Ddydd Mercher Iach hwn, i ddathlu wythnos genedlaethol y gwirfoddolwyr, mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn holi i chi ystyried beth allwch chi ei wneud i helpu'ch hun a phobl eraill?

Amcangyfrifir bod 500,000 o bobl yng Nghymru eisoes yn gwirfoddoli'n ffurfiol gyda sefydliadau, a bod tua 1.8 miliwn o bobl yn gwirfoddoli os ydym yn cynnwys gwirfoddoli anffurfiol. Felly, beth am ymuno â nhw?

Mae llawer o fanteision yn gysylltiedig â gwirfoddoli, o safbwynt iechyd meddwl a chorfforol, gan gynnwys:

  • Byw'n hirach – mae gwirfoddoli'n ymestyn eich disgwyliad oes, o gymharu â phobl nad ydynt yn gwirfoddoli
  • Y gallu i ymdopi â salwch – Gall gwirfoddoli helpu pobl i ddod i delerau â'u salwch eu hun a thynnu eu sylw i ffwrdd o'u problemau
  • Cwrdd â phobl newydd – Mae gwirfoddoli'n ffordd dda o gwrdd â phobl Gall hyn fod yn hanfodol i wirfoddolwyr hyn a phobl a allai fod yn ynysig ac nad yw wedi integreiddio llawer i mewn i'r gymdeithas
  • Hunan-barch gwell a mwy o hunan-fwriad - Gall gwirfoddoli ddod â'ch hunan-barch yn ôl, a'ch ysgogi. Gall gwella hunan-barch gael effaith ar rannau eraill o'ch iechyd a'ch bywyd
  • Barn bositif am eich iechyd eich hun - Mae gwaith ymchwil yn dangos, pan ofynnwyd gwirfoddolwyr i asesu eu hiechyd eu hunain, roedd eu barn yn fwy positif na barn pobl nad ydynt yn gwirfoddoli

Dywedodd David Fretwell, Pennaeth Gwasanaethau Gwirfoddoli Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Mae llawer o'n gwirfoddolwyr Gwirfoddoli dros Iechyd wedi dweud bod eu hiechyd a'u hyder cyffredinol wedi gwella.

"Mae ein cleifion a staff yn gweld y manteision hefyd. Er ein bod ni i gyd yn brysur, gall rhoi ychydig yn unig o'ch amser wneud byd o wahaniaeth felly, yn ystod wythnos y gwirfoddolwyr, beth am achub ar gyfle yn eich cymuned leol i ddechrau elwa ar y manteision?".

I gael rhagor o wybodaeth ymwelwch a'r tudlaen Wirfoddoli dros Iechyd ar y wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol. I gael awgrymiadau am fod yn iach ewch i www.wales.nhs.uk.