Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn ymgyrch genedlaethol sy’n cael ei chynnal yn flynyddol i godi ymwybyddiaeth ynghylch eich hawliau fel gofalwr di-dâl. Eleni, bydd yn cael ei gynnal ar 24ain o Dachwedd 2022.

Fel arwydd bach o’n gwerthfawrogiad o bopeth y mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud, mae’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol, a phartneriaid wedi trefnu tri digwyddiad ledled Ceredigion i ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr.

Gofalwyr

Gwahoddir yr holl ofalwyr di-dâl a’r rhai y maent yn gofalu amdanynt i ddod i’r digwyddiadau am ddim. Byddant yn cael cyfle i gael mynediad at ystod eang o wybodaeth a chefnogaeth wrth gymdeithasu â gofalwyr eraill.

Bydd aelodau o’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol ynghyd â gweithwyr proffesiynol o sefydliadau fel Gofalwyr Ceredigion Carers, Cyngor Ar Bopeth Ceredigion, Nest, Canolfan Byd Gwaith a mwy, ar gael i siarad ar sail un i un ynghylch y math o gefnogaeth y gallant eu darparu i ofalwyr.

Bydd te a choffi, a chinio o sŵp a bara ar gael heb gost ychwanegol. Mae croeso i ofalwyr alw heibio ar unrhyw adeg ac aros am gyn lleied o amser neu gyhyd ag yr hoffent. Bydd nifer cyfyngedig o fagiau nwyddau ar gael hefyd!

Os hoffech ddod ond ddim yn siŵr sut y gall hyn ddigwydd, cysylltwch â ni ar 01545 574200 / cysylltu@ceredigion.gov.uk a byddwn yn ceisio eich helpu i chwilio am y gefnogaeth gywir.


Digwyddiadau ar-lein

Mae Gofalwyr Cymru hefyd yn cynnal pedair sesiwn ar-lein ar gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr eleni. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y poster isod neu drwy ymweld â: https://bit.ly/3f7jTpk

Gofalwyr Cymru

Rydym yn diweddaru ein tudalennau gwe gyda gweithgareddau newydd yn rheolaidd. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth yma ac ar ein cyfryngau cymdeithasol ac (i'r rhai ohonoch sydd eisoes wedi cofrestru i'n gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr) yn eich negeseuon e-bost/yn y post.

Heb gofrestru eto? Byddwch y cyntaf i wybod am weithgareddau newydd i Ofalwyr di-dâl - ymunwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr rhad ac am ddim i dderbyn diweddariadau rheolaidd.

Ddim yn siŵr a ydych yn ofalwr? Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu gofal di-dâl a chymorth i aelod o’ch teulu, ffrind neu gymydog. Am ragor o wybodaeth, ewch i: Ydych chi'n Ofalwr?