Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016. Deddf newydd i wella llesiant pobl y mae angen gofal a chymorth arnyn nhw, a gofalwyr y mae angen cefnogaeth arnyn nhw, yw’r ddeddf hon.

Am y tro cyntaf, bydd gan ofalwyr yr un hawliau â’r bobl y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno diffiniad newydd ehangach o ofalwr. Mae hefyd yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynnig asesiad o anghenion gofalwr i ofalwyr, a dyletswydd gyfreithiol i ddiwallu anghenion cymwys y gofalwyr ar ôl iddynt gael eu hasesu.

Mae’r Ddeddf yn diddymu’r rhan fwyaf o’r ddeddfwriaeth bresennol ym maes gofal cymunedol ac mae’n diddymu ac yn cydgrynhoi’r holl ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud â gofalwyr:

 • Deddf Gofalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995
 • Deddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000
 • Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004
 • Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010

yn ogystal â’r rhain:

 • Deddf Cymorth Gwladol 1948
 • Deddf Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd 1968
 • Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970
 • Deddf Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Dyfarniadau Nawdd Cymdeithasol 1983
 • Deddf Personau Anabl (Gwasanaethau, Ymgynghori a Chynrychiolaeth) 1986
 • Deddf y GIG a Gofal Cymunedol 1990
 • Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Taliadau Uniongyrchol)

Cewch hyd i daflen ffeithiau am yr Asesiad o Anghenion Gofalwr o dan y Ddeddf newydd yma:
Canllaw ar gael Asesiad yng Nghymru o fis Ebrill 2016

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am y Ddeddf yma: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Rydym yn cynllunio cymorth a gwasanaethau ar gyfer gofalwyr yng Ngheredigion ar sail yr egwyddorion a ganlyn:

 1. cydnabod gofalwyr
 2. rhoi gwybodaeth i ofalwyr
 3. sicrhau bod gan ofalwyr lais
 4. sicrwydd ariannol i ofalwyr
 5. hyfforddiant a chymorth i ofalu
 6. cymorth brys a chynlluniau wrth gefn i ofalwyr
 7. cefnogaeth emosiynol i ofalwyr
 8. seibiant rhag gofalu
 9. sicrhau ansawdd gwasanaethau i ofalwyr
 10. cynorthwyo gofalwyr ifanc (7 – 18 oed)
 11. cynorthwyo gofalwyr sy’n gweithio
 12. hybu annibyniaeth y sawl sy’n cael gofal a’r gofalwr

‘Cefnogi gofalwyr di-dâl’ yw un o brif flaenoriaethau’r Cynllun Integredig Sengl, ‘Ceredigion i Bawb’. Dogfen yw hon sy’n amlinellu’r prif faterion y bydd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion yn mynd i’r afael â nhw rhwng 2013 a 2017. Ei nod yw gwella bywydau trigolion Ceredigion.

Cewch hyd i’r Cynllun Integredig Sengl, ‘Ceredigion i Bawb’, yma: Cynllun Integredig Sengl - Ceredigion i Bawb

Gallwch weld canllaw cyflym am yr hawliau sydd gan ofalwyr o dan y Ddeddf drwy glicio yma:

Mae Gofal a Chymorth yng Nghymru yn newid