Nod y gyfraith yw diogelu gweithwyr a'r cyhoedd rhag effeithiau niweidiol mwg ail-law.

Mae'r ddeddfwriaeth i bob pwrpas yn gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus caeedig, ac felly rhagwelir y bydd llawer iawn o fusnesau yn cyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer codi llochesi ysmygu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i fusnesau ddeall y gyfraith er mwyn sicrhau bod y llochesi arfaethedig yn cydymffurfio â'r ddeddf, a bod modd eu defnyddio fel llochesi ysmygu.

Y gyfraith

Mae Rheoliadau Mangreoedd Di-fwg (Cymru) 2007 yn diffinio 'mangreoedd caeedig' fel llefydd sydd â nenfwd neu do (boed hynny'n sefydlog neu'n symudol) sydd, ac eithrio drysau, ffenestri a chynteddau, wedi eu hamgylchynu'n llwyr, un ai'n barhaol neu dros dro.

Diffinnir mangreoedd sy'n 'sylweddol gaeedig' fel llefydd sydd â nenfwd neu do gyda muriau o amgylch mwy na 50% o'r strwythur. Fodd bynnag, ni ddylid ystyried bylchau sy'n cynnwys drysau, ffenestri neu ffitiadau eraill y gellir eu hagor a'u cau. Yn sylfaenol, golyga hyn fod y ddeddf yn berthnasol i unrhyw ystafell neu strwythur sydd â tho neu nenfwd, a muriau o amgylch mwy na hanner o'i ochrau.

Beth bynnag fo'ch dewis o ran lloches ysmygu, mae'n debygol y bydd angen caniatâd cynllunio arnoch os ydych yn dewis strwythur sefydlog.

Bydd angen i dai trwyddedig sicrhau bod eu cynigion yn cydymffurfio â'u trwyddedau, neu wneud cais i ddiwygio amodau eu trwyddedau fel y bo'n briodol. Dylid bod yn ofalus wrth ddewis safle'r lloches ysmygu, gan fod atal niwsans yn fater pwysig yn Neddf Trwyddedu 2003.

Pan fo cwsmeriaid ond yn gallu ysmygu ar y palmant, bydd angen siarad â'r Adran Priffyrdd cyn codi unrhyw loches.

Dewis lloches ysmygu

Mae llawer o fusnesau yn ystyried cael deildai (pergolas), sydd yn ddelfrydol gan eu bod yn agored ar bob ochr. Wrth osod deildy yn erbyn wal neu orchuddio dwy ochr, gellir gwarchod pobl sy'n defnyddio'r lloches rhag y gwynt a'r glaw.

Caiff strwythurau tebyg i lochesi bws eu gwerthu fel llochesi ysmygu bellach, ond mae'n rhaid meddwl yn ofalus cyn eu prynu. Mae'r rhan fwyaf ohonynt gyda 4 wal, ac felly gellid dweud eu bod yn gaeedig, er gwaethaf lled eu drysau.

Mae canopïau ac ymbaréls yn addas gan nad oes ganddynt waliau, ac mae modd eu cadw pan nad oes neb yn eu defnyddio. Efallai y bydd angen caniatâd cynllunio ar ymbaréls sefydlog, a dylid holi'r adran gynllunio am gyngor yn hynny o beth.

Nid yw cydymffurfio â'r canllawiau a geir yn y ddogfen hon o reidrwydd yn golygu y rhoddir caniatâd cynllunio neu drwyddedu, felly doeth fyddai holi'r adrannau cynllunio a thrwyddedu am gyngor, i gael gwybod a fydd arnoch angen caniatâd cynllunio, cysylltwch â'r adran gynllunio ar 01545 572105, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA.

Ble bynnag y byddwch yn gosod y lloches, bydd angen i chi sicrhau na fydd y sawl a fydd yn defnyddio'r lloches yn peri niwsans i drigolion lleol. Mae hyn yn arbennig o bwysig i dafarndai a chlybiau, gan y gallai cwsmeriaid sy'n defnyddio'r lloches godi st?r a bod yn aflonyddgar.

Rydym yn argymell gosod y lloches mewn man nad oes modd ei gyrraedd o'r ffordd, er mwyn atal y lloches rhag dod yn fan cyfarfod i grwpiau o bobl ifainc ac ati.

Pe bo'r lloches ar ochr y ffordd neu'n agos i'r ffordd, neu os mai dyna ble mae'ch cwsmeriaid neu'ch staff yn ymgynnull gan nad oes yr unlle arall iddynt ysmygu, yna bydd angen i chi sicrhau y caiff sbwriel ei gasglu a'i waredu yn briodol.

Enghraifft o loches ysmygu sy'n bodloni'r gofynion

Cysgod Ysmygu

Deddfwriaeth di-fwg (cerbydau preifat) 2015

Mae deddfwriaeth di-fwg (eithriad a cherbydau) 2007 wedi'i gywiro. O'r 1af o Hydref 2015, fe fydd hi'n anghyfreithlon I ysmygu mewn cerbyd preifat amgaeedig os oes rhywun o dan 18 mlwydd oed yn bresennol. Am rhagor o wybodaeth ynglŷn a'r ddeddfwriaeth newydd ewch i: 'Smygu mewn Ceir - mae'r Gyfraith wedi Newid'.