwch chwilio am swydd a chynorthwyo'r cleient yn y gweithle, sef gartref.

Mynd gyda'r cleient ar ymweliadau y tu allan i'w chartref wrth ddefnyddio cadair olwyn, a'i chynorthwyo.

Cynorthwyo'r cleient wrth gymdeithasu a chyfathrebu

Paratoi diodydd a Chynorthwyo'r cleient i fwyta ac yfed yn ôl y gofyn pan fyddwch ar ddyletswydd.

Cynorthwyo gyda dyletswyddau domestig ysgafn

Cyflawni hyfforddiant sy'n berthnasol i'r swydd

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol am yr ardal

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS /07

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/220
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos – dros 1 neu 2 ddiwrnod Bydd gofyn cael rhywfaint o hyblygrwydd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos – dros 1 neu 2 ddiwrnod

Bydd gofyn cael rhywfaint o hyblygrwydd

Tâl:  £10 yr awr

Cyflwyniad:

 Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Ceredigion a'i diben yw fy ngalluogi i, fel cyflogwr unigol, i fod yn annibynnol a chael cymorth er mwyn manteisio ar gyfleoedd cymdeithasol.  Gellir darparu hyfforddiant ble a phan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Rydw i'n chwilio am gynorthwyydd personol di-lol, cymdeithasol a siaradus sydd â synnwyr digrifwch da ac sy'n gallu bod yn gwmni i mi pan fyddaf yn mynd i siopa, yn mynd am goffi neu i fynd â mi allan i fannau o ddiddordeb.  Mae nam ar fy ngolwg felly mae angen i mi gael cymorth gyda phethau fel talu am eitemau.  Mae gofyn i mi gael gyrrwr sy'n gallu manteisio ar eu trafnidiaeth eu hunain er mwyn mynd allan â mi, ond os byddwn yn mynd allan o'r ardal, gallwn deithio ar fws a byddaf yn talu'r gost.

Yn y dyfodol, efallai y bydd gofyn i mi gael cymorth wrth gael fy ngwthio mewn cadair olwyn â llaw.

Mae rhywun sy'n hoffi cŵn yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan    bod gennyf 2 ddaeargi Jack Russell, y mae angen eu cerdded yn unigol.

Prif Dasgau

Mynd allan i siopa gyda mi a'm cynorthwyo wrth i mi dalu am eitemau. Efallai y byddaf yn gofyn i chi drin arian mân wrth dalu am bethau fel coffi, gan sicrhau bod gennyf y newid cywir.

Cerdded y cŵn, mae angen mynd allan â nhw un ar y tro, felly yn ddelfrydol, rhywun sy'n hoffi cŵn ac sy'n mwynhau cerdded.

Mynd gyda mi i apwyntiadau.  Efallai y bydd cludiant ysbyty ar gael, ond os na, bydd angen i chi yrru.

Mynd allan i gymdeithasu gyda mi.  Byddai gwybodaeth am yr ardal leol yn beth da neu rywun sy'n gallu ymchwilio i fannau y gallem fynd iddynt.  Cynnig cymorth gyda thasgau cyffredinol yn y cartref

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw dasgau rhesymol eraill y byddaf yn gofyn i chi eu cyflawni

Manyleb Person

Hanfodol

Dibynadwy

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Rhywun nad ydynt yn ysmygu yn ystod oriau gwaith

Dibryder a di-lol

Hwyliog gyda hiwmor da   

Yn gallu cymryd rhan mewn sgyrsiau cyffredinol

Gonest a dibynadwy

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.  Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Dymunol

Trwydded yrru lawn a glân

 

ref: DPPA/KJP/220

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/447
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol.
Lleoliad: Ardal Llandysul
Oriau: £9.00 per hour with mileage and expenses / £9.00 yr awr gyda chostau teithio a threuliau.
Oriau ar gael: Cyfanswm yr oriau yw 12 awr yn ystod y gwyliau Ysgol, o ddydd Llun i ddydd Sul. 6 Awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod y tymor ysgol.

Ardal Llandysul

Cyfanswm yr oriau yw 12 awr yn ystod y gwyliau Ysgol, o ddydd Llun i ddydd Sul.  6 Awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod y tymor ysgol.

Y tâl yw £9.00 yr awr gyda chostau teithio a threuliau.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo person ifanc i fanteisio ar y gymuned am 6/12 awr yr wythnos.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun taliadau uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Byddai profiad o Oedi datblygiadol yn fuddiol ar gyfer y rôl.  Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sy'n hoffi bod allan yn yr awyr agored ac yn egnïol.

Bydd y prif ddyletswyddau yn cynnwys…

Cynorthwyo ac annog y person ifanc hwn i feithrin eu hannibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio yn y gymuned mewn ffordd gymdeithasol.

Cynorthwyo'r person ifanc hwn wrth iddynt fynychu sesiynau Marchogaeth, nofio, cerdded ac unrhyw ddiddordebau eraill.

Sicrhau diogelwch y person ifanc hwn bob amser yn ystod y cyfnod gwaith.

Yn ogystal, bydd gofyn ei goruchwylio gan bod ei hymwybyddiaeth o beryglon a pherygl yn gyfyngedig.

Byddai gwybodaeth leol o'r ardal a'r gweithgareddau sydd ar gael o fantais oherwydd y bydd yr oriau gwaith yn cael eu treulio oddi ar y safle yn y gymuned.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/447

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/900
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Bow Street
Oriau: £9.00 per hour plus 30p per mile
Oriau ar gael: 6-10 awr yr wythnos

Teitl y swydd:    Cynorthwyydd personol

Lleoliad:             Bow Street

Oriau gwaith:     6-10 awr yr wythnos

Tâl:                     £9.00 yr awr a 30c y filltir

Cyflwyniad:

Os ydych chi'n mwynhau cerdded y cŵn, chwarae bowls a siarad am bêl-droed, yn enwedig Clwb Lerpwl, efallai mai chi yw'r person perffaith i'r swydd hon!

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo dyn i fynychu gweithgareddau cymdeithasu.  Mae'r defnyddiwr gwasanaeth wedi symud i'r ardal yn ddiweddar, ac mae'n dymuno mynd allan a pharhau i fod yn egnïol.

Bydd y rôl yn cynnwys ymweld â mannau lleol o ddiddordeb, felly byddai gyrrwr sy'n meddu ar wybodaeth leol yn ddelfrydol.  Bydd gweithgareddau eraill yn cynnwys siopa, cerdded, garddio, mynd ar neges, neu dreulio amser yn y sied.

Prif Dasgau

 • Cymorth er mwyn canlyn diddordebau a mynd allan. Felly, mae gofyn cael gyrrwr sy'n gallu manteisio ar gerbyd addas.  Bydd angen bod gennych chi yswiriant priodol at ddefnydd busnes er mwyn eich galluogi i ddefnyddio eich cerbyd mewn perthynas â'ch gwaith.
 • Darganfod pa weithgareddau a chyfleoedd i gymdeithasu sydd ar gael, a chynllunio ar gyfer mynychu'r rhain

Manyleb Person

 • Natur garedig a chymdeithasol
 • Yn mwynhau diddordebau tebyg
 • Yn mwynhau cael sgwrs
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

 

ref: DPPA/KJP/900

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.