Pob blwyddyn, mae tua 100,000 o bobl yn marw yn y DU o achos ysmygu.

Arwydd stop smokingMae ysmygu yn achosi tua 90% o cancr yn yr ysgyfaint yn ogystal a nifer o mathau eraill, megis cancr yn y genau, gwddf, y bledren, aren, afu a chancr y fron. Yn ogystal a hyn gall ysmygu cynyddu'r risg o datblyguclefyd coronaidd y gallon (CCG) megis trawiad y gallon a strôc. Gall ysmygu hefyd cael effaith negyddol a'r ffrwythlondeb I ddynion a benywod, yn ogystal a achosi esgyrn gwan a bregus.

Nid yw byth yn rhy hwyr i roi'r gorau iddi, ac mae'r manteision i'w gweld ar unwaith:

  • 20 munud - mae'ch pwysedd gwaed a churiad eich calon yn dychwelyd i normal
  • 1 awr - mae'ch corff yn dechrau cael gwared â gwenwynau tybaco
  • 8 awr - mae'r lefelau o garbon monocsid a nicotin yn eich gwaed yn cael eu haneru
  • 24 awr - mae'r carbon monocsid wedi ei waredu o'ch corff, mae'ch ysgyfaint yn dechrau clirio ac mae'r tebygrwydd i chi gael trawiad ar y galon yn dechrau gostwng
  • 48 awr - nid oes nicotin ar ôl yn eich corff. Mae'ch synhwyrau blasu ac arogli'n gwella ac mae terfynau eich nerfau'n dechrau ail-dyfu. Mae'n haws cerdded
  • 72 awr - mae'n haws anadlu ac mae lefelau eich ynni'n cynyddu
  • 2-12 wythnos - mae cylchrediad eich gwaed yn gwella drwy'r corff i gyd gan ei gwneud hi'n haws cerdded