Mae Cronfa Gofalwyr Ceredigion bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Pwy all wneud cais i Gronfa Gofalwyr Ceredigion?

Mae'r Cronfa Gofalwr Ceredigion ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae gofalwr di-dâl yn rhywun sy'n gofalu am ffrind neu aelod o'r teulu, nad ydynt yn gallu ymdopi ar eu pen eu hunain oherwydd bod ganddynt anabledd, salwch corfforol neu feddyliol neu eu bod yn cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau neu alcohol.

Ydych chi’n edrych ar ôl rhywun? Gallwch wneud cais am y Cronfa Gofalwr Ceredigion os ydych chi neu'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdanynt yn byw yng Ngheredigion.

Gallwch wneud cais am hyd at £150 i'w wario ar rywbeth a fydd yn helpu i wella'ch iechyd a'ch lles.

 • Mae’n hawdd gwneud cais - dim asesiadau
 • Gallwch benderfynu beth i wario’r arian arno
 • Agored i ofalwyr o bob oed (oedolion a gofalwyr ifanc)
 • Gall mwy nag 1 gofalwr wneud cais fesul cartref
 • Dyddiad cau: Mawrth 31 2022 neu cyn hynny (os bydd arian yn dod i ben)

Os ydych wedi gwneud cais i’r gronfa o fewn y 12 mis diwethaf, rhaid i chi aros 12 mis llawn cyn gwneud cais arall.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar eich ben eich hun neufel teulu neu aelwyd. Os ydych yn gwneud cais fel teulu neu aelwyd, rhaid i bawb sy’n cael eu cynnwys yn y cais wario’r arian ar yr un peth. Os bydd aelodau’r teulu neu’r aelwyd yn dymuno gwario’r arian ar bethau gwahanol, rhaid i bob gofalwr a gofalwr ifanc lenwi ffurflen gais ar wahân.

Ffurflen gais ar-lein

Gallwch hefyd wneud cais trwy lenwi'r ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho/argraffu. Gallwch ddychwelyd y ffurflen gais mewn neges e-bost neu yn y post.

Os nad ydych chi'n gallu troi at y rhyngrwyd er mwyn gwneud cais ar-lein, gallwch ffonio Cyngor Sir Ceredigion ar 01545 574200 gan ofyn am ffurflen gais.

Os bydd angen i chi gael help wrth lenwi’r ffurflen gais, gallwch ofyn i weithiwr proffesiynol fel gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr cymorth lenwi’r ffurflen cais ar eich rhan. Gallwch gysylltu â Thîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol Ceredigion am gyngor hefyd ar 01545 574200 neu trwy anfon e-bost at cysylltu@ceredigion.gov.uk. Byddwn yn dweud wrthoch chi pwy yw’r person mwyaf priodol i’ch helpu i lenwi’r cais.

 1. Bydd y Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol gysylltu â chi i drafod y cais a chael mwy o wybodaeth yn ôl yr angen
 2. Bydd y Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol yn prosesu eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 8 wythnos i gadarnhau a fu eich cais yn llwyddiannus
 3. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn taliad o fewn 2 wythnos o gael gwybod eich bod wedi llwyddo
 4. Rydych yn gwario'r arian cyn pen 6 mis o’i gael i'w dderbyn ar y pethau y rhoddwyd a gytunwyd/cymeradwywyd iddynt
 5. Rhaid i chi ddarparu derbynebau/ anfonebau i’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol i brofi bod arian wedi cael ei wario ar y pethau y rhoddwyd y gymeradwyaeth ar ei gyfer

Does dim rhestr osod o bethau y gallwch wario’r arian arno. Gallwch ddefnyddio'r arian i wneud rhywbeth a fydd yn helpu i wella eich iechyd a'ch lles.

Dyma enghreifftiau o'r pethau y gallech wneud cais ar eu cyfer:

 • Prynu pethau ar gyfer gweithgaredd neu hobi
 • Sesiynau therapi, ymlacio neu lesiant
 • Costau Garddio
 • Costau peintio a phapuro
 • Dyfeisiau technoleg (e.e. gliniadur, tabled neu ffôn symudol)
 • Gwyliau neu benwythnos i ffwrdd
 • Gwibdeithiau
 • Aelodaeth o gampfa, dosbarthiadau ymarfer corff, ac ati
 • Gwersi gyrru
 • Ffioedd, llyfrau neu gyfarpar ar gyfer cwrs hyfforddi

Pan fyddwch chi’n gwneud cais, bydd gofyn i chi roi manylion am yr hyn y byddech yn hoffi gwario'r arian arno a sut y byddech yn cael budd ohono.

Does dim modd inni dalu am rywbeth rydych chi eisoes wedi talu amdano.

Gallwch ddefnyddio’r arian i dalu am rywbeth sy’n costio mwy na £150.

Ni ellir defnyddio Cronfa Gofalwyr Ceredigion ar gyfer unrhyw un o’r canlynol:

 • I dalu am rywbeth i’r person rydych chi’n gofalu amdano neu unrhyw unigolyn arall
 • I dalu am ofal preswyl mewn cartref gofal
 • I dalu am ofal seibiant neu wasanaeth eistedd
 • I dalu am betrol/costau teithio neu fwyd/diodydd nad yw’n uniongyrchol gysylltiedig â’r gweithgaredd rydych am inni ei ariannu
 • I dalu am bethau y dylid eu darparu gan yr awdurdod lleol neu’r GIG
 • Triniaeth gosmetig e.e. tatŵs, tyllu’r corff
 • I brynu tybaco, alcohol neu gyffuriau eraill
 • I dalu dyledion
 • I gamblo
 • I dalu biliau cartref megis rhent, nwy neu drydan
 • I dalu am gostau arferol bywyd bob dydd, megis siopa bwyd a dillad
 • I dalu am unrhyw beth rydych eisoes wedi’i wneud, ei brynu neu dalu amdano cyn i’r cais gael ei gyflwyno a’i gymeradwyo

Darllenwch yr amodau a thelerau hyn yn ofalus cyn cyflwyno’r cais. Os na fyddwch yn deall rhywbeth, cysylltwch â’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol ar 01545 574200 neu trwy anfon e-bost at cysylltu@ceredigion.gov.uk.

Mae ‘Gofalwr’ yn golygu’r unigolyn sy’n gwneud cais i’r Gronfa Gofalwyr.
Mae ‘Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol’ yn golygu Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion.
Mae ‘Cyngor’ yn golygu Cyngor Sir Ceredigion.

 1. Diben y Gronfa Gofalwyr yw galluogi’r Gofalwr i brynu rhywbeth sy’n helpu i wella eu lles. Ni ellir ei ddefnyddio i brynu rhywbeth ar gyfer yr unigolyn sy’n cael gofal
 2. Ni ellir defnyddio arian y Gronfa Gofalwyr i dalu am rhywbeth y talwyd amdano yn barod cyn i’r cais gael ei gymeradwyo
 3. Rhaid i ofalwyr wario arian y Gronfa Gofalwyr ar y pethau y rhoddwyd cymeradwyaeth iddynt. Y rhain fydd y pethau a restrir yn y cais neu’r pethau y cytunwyd arnynt gyda’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol wedi hynny
 4. Gall gofalwyr ofyn i gael gwario’r arian ar rywbeth gwahanol i’r hyn a gymeradwywyd yn wreiddiol os rhoddir rheswm da dros hynny. Rhaid i ymgeiswyr gysylltu â’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol cyn gwario’r arian ar rywbeth gwahanol i’r hyn a gytunwyd/cymeradwywyd. Bydd y Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol yn rhoi cadarnhad ysgrifenedig i’r gofalwr bod y newid yn dderbyniol
 5. Os caiff arian y Gronfa Gofalwyr ei wario ar rywbeth na chytunwyd arno, bydd angen ei dalu’n ôl i’r Cyngor
 6. Os bydd Gofalwr yn dewis gwario arian y Gronfa Gofalwyr ar rywbeth sy’n datblygu neu sy’n cynorthwyo eu cyflogaeth neu eu busnes, eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol sy’n ymwneud â threth
 7. Ni ellir defnyddio arian y Gronfa Gofalwyr i brynu pethau gan ffrindiau, teulu neu gymdogion ac ati (oni bai eu bod yn unig fasnachwr)
 8. Ni ellir defnyddio arian y Gronfa Gofalwyr i brynu pethau gan werthwyr preifat oni bai bod y broses werthu yn cael ei chwblhau ar wefan siopa ar-lein sy’n cynnwys mecanwaith talu fel eBay. Ni ellir prynu pethau gan werthwyr preifat ar Facebook marketplace neu trwy fân hysbyseb
 9. Gellir defnyddio arian y Gronfa Gofalwyr i brynu pethau ail law gan siop, busnes neu wefan siopa ar-lein sy’n cynnwys mecanwaith talu fel eBay. Bydd gofalwr yn defnyddio eitemau ail law ar eu menter eu hunain
 10. Rhaid i ofalwyr hysbysu’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol yn syth os byddant yn cael cyllid gan ffynhonnell arall am unrhyw beth sy’n ymwneud â’r cais hwn neu’r pethau y gwnaethpwyd cais amdanynt
 11. Rhaid i ofalwyr wario’r arian cyn pen 6 mis o’i gael. Gall gofalwyr ofyn i’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol am fwy o amser i wario’r arian os rhoddir rheswm da
 12. Rhaid i’r gofalwr ddarparu derbynebau/ anfonebau i’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol i brofi bod arian wedi cael ei wario ar y pethau y rhoddwyd y gymeradwyaeth ar ei gyfer. Os na ddarperir derbynebau, bydd angen talu arian y Gronfa Gofalwyr yn ôl i’r Cyngor
 13. Ni all y Cyngor a’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol dalu am gynnal a chadw neu drwsio unrhyw beth a brynwyd gydag arian y Gronfa Gofalwyr
 14. Nid yw’r Cyngor a’r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol yn atebol am unrhyw anaf neu ddifrod a achosir gan bethau a brynwyd gydag arian y Gronfa Gofalwyr

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol
Cyngor Sir Ceredigion

Ffôn: 01545 574200
Ebost: cysylltu@ceredigion.gov.uk