Os oes gennych Nam ar eich Golwg gallai’r gwasanaethau canlynol fod o gymorth i chi ar ôl cynnal asesiad o’ch anghenion:

Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol yn medru darparu asesiad o’ch anghenion i chi ac yn gweithio gyda chi, a’ch helpu i fod mor annibynnol ag y bo modd. Efallai y byddwn yn gallu cynnig y gwasanaethau canlynol i chi, gan ddibynnu ar eich anghenion:

 • Swyddog Adsefydlu – mae hwn/hon wedi cael hyfforddiant arbennig ym maes nam synhwyraidd ac mae’n gweithio gyda phobl o bob oedran sy’n dioddef problemau gyda’u golwg. Mae’n cynnal asesiadau arbenigol ac yn darparu gwybodaeth, cyngor ac adsefydlu i bobl sydd wedi colli eu golwg
 • Hyfforddiant Symudedd – gallwn ddarparu hyfforddiant i chi i’ch helpu i symud o gwmpas yn fwy diogel ac yn fwy annibynnol, y tu mewn ac yn yr awyr agored
 • Arddangosfa Cymhorthion ac ati – mae offer ar gael sy’n gallu helpu gyda goruchwylion arferol dyddiol, er enghraifft – wrth gyflawni tasgau yn y gegin: clociau/watshis sy’n siarad ac y mae eu hwynebau yn glir, a chymhorthion ysgrifennu
 • Cymhorthion Golwg Gwael – cymhorthion megis chwyddiaduron a Setiau Teledu Cylch-Caeëdig ar gyfer darllen ac ati
 • Hyfforddiant a Chymhorthion Cyfathrebu – gallwn eich helpu i ymestyn eich sgiliau cyfathrebu presennol a rhoi cyngor am gymhorthion fel ffonau sy’n cynnwys botymau mawr a phennau ysgrifennu sy’n amlwg i’w gweld
 • Llyfrau a Phapurau Newydd Llafar – gallwn drefnu bod y rhain yn cael eu dosbarthu i chi
 • Benthyca Offer – mae modd benthyca rhai eitemau yn rhad ac am ddim e.e. Offer byw dyddiol arbenigol; peiriannau CD/Casét/Radio
 • Budd-daliadau Ariannol – gallwn roi cyngor i chi am fudd-daliadau perthnasol hefyd a sut i wneud cais amdanynt. Mae gan R.N.I.B. (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall) linell gymorth genedlaethol hefyd a all ddarparu cyngor - Ffôn 0303 1239999
 • Cofrestru rhywun sydd â Nam ar ei Golwg neu nam difrifol ar ei Golwg - Os nad ydych wedi cael eich cofrestru fel rhywun Dall neu Rhannol Ddall, ond rydych yn pryderu am eich golwg, dylech drafod hyn gyda’ch Meddyg Teulu neu’ch Arbenigwr llygaid

Mae gennym Ganolfan Byw’n Annibynnol yng nghanol y sir, sy’n cynnwys Canolfan Adnoddau ar y synhwyrau (Felinfach), lle y ceir arddangosiad o ystod eang o offer defnyddiol ar gyfer golwg. Defnyddir y Ganolfan i ddarparu hyfforddiant ynghylch defnyddio’r offer hwn ac fel lleoliad i unrhyw wasanaethau adsefydlu a chyngor a hyfforddiant i unrhyw un sy’n ymwneud â phobl sydd â nam ar eu golwg ar lefel bersonol neu broffesiynol.

I drefnu apwyntiad yn y Ganolfan Adnoddau Golwg, cysylltwch â Porth Gofal ar 01545 574000.

Yng Ngheredigion, mae ystod eang o wasanaethau ar gael i helpu pobl sydd â nam synhwyraidd i fod mor annibynnol ag y bo modd a rheoli eu bywydau eu hunain gymaint ag y bo modd.

Nam synhwyraidd yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio anableddau fel:

 • Dallineb/Nam ar y Golwg
 • Byddardod/Colli eich Clyw
 • Dallineb byddar (Colled Golwg a Chlyw)

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi sylwi ar nam ar eich golwg neu’ch clyw, argymhellwn yn gryf i chi gysylltu a’ch Meddyg. Mae’n bwysig eich bod yn cael y diagnosis a’r driniaeth gywir ar gyfer eich cyflwr.