Dim ond benywod sy'n darged ar gyfer sbragio diodydd

GAU - Yn 2003 roedd 12% o'r sawl a ddioddefodd yn wryw, hynny yw cafwyd adroddiadau am 772 o ymosodiadau o gyfanswm o 6,650 lle mai dynion oedd y targedau anffodus. Pam na fyddai'n digwydd i ddynion os yw'n digwydd i ferched?

Dim ond mewn clybiau y bydd sbragio diodydd yn digwydd

GAU - Dengys ystadegau a ryddhawyd gan Sefydliad Roofie er mai clybiau/tafarnau oedd y lleoedd mwyaf cyffredin i bobl gael eu cyffurio, fod partïon preifat, lleoliadau busnes a thai preifat yn dilyn yn agos. Roedd hyd yn oed adroddiadau am bobl yn cael eu cyffurio ar awyrennau a fferïau – sydd ond yn profi y gall ddigwydd rywle!

Gall unrhyw un sbragio diod

GWIR - Ac yn bendant felly! Gall unrhyw un sbragio diod unrhyw un arall. Dyma ychydig o ddolenni a fydd, efallai, yn profi'r pwynt hwn!

Gellir sbragio unrhyw fath o ddiod

GWIR - Nid oes dim ots a yw'r diodydd yn alcoholaidd ai peidio. Mae te, coffi a diodydd ysgafn i gyd wedi cael eu sbragio o'r blaen felly gall ddigwydd eto. Os yw'n ymddangos bod eich diod y n llawnach nag o'r blaen, ei bod yn blasu'n rhyfedd neu wedi newid ei lliw yna peidiwch â'i hyfed – gall fod wedi cael ei chyffurio.

Alcohol yw'r sylwedd mwyaf poblogaidd a ddefnyddir i sbragio diodydd

GWIR - Alcohol yw'r sylwedd mwyaf cyffredin. Mae ychwanegu hyd yn oed un joch o alcohol yn gallu dylanwadu ar feddwl rhywun gan ei (g)adael yn archolladwy ac yn agored i ymosodiad.

Yr un peth yw ecstasi hylifol a'r cyffur treisio

GAU - GHB yw ecstasi hylifol a Rohypnol yw'r Cyffur Treisio, dau gyfur gwahanol ydynt.

Mynd yn anymwybodol fyddwch chi bob amser a gellwch farw o'r cyffuriau a ddefnyddir

GWIR a GAU - Mae'n bosib ichi gael eich gadael yn anymwybodol ac mae'n bosibichi farw am fod eich calon yn stopio, eich anadlu'n methu, neu eich bod yn llithro i goma ond y mae wir yn dibynnu ar y cyffur a ddefnyddir a faint a roddir. Er enghraifft gall Cetamin, o'i gymysgu ag alcohol, fod yn farwol. Os oes ymosodiad i fod bydd fel arfer yn digwydd cyn ichi golli ymwybyddiaeth gan eich bod yn llai ymatalgar ar yr adeg honno.

Pan fo pobl wedi cael eu cyffurio â Rohypnol a nhwthau'n dioddef ymosodiad byddant yn aml yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen ond yn methu ei atal

GWIR - Bydd Rohypnol yn peri nad ydych yn gallu ymateb felly ni fyddwch yn gallu rhwystro rhywun rhag ymosod arnoch –er eich bod yn gwybod beth mae'n ei wneud. Hefyd bydd yn anodd ichi gofio beth ddigwyddodd wedyn pan fo effaith y cyffur wedi darfod. Dyna un o'r pethau brawychus yngl?n â Rohypnol.

Bydd Rohypnol wastad yn newid lliw diodydd bellach

GAU - Dim ond y Rohypnol cyfreithlon a newidia liw diodydd alcoholaidd. Bydd cwrw'n troi'n wyrdd, diodydd clir yn troi'n las a diodydd tywyll yn troi'n gymylog. Ni newidia Rohypnol anghyfreithlon neu ffugiedig liw diodydd. Mae Rohypnol anghyfreithlon yn dal i fod ar werth ar y stryd.

Sbragio diod yw rhoi alcohol neu gyffur arall yn eich diod yn ddiarwybod i chi.

Beth yw effeithiau sbragio diodydd?

Mae effeithiau sbragio diod yn dibynnu ar sawl peth, gan gynnwys eich maint, eich pwysau a faint a ddefnyddir o'r cyffuriau neu'r cyfuniad ohonynt. Gellwch fynd yn anymwybodol, neu mae'n bosib y byddwch yn methu'ch amddiffyn eich hun neu gofio'r hyn a ddigwyddodd. Mae'n bosib y gwnaiff pobl sbragio'ch diod o ran direidi neu gyda'r bwriad o ymosod arnoch, dwyn gennych neu ymosod arnoch yn rhywiol.

Mae hyn yn peri eich bod yn mynd yn feddw neu'n dod o dan ddylanwad cyffur yn annisgwyl. Gellir sbragio diodydd alcoholaidd a dialcohol fel ei gilydd, a gall ddigwydd mewn clybiau, bariau ac mewn partïon. Defnyddir yr enw 'mickey' neu 'mickey finn' hefyd i gyfeirio at ddiodydd wedi'u sbragio.

Pa gyffuriau a ddefnyddir mewn sbragio?

Alcohol

Alcohol yw'r cyffur mwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn sbragio diodydd. Gellir ei wneud naill ai drwy ychwanegu alcohol at ddiodydd dialcohol neu drwy ychwanegu jochiau o wirodydd at ddiodydd alcoholaidd i wneud eich diod yn llawer cryfach nag yr ydych yn ei feddwl. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y gellwch bob amser flasu'r alcohol yn eich diodydd. Os yw'ch diod yn felys neu os oes ganddi flasau cryf gall blas alcohol gael ei guddio.

Cyffuriau Iselyddol

Gellir defnyddio cyffuriau iselyddol, yn enwedig tawelyddion, i sbragio diodydd. Defnyddir y cyffuriau hyn fel arfer i wneud i'r corff ymlacio neu i helpu pobl i gysgu. O'u cyfuno ag alcohol gall fod ganddynt effeithiau cryf iawn. Mae'n bosib y byddwch o ganlyniad yn teimlo'n feddw iawn ac na fyddwch yn gallu cofio peth neu'r cwbl o'r hyn a ddigwyddodd ar ôl ichi gael eich cyffurio.

Gall effeithiau'r cyffur ddechrau o fewn 15 i 30 munud, a pharhau am hyd at 8 awr neu fwy, gan ddibynnu ar faint a ddefnyddir a faint o alcohol y byddwch wedi'i yfed. Mae'r effeithiau'n cynnwys teimlo'n gysglyd, pendro neu syrthni, colli sgiliau echddygol, ymlacio cyhyrau, siarad yn floesg, colli cof, diffyg pwyll, mynd yn ddiymatal, colli ymwybyddiaeth, problemau golwg a chyfog.

GHB

Gall asid gama-hydrocsybiwtyrig (GHB) beri colli cof, amharu ar symudiad a llafar, a gellir ei roi mewn diodydd heb fod unrhyw ôl i'w weld. Gelwir GHB hefyd yn 'ffantasi', 'grievous bodily harm (GBH)', ecstasi hylifol ac 'E hylifol'. Mae'n dod ar ffurf hylif di-liw, diaroglau, chwerw neu hallt ei flas, neu ar ffurf powdr crisialaidd. Mae GHB wedi cael ei ddefnyddio'n feddygol yn anesthetig cyffredinol ac i drin anhwylderau cwsg. Mae effeithiau GHB yn cynnwys rhithweledigaethau, syrthni eithafol, chwydu, confylsiynau neu drawiadau, ac anymwybyddiaeth neu goma tymor byr sydyn. Mae GHB yn gyffur peryglus ynddo'i hun. O'i gymysgu ag alcohol, mae'r effeithiau andwyol yn gryfach.

Sut i osgoi cael sbragio'ch diod

 • Peidiwch â derbyn diodydd gan bobl ddieithr na gadael diodydd heb eu gwylio. Os cynnig rhywun ddiod ichi, ewch i'r bar gyda nhw
 • Prynwch eich diodydd eich hun a gwnewch yn si?r eich bod yn gwybod beth yr ydych yn ei yfed
 • Peidiwch ag yfed dim byd na wnaethoch chi eich hun mo'i agor, neu ei weld yn cael ei agor neu ei arllwys
 • Os ydych yn ansicr am eich diod, gadewch hi
 • Os cewch y bendro neu os teimlwch yn gyfoglyd, gofynnwch i rywun yr ydych yn ymddiried ynddo/i fynd â chi i le diogel. Os ydych ar eich pen eich hun neu os na ellwch ddod o hyd i'ch ffrindiau dywedwch wrth y staff y tu ôl i'r bar
 • Cadwch lygad ar eich ffrindiau. Os llewyga rhywun a mynd yn anymwybodol, galwch am ambiwlans yn syth—ond peidiwch â'i (g)adael ar ei b/phen ei hun
 • Os bydd gennych oed â rhywun nad ydych yn ei adnabod trefnwch i ffrind eich galw chi yn ystod y noson a / neu eich codi chi. Cwrddwch mewn lle cyhoeddus. Trefnwch eich cludiant eich hun

Sut rwyf yn gwybod a yw fy niod wedi cael ei sbragio?

Mae'n bosib na fyddwch yn gallu ei weld, ei wyntio na'i flasu os bydd eich diod wedi cael ei sbragio - gall y cyffur fod yn ddi-liw, yn ddiaroglau a heb fod yn effeithio ar flas eich diod.

Mae'r arwyddion rhybudd yn cynnwys:

 • Y bendro neu deimlad gwanllyd
 • Teimlo'n gyfoglyd neu'n gysglyd
 • Teimlo'n feddw neu'n ddryslyd hyd yn oed os na chawsoch ond ychydig o alcohol i'w yfed
 • Llewygu
 • Deffro dan deimlo'n anghysurus ac yn ddryslyd, a bylchau yn eich cof am y noson gynt

Beth i'w wneud os byddwch yn meddwl bod eich diod wedi cael ei sbragio?

Os byddwch yn meddwl bod eich diod wedi cael ei sbragio, dywedwch wrth ffrind, y staff diogelwch neu staff y bar, neu'r heddlu. Gall eich meddyg wneud profion gwaed neu droeth am bresenoldeb olion rhai cyffuriau o fewn 24 awr.

Os byddwch yn meddwl eich bod wedi dioddef ymosodiad neu wedi cael eich treisio, mae'n bwysig eich bod yn dweud wrth ffrind neu aelod o'ch teulu, ac yn mynd at feddyg neu i ysbyty.