Cylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Croeso cynnes i bawb i Gylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar gyfer Gofalwyr Ceredigion (gynt Jigso). Byddwn yn cyhoeddi rhifynnau ym mis Chwefror, mis Mai/Mehefin a mis Hydref.

Mae'n darparu gwybodaeth leol a chenedlaethol a allai fod yn fuddiol i Ofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Nod Cylchgrawn i Ofalwyr yw hysbysu Gofalwyr ynghylch y newyddion diweddaraf, digwyddiadau ar ddod, llwyddiannau a gwybodaeth am gymorth a gwasanaethau sydd ar gael yn genedlaethol ac yn lleol.

Cylchgrawn y Gofalwyr - Haf 2019

Cylchgrawn y Gofalwyr - Gwanwyn 2019

Cylchgrawn y Ofalwyr - Tachwedd 2018

Cylchgrawn y Ofalwyr - Mehefin 2018

Cylchgrawn y Ofalwyr - Mawrth 2018

Cylchgrawn y Ofalwyr - Hydref 2017

Cylchgrawn y Ofalwyr - Mehefin 2017

Cylchgrawn y Ofalwyr - Chwerfor 2017

Jig-so Gaeaf 2016

Jig-so Haf 2016

Mae croeso i chi anfon awgrymiadau a syniadau ar gyfer rhifynnau nesaf y gylchgrawn. Rydym yn dal i fod yn awyddus i gynnwys tudalen o lythyron gan ddarllenwyr, felly byddem yn falch o dderbyn llythyron, boed am gynnwys y gylchgrawn neu am fater arall sy’n agos at eich calon. Os oes gennych chi syniad ar gyfer erthygl neu os ydych chi am rannu eich syniadau a’ch sylwadau, cysylltwch â ni yn yr Uned Gofalwyr.

Post

Uned Gofalwyr
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn

01970 633564

Ebost

unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk

Ymunwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i gael Cylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr rheolaidd. Cewch hyd i fwy o wybodaeth ar y tudalen Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

Newyddion Pwysig – Cronfa Gofalwyr Ceredigion

5ed Mawrth 2019

Yn anffodus, mae Cronfa Gofalwyr Ceredigion bellach wedi’i chau i geisiadau newydd. Mae Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion yn gobeithio gallu ailagor y gronfa yn y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd newyddion pellach am hyn yn dilyn yn fuan. Os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gronfa Gofalwyr Ceredigion, cofrestrwch gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

I ddarganfod sut i ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, ewch i: Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Mae'r llyfryn hwn yn bartneriaeth rhwng Swyddfa Datblygu Gofalwyr Ceredigion, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Ceredigion.

Mae'r rhestr lyfrau ganlynol yn cynnwys manylion y llyfrau sydd ar gael ar hyn o bryd i ofalwyr yng Ngheredigion ynghyd â'r awduron a'r cyfeirnodau. Os ydych yn dymuno cael un o'r llyfrau, cysylltwch â'ch llyfrgell leol yn y ffordd arferol. Hyderwn y byddwch chi'n dod o hyd i gyfrol a fydd o fudd mawr i chi.

Casgliad Gofalwyr Ceredigion

Rydym yn cydnabod bod cyfoeth o adnoddau ar gael nad oes fawr neb wedi eu cyffwrdd a gallai'r wybodaeth hon gefnogi Gofalwyr yn eu cymunedau. Gan fod y llyfrau hyn wedi eu gwasgaru ar draws gwahanol adrannau yn y llyfrgelloedd, nid ydyw wastad yn rhwydd i ofalwyr ddod o hyd iddynt wrth bori wrth y silffoedd ac nid yw gofalwyr wastad yn gwybod beth ddylent fod yn gofyn amdano nac ychwaith beth sydd ar gael mewn gwirionedd.

Mae'r rhestr lyfrau ganlynol yn cynnwys manylion y llyfrau sydd ar gael ar hyn o bryd i ofalwyr yng Ngheredigion ynghyd â'r awduron a'r cyfeirnodau. Os ydych yn dymuno cael un o'r llyfrau, cysylltwch â'ch llyfrgell leol yn y ffordd arferol. Hyderwn y byddwch chi'n dod o hyd i gyfrol a fydd o fudd mawr i chi.

Rydym hefyd wedi paratoi rhestr arall o lyfrau a allai fod o ddiddordeb i ofalwyr. Paratowyd y rhestr hon yn dilyn trafodaethau â gofalwyr lleol a gweithwyr proffesiynol. Er efallai na fydd y llyfrau dan sylw ar gael yng nghasgliad Gwasanaeth Ceredigion, mae'n bosibl y byddant ar gael yn rhywle arall yng Nghymru a thrwy Wasanaeth Llyfrgelloedd Cymru, bydd modd gofyn amdanynt yng Ngheredigion. Gofynnwch yn eich llyfrgell leol.

Er mwyn cael copi o'r Rhestr Llyfrau Gofalwyr yn rhad ac am ddim cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu Gofalwyr Ceredigion ar carersunit@ceredigion.gov.uk neu 01970 633564 neu fel arall cysylltwch â Gwasanaeth Llyfrgell Ceredigion ar 01970 633703 neu llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk

Llyfrgelloedd Symudol, Gwasnaethau i Bobl sy'n Gaeth i'r Cartref a Gofalwyr

Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell 6 lyfrgell deithiol. Mae dau ohonynt yn gwasanaethu'r pentrefi a phedair yn gwasanaethu'r ffermydd ar mannau mwyaf diarffordd. Mae'r faniau pentref yn ymweld unwaith bob 4 wythnos a'r faniau bach unwaith y mis (arwahan i fis Awst).

Os nad ydych yn byw mewn pentref, gallwch ofyn i'r Llyfrgell deithiol alw yn eich cartref - cysylltwch â Llyfrgell Aberystwyth (Ffôn 01970 633703) am fanylion.

Os yr ydych yn gaeth i'r cartref, cewch wneud cais i gael llyfrau ac adnoddau eraill i'ch drws. Os yr ydych wedi'ch cofrestru fel gofalwr/wraig cewch wneud cais i gael llyfrau wedi i'ch drws. Cysylltwch a phencadlys gwasanaethau'r llyfrgell yn 01970 633703, llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk neu yn Llyfrgell Ceredigion, Aberystwyth, Neuadd y Dref, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2EB am ragor o wybodaeth.

Hyfforddiant i Ofalwyr

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi comisiynu'r Gwasanaeth Cymorth i Ofalwyr yng Ngheredigion gyda'r Groes Goch Brydeinig i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau a chymorth i ofalwyr yng Ngheredigion, gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau. Mae Gwasanaeth Gofalwyr gyda'r Groes Goch Brydeinig yn cynnal diwrnodau Ymlacio ac Ail-godi Stêm yn rheolaidd, sy'n rhoi'r cyfle i bobl gael seibiant o'u cyfrifoldebau gofal a chwrdd â gofalwyr eraill i fwynhau amser hamdden.

Cymorth Cyntaf

Cyflwynir y cwrs gan hyfforddwr Cymorth Cyntaf y Groes Goch Brydeinig.

Cymorth Cyntaf i Gynnal Bywyd mewn Argyfwng

Trin â Llaw

Bu'n bosibl darparu'r cwrs hwn yn sgil cytundeb partneriaeth rhwng Cyngor Sir Ceredigion a'r Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr gyda'r Groes Goch Brydeinig.

Bydd hyfforddwr Trin â Llaw ac Ymgynghorydd Gofal Cefn o Gyngor Sir Ceredigion yn arwain y cwrs.

Cwrs Trin â Llaw i Ofalwyr

​DVD 'Pwy sy'n Gofalu'

Gallai'r DVD Gofalu fod o fudd mawr i bobl sy'n rhoi cychwyn ar ofalu, ac mae'n cynnwys cyfres o awgrymiadau defnyddiol i ofalwyr am amrywiaeth o bynciau sydd a wnelo â'r gwaith ymarferol o ofalu am rywun yn y cartref. Fe'i hanelir yn bennaf at bobl sydd newydd ddechrau gofalu.

Creda Cyngor Sir Ceredigion, drwy'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, fod darparu gwybodaeth syml i ofalwyr ar un DVD yn ddull da o ymyriad cynnar ac yn annog gofalwyr i gofio gofalu am eu hiechyd eu hunain yn ogystal â'r sawl sy'n derbyn gofal ganddynt.

Gallai'r DVD roi cymorth a gwybodaeth pan nad yw gofalwyr yn dymuno cael hyfforddiant personol. Os hoffech chi gael copi o 'Pwy sy'n gofalu?' cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu Gofalwyr drwy e-bostio carersunit@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01970 633654.

Fforwm Gofalwyr Ceredigion

‘Wedi'i siapio gan Ofalwyr ar gyfer Gofalwyr’

Mae'r Fforwm Gofalwyr yn grŵp cyfeillgarwch a chymorth, sy'n cynnwys Gofalwyr sy'n gofalu am rywun ar hyn o bryd, na allent ymdopi heb eu help nhw. Bydd aelodau'r fforwm yn dod ynghyd i archwilio profiadau a rennir, i drafod y materion sy'n bwysig iddynt ac i gynnig cymorth i'w gilydd.

Mae gofalwyr yn treulio mwyafrif eu hamser yn gofalu am ac yn meddwl am anghenion eraill. Mae ymaelodi â'r Fforwm Gofalwyr a mynychu cyfarfodydd yn amser gwerthfawr i Ofalwyr ganolbwyntio ar eu hanghenion nhw.

Ceir aelodau'r Fforwm sy'n mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd ac eraill y mae'n well ganddynt gael gwybodaeth trwy gyfrwng cylchlythyr y Fforwm a gyhoeddir bob dau fis, heb fynychu'r cyfarfodydd.

O bryd i'w gilydd, byddwn yn gwahodd siaradwyr i sôn am faterion a nodwyd gan yr aelodau fel materion pwysig iddyn nhw.

Cynhaliwyd y cyfarfod Fforwm Gofalwyr nesaf ar Ddydd Mercher 16eg Ionawr.

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Beth yw Diwrnod Hawliau Gofalwyr?

Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn digwydd pob blwyddyn ym mis Tachwedd. Pwrpas y diwrnod yw sicrhau bod Gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau ac yn hawlio’r holl fudd-daliadau y maent yn gymwys i’w cael, gan gyfeirio Gofalwyr at gymorth ariannol ac ymarferol a chodi ymwybyddiaeth o’u hanghenion.

Yng Ngheredigion, cynhaliwyd digwyddiad i gynnig cyngor a chefnogaeth i Ofalwyr ar 30ain Tachwedd yn Aberystwyth ar Ddiwrnod Cenedlaethol Hawliau Gofalwyr.

Y digwyddiad yn yr Hen Goleg, wedi cael ei threfnu gan Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion, partneriaid o Gynrhair Gofalwyr Ceredigion a sefydliadau cymunedol. Cynigodd dros 35 o sefydliadau ystod eang o gyngor ariannol ac ymarferol, gwybodaeth a chefnogaeth ac arddangosiadau o offer i gefnogi byw yn annibynnol. Cafodd Gofalwyr y cyfle i siarad â rhywun wyneb-yn-wyneb, i glywed pobl yn siarad ag i gymdeithasu ag eraill dros bowlen o gawl blasus.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant: cafodd dros 100 o bobl llawer o wybodaeth berthnasol am y gefnogaeth sydd ar gael yn y sir.