Mwy o arian yn eich poced

Byddwch yn darganfod mwy am:

 • Grantiau
 • Sut i arbed arian ar
  • Eich biliau teuluol a chyfleustodau;
  • Taliadau Deintydd GIG/Optegydd
  • Eitemau angenrheidiol
 • a llawer mwy

Recordiad y sgwrs gan William Jones, Cyngor ar Bopeth Ceredigion (CAB).

Cliciwch yma i lawrlwytho’r sliediau (Mwy o arian yn eich poced).


Budd Daliadau i Ofalwyr a’r person y maent yn gofalu amdano

Mae'r cyflwyniad yn trafod y pwyntiau canlynol:

 • Beth sydd ar gael?
 • Sut mae nhw’n rhyngweithio
 • Taliadau Uniongyrchol

Recordiad y sgwrs gan Glynis Llewelyn, Cyngor ar Bopeth Ceredigion (CAB). Cyflwyniadau a cwestiynau gan Catherine Moyle Uned Gofalwyr Ceredigion:


Hawliau Gofalwyr gyda’r Athro Luke Clements

Mae’r cyflwyniad yma wedi cael ei recordio mewn 4 rhan.

Rhan 1:  Recordiad y cyflwyniad rhan 1 gan Athro Luke Clements.

Rhan 2: 

Rhan 3: 

Rhan 4:

Cliciwch yma i lawrlwytho’r sliediau i gyd.


Bod yn barod ar gyfer y 'beth os?' Sut y gall Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eich helpu i feddwl ymlaen

Ymunwch â'r Uned Gofalwyr a'r Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddarganfod:

 • Beth mae Gofalwyr wedi dweud wrthym yn ystod ein Harolwg Gofalwyr yn 2020 a Digwyddiadau Gofalwyr
 • Eich iechyd – paratoi ar gyfer y Gaeaf
 • Cynghorion Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gamau ataliol y gallwch eu cymryd – ffyrdd defnyddiol o gynllunio ymlaen.
 • Fy arf wrth gefn – bod yn barod ar gyfer argyfwng
 • Ffyrdd o gymryd rhan

Recordiad y sgwrs gan Isobel Jones a Leanne Hawker, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Cyflwyniadau a cwestiynau gan Catherine Moyle Uned Gofalwyr Ceredigion:

Dyma nifer o wefannau defnyddiol y mae Isobel, Leanne a Catherine yn cyfeirio atyn nhw yn y sgwrs ar-lein:


Cadw’n Ddiogel Ar-lein - Cwrs Hyfforddiant am ddim i Ofalwyr

Yn anffodus, oherwydd problem dechnolegol yn ystod y sesiwn fyw ar-lein, nid oes modd i ni gynnig recordiad i chi o sesiwn Dysgu Bro ynglŷn â Chadw’n Ddiogel Ar-lein.

Serch hynny, gallwn gynnig gwybodaeth a chyngor i chi ynglŷn â chadw’n ddiogel ar-lein:

 1. Cliciwch yma i weld y sleidiau a ddarparwyd yn y sesiwn cadw’n ddiogel ar-lein - maent yn rhoi cyngor clir a defnyddiol am ffyrdd o’ch cadw chi a’r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt yn ddiogel ar-lein.
  sleidiau powerpoint
  sleidiau pdf
 2. Mae John o Dysgu Bro hefyd wedi darparu fideo sydyn sy’n eich arwain drwy un o wefannau gorau’r Deyrnas Unedig ynghylch cadw’n ddiogel ar-lein. Rhoddodd sylw i’r wefan hon yn ystod y sesiwn i ofalwyr. Mae’r wefan ‘GetSafeOnline.org yn cynnwys cant a mil o gynghorion ynghylch cadw’n ddiogel ar-lein mewn ffordd hawdd ac uniongyrchol heb ddim jargon o gwbl! Hefyd, mae’r holl wybodaeth ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cliciwch ar ‘play’ yng nghanol y fideos isod i weld y canllaw 4 munud o hyd:


Cynllunio Gofal Ymlaen i Ofalwyr

Mae cynllunio gofal ymlaen llaw yn golygu

 • Meddwl am bethau yr hoffech iddynt ddigwydd
 • Meddwl am yr hyn na fyddech eisiau iddynt ddigwydd
 • Rhannu eich meddyliau ag eraill
 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod beth yr ydych yn ei ddymuno, hyd yn oed os na allwch chi siarad drosoch eich hun

I Ofalwr mae Cynllunio gofal ymlaen llaw gyda’r unigolyn yr ydych yn gofalu amdano yn golygu

 • Gwybod yn hytrach na dyfalu
 • Bod yn hyderus pan ydych yn dweud wrth eraill
 • Osgoi dod i benderfyniad ar adegau o argyfwng

Recordiad y sgwrs gan Julie Skelton, Marie Curie Cymru.

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau am y pwnc hwn, ar ôl gwylio’r fideo, mae croeso cynnes i chi gysylltu â’r llinell gymorth Marie Curie Cymru ar 0800 090 2309. Mae’r llinell gymorth ar agor 8:00 - 18:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener a 11:00 - 17:00 ar ddydd Sadwrn. Hefyd, gallwch gysylltu ag Uned Gofalwyr Ceredigion ar 01970 633564, ar e-bost CarersUnit@ceredigion.gov.uk neu drwy roi sylw isod.


ceredigionByddwch y cyntaf i wybod am sesiynau hyfforddi newydd i Ofalwyr - ymunwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr yn Rhad ac am Ddim i gael ei anfon diweddariadau gweithgareddau yn rheolaidd.

Shoctober - Ymgyrch flynyddol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru


Dyma gyfle i gwrdd â Catrin a’i chwaer fach Abi sy’n 4 oed. Mae Catrin hefyd yn Ofalwr Ifanc i Abi. Bydd y ddwy yn dysgu sut mae defnyddio’r gwasanaeth 999 yn gywir a sut mae gwneud CPR yn gywir pan fydd rhywun yn cael trawiad ar y galon.


Dyma rai awgrymiadau, syniadau, lluniau, cerddi a storïau yr ydym wedi eu derbyn oddi wrth Ofalwyr ac eraill am y clo mawr a bywyd yn gyffredinol yn ystod yr wythnosau a’r misoedd diwethaf.


Yn ystod y cyfnod clo, mae Tracey wedi bod yn crosio teganau a sgarffiau i blant amddifad ym Moldofa. Hi sy’n dylunio’r eitemau ac yn creu ei phatrymau ei hunan. Isod mae lluniau rhai o’r pethau y mae wedi eu gwneud a dolen hefyd i chi ei dilyn i ddarllen mwy am y plant a fydd yn derbyn y nwyddau hyn - https://www.msrm.org.uk/

crochet


Dywedodd John wrthym sut y bu mabwysiadu cath loches o gymorth i’w fam a’i dad, y fam â dementia a’i dad yn Ofalwr iddi ar y pryd.

“Yn ystod camau cynharaf dementia, byddai fy mam yn ddryslyd ac yn dadlau gyda’m tad a oedd yn gwneud ei orau i guddio’r broblem. Roedd y broblem yn arbennig o amlwg wrth i’m tad goginio, gan na fyddai hi’n gadael llonydd iddo ac yn ceisio ymyrryd, gan beryglu’r ddau ohonynt.

Roedd cael cath loches yn rhoi rhywbeth iddi ganolbwyntio arno, felly pan oedd hi “yn ein byd ni”, byddai’n wrthi’n ddyfal yn rhoi blaenoriaeth i ofalu am y gath, gan adael i’m tad wneud y gwaith llai pwysig o goginio a glanhau.

Wrth i’r dementia ddatblygu, byddai’n ddryslyd ac yn aflonydd ac roeddem yn gallu “awgrymu” bod angen bwyd neu sylw ar y gath, ymddangosai nad oedd hi byth yn anghofio bod cath ganddynt!

Wrth eistedd yn gwylio’r teledu yn y prynhawn, nid oedd hi wir yn rhoi ei sylw i’r rhaglen deledu ond roedd hi fel be bai’n diflannu’n hapus i “fyd mam”, efallai yn cael ei chludo’n ôl i fyd plentyndod neu i fywyd cynnar lle byddai’n anwesu’r gath yn dawel ac yn siarad yn dyner â hi am beth amser, ac yn rhoi cyfle i’m tad gael seibiant hollbwysig.

Cafodd fy mam strôc a bu farw mewn ysbyty bedair blynedd yn ôl, yna chwaraeodd y gath rôl arall o fod yn gwmni i’m tad pan nad oeddwn i’n gallu bod yno.

Byddai canolfannau lloches lleol yn gallu cynnig gwybodaeth a rhoi llawer o gyfleoedd i helpu.”

Edrychwch ar wefan Gwarchod Cathod (Aberystwyth) am wybodaeth bellach: https://www.cats.org.uk/aberystwyth


Dywedodd Rosy wrthym ei bod hi a’i gŵr wedi bod yn brysur yn yr ardd yn gosod y patio, yn creu gwelyau blodau uchel ac yn adeiladu sied newydd yn yr ardd, gyda Chronfa Gofalwyr Ceredigion yn talu am y cyfan. Gobeithio y bydd popeth yn barod erbyn yr haf.

gardd


Ynghynt eleni, cawsom yr wybodaeth ddiweddaraf gan un o’n Gofalwyr am ei chytref newydd o wenyn a ariannwyd gan Gronfa Gofalwyr Ceredigion:

“Mae’r gwenyn yn brysur iawn ar hyn o bryd yn adeiladu crwybr cwyr ac mae angen dŵr arnynt i wneud hynny. Does dim adar ar fy maddon adar, dim ond gwenyn yn mynd â dŵr yn ôl i’r cwch. Cyfrais 20 ar hyd yr ymyl ddoe ac roedd lefel y dŵr wedi gostwng tua hanner modfedd mewn 12 awr!”

(llun cyffredinol, nid y cytref go iawn!)

bees


Anfonodd Sheila gerdd atom am fywyd yn ystod y clo mawr a chriw bad achub Ceinewydd. Ymddiheuriadau, mae’r gerdd yn Saesneg yn unig. Buasem wrth ein bodd yn derbyn unrhyw gerddi Cymraeg os oes yna egin feirdd yn eich plith.

Dan & Gang

What can I say about our Dan?
Not only is he a delivery man!
His surname is Potter
And what a lotta
journeys he has done
In rain or sun!

During this period of isolation
We’ve done some contemplation.
New Quay and the Lifeboat Crew
Have found many things to do!
To help the local population
Back and fore to help the nation!

Deliveries of prescriptions from chemist
and doc
and lots of other stock!
To keep us supplied and not without
Our vicar has also been about!
We must thank and applaud
Also pray to the lord!

The local Doctors, nurses, carers
Will see us through,
Also Dan and the lifeboat crew!
Thanks from the bottom of our hearts
To all of you who have played your parts
Positive thinking is our only chance
Then we definitely will be having a dance??

Sheila Roberts


Crëwch eich ffair haf eich hun: Does dim rhaid bod yn blentyn i fwynhau’r canlynol; maen nhw’n apelio at bobl o bob oedran ac yn rhoi cyfle ichi ail-afael yn y plentyn y tu mewn i chi, y tu hwnt i’r sgriniau digidol. Dyma syniadau i roi cychwyn ar bethau a nodiadau am yr hyn fydd arnoch ei angen:

 • Taro’r Gneuen Goco – pêl fach feddal a “cnau coco” wedi’u rhoi ar wal/ ar ymyl bocs cardbord/ ar ffyn bambŵ ar y lawnt
 • Bowlio – pêl a photeli
 • Hwpla/ coets – cylchoedd a tharged ar eu cyfer - ffyn yn y lawnt
 • Tin can alley – pêl fach feddal a chaniau tìn
 • Pêl yn y bwced - pêl fach feddal sy’n bownsio a bwced/bowlen fawr. Heb bêl fach feddal sy’n bownsio? Sgrwnsiwch dudalennau papur newydd neu fagasîn i greu pêl!
 • Rhoi’r botel ar ei sefyll – potel, ffon hir a chordyn
 • Hopsgotsh – sialc 

Nid oes angen i chi brynu llawer o gemau neu offer ffansi; defnyddiwch yr hyn sydd gennych gartref yn barod. Meddyliwch am bethau y byddech yn eu rhoi yn syth yn y bìn ailgylchu fel arfer: potiau iogwrt, caniau tìn, poteli gwydr…. Heb ardd y tu allan? Gwnewch le ar lawr eich cartref neu ar ben bwrdd a chrëwch fersiwn fach o’r gemau traddodiadol - rydym i gyd wedi chwarae cardiau, fflipio’r geiniog, tidliwincs ac ati. Beth arall allwch chi feddwl amdano? Hanner yr hwyl yw meddwl am y gemau a sut i’w creu! Y cyfan sydd ei angen yw bach o ddychymyg.


Dyn o Silian yn dilyn ôl troed Capten Moore / Rhythwyn Evans yn codi arian: Mae pawb wedi clywed am ymdrechion Capten Tom Moore i godi arian ond, yn nes at adref, mae gennym godwyr arian sydd yr un mor ymroddedig yma yng Ngheredigion. I ddathlu ei ben-blwydd yn 91 ym mis Ebrill, rhoddodd Rhythwyn Evans o Silian her i’w hun. Wedi’i ysbrydoli gan y Capten Tom Moore, ac mewn solidariaeth â’i ymdrech yntau, rhoddodd her i’w hun i gerdded o amgylch ei dŷ 91 o weithiau mewn diwrnod. Y nod oedd codi £3000 er budd Apêl COVID-19 Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a drefnir gan Elusennau Iechyd Hywel Dda, i ddangos ei werthfawrogiad i’r gwaith rhagorol y mae’r gweithwyr lleol yn ei wneud ar yr adeg anodd hon. Llwyddodd yn wir i gwblhau ei her a chwalodd y targed gan godi £44,162 (dyna’r swm ar adeg ysgrifennu’r geiriau hyn) Darllenwch ei hanes yma: https://www.justgiving.com/fundraising/david-evans186


Hoffem hefyd eich gwahodd i rannu’ch awgrymiadau, eich storïau, eich sgiliau a’ch syniadau gyda’ch gilydd ar ôl yr Wythnos Gofalwyr. Anfonwch unrhyw beth yr ydych am ei rannu gyda Gofalwyr eraill i carersunit@ceredigion.gov.uk neu drwy’r post i’r cyfeiriad isod:

Yr Uned Gofalwyr
Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Gofalwyr Ceredigion Carers - Cylchlythyr

Gofalwyr Ceredigion Carers - Cyfres Sain Arbennig

Mae Gofalwyr Ceredigion wedi creu cyfres sain arbennig ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2020.

Mae mesurau cyfnod clo Coronafeirws wedi arwain at lu o heriau ar gyfer gofalwyr. Ar gyfer y gyfres arbennig hon, rydym wedi cyfuno gofalwyr o gefndiroedd amrywiol, ac mae sgwrsio â nhw wedi rhoi cipolwg inni o’u bywydau a chyfrifoldebau.  Nid yw’r gofalwyr sy’n cael eu dangos yn y gyfres erioed wedi cwrdd â’i gilydd o’r blaen.

 1. Yn y rhifyn hwn, cawn glywed gan John ac Eric - mae eu gwragedd wedi symud i gartrefi gofal yn ddiweddar, ac nid ydynt wedi gallu ymweld â’u gwragedd ers cychwyn y cyfnod clo.
  https://www.mixcloud.com/GofalwyrCeredigionCarers/carers-week-2020-john-eric/
 2. Rhieni ifainc sydd hefyd yn ofalwyr yw Merri a Steff - mae gan y ddau ohonynt feibion awtistig. Roedd gweithiwr estyn allan Gofalwyr Ceredigion wedi sylwi fod ganddynt lawer yn gyffredin â’i gilydd a gofynnodd a fyddent yn hoffi cysylltu â’i gilydd trwy’r Cynllun Bydi i Ofalwyr. Cytunodd y ddau, ac maent wedi cadw mewn cysylltiad ar gyfryngau cymdeithasol ers dechrau’r cyfnod clo. Yma, maen nhw’n trafod heriau, pleserau ac ansicrwydd bywyd yn ystod y cyfnod clo.
  https://www.mixcloud.com/GofalwyrCeredigionCarers/carers-week-2020-merri-steff/
 3. Yn ddiweddar mae Ann a Liz wedi gorfod addasu i fywyd ar ôl diwedd rôl gofal. Sgwrs hynod onest a thyner.
  https://www.mixcloud.com/Gofalw…/carers-week-2020-ann-a-liz/
 4. Mae Aled a David yn trafod heriau gofalu am rywun agos atynt 24/7, am 50 -100 awr yr wythnos, a’r ymgyrch dros ‘Cyflog Gofalwr’. Gofynnwyd i’r AS lleol Ben Lake am rai o’r problemau sydd ganddynt.
  https://www.mixcloud.com/Gofal…/carers-week-2020-aled-david/

mocktailBar Coctels Dialcohol!

Rhowch gynnig ar y coctels dialcohol yma - cewch syndod pa mor dda meant yn blasu

Virgin Margarita

 • 1 rhan sudd oren
 • 1 rhan sudd leim
 • 3 rhan cymysgydd sur

Llanwch Siglwr coctel â rhew. Ychwanegwch y cynhwysion a’u siglo’n dda.  Hidlwch i mewn i wydr coctel llawn rhew.

Os hoffech ddiod hir defnyddiwch wydr uchel a rhowch lemonêd arno.

Cymysgydd Sur

 • 1 cwpan siwgr mân
 • 2 gwpan o ddŵr
 • 2 gwpan o sudd lemwn ffres

Cymysgwch yr uchod yn dda.  Mae’n cadw yn yr oergell am hyd at 7 niwrnod.


Colada Hufennog

 • 4 ran sudd pîn afal
 • 1 ran sudd grawnffrwyth
 • 1 ran sudd lemwn
 • 1 ran sudd afal
 • 2 ran hufen coconyt
 • Hufen dwbl
 • Coconyt dysychedig

Blendiwch yr hufen coconyt a’r sudd ffrwythau gyda’i gilydd gyda rhew. Tywalltwch i mewn i wydrau coctel a rhoi hufen dwbl wedi ei chwipio’n ysgafn ar y top ag ychydig o goconyt mân.


Swigod Aeron

 • 100g llus duon bach
 • 100g mwyar duon
 • 50g mafon
 • 10 ml sudd lemwn
 • 1 llwy de o siwgr mân
 • Dwr Soda

Blendiwch yr aeron i gyd, sudd lemwn a’r siwgr. Hidlwch i mewn i wydr uchel llawn rhew. Rhowch dwr soda ar ei ben. I’w weini gan ddarn o fint.

Iechyd da!