​Os credwch y byddai cefnogaeth o’r tîm o fudd i chi, siaradwch naill ai ag athro eich plentyn neu eich Ymwelydd Iechyd. Byddant yn medru gwneud cais ar eich rhan. Bydd yr athro neu’r ymwelydd iechyd yn gofyn i chi gwblhau holiadur teulu am eich anghenion a'ch lles.

Family Questionnaire Answers

Bydd ateb yr holiadur yn ein cynorthwyo i glustnodi’n gyflym iawn pa gefnogaeth ychwanegol y bydd o bosib ei angen arnoch. Gallwch ofyn am fwy o gymorth ar y ffôn er mwyn cwblhau’r ffurflen os bydd ei angen arnoch.

Pan fyddwn yn derbyn eich cais mae’n bosib y bydd gwasanaethau eraill yn y gymuned megis y Ganolfan Teulu neu Homestart yn medru cynorthwyo eich teulu’n well na ni ac mae’n bosib y byddwn yn eich cyfeirio neu eich cynorthwyo i gael mynediad iddynt.

Os byddwn yn medru eich cynorthwyo gyda’r gefnogaeth y gofynnwyd amdano, byddwn yn siarad â chi ac yn cytuno ar beth yn union yw’r gefnogaeth y gofynnwyd amdano a pha mor hir y bydd ar gael. Byddwn yn ysgrifennu llythyr atoch i gadarnhau ein cytundeb.

Yn ystod ein hamser yn gweithio gyda chi (a phan fydd yr holl waith wedi ei gwblhau) byddwn yn gofyn i chi gwblhau’r holiadur teulu unwaith eto er mwyn i ni gyd fedru gweld bod y gwaith a wneir gennym yn gwneud gwahaniaeth.

Rhaglenni Rhianta

Caiff rhaglen o gyrsiau rhianta strwythuredig eu llunio a’u diweddaru’n rheolaidd gan ein rhwydwaith o Ganolfannau Teulu a gellir cael mynediad iddynt drwy eich Canolfan Deulu leol. Bydd gweithwyr Canolfan Deulu Penparcau hefyd yn rhedeg rhaglen grŵp y Blynyddoedd Rhyfeddol yn flynyddol ar gyfer teuluoedd â phlant oed ysgol.

Mae’n bosib y gallwn ddarparu rhaglenni rhianta ar sail un i un ar gyfer y rhieni hynny sydd ag anghenion cymhleth na ellir eu diwallu drwy’r Ganolfan Deulu. Bydd y Rhaglenni Rhianta yma’n dilyn rhaglenni unigol Rhaglen Rianta’r Blynyddoedd Rhyfeddol. Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol neu weithiwr proffesiynol allweddol arall yn medru eich cyfeirio at y rhaglenni yma ar ôl i chi roi’r hawl iddynt wneud cais.

Rydym yn cefnogi hawl pobl ag anabledd i gymryd rhan lawn mewn bywyd teuluol ac mi fyddwn yn gweithio gyda chi er mwyn sicrhau y cedwir at eich hawliau.

Mentora

Bydd gan y mwyafrif o bobl ifanc fynediad i ddarpariaeth ysgol os bydd angen cefnogaeth a lle annibynnol arnynt i feddwl am bethau. Mewn achosion lle nad yw hyn yn briodol neu’n bosib gall Gweithiwr Cefnogi Teulu weithio gyda phlant a phobl ifanc dros 8 oed am hyd at 10 sesiwn er mwyn darparu lle diogel annibynnol i feddwl am eu dymuniadau a’u teimladau. Rydym yn mawr obeithio y byddwn yn medru cryfhau eu dealltwriaeth o’u hanghenion eu hunain a’u cynorthwyo i nodi strategaethau all gynorthwyo gan gynnwys cefnogi eich plentyn i ymgymryd ag arferion fydd yn eu galluogi i gyfrannu a chyfranogi i’r gymuned.

Credwn fod hawliau gan blant fel y cydnabuwyd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r plentyn a byddwn yn gweithio gyda chi a’ch plentyn er mwyn sicrhau y caiff yr hawliau yma eu cynnal.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y Tîm Teulu, cysylltwch â ni ar:

Telephone

01545 572649

Email

timteulu@ceredigion.gov.uk

Logo Tim TeuluBydd Tîm Teulu yn darparu ymyrraeth gynnar i deuluoedd â phlant gyda phwyslais ar:

  • ddatblygu sgiliau rhianta ac ymlyniad
  • darparu cefnogaeth mentora i bobl ifanc
  • gweithiwr penodedig ar gyfer rhieni ifanc (hyd at 25 oed)

Byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn deall beth yn union sy’n bwysig i chi gan eich cynorthwyo i gyflawni’r hyn yr hoffech chi ei wneud. Lluniwyd Tîm Teulu er mwyn ymateb yn ystod cyfnodau o newid fel y gellir galluogi pobl i ailgysylltu ac adeiladu ar eu hadnoddau a chymunedau gan osgoi’r angen am ymyraethau mwy cymhleth.

Bydd y gwaith a wneir gennym o fewn cyfnod amser strwythuredig gan edrych ar eich anghenion chi fel rhiant ac anghenion eich plentyn. Byddwn hefyd yn eich cynorthwyo i dderbyn cefnogaeth ac adnoddau o fewn y gymuned fydd o gymorth i adeiladu gwytnwch eich teulu dros amser.

Graff ymyriad