Cylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Croeso cynnes i bawb i Gylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar gyfer Gofalwyr Ceredigion (gynt Jigso). Byddwn yn cyhoeddi rhifynnau ym mis Chwefror, mis Mai/Mehefin a mis Hydref.

Mae'n darparu gwybodaeth leol a chenedlaethol a allai fod yn fuddiol i Ofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Nod Cylchgrawn i Ofalwyr yw hysbysu Gofalwyr ynghylch y newyddion diweddaraf, digwyddiadau ar ddod, llwyddiannau a gwybodaeth am gymorth a gwasanaethau sydd ar gael yn genedlaethol ac yn lleol.

Cylchgrawn y Gofalwyr - Hydref 2022

Cylchgrawn y Gofalwyr - Gwanwyn 2022

Cylchgrawn y Gofalwyr - Gaeaf 2021

Cylchgrawn y Gofalwyr - Haf 2021

Cylchgrawn y Gofalwyr - Gwanwyn 2021

Cylchgrawn y Gofalwyr - Gaeaf 2020

Cylchgrawn y Gofalwyr - Haf 2020

Cylchgrawn y Gofalwyr - Gwanwyn 2020

Mae croeso i chi anfon awgrymiadau a syniadau ar gyfer rhifynnau nesaf y gylchgrawn. Rydym yn dal i fod yn awyddus i gynnwys tudalen o lythyron gan ddarllenwyr, felly byddem yn falch o dderbyn llythyron, boed am gynnwys y gylchgrawn neu am fater arall sy’n agos at eich calon. Os oes gennych chi syniad ar gyfer erthygl neu os ydych chi am rannu eich syniadau a’ch sylwadau, cysylltwch â ni yn yr Uned Gofalwyr.

Post

Uned Gofalwyr
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn

01970 633564

Ebost

unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk

Ymunwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i gael Cylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr rheolaidd. Cewch hyd i fwy o wybodaeth ar y tudalen Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

Mae’r sesiynau yma yn RHAD AC AM DDIM i ofalwyr di-dâl*:

Gweithgaredd/Cwrs Hyfforddiant

Dyddiad

Amser

Canllaw Cardi i arbed ynni

Grantiau, cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth, sut i arbed ar eich biliau trydan, sut i newid tariffau a chyflenwyr yn hawdd, sut mae arbed ynni drwy wresogi eich cartref yn y ffordd gywir.

Linc Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/82012839326

ID cyfarfod: 820 1283 9326

07/09/2021

12:00 – 13:00

Cael eich clywed - Hunan-eiriolaeth i Ofalwyr

Ffyrdd i gael eich clywed; cynyddu eich dealltwriaeth o’r ‘system gofal a chymorth', sut i wella eich sgiliau trafod a phendantrwydd a mwy…

Linc Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/89388418293

ID cyfarfod: 893 8841 8293

28/10/2021

18:45 – 21:15

Atwrneiaeth Arhosol

 • Beth yw Atwrneiaeth Arhosol?
 • Pam bod angen Atwrneiaeth Arhosol arnaf?
 • Sut wyf yn creu Atwrneiaeth Arhosol?

Linc Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/83759130141

Meeting ID: 837 5913 0141

23/11/2021

12:00 – 13:30

Canllaw Cardi i arbed ynni – Grantiau, cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth, sut i arbed ar eich biliau trydan, sut i newid tariffau a chyflenwyr yn hawdd, sut mae arbed ynni drwy wresogi eich cartref yn y ffordd gywir.

Linc Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/89966286749

Meeting ID: 899 6628 6749

11/01/2022

18:00 – 19:00

Mwy o arian yn eich poced

 • Sut i arbed arian ar:
  • eich biliau teuluol a chyfleustodau,
  • taliadau Deintydd GIG ac Optegydd,
  • eitemau angenrheidiol
 • Grantiau
 • A llawer mwy…

Linc Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/84647881577

ID cyfarfod: 846 4788 1577

25/01/2022

12:00 – 13:00

Atwrneiaeth Arhosol

 • Beth yw Atwrneiaeth Arhosol?
 • Pam bod angen Atwrneiaeth Arhosol arnaf?
 • Sut wyf yn creu Atwrneiaeth Arhosol?

Linc Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/87319766410

ID cyfarfod: 873 1976 6410

01/03/2022

16:30 – 18:00

* Er bod y sesiynau hyn yn cael eu cynnal gan Gyngor Sir Ceredigion, mae croeso i ofalwyr di-dâl o Geredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro ymuno â nhw.

Mae'r llyfryn hwn yn bartneriaeth rhwng Swyddfa Datblygu Gofalwyr Ceredigion, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Ceredigion.

Mae'r rhestr lyfrau ganlynol yn cynnwys manylion y llyfrau sydd ar gael ar hyn o bryd i ofalwyr yng Ngheredigion ynghyd â'r awduron a'r cyfeirnodau. Os ydych yn dymuno cael un o'r llyfrau, cysylltwch â'ch llyfrgell leol yn y ffordd arferol. Hyderwn y byddwch chi'n dod o hyd i gyfrol a fydd o fudd mawr i chi.

Casgliad Gofalwyr Ceredigion

Rydym yn cydnabod bod cyfoeth o adnoddau ar gael nad oes fawr neb wedi eu cyffwrdd a gallai'r wybodaeth hon gefnogi Gofalwyr yn eu cymunedau. Gan fod y llyfrau hyn wedi eu gwasgaru ar draws gwahanol adrannau yn y llyfrgelloedd, nid ydyw wastad yn rhwydd i ofalwyr ddod o hyd iddynt wrth bori wrth y silffoedd ac nid yw gofalwyr wastad yn gwybod beth ddylent fod yn gofyn amdano nac ychwaith beth sydd ar gael mewn gwirionedd.

Mae'r rhestr lyfrau ganlynol yn cynnwys manylion y llyfrau sydd ar gael ar hyn o bryd i ofalwyr yng Ngheredigion ynghyd â'r awduron a'r cyfeirnodau. Os ydych yn dymuno cael un o'r llyfrau, cysylltwch â'ch llyfrgell leol yn y ffordd arferol. Hyderwn y byddwch chi'n dod o hyd i gyfrol a fydd o fudd mawr i chi.

Rydym hefyd wedi paratoi rhestr arall o lyfrau a allai fod o ddiddordeb i ofalwyr. Paratowyd y rhestr hon yn dilyn trafodaethau â gofalwyr lleol a gweithwyr proffesiynol. Er efallai na fydd y llyfrau dan sylw ar gael yng nghasgliad Gwasanaeth Ceredigion, mae'n bosibl y byddant ar gael yn rhywle arall yng Nghymru a thrwy Wasanaeth Llyfrgelloedd Cymru, bydd modd gofyn amdanynt yng Ngheredigion. Gofynnwch yn eich llyfrgell leol.

Er mwyn cael copi o'r Rhestr Llyfrau Gofalwyr yn rhad ac am ddim cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu Gofalwyr Ceredigion ar carersunit@ceredigion.gov.uk neu 01970 633564 neu fel arall cysylltwch â Gwasanaeth Llyfrgell Ceredigion ar 01970 633703 neu llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk

Llyfrgelloedd Symudol, Gwasnaethau i Bobl sy'n Gaeth i'r Cartref a Gofalwyr

Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell 6 lyfrgell deithiol. Mae dau ohonynt yn gwasanaethu'r pentrefi a phedair yn gwasanaethu'r ffermydd ar mannau mwyaf diarffordd. Mae'r faniau pentref yn ymweld unwaith bob 4 wythnos a'r faniau bach unwaith y mis (arwahan i fis Awst).

Os nad ydych yn byw mewn pentref, gallwch ofyn i'r Llyfrgell deithiol alw yn eich cartref - cysylltwch â Llyfrgell Aberystwyth (Ffôn 01970 633703) am fanylion.

Os yr ydych yn gaeth i'r cartref, cewch wneud cais i gael llyfrau ac adnoddau eraill i'ch drws. Os yr ydych wedi'ch cofrestru fel gofalwr/wraig cewch wneud cais i gael llyfrau wedi i'ch drws. Cysylltwch a phencadlys gwasanaethau'r llyfrgell yn 01970 633703, llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk neu yn Llyfrgell Ceredigion, Aberystwyth, Neuadd y Dref, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2EB am ragor o wybodaeth.

‘Wedi'i siapio gan Ofalwyr ar gyfer Gofalwyr’

Mae'r Fforwm Gofalwyr yn grŵp cyfeillgarwch a chymorth, sy'n cynnwys Gofalwyr sy'n gofalu am rywun ar hyn o bryd, na allent ymdopi heb eu help nhw. Bydd aelodau'r fforwm yn dod ynghyd i archwilio profiadau a rennir, i drafod y materion sy'n bwysig iddynt ac i gynnig cymorth i'w gilydd.

Mae gofalwyr yn treulio mwyafrif eu hamser yn gofalu am ac yn meddwl am anghenion eraill. Mae ymaelodi â'r Fforwm Gofalwyr a mynychu cyfarfodydd yn amser gwerthfawr i Ofalwyr ganolbwyntio ar eu hanghenion nhw.

Ceir aelodau'r Fforwm sy'n mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd ac eraill y mae'n well ganddynt gael gwybodaeth trwy gyfrwng cylchlythyr y Fforwm a gyhoeddir bob dau fis, heb fynychu'r cyfarfodydd.

O bryd i'w gilydd, byddwn yn gwahodd siaradwyr i sôn am faterion a nodwyd gan yr aelodau fel materion pwysig iddyn nhw.

Gweler isod ddyddiadau'r digwyddiadau a'r cyfarfodydd Fforwm:

Dyddiad Amser Lle Digwyddiad
Dydd Iau 5 Rhagfyr 2019 09:30 - 12:30 Llyfrgell Aberystwyth Cwrs 'Introduction to Looking After Me'
Dydd Llun 9 Rhagfyr 2019 10:00 - 12:00 Ystafell Ystwyth, Penmorfa, Aberaeron Coffi a Min Peis
Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019 14:00 - 16:00 Ffreutur, Canolfan Rheidol, Aberystwyth Coffi a Mins Peis
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020 13:30 - 15:30 Ystafell Ystwyth, Penmorfa, Aberaeron Fforwm Gofalwyr
Dydd Mercher 29 Ebrill 2019 13:30 - 15:30 Ystafell Ystwyth, Penmorfa, Aberaeron Fforwm Gofalwyr