Mae’r wybodaeth a’r dolenni ar y dudalen hon ar gyfer Darparwyr Cefnogi Pobl fel y gallant gofnodi cwynion, canmoliaeth, y cymorth a ddarperir a chanlyniadau’r cymorth a ddarperir.

Ffurflen Ganmoliaeth

Ffurflen Adrodd Cwynion

Adroddiadau Ynghylch Canlyniadau

Taenlenni Adrodd Chwarterol

Cynhelir nifer o gyfarfodydd ar gyfer y darparwyr yn rheolaidd sy'n edrych ar ddatblygu gwasanaethau Cefnogi Pobl a rhannu arfer da. Hefyd, mae'r cyfarfodydd hyn yn sicrhau cysylltiad rhwng y tîm Cefnogi Pobl a'r darparwyr.

Mae cofnodion y cyfarfodydd hyn ar gael ac mae croeso i chi wneud cais amdanynt.

Mae gwybodaeth o'r cyfarfod hwn ac eraill sy'n cael eu cynnal gyda’r darparwyr a’r rhanddeiliaid yn cael ei defnyddio gyda gwybodaeth ystadegol i gynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu'r Cynllun Comisiynu Lleol.

Mae'r Cynllun Comisiynu Lleol yn cyfrannu at Gynlluniau Comisiynu Lleol Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Phowys er mwyn paratoi’r Cynllun Comisiynu Rhanbarthol sy'n cael ei lofnodi gan y Pwyllgor Comisiynu Rhanbarthol ( PCRh ). I gael copïau o'r Cynllun Comisiynu Rhanbarthol neu gofnodion Cyfarfodydd y Pwyllgor Comisiynu Rhanbarthol neu’r wybodaeth ddiweddaraf am y Pwyllgor, dilynwch y ddolen canlynol: Cefnogi Pobl Canolbarth/Gorllewin Cymru