Ers mis Hydref 2007, mae'n anghyfreithlon gwerthu tybaco i unrhyw un iau na 18 oed yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Y terfyn oed cyn hynny oedd 16. Mae hyn yn cynnwys gwerthu sigârs, tybaco rholio, papurau rholio a sigaréts o beiriannau. Roedd newid y gyfraith yn golygu bod y terfyn oed i brynu tybaco yr un fath â'r terfyn ar gyfer prynu alcohol.

Y rheswm dros newid yr oedran oedd ceisio atal pobl ifainc rhag dechrau ysmygu. Po gynharaf y mae rhywun yn dechrau ysmygu, y mwyaf tebygol eu bod yn mynd yn gaeth i ysmygu yn ddiweddarach yn eu bywydau. Er enghraifft, os dechreuwch ysmygu pan ydych yn 15 oed, byddwch deirgwaith mwy tebygol o farw o gancr na pe baech wedi dechrau ysmygu yng nghanol eich ugeiniau.

Mae'r posteri hyn, Peidiwch Dyfalu Oedrannau a Oedran Go Iawn, yn dangos yn amlwg pa mor anodd yw dyfalu oedran rhywun, a gallant fod yn ddefnyddiol wrth atgoffa staff o bwysigrwydd gofyn am brawf oedran pan fo pobl yn prynu tybaco a nwyddau cysylltiedig.