Gofalu o Bell

Ffôn - 01545 574000
Minicom - 01545 574001
Ffacs - 01545 574002
E-bost - contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Rydw i'n byw yn Sir X ac rwy'n gofalu am fy mherthynas sy'n byw yng Ngheredigion. Sut byddaf yn manteisio ar wasanaethau fel gofalwr?

Fel gofalwr, mae gennych yr hawl i fanteisio ar wasanaethau gan Gyngor Sir Ceredigion. Bydd angen cynnal "asesiad gofalwr" a bydd hwn yn cael ei gynnal pan fyddwch yn ymweld â'ch perthynas. Bydd yr asesiad yn nodi'r gwasanaethau y mae eu hangen arnoch a sut y gwneir hyn. Cyngor Sir Ceredigion fydd yr Awdurdod Darparu.

Ond sut gall Ceredigion roi'r gwasanaethau hynny i mi pan fyddaf yn byw mor bell i ffwrdd?

Gan ddibynnu ar ganlyniad yr asesiad, efallai mai Sir X fydd yn darparu'r gwasanaethau y mae eu hangen arnoch, a bydd yn cysylltu â Cheredigion ynghylch yr holl fanylion gweinyddol. Ni fydd angen i chi ofidio am hyn. Yr unig beth fydd yn rhaid i chi gael gwybod yw pwy fydd yn darparu'r gwasanaethau a phryd. Cyngor Sir X fydd yr Awdurdod Cynhaliol.

Sut fyddaf yn gwybod pa wasanaethau fydd yn cael eu darparu a sut allaf gymryd rhan yn y drafodaeth?

Fel gofalwr, byddwch yn ganolog mewn unrhyw drafodaethau. Nid oes pwynt ceisio darparu gwasanaethau nad ydynt yn golygu unrhyw beth i chi neu nad ydynt yn bodloni'ch anghenion. Wedi dweud hyn, nid yw hwn yn bwll diwaelod ac efallai na fydd rhai pethau'n bosibl neu'n ymarferol.

Mae gennyf berthynas arall sy'n anabl ac sy'n byw yn agos iawn ataf. Sut mae modd i mi sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion pawb dan sylw?

Holl bwynt asesiadau gofalwyr yw ystyried Y SEFYLLFA GYFAN. Bydd yn rhaid i Sir X a Cheredigion fod yn rhan o'r broses er mwyn sicrhau bod y sefyllfa yn gynaliadwy yn y tymor hir a'i bod er lles y gofalwr.

Sut fyddaf yn gwybod yr hyn y dylid ei wneud a'r rhai sy'n gyfrifol am ei wneud?

Bydd Cynghorau cyfagos yn cyhoeddi canllawiau am hyn. Dylech gysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol Sir X (mae'r rhif yn y llyfr ffôn), neu gallwch gysylltu â'ch Canolfan Gynghori leol.

Cliciwch ar unrhyw un o'r dolenni cyswllt isod i fynd i wefannau mudiadau lleol a chenedlaethol i chael gwybodaeth a newyddion buddiol.

Ofalwyr Y DU

www.carersuk.org

Ofalwyr Cymru Wales

www.carersuk.org/wales

Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr

carers.org

NHS Social care and support guide

www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide

Lloyds Pharmacy

www.lloydspharmacy.com

Age Cymru

www.ageuk.org.uk

Hafal

www.hafal.org

Parkinsons Disease Society

www.parkinsons.org.uk

Alzheimer's Society

www.alzheimers.org.uk

Multiple Sclerosis Society

www.mssociety.org.uk

Elusen Overcoming Multiple Sclerosis

overcomingms.org

Samaritans

www.samaritans.org

Macmillan Cancer Support

www.macmillan.org.uk

Jo's Cervical Cancer Trust

www.jostrust.org.uk

Versus Arthritis

www.versusarthritis.org

British Heart Foundation

www.bhf.org.uk

Cyngor a Gofal - Cyngor i pobl hŷn ynglun a talu am ofal

www.independentage.org

Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Gwybodaeth i Ofalwyr

www.wales.nhs.uk