Dechreuwch chwilio am atebion heddiw.

Straen yn y gwaithLansiodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn gynharach eleni ei wefan straen cysylltiedig â gwaith sydd â'r wybodaeth ddiweddaraf arni. Mae'n dweud wrthoch bopeth y mae angen i chi ei wybod am y modd o drechu straen yn y gwaith drwy ddefnyddio dull yr Awdurdod Gweithredol o reoli safonau. Hefyd, mae'n cynnwys y canllawiau a'r cyngor diweddaraf, astudiaethau achosion newydd a dull newydd sbon o wneud hunanasesiad.

Ymwelwch â www.hse.gov.uk i ddarganfod mwy.

Mae rheoli amser yn effeithiol yn ffordd wych i ostwng straen a blinder a chael cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd.

Mae rheoli amser yn golygu cynllunio a gosod targedau

  • deliwch â'r tasgau pwysicaf yn gyntaf
  • peidiwch â gwastraffu amser ar waith nad yw'n flaenoriaeth
  • peidiwch â threulio amser yn ymdrin â materion sydd y tu allan i'ch rheolaeth

Strategaethau ar gyfer rheoli amser yn effeithiol, boed yn y gweithle neu gartref:

Asesu sut yr ydych fel arfer yn defnyddio eich amser

  • cadw cofnod o'ch gwaith am ddiwrnod neu ddau a nodi'r amser yr ydych yn treulio ar bob tasg. Allech chi reoli eich diwrnod yn well?
  • treuliwch 10 munud bob dydd yn cynllunio ac yn gwneud rhestr o bob tasg yn cynnwys rhai dibwys a rhai pwysig – tynnwch linell drwy bob tasg ar y rhestr wrth i chi eu cwblhau. Cofiwch ganiatáu amser ar gyfer unrhyw ymyrraeth neu oedi sydd heb ei ragweld a chynllunio amser i ymlacio a hamddena.

Nodwch pob tasg yn ôl trefn blaenoriaeth

  • heb flaenoriaethu tasgau, mae'n hawdd iawn rhuthro o gwmpas yn ddi-bwrpas a bydd hyn yn eich gwneud chi'n flinedig, neu'n teimlo wedi'ch gorlethu i'r fath raddau fel nad ydych yn dechrau ar unrhyw waith
  • blaenoriaethwch y tasgau sydd ar eich rhestr i 4 categori:

A = Angenrheidiol B = Gwell ei wneud heddiw C = Gall aros D = Dirprwyo

Anelwch at gwblhau'r gwaith sy'n flaenoriaeth uchel yn gyntaf. Os nad oes angen gwneud rhyw dasg heddiw, mae'n dderbyniol i'w adael i adeg mwy cyfleus.

Dysgwch ddweud "Na"

  • mae nifer o bobl yn ei chael hi'n anodd i ddweud na i geisiadau ac yn y diwedd maent yn cymryd mwy o waith nag y gallant ddygymod ag ef
  • mae rheoli eich amser yn golygu gwrthod cymryd gwaith nad oes gennych amser i'w wneud (ceisiwch ddweud "Na, does gen i ddim amser") neu drefnwch amserlen ar gyfer pryd y byddwch yn gallu cwblhau'r gwaith (ceisiwch ddweud "Rwy'n fodlon eich helpu ond nid oes amser gennyf i wneud y gwaith tan yfory")

Peidiwch ag osgoi gwneud penderfyniadau

  • mae problemau sydd heb eu datrys a gwaith heb ei orffen yn gallu achosi tensiwn a straen. Os oes gennych amser a'r wybodaeth angenrheidiol, deliwch â'r mater yn awr