Ydych chi'n ystyried rhoi'r gorau i ysmygu?

Logo Dim Smygu CymruAmcangyfrifir bod dros ddwy ran o dair o ysmygwyr am roi'r gorau iddi.

Mae arbenigwyr Dim Smygu Cymru yn gwybod pa mor anodd yw hi i roi'r gorau iddi. Ond pan fyddwch yn barod, ni fyddwch ar eich pen eich hun. Mae Dim Smygu Cymru'n cynnig cefnogaeth GIG cyfeillgar, lleol, am ddim, sy'n gweithio.

Mae gwaith ymchwil wedi dangos eich bod bedair gwaith yn fwy tebygol o roi'r gorau iddi gyda chefnogaeth rhaglen fel Dim Smygu Cymru nac mewn unrhyw ffordd arall.

Mae help ar gael yn eich ardal chi. Mae Dim Smygu Cymru'n cynnal sesiynau wythnosol ar draws Ceredigion, yn cynnwys Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Crymych ac Aberystwyth.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cysylltu â Dim Smygu Cymru?

Mae Dim Smygu Cymru'n cynnig cefnogaeth gyfeillgar, leol, am ddim i ysmygwyr sy'n barod i roi'r gorau iddi.

Pan fyddwch yn galw'r rhif rhadffôn (0800 085 2219), cewch fanylion am arbenigwr hyfforddedig. Cewch wybod am sesiynau yn eich ardal chi, a gwneir apwyntiad i chi pe dymunech.

Cewch eich gwahodd i sesiwn asesu, a cyn i chi roi'r gorau i ysmygu, bydd eich arbenigwr yn eich helpu i ddeall pam eich bod yn ysmygu a phryd. Bydd eich arbenigwr hefyd yn eich helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer y diwrnod y byddwch yn rhoi'r gorau iddi.

Bydd y rhaglen gefnogi chwe wythnos yn rhoi cymorth a chyngor parhaus.Cewch wybodaeth am y triniaethau gwahanol sydd ar gael megis Therapi Disodli Nicotin (NRT) a'r cymorthyddion newydd sydd ddim yn cynnwys nicotin. Mae'r rhain i'w cael am ddim ar bresgripsiwn.

Mae'r gefnogaeth yn parhau yn ystod y dyddiau cynnar o beidio ysmygu. Gyda Dim Smygu Cymru, fyddwch chi ddim yn rhoi'r gorau i roi'r gorau iddi.

Beth yw barn defnyddwyr gwasanaeth am Dim Smygu Cymru?

"Mae gwasanaeth Dim Smygu Cymru'n gyfeillgar, nid ydynt yn pasio barn yngl?n â sawl sigarét yr ydych wedi eu hysmygu ac am ba hyd dros y blynyddoedd. Mae'n canolbwyntio ar y ffordd orau o lwyddo i bob unigolyn, a bod yn gefn i chi pan fyddwch yn ei chael yn anodd ar y dechrau." - Gary, defnyddiwr gwasanaeth Dim Smygu Cymru

"Mi fydda i'n onest - ar adegau nid yw'n hawdd rhoi'r gorau i sigaréts, ond allai hi ddim bod yn haws cael at wasanaethau i'ch helpu i roi'r gorau iddi. Mae'r gefnogaeth yr ydw i wedi ei chael gan Dim Smygu Cymru a'r arbenigwyr hyfforddedig wedi bod yn ardderchog a hebddynt, byddai wedi bod yn anodd." - Janet, defnyddiwr gwasanaeth Dim Smygu Cymru

Dim Smygu Cymru:

Rhadffôn: 0800 085 2219
Gwefan: www.dimsmygucymru.com

Mae llawer o gymorth ar gael i bobl sydd am roi'r gorau i ysmygu:

  • mae llawer o fferyllfeydd lleol yn cynnig gwasanaeth arbennig i helpu ysmygwyr i roi'r gorau iddi
  • bydd pob meddygfa meddyg yn rhoi cyngor a chefnogaeth - yn rhaid i chi yn unig i ofyn
  • www.quitforwales.org