Bydd angen i chi lenwi ffurflen atgyfeirio a'i chyflwyno i'r Tîm Cefnogi Pobl.

Ffurflen Atgyfeirio

Fel arall gallwch cysylltu a'r tîm Cefnogi Pobl ar:

Ffôn:

01545 570881

Post:

Cefnogi Pobl
Cyngor Sir Ceredigion
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Os byddwch yn ein ffonio, bydd y Swyddog Cyswllt yn gofyn am wybodaeth sylfaenol ynghylch y person a fydd yn defnyddio'r gwasanaeth. Bydd hyn yn cynnwys enw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad, cod post a rhif ffôn; Tarddiad Ethnig, Crefydd a disgrifiad byr o’r cymorth sydd ei angen.

Beth sy’n digwydd ar ôl atgyfeirio?

Caiff yr atgyfeiriadau eu hanfon ymlaen at y darparwr priodol a hysbysir y sawl sy'n atgyfeirio a'r sawl sy'n cael ei atgyfeirio. Bydd y darparwr yn cysylltu â'r rhai sy'n cael eu hatgyfeirio a naill ai'n:

 • Eu hysbysu bod eu hatgyfeiriad ar restr aros gan roi syniad iddynt o ba mor hir y byddant ar y rhestr honno
 • Trefnu ymweliad a chynnal asesiad o'u hangenion cymorthu

Caiff anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth eu hasesu. Ar ôl hynny, caiff cynllun cymorth ei lunio.

Y cynllun cymorth yw'r ddogfen sy'n rhoi manylion ynglŷn â sut a pham y rhoddir y cymorth. Rhaid i'r ddwy ochr gytuno er mwyn i'r cymorth barhau.

Gwybodaeth Gwasanaeth Bellach

​Mae ystod o Wasanaethau Cymorth sy'n Gysylltiedig â thai ar gael ac maent yn cynnwys:

 • Mynediad Uniongyrchol a llety mewn argyfwng
 • Tai â chymorth ar sail dros dro
 • Tai â chymorth ar sail barhaol
 • Gwasanaethau i bobl hŷn

Mae’r holl wasanaethau cymorth yn cael eu darparu gan ystod o sefydliadau sy'n cynnig cymorth i gwrdd ag anghenion gwahanol grwpiau o bobl a gallwch weld eu manylion isod:

Sefydliadau Cymorth

Pa gymorth nad ydyw’n cael ei roi?

Nid yw’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu gwasanaeth yn y cartref na gofal personol, ac nid yw ychwaith yn darparu trafnidiaeth na gwasanaeth siopa.

Ni fwriedir cymorth fel gwasanaeth cymorth cyffredinol , y bwriad yw cynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau i wneud tasgau yn y cartref yn annibynnol neu i gael mynediad at wasanaethau eraill.

Pryd neu pam y byddai’r cymorth yn dod i ben?

Bydd y cymorth yn dod i ben:

 • Os byddwch chi neu unrhyw un yn y tŷ adeg yr ymweliad yn troi'n ymosodol tuag at y staff cymorth neu eraill
 • Os byddwch chi neu unrhyw un yn y tŷ adeg yr ymweliad dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a'u bod yn methu â chwblhau amcanion yr ymweliad
 • Os bernir bod perygl i ddiogelwch y staff cymorth
 • Os byddwch yn gwneud pethau'n anodd iddynt fel nad ydynt yn gallu cyflawni eu rôl, drwy gynnwys pobl eraill neu drwy ymddwyn yn amhriodol
 • Os na fyddwch yn barod i fod yn rhan o’r cymorth a roddir
 • Os bydd yr holl anghenion cymorth sy’n gysylltiedig â thai ar eich cynllun cymorth wedi cael eu bodloni

Beth ddylwn ei wneud os nad wyf yn fodlon â’r gwasanaeth?

Os nad ydych yn hapus â'r modd y mae pethau yn mynd, mae'r opsiynau canlynol ar gael:

Efallai y byddwch am siarad yn y lle cyntaf â'r gweithiwr cymorth a allai datrys pethau yn gyflym

 • Os bydd y broblem yn ymwneud â gweithiwr cymorth neu os bydd yn well gennych beidio â siarad am hynny, gallwch siarad â Rheolwr y darparwr cymorth a fydd yn ystyried eich pryderon ac yn cymryd camau angenrheidiol i ddatrys pethau
 • Os byddai’n well gennych, gallwch siarad ag unrhyw aelod o'r tîm Cefnogi Pobl
 • Os yw'r broblem yn ymwneud â'r tîm Cefnogi Pobl neu os byddai'n well gennych beidio â siarad â hwy, efallai y gallech gysylltu â Swyddog Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Faint mae'r gwasanaeth yn ei gostio?

Ystyrir bod rhan fwyaf y cymorth a ddarperir drwy'r rhaglen Cefnogi Pobl yn gymorth dros dro ac felly ni chodir tâl ar ddefnyddwyr y gwasanaeth.

Mae tâl yn dal i fod ynghlwm wrth y gwasanaethau hirdymor eraill megis pob llety gwarchod, larymau cymunedol yr awdurdod lleol a chartrefi grwpiau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Mae cost y cymorth yn dibynnu ar y math o wasanaethau a maint y cymorth. Mae’r gallu i dalu cost taliadau cymorth ar gyfer y cynlluniau hyn yn destun prawf modd, felly mae’n bosib y bydd y Grant Rhaglen Cefnogi Pobl yn ariannu hyn.

Rhaglen gymorth sy’n gysylltiedig â thai a thenantiaethau yw Cefnogi Pobl a ariennir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y prif amcan yw helpu pobl i fyw’n llwyddiannus ac yn annibynnol mewn llety sefydlog yn y gymuned. Dylai’r cymorth alluogi a grymuso pobl i ymdopi â’u sefyllfa mor annibynnol â phosibl. Gall y cymorth gynnwys help i wella sgiliau bywyd beunyddiol, rhyngweithio cymdeithasol a’u hymwneud yn y gymuned, ond mae’n canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â thai. Darperir y cymorth yn eich cartref chi eich hunan neu yn swyddfa’r Darparwr trafodir yr union fanylion gyda chi (caiff hyn ei adnabod fel cymorth fel y bo'r angen).

Mae mathau eraill o gymorth ar gael sy’n gysylltiedig â mathau penodol o lety (caiff hyn ei adnabod fel gwasanaethau sy’n seiliedig ar lety).

Pwy sy'n gymwys ar gyfer cymorth sy'n gysylltiedig â thai?

Mae'r gwasanaeth ar gael i unrhyw berson agored i niwed yng Ngheredigion sydd angen gwasanaeth cymorth sy'n ymwneud â thai. Mae’n rhaid bod gennych gartref neu eich bod yn barod i fynd ati i chwilio am le i fyw ynddo er mwyn cael y gwasanaeth.

Mae rhestr o’r anghenion cymorth cymwys sy'n gysylltiedig â thai i’w gweld isod:

Anghenion Cymorth Cymwys