Mae’r holl lyfrynnau a restrir isod ar gael ar ffurf copi caled neu i’w darllen a’u lawrlwytho ar-lein. I ofyn i ni anfon copi caled atoch, ffoniwch 01970 633564 neu anfonwch e-bost at unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk.

taflenAsesiadau – canllaw i gael asesiad

Mae’r llyfryn hwn yn egluro nodau’r asesiad o anghenion gofalwr a’r hyn sy’n digwydd yn ystod yr asesiad.

taflenCanllaw i ofalwyr ar reoli meddyginiaethau

Llyfryn ar gyfer gofalwyr sy’n trin a thrafod meddyginiaeth yn rheolaidd a’i rhoi i’r sawl y maent yn gofalu amdano yw hwn. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth am sut a phryd i roi meddyginiaeth yn ddiogel.

taflenCael Eich Clywed: canllaw hunaneirioli i ofalwyr

Mae canllaw Gofalwyr Cymru yn darparu cyngor i’ch helpu i roi gwybod i weithwyr proffesiynol am eich gofynion, i wybod beth yw’ch hawliau, ac i ofalu am eich llesiant.

taflenByddwch yn Barod – canllaw i ofalwyr ar gynllunio rhag argyfyngau

Mae’r llyfryn hwn yn llawn cyngor i’ch helpu chi i ystyried y mesurau diogelwch y gallwch chi eu rhoi ar waith rhag ofn y bydd rhywbeth yn digwydd i chi yn y dyfodol. Mae’r llyfryn hefyd yn cynnwys ffurflen gais i ymuno â Chynllun Cerdyn Argyfwng Gofalwyr Ceredigion AM DDIM.

taflenGadael yr ysbyty

Mae’r llyfryn hwn yn egluro sut i gynllunio ar gyfer gadael yr ysbyty er mwyn i chi wneud yn siŵr bod eich safbwyntiau a’ch teimladau’n cael eu hystyried a bod cymorth yn ei le.

taflenBywyd ar ôl gofalu

Mae’r llyfryn hwn yn darparu gwybodaeth a chyngor ymarferol am sut i ymdopi pan fydd eich rôl ofalu’n newid neu’n dod i ben.

taflenDywedwch ‘Dw i’n iawn’ … a’i olygu!

Mae’r llyfryn ‘Dywedwch ‘Dw i’n iawn’ … a’i olygu!’ yn ceisio cynorthwyo gofalwyr i ofalu am eu hiechyd meddwl a’u lles emosiynol.


Cliciwch ar unrhyw un o'r dolenni cyswllt isod i fynd i wefannau mudiadau lleol a chenedlaethol i chael gwybodaeth a newyddion buddiol.

Ofalwyr Y DU

www.carersuk.org

Ofalwyr Cymru Wales

www.carersuk.org/wales

Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr

carers.org

NHS Social care and support guide

www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide

Lloyds Pharmacy

www.lloydspharmacy.com

Age Cymru

www.ageuk.org.uk

Hafal

www.hafal.org

Parkinsons Disease Society

www.parkinsons.org.uk

Alzheimer's Society

www.alzheimers.org.uk

Multiple Sclerosis Society

www.mssociety.org.uk

Elusen Overcoming Multiple Sclerosis

overcomingms.org

Samaritans

www.samaritans.org

Macmillan Cancer Support

www.macmillan.org.uk

Jo's Cervical Cancer Trust

www.jostrust.org.uk

Versus Arthritis

www.versusarthritis.org

British Heart Foundation

www.bhf.org.uk

Cyngor a Gofal - Cyngor i pobl hŷn ynglun a talu am ofal

www.independentage.org

Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Gwybodaeth i Ofalwyr

www.wales.nhs.uk